Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Melnkalne

Tūristu stāsti par Melnkalne pievienot stāstu
Veltīts tiem, kas plāno apmeklēt Melnkalni
Plā ni pavadī t atvaļ inā jumu Melnkalnē un iepazī t š o Balkā nu valsti radā s jau pirms Covid 2019, tač u vairā ki iemesli to neļ ā va ī stenot, un sapnim bija lemts piepildī ties tikai 2021.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Melnkalne. Samta sezona. Trešā daļa. Gastronomisks ar vieglu romantisku noskaņu
Melnkalne. Samta sezona. Pirmā daļ a. "Ievads" >>> Melnkalne. Samta sezona. Otrā daļ a. "Ekskursija-tū rists" >>> Un prā tī gs! Iepazī stoties ar jū ras plaš umiem, kalnu virsotnē m un pilsē tvides arhitektū ru, nevar ignorē t pro...
 •  11 mēnešus atpakaļ
Melnkalne. Samta sezona. Otrā daļa. "Ekskursija un tūrists"
Melnkalne. Samta sezona. Pirmā daļ a. Iepazī š anā s>>> Lai labā k iepazī tu valsti, protams, ir jā iedziļ inā s tā s vē sturē un mū sdienī gumā .
 •  11 mēnešus atpakaļ
Melnkalne. Samta sezona. Pirmā daļa. "Pazīšanās"
Es mā cī tos serbu valodu tikai tā pē c, ka Lai jū s varē tu smieties bez mē rķ a. Melnkalne š ogad ir kļ uvusi par vispā rē ju tū risma sezonas hī tu, ko apliecina vienkā rš i milzī gs stā stu skaits, no...
 •  11 mēnešus atpakaļ
Chao, Melnkalne! Pabeigšana
Sā ciet š eit >>> Mums ir palikusi viena pilna diena. Un es joprojā m neesmu izlē musi, kur doties. Uz Herceg Novi? Vai otrā di, uz Ulciņ u?
 •  1 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! (sestā diena)
Sā ciet š eit >>> Piektdien, kā jū s atceraties (vai neatceraties), tika iegā dā ta ekskursija pa kanjoniem. Mū s visus aizveda no tā s paš as Tabu kafejnī cas kā iepriekš ē jā ekskursijā .
 •  1 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! (piektā diena)
Sā ciet š eit >>> Š odien es nolē mu pavadī t atpū tas dienu. Neejiet nekur. Pastaigā jieties pa apkā rtni. Mani interesē ja pludmales aiz Mogrenas.
 •  1 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! (ceturtā diena)
Sā ciet š eit >>> Ar nož ē lu uzzinā ju, ka š eit neatradī siet pienā cī gus saulrietus vai saullē ktus. Saule lec aiz kalna, diezgan vē lu, un arī noriet aiz kalna.
 •  1 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! (trešā diena)
Sā ciet š eit >>> Rī ts. otrdiena. Sveti Stefans gaida Vakariņ as iepriekš ē jā dienā , prosciutto nevarē ja sakoš ļ ā t.
 •  1 gadā atpakaļ
Chao, Melnkalne! (otrā diena)
Sā ciet š eit >>> Es pamodos, kā parasti, pulksten 6. Tikai laiks š eit rit savā dā k. Vietē jiem joprojā m bija dziļ a nakts - 5 no rī ta.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »