Chao, Melnkalne! (ceturtā diena)

21 Septembris 2021 Ceļošanas laiks: no 29 augusts 2021 ieslēgts 05 Septembris 2021
Reputācija: +15093.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sā ciet š eit >>>

Ar nož ē lu uzzinā ju, ka š eit neatradī siet pienā cī gus saulrietus vai saullē ktus. Saule lec aiz kalna, diezgan vē lu, un arī noriet aiz kalna. Bet tam bija priekš rocī ba - jums nebija jā ceļ as pirms rī tausmas un jā skrien uz krastmalu, lai sagaidī tu sauli. Tomē r mē s dzī vojam tā lu no jū ras.

Š odien ir treš diena. Ekskursija "Minimontenegro". Mē s bijā m gandrī z pirmie, kurus paņ ē ma no pieturas pie kafejnī cas ar biedē još u nosaukumu "Tabu". Mums bija iespē ja iegū t labas vietas. Uz pusstundu viņ i pulcē ja pā rē jos ļ audis. Pā rcē lā mies uz kalniem, uz bijuš o galvaspilsē tu Cetinje.

Pa ceļ am mē s apstā jā mies pie skatu laukuma. Š eit jū s varat redzē t Sveti Stefanu.

Tie, kas vē lē jā s, varē ja braukt ar rā vē jslē dzē ju. Tikai, manuprā t, nebija pretendentu. Bet autobusā bija Wi-Fi. Tā tad, ceļ š nebija garlaicī gs.


Bijuš ajā galvaspilsē tā mū s nekavē joties aizveda uz klosteri, kur mums bija unikā la iespē ja godinā t svē tā s lietas - Jā ņ a Kristī tā ja labo roku un Kunga krusta gabalu. Fotografē š ana iekš pusē ir aizliegta.

Es š eit neatradu neko citu interesantu. Neskatoties uz savrupmā ju pā rpilnī bu, kurā s bija (vai ir) daž ā du valstu vē stniecī bas, pilsē ta mani nepā rsteidza.

Bet Verkas vī ram tas ļ oti patika. Jā ! Jū s š eit:

Tas ir diezgan skumji. Es to nosaucu par "grā fistes pilsē tu C".

Bet š eit bija "kauns". Teā tris, lokā li. Es mī lu š o valodu!

Tā lā k mū su ceļ š veda uz "Negushi" ciemu, kur mums tika solī ts nogarš ot prosciutto. Un pa ceļ am piestā jā m "toč kā ".

Š eit mū s ar atplestā m rokā m gaidī ja visdaž ā dā kie tirgotā ji - medus, brendijs un citi atkritumi. Mē s ar Vadiku arī nopirkā m divas pudeles. Viens brendijs ar medu, otrs bez medus. Cienī jamā infekcija. Par 10 eiro par 0.5. Tomē r veikalos ir vē l dā rgā k. Godī gi sakot, es nesaprotu, kā pē c? Vī ns ir lē ts, bet moonshine ir dā rgs.

Lī dzjū tī gas meitenes iebaroja suni brokastis.

Kad viņ i aizgā ja, uz viņ u bija sā pī gi skatī ties.

Skatienā skaidri bija nolasā ms: “Nu ņ em mani, nu ņ em mani! ".

Njeguš os mū s aizveda uz tumš u š ķ ū ni, kas smirdē ja pē c sodrē jiem, kur pie griestiem karā jā s cū kas ciskas. Viņ i pilē ja taukus. Daž i pat iekrita zem š ī krituma.

Viņ i stā stī ja prosciutto pagatavoš anas tehnoloģ iju. Process ilgst seš us mē neš us. Dī vaini. Atceros, ka Horvā tijā mū s sauca par divu gadu periodu. Acī mredzot milzī gā s tū ristu plū smas dē ļ viņ iem nav laika pagatavot gaļ u visiem tiem, kas dzeļ , tā pē c viņ i procesu paā trinā ja.

Tad mū s aizveda pie galdiņ iem un iedeva sviestmaizi ar prosciutto un sieru.

Ielejiet glā zi vī na. Vī rieš i paņ ē ma sarkano, kas izrā dī jā s dubļ ains š murdjaks. Paņ ē mu balto un pieņ ē mu pareizo lē mumu – tas bija parasts rī slings. Uzreiz uz letes atradā s proš uto un siera gabaliņ i, kas bija noslē gti plē vē .


Tauta airē ja ū sas! Padodoties standarta sajū tai, paņ ē mu gabalu. Es nezinu, cik tas sver, bet tas maksā ja 13 eiro. Ak, iekš ā es jū tu, ka š ķ irš anā s, bet Vadiks teica, lai pieņ em to.

Piegā ja divas meitenes, vedot velosipē du. Vienam no viņ iem bija problē mas – kaut kas salū za. Viņ a lū dza pievienoties mums autobusā , bet gide atteicā s.

Š ķ iet, ka š ī ir visa ekskursija. Es jau ar pē dē jiem vā rdiem sevi lamā ju, ka aizrā vos ar viņ u. Bet tad sā kā s serpentī ns. Jā , ne vienkā rš i, bet ar trakiem skatiem uz Kotoras lī ci. Visa autobusa kreisā puse izlē ca no vietā m, lai iemū ž inā tu vai vienkā rš i paskatī tos. Tas bija pā rsteidzoš s! Mums bija vietas pie otrajā m durvī m, tā pē c mē s ieņ ē mā m pozī ciju tur un stā vē jā m lī dz galam. Gids un š oferis bija tam uzticī gi, saprotot mū su prieku. Spriediet paš i:

No š ejienes var redzē t Tivatas lidostas skrejceļ u. Un ceļ š burta "M" formā . Es visu uzsū cu ar acī m. Tā pē c, ko gids stā stī ja, ausis slikti klausī jā s. Kā ds kā du mī lē ja un serpentī na cilpu veidā notvē ra mī ļ otā vā rda pirmo burtu “M”.

Tomē r tur bija skatu laukums. Tur, protams, bija ē rtā k fotografē t, bet bija tikai viens leņ ķ is.

Trase, protams, nav domā ta vā jprā tī gajiem braucē jiem un ne vā jiem vē deriem. Mū su autobuss knapi pabrauca garā m ar maš ī nā m. Un autobusi savā starpā vienojas pa telefonu, lai nesanā k.

Pulksten 3 mē s jau bijā m pilsē tā . Tā pē c pā rģ ē rbuš ies devā mies uz Mogrē nu.

Tā mū su villa izskatā s no gala.

Tagad esmu redzē jis, ka divvietī gajiem numuriem ir balkoni. Izrā dā s, ka nepaveicā s tikai vienai studijai no trim.

Ejam uz pagalmiem-dā rziem.


Ekskursijas laikā gids teica, ka maksas ieeja pie vecpilsē tas mū riem ir tikai Citadelē . Un citā s daļ ā s jums ir jā meklē pakā pieni un jā kā pj bez maksas. Viņ i sā ka meklē t. Vienā vietā viņ i atrada pakā pienus ar vā rtiem, kas aizslē gti ar piekaramo atslē gu. Caur to mē ģ inā ja iziet cilvē ki no augš as, kuri Citadelē , cik sapratu, uzkā pa pa sienā m. Viņ us atbrī voja tuvē jā s kafejnī cas ī paš nieks, atverot durvis ar savu atslē gu. Meklē vairā k. Nekas!

Nu lū k, balkons.

Pē c peldē š anā s Mogrenā mē s devā mies atpakaļ .

Pirms ieieš anas tunelī puisis nolika saulesbrilles uz parapeta. Viens iekrita man tieš i acī . Man pienā cis laiks atjauninā t skatu parku. Jautā ja par cenu. Kā ds vī rietis man sā ka stā stī t, ka tie maksā.80 eiro, bet viņ š pā rdod par 40. Iebā za bildi degunā un prasī ja, vai es redzu uz tā s trī s mersedesus? Es to redzē ju, bet es devos tā lā k. Man sekoja: “30! ". Joprojā m dā rgi.

Mē s devā mies uz maiznī cu. Gribē jā m nopirkt picu, bet nebija. Nopirka š o:

Es nezinu, kā to sauc — vai tas ir bureks vai pita. Man tas radī ja asociā ciju ar resno zarnu. Un iekš ā bija tik brū ns. Mince, es domā ju. Manu apetī ti tas nekā di neietekmē ja. Es redzē ju televizorā

ka ķ ī nieš i ir izdomā juš i ī paš as kafejnī cas tiem, kas vē las notievē t. Ir mē beles tualetes podu veidā un trauki ekskrementu veidā . Lai ierobež otu apetī ti. Manuprā t, tas ir stulbi. Apetī te vai nu ir, vai nav. Man tas ir. It ī paš i, ja neē d, bet uzkodas. Š odien pie tuneļ a Rafailovici dzē rā m no manas tantes pirkto vī ģ u brendiju.

"Saulriets atkal iekrā soja ielas ar brī niš ķ ī gā m krā sā m" (c)

Mums vē l bija spē ks iziet ā rā , lai apbrī notu vakara pilsē tu. Bet pa ceļ am pakavē jā mies kosmē tikas veikalā ziepju nodaļ ā . Kā das ziepes tur nebija! Un lavandas un visterijas un vī ģ es utt. Viņ i ieguva pat 15 eiro. Par ziepē m man nez kā pē c nav ž ē l naudas.

Kad devā mies ceļ ā , bija jau tumš s un garā m pagā ja saulriets : (((

Nakts apgaismojumā Budva man š ķ ita interesantā ka, bet es esmu absolū ti dienas cilvē ks, tā pē c, mazliet pamaldī juš ies, devā mies gulē t.

Cik romantiski! : )))

Č ao, Melnkalne! (piektā diena) >>>

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Окно в Европу
Как романтично! :)))
komentāri (74) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums