Melnkalne. Samta sezona. Pirmā daļa. "Pazīšanās"

03 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 07 Septembris 2021 ieslēgts 15 Septembris 2021
Reputācija: +4756
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Es mā cī tos serbu valodu tikai tā pē c, ka

Lai jū s varē tu smieties bez mē rķ a.

Melnkalne š ogad ir kļ uvusi par vispā rē ju tū risma sezonas hī tu, ko apliecina vienkā rš i milzī gs stā stu skaits, no kuriem mē s jau esam detalizē ti iepazinuš ies ar visiem tū ristu un ne-tū risma objektiem.

Tā pē c ar valsti iepazī š os tikai es, jo iepriekš ē jie rakstī tā ji man teica "ja raksti atbildi, raksti par saviem laikapstā kļ iem. " Tā pē c, tā pat kā onkulis Š ariks, dalī š os savos iespaidos. Mani personī gi ī paš i interesē ja serbu valoda, kas viņ u valodā tiek dē vē ta par neķ ī tru, kam es, iespē jams, piekrī tu. Š eit, piemē ram, administratī vā kopiena (vai pagasts) ir ž upa, gandrī z kā mū sē jais, tikai tas ir rakstī ts caur citu burtu.


Un ī stais izteiciens - ej pie velna, tas ir diezgan normā ls teikums. Un nez kā pē c visiem melnkalnieš iem ir milzī ga caureja par savu valsti, kas nozī mē lepnumu par tulkojumu. Vispā r, ja tu esi lepna meitene, tad pati tieš ā m esi nelietī ga meitene.

Droš i nolaiduš ies Tivatas pilsē tas lidostā , kur mū s aizveda kuģ a komandieris Mikola Dorofejevs, aviokompā nijas Sky Up pilots.

Ejam kontrolē t savu mazo bitī ti (iespē jams, ukraiņ u vā rds "pysok" cē lies no š ejienes).

Tad mē s dodamies uz mū su pā rsē š anā s vietu no R-Tours, iekā pjam lielā ē rtā autobusā un sā kam baudī t ainavu aiz loga. Kurš nevē las visus gaidī t un braukt pa viesnī cā m, var ņ emt ratus, t. i. , auto vai taksometru.

Bet viņ i pā rvadā ja dā rgi, piemē ram, no Budvas uz Rafailovič i 3 km attā lumā.8 eiro. Piegā de bija ā tra, viss Budvas marš ruts, ko sauca Yadransky, aizņ ē ma nedaudz vairā k par stundu. Sā kumā jaunieš us veda uz Budvu, tad pensionā rus uz Beč ič iem, un uzreiz aiz viņ iem atradā s Rafailovič u ciems, kur bijā m samaksā juš i par “divvietī gu istabu” viesnī cā ar krā sainu nosaukumu “Trī s zvejnieki”. Viesnī ca izskatī jā s diezgan jauka.

Granā tā boli smarž oja netā lu no viesnī cas:

Sā kumā mē s bijā m apmetuš ies divvietī gā numurā , lai gan pasū tī jā m "suite" numuru ar virtuvi. Ieraugot apjukumu manā sejā , saimniece sā ka mež onī gi atvainoties, skaidrojot, ka aģ entū ra, kā vienmē r, kaut ko saputrojusi un mū su istaba bija aizņ emta, bet rī t no rī ta viņ a noteikti mū s pā rcels un pat pā rvedī s pati.

Viņ i nezvē rē ja, kā pē c sabojā t atpū tu sev un citu garastā voklim, š ajā dzī vē viss notiek. Turklā t nā kamajā rī tā mē s bijā m patieš ā m aizkustinā ti. Istaba ir liela, kurā viesi var pat nakš ņ ot.

Tī rī ba istabā bija ideā la, acī mredzot izmantoja jaudī gu usisič ahu, pat balkons bija bez bubaš vabatiem (visā di kukaiņ i).

Tuvumā atradā s restorā ns ar tā du paš u nosaukumu, kur rī ta loms plī voja apskatei un pasū tī š anai:

Un pats galvenais, viesnī ca atrodas tieš i piekrastē , kas deva lielu priekš rocī bu pē c ieraš anā s no ekskursijā m, lai uzreiz ienirt ū dens virsmā . Vai otrā di, nopeldieties no rī ta pirms brokastī m.


No balkona pavē rā s skats uz jū ru, kur tieš i gar trasi pavē rā s Sv. Nikolaja sala, bet labajā pusē varē ja redzē t kalnus, kas no mums slē pjas krā sainā ko un trokš ņ ainā ko Budvas rajonu. Rivjē ra - pati Budva, no kuras sā kas pludmales un atpū tas jū ras josla, raiti pā rvē rš oties mazā k trokš ņ ainajos, nez kā pē c pensionā ru sauktajos Beč ici un Rafailovič i ciematos, tad seko modī gais Sveti Stefans, kurš š ogad ir nedaudz zaudē jis savu respektablumu. uz Covid, kam seko diezgan patī kama un ē rta Petrovaca pilsē tiņ a, un noslē dz visu š o grē du mazo Buljaricas ciematu.

Skats no balkona, agrs rī ts:

Kā jū s zinā t, ikviens nezinā mas vietas apmeklē jums sā kas ar iepazī š anos. Tas nozī mē , ka arī š is liktenis mū s neizraisī s, vajag paskatī ties un pavizinā ties - paskriet pa apkā rtni. Kā pē c izvē lē jā ties Rafailovič i?

Tam bija trī s iemesli - ne tik trokš ņ ains kā Budvā , gandrī z visas viesnī cas atrodas pirmajā lī nijā un vienlī dz tuvu gan vecpilsē tai, gan Sveti Stefanam. Bet mū su jaunatne izvē lē jā s tieš i Budvu, lai dzī votu, un, pē c znots teiktā , apmetā s apmē ram divdesmitajā lī nijā no jū ras, tā pē c, lai arī kā mē s centā mies viņ us apmeklē t, mums neizdevā s viņ us apmeklē t. Turklā t viņ i uzreiz noī rē ja ratus, varbū t tajos nakš ņ oja, kas zina. No š iem ekstrē majiem sportistiem var sagaidī t jebko. Nu mē s, lietas nesakā rtojot, tā kā rī t vē l jā pā rvietojas, devā mies uz tuvā ko mega tirgu, kas atradā s uzreiz aiz viesnī cas stū ra. Sakrā juš i vienkā rš us vietē jos gardumus, devā mies uz istabu, lai atzī mē tu svē tku sā kumu. Kamē r klā ju galdu, mans vī rs jau bija apsē dies ar glā zi pie balkona parapeta un ar tā du baudu baudī jis vī nu, ka man tas jau likā s izcili.

Bet nē , Melnkalnes vī ns mani nepā rsteidza, mē s paņ ē mā m Plantage rozi un balto Sauvignon, un, lai arī vī na kvalitā te tajā vakarā spē lē ja pē dē jo lomu, nemeloš u, man tas nederē ja. Un pā rē jais, kā saka Natā lija (deppo), TAS SĀ KĀ S!

Mē s negribē jā m aizmigt, jo mums bija vienas dienas lidojums, mē s nebijā m noguruš i, un tika uzskatī ts, ka ir neracionā li lietas izjaukt. Tā pē c sē dē jā m uz balkona, baudī jā m jū ras š alkoņ u, ostas siltumu naktī un no kaut kur augš as, it kā no debesī m, pie mums nā ca krusta zī me.

No rī ta devā mies brokastī s, kas tika organizē tas viesnī cas Obala restorā nā , jo mū su Zvejnieki viņ u restorā nā tika pabaroti tikai par santī mu, bet komplekta cenā iekļ autā s brokastis mums tika nodroš inā tas plkst. tā s terase atrodas blakus citai viesnī cai.


turpravda.ua/newimg/3/1200x800/00/02/67/89/2678911.jpg" />

Brokastis bija standarta, eiropeiskas, bez gardumiem un volā niem, piemē ram, š ampanieš a un š okolā des strū klakā m, bet diezgan daudzveidī gas un garš ī gas, tikai desiņ as negarš oja, lai gan desiņ as bija ē damas.

Bija pat tē ja ar dī vainu nosaukumu "labuda", kas izrā dī jā s diezgan parasta zā ļ u tē ja un tulkojumā nozī mē ja "gulbis". Lai gan mans vī rs teica, tieš ā m muļ ķ ī bas. Patiesī bā paš i melnkalnieš i š o dzē rienu nedzer, un, ja viesis pasū ta tē ju, uzreiz interesē jas, ar ko viņ š ir slims.

Pē c brokastī m dodamies uz shetalishte (mū suprā t, promenā di), tagad ir skaidrs, no kurienes cē lies vā rds stagger, ne tikai bezmē rķ ī gi klī st, bet gan staigā gar jū ru. Š etaļ iš te mū s veda uz tuneļ u...

... caur kuru nokļ ū sim labiekā rtotajā pludmalē "Kamenovo", kas š eit tiek uzskatī ta par vienu no labā kajā m.

Pludmale nav slikta, neko ī paš i “uzlabotu” tur nemanī ju, vienkā rš i tā da standarta pludmale, pirmajā lī nijā sauļ oš anā s krē sla cena jau 12 eiro, tomē r..., paņ ē ma to par 10 treš ajā rindā , lai gan, ja ir savs lietussargs, var palikt un pilnī gi bez maksas, uz smiltī m.

Pludmale aprī kota ar ģ ē rbtuvē m un tualetē m, skan klusa patī kama mū zika, no rī ta bija maz cilvē ku, pusdienlaikā cilvē ku bija vairā k, bet tomē r nebija drū zmē š anā s ne krastā , ne jū rā . Bija absolū ti ē rti gan peldē ties, gan sauļ oties. Tā ir "samta sezonas" lielā priekš rocī ba - saule maiga un maiga, tū ristu pū ļ i aizbraukuš i, gaisa temperatū ra +25 ... +28, ū dens temperatū ra gandrī z tā da pati.

Pludmalei "Kamenovo" dodu solī du č etrinieku augsto gultu izmaksu dē ļ un lielo attā lumu no picē rijas, kur man bija jā velkas pusdienlaika karstumā .

Vakarā pē c jaunieš u aicinā juma Š etalī š a turpinā jā s Budvā . Oi, ļ oti trokš ņ ains, it ī paš i krastmala, mē s iekā pā m vecpilsē tā , kas naksnī go gaismiņ u mirgoš anā mū s aizveda viduslaikos.

Š eit arī ī rē mā jokli, lai gan cenas mani neinteresē ja, bet domā ju, ka diezgan dā rgi.


Sadalī ts:

Uzņ emiet fotoattē lu:

Pietiek ar ievada brillē m. Tagad par maizi. Iepazī simies ar vietē jo virtuvi. Pē c interneta emuā ru autoru ieteikuma izvē lē jā mies restorā nu Porto piekrastē , kas piedā vā ja vietē jo Vidusjū ras virtuvi.

Viesmī lis atnesa egļ u kasti, jū s uzminē jā t, tā da ir ē dienkarte. Aiz neziņ as vai pastaigu rezultā tā palielinā tā s apetī tes viņ i veica iespaidī gu pasū tī jumu. Tē tis un meita pasū tī ja pildī tus kalmā rus...

... un mē s ar znotu plunč ā jamies.

Tač u mē s nenojauš am, ka š im visam ir jā pievieno piedeva, un pasū tī jā m citus salā tus, kā rezultā tā maltī te ievilkā s gandrī z lī dz rī tam.

Nebija vienotī bas arī dzerš anas jautā jumā . Es personī gi dzē ru viņ u vietē jo izlejamo alu Nekš ič ko, nu... ne strū klaka, diezgan vā ja, vispā r ne viņ u vī ns, ne viņ u alus, mani nesajū sminā ja, bet pā rē jā komanda pasū tī ja vī nu un dzē ra ar prieku, lai gan nez kā pē c mans znots bija ļ oti ā tri pā rgā ju uz rakia no dunya (mē s arī domā jā m, ka no melones, bet izrā dī jā s, ka dunya ir cidonija).

Kas attiecas uz š ī s iestā des virtuvi, tā ir lieliska. Es ļ oti iesaku apsvē rt š o restorā nu apmeklē jumam, jo, skatoties uz priekš u, atzī mē š u, ka tas bija labā kais restorā ns visa mū su ceļ ojuma laikā (ne telpu un apkalpoš anas ziņ ā , bet gan garš ī gas virtuves ziņ ā , lai gan man arī nav sū dzī bas par apkalpoš anu, viss ir augstā kā lī menī ). Ar š ā du rū pī bu zhurka izrā dī jā s tieš i tas, kas mums bija vajadzī gs, lai gan mē s jau varē jā m farī t (nē , nē , nesmejieties, serbu valodā tas ir tikai, lai pā rsprā gtu, ī paš i mū su sē ž amvieta, kas tulkojumā nozī mē vaigi). (Uzziņ ai: uzglabā š ana - pā rtika, zhurka - ballī te).

Pateicoties jaunieš iem par tik patī kamo romantisko vakaru, mē s atstā jam naksnī go pilsē tu un dodamies uz saviem Rafailovič iem, un mirgojoš ajā s nakts gaismā s pilsē tas simbols graciozā balerī na izgaismo mums ceļ u.


(Uzziņ ai: ja izsaucat taksometru, skatiet, kā du tā lruņ a numuru izsaucat, jo viesabonē š ana neaptver visus tī klus, un par taksometra izsaukš anu uz ī so numuru Vodafone iekasē ja 50 grivnas, lai gan viesabonē š ana bija savienota).

Rī tausmā , kad saules stari apgaismoja ciematu, es bezmē rķ ī gi klejoju pa apkā rtni un apbrī noju kalnu un jū ras ainavas:

Tuvumā , aptuveni trī s kilometru attā lumā , ja taisnā lī nijā , ir vē l viens vizī tkarš u objekts - Sveti Stefana sala.

To var sasniegt ar kā jā m, bet tikai sā kumā jā iet gar lī č iem un pē c tam jā iziet uz atklā ta ceļ a, un, lai gan teritorija joprojā m ir maza, automaš ī nu ā trums ir liels, satiksme ir liela, un taciņ a ir nedaudz bī stama, tā pē c tomē r iesaku lī dz salai nokļ ū t ar mikroautobusu (maksa 2.5 eiro).

Trase atrodas augš ā , tā pē c jā dodas lejā uz salu, bet lejā atradī siet skaistus zaļ us parkus ar sulī gu veģ etā ciju.

Š eit ir daudz vietu, kur var izklaidē ties, lai gan kafejnī cas un restorā ni ir slē gti Covid dē ļ :

Tač u viena un tā paš a covida dē ļ ieeja divā s modernā kajā s Karaļ a un Karalienes pludmalē s š ogad apmeklē tā jiem ir bez maksas. Peldiet, lī dz esat zilā sejā , kur vien jū su sirds vē las. Bet ir viens mī nuss - gultu un pedā ļ u trū kums. Varē ja ceļ ot ar savu lietussargu, bet mums tā da nebija, un viņ i uzskatī ja, ka pirkt ir lieki.

Š eit ir pietiekami daudz vietu arī fotosesijai, var uzkā pt klintī , tikai jā uzmanā s, lai neielē ktu bezdibenī .

Jū s varat vienkā rš i staigā t pa lī dzenu reljefu, neriskē jot nokrist no akmeņ iem.

Kopumā vieta ir skaista un diezgan piemē rota apkā rtnes izpē tei.

Nedaudz tā lā k uz Sveti Stefanas salas atrodas vē l viena piejū ras kū rortpilsē ta Petrovaca.

Uzvilkuš i bikses un skatoties uz to, sē dā mies ratos un dodamies iepazī ties.

Pilsē ta izskatī jā s diezgan cienī jama:

Lieliska promenā de ar garu pludmales joslu:

Diezgan pieklā jī gas viesnī cas apkā rtnē :

Un villas:

Un pats galvenais, pilsē ta atrodas arī lī cī , kas nodroš ina pilnī gu viļ ņ u neesamī bu piekrastes ū deņ os.

Ir ko redzē t un kur klī st.


Es vē lreiz nolē mu izmē ģ inā t veiksmi un izmē ģ inā t viņ u Niksicko alu, tikai š oreiz pudelē s. Nikš ič kam neizdevā s reabilitē ties, tā pati "ola, tikai profilā ".

Kopumā mē s nedaudz iepazinā m mū su ž upas apgabalu. Humora daļ a ir beigusies. Tad mums bija dziļ ā ka iepazī š anā s, kuru paš i nebū tu varē juš i novadī t, bija nepiecieš ami pieredzē juš i diriģ enti un gidi. Tā tad, ko tā lā k mē s gaidī jā m Melnkalnes ekskursiju.

Melnkalne. Samta sezona. Otrā daļ a. "Ekskursija-tū rists" >>>

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
komentāri (68) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums