Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Melnkalne

Tūristu stāsti par Melnkalne pievienot stāstu
Atvaļinājums Melnkalnē
Laba diena visiem! Es vē los dalī ties ar daž iem mirkļ iem no manas atvaļ inā juma Rafailovič i. Mē s palikā m divistabu dzī voklī Villa Maya.
 •  1 gadā atpakaļ
Veltīts tiem, kas plāno apmeklēt Melnkalni
Plā ni pavadī t atvaļ inā jumu Melnkalnē un iepazī t š o Balkā nu valsti radā s jau pirms Covid 2019, tač u vairā ki iemesli to neļ ā va ī stenot, un sapnim bija lemts piepildī ties tikai 2021.
 •  2 gadā atpakaļ
Melnkalne. Samta sezona. Trešā daļa. Gastronomisks ar vieglu romantisku noskaņu
Melnkalne. Samta sezona. Pirmā daļ a. "Ievads" >>> Melnkalne. Samta sezona. Otrā daļ a. "Ekskursija-tū rists" >>> Un prā tī gs! Iepazī stoties ar jū ras plaš umiem, kalnu virsotnē m un pilsē tvides arhitektū ru, nevar ignorē t pro...
 •  3 gadā atpakaļ
Melnkalne. Samta sezona. Otrā daļa. "Ekskursija un tūrists"
Melnkalne. Samta sezona. Pirmā daļ a. Iepazī š anā s>>> Lai labā k iepazī tu valsti, protams, ir jā iedziļ inā s tā s vē sturē un mū sdienī gumā .
 •  3 gadā atpakaļ
Melnkalne. Samta sezona. Pirmā daļa. "Pazīšanās"
Es mā cī tos serbu valodu tikai tā pē c, ka Lai jū s varē tu smieties bez mē rķ a. Melnkalne š ogad ir kļ uvusi par vispā rē ju tū risma sezonas hī tu, ko apliecina vienkā rš i milzī gs stā stu skaits, no...
 •  3 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! Pabeigšana
Sā ciet š eit >>> Mums ir palikusi viena pilna diena. Un es joprojā m neesmu izlē musi, kur doties. Uz Herceg Novi? Vai otrā di, uz Ulciņ u?
 •  3 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! (sestā diena)
Sā ciet š eit >>> Piektdien, kā jū s atceraties (vai neatceraties), tika iegā dā ta ekskursija pa kanjoniem. Mū s visus aizveda no tā s paš as Tabu kafejnī cas kā iepriekš ē jā ekskursijā .
 •  3 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! (piektā diena)
Sā ciet š eit >>> Š odien es nolē mu pavadī t atpū tas dienu. Neejiet nekur. Pastaigā jieties pa apkā rtni. Mani interesē ja pludmales aiz Mogrenas.
 •  3 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! (ceturtā diena)
Sā ciet š eit >>> Ar nož ē lu uzzinā ju, ka š eit neatradī siet pienā cī gus saulrietus vai saullē ktus. Saule lec aiz kalna, diezgan vē lu, un arī noriet aiz kalna.
 •  3 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! (trešā diena)
Sā ciet š eit >>> Rī ts. otrdiena. Sveti Stefans gaida Vakariņ as iepriekš ē jā dienā , prosciutto nevarē ja sakoš ļ ā t.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »