Melnkalne. Samta sezona. Trešā daļa. Gastronomisks ar vieglu romantisku noskaņu

13 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 07 Septembris 2021 ieslēgts 15 Septembris 2021
Reputācija: +4756
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Melnkalne. Samta sezona. Pirmā daļ a. "Ievads" >>>

Melnkalne. Samta sezona. Otrā daļ a. "Ekskursija-tū rists" >>>


Un prā tī gs! Iepazī stoties ar jū ras plaš umiem, kalnu virsotnē m un pilsē tvides arhitektū ru, nevar ignorē t programmas gastronomisko daļ u, jo visi zina, ka cilvē ki alkst ne tikai pē c cirka, bet arī pē c maizes. Un tā kā mū su kompleksajā ceļ ojumā bija iekļ auts tikai doruchak (t. i. brokastis), tad viss pā rē jais ē diens, piemē ram, ruč aks un vakari, mums bija jā organizē paš iem. Izlasot daudz sajū sminā tas atsauksmes par Melnkalnes virtuvi, izveidojā s stingra pā rliecī ba, ka lai kur mē s dotos un ko pasū tī sim, viss bū s ļ oti garš ī gs, jo no visiem runā tā jiem atskanē ja sajū smas pilni uzslavas par to saglabā š anu. Tač u mū su gadī jumā viss izrā dī jā s daudz prozaiskā k. Varbū t izvē lē jā mies nepareizā s vietas, vai vienkā rš i gaidī jā m vairā k, vai arī zvaigznes nesaskanē ja, bet patiesī bā Balkā nu gastronomiskie ē dieni mū s nesagā dā ja lielu sajū smu, katrā ziņ ā ne viss ē diens bija ī sti sakosts. Es centī š os jums visu izstā stī t kā rtī bā . Tā kā bijā m apmetuš ies Trī s zvejnieku viesnī cā , tad bū tu pilnī gi neloģ iski nenogarš ot viņ u rī ta lomu. Restorā ns pieder trī s brā ļ iem, kuri katru dienu dodas jū rā , lai saviem viesiem pasniegtu tikko nozvejotas zivis. Kā du dienu, kad ieraudzī jā m pie ieejas karā jamies zobenu, nolē mā m pasū tī t vakariņ as. Vī rs vē lē jā s fotoattē lu ar lomu:

Un vakarā notika romantiskas vakariņ as. Pasū tī jā m divu veidu grilē tas zivis – tunci un zobenzivi.

Pamatē dienu pasniedza ar grauzdiņ iem un ķ iploku mē rci. Godī gi sakot, ja ne š ī mē rce, tas bū tu diezgan skumji. Nevaru teikt, ka zivs bija bezgarš ī ga, drī zā k tā bija bezgarš ī ga un absolū ti negarš ī ga, bez smarž ī gā m garš vielā m, izglā ba pat co un bī beru.

Kā da ir vienoš anā s? Pasū tot dzē rienu, nolē mā m neriskē t, eksperimenti ar vī nu jau bija apnikuš i, tā pē c izvē lē jā mies vī ģ u brendiju (nevis, nevis vī ģ es, bet vī ģ es). Ar než ē lī go persiku viņ iem viss ir kā rtī bā .

Vakariņ as pagā ja klusi, bez gastronomiskas eiforijas. Maksa, ieskaitot dzeramnaudu, ir 50 eiro (principā tā ir standarta cena vakariņ ā m diviem restorā nā ). Un viņ iem ir arī ierasts atstā t dzeramnaudu, aptuveni 10% no rē ķ ina).

Pozitī vs brī dis bija interesanta iepazī š anā s. Turpat netā lu pie galda apsē dā s divas jaunkundzes igaunietes. Saruna ar viņ iem izvē rtā s ļ oti interesanta, un tā kā nekad nebiju bijis Igaunijā , dzirdē ju daudz jaunas informā cijas gan par valsti un pā rmaiņ ā m uz labo pusi pē c izstā š anā s no PSRS, gan par parasto cilvē ku dzī vi. . Tā tad Igaunijā vidē jā alga ir aptuveni 1200-1300 eiro, un š ī s divas kundzes, atbraukuš as uz Melnkalni, ī rē ja sev villu nevis uz 8 dienā m, kā mē s, bet uz 20. Un viņ as nemaz nav biznesa sievietes, bet parastie IT darbinieki kombinā tam. Par dzī vi viņ i nesū dzē jā s, teica, ka principā valstī dzī vo labi, dzī ves lī menis un pilsoņ u labklā jī ba aug. Tā tad. . . Pē c romantiskā m vakariņ ā m devā mies uz š etališ ti gar romantisko krastmalu.


Atceroties brī niš ķ ī gā s romantiskā s vakariņ as Budvā , par kurā m rakstī ju sava romā na pirmajā daļ ā , mē s nolē mā m pagatavot "alaverdu" un uzaicinā jā m bē rnus uz vakaru mū su Rafailovič i. Pat ceļ ojuma sagatavoš anas posmā mē s lasā m daudz slavinoš u atsauksmju par tā du nacionā lo ē dienu kā “jē rs zem sač a” (sach ir vā ks, zem kura nī kuļ o gaļ a). Nezinot apkā rtni, pē c mū su saimnieces Radmilas ieteikuma, lai Dievs viņ u svē tī , izvē lē jā mies restorā nu ar tā du paš u nosaukumu "Pod Sach", mums pat nebija š aubu, ka viņ u firmas ē diens bū s vienkā rš i maģ isks. Saģ ē rbuš i bikses un uzvilkuš i savus labumus, dodamies uz restorā nu.

Š oreiz dzerš anas jautā jumā valdī ja vienotī ba. Pasū tī jā m sarkano mā jas vī nu, kas š eit tiek pasniegts krū zē s katram apmeklē tā jam.

Vī ns bija ļ oti kodī gs, tā bija pirmā reize, kad uzturē jā mies š ajā valstī . Izmē ģ inā juš i visus savus krstachi un vranatsy, š eit mē s bijā m patī kami pā rsteigti. Garš ojot vī nu, gaidot gardu firmas gardumu, sagaidī jā m š edevru. Un tagad ē diens tiek pasniegts:

Š aubas sā kā s uzreiz, ieraugot š o gnetī nu. Paskatī juš ies viens uz otru, viņ i sā ka ē st. Tā bija pilnī ga neveiksme ((((((Gaļ a bija pā rsā lī ta, iespē jams ar trī s zvejniekiem izglā bto sā li. Pareizā k sakot, tā pat nebija gaļ a, bet cieti cī pslaini kauli, garš ī gi aromatizē ti ar salmiem. Mē s neesam tā apkrā pti). uz ilgu laiku. Mans vī rs principā ir nekonfrontē još s vī rietis, š eit viņ š nesavaldī jā s un sā ka bastī ties. Es jau prasī ju-"lū dzam, rač uņ ! ". Iestā des ī paš nieks sā ka vaimanā t. : piedodiet, atvainojiet, sitiet pieri pret grī du, paceliet rokas pret debesī m un lū dzam, lai mē s nevienam nestā stā m par š o fiasko. Nu nē , ja tu mums izlutinā ji tā du romantiķ i, tad kā pē c lai mē s tevi vairogu . Saņ emt drosmi un cieņ u saņ emt atbilstoš u atbildi. Č eka summa bija 38 eiro, protams, neviens dzeramnaudu neatstā ja. Taisnī bas labad atzī mē ju, ka vī ns tieš ā m bija labs. Bet citā di "alaverdi" uzņ ē ma apkaunojoš us apgriezienus Tā tad no visiem Melnkalnē apmeklē tajiem restorā niem visvairā k kreditē ts manis iepriekš aprakstī tais Budvas "Porto" (rē ķ ins par č etriem bija 100 eiro, ieskaitot tē ju bet tur mē s dabū jā m ī stu gastronomisku baudī jumu, ko pastiprina tas, ka č eku apmaksā ja znots : )


Hmm. . . bet jums ir kaut kā jā reabilitē jas. Ņ emot vē rā iepriekš ē jā s pieredzes kļ ū das, nolē mā m atturē ties no pieredzē juš u cilvē ku padomiem. Pastaigā joties pa krastmalu, pamanī jā m omulī gu restorā nu, kurā bija vē rojams pieklā jī gs apmeklē tā ju skaits un skaisti skanē ja saksofons. Viena lieta tomē r bija klā t, tas bija gruzī nu virtuves restorā ns. Nolē muš i, ka Melnkalnes virtuve mums neizdevā s, mē s izvē lē jā mies to. Un viņ i nekļ ū dī jā s. Izmē ģ inā juš i 2. mē ģ inā jumu jautā jumā par "alaverdi", dodamies uz ģ imenes vakariņ ā m. Ieraugot konobā ru "Mē s lū dzam, dodiet man egļ u kasti. " Pamatē dienā pasū tī jā m gruzī nu plovu. Principā garš ī gi, bet bez wow.

Bet deserts bija vienkā rš i maģ isks! Ā bolu strū dele izkusa mutē , un pat saldē jums izskatī jā s pē c itā ļ u.

Mē s pasū tī jā m balto dzirkstoš o vī nu no kaut kā diem karaliskiem pagrabiem, gandrī z no pagā juš ā gadsimta. Konobars to tik uzmanī gi izņ ē ma no spainī š a un ar tā du godbijī bu lē ja glā zē s, ka man jau likā s, ka tas ir rets ekskluzī vs. Jā , tieš i tagad! Nezinu, nu, ar Melnkalnes vī nu mē s nemaz nedraudzē jā mies, vienī gais izņ ē mums bija paš taisī tais produkts, ko tik prasmī gi sabojā ja jē rs.

Mē s mē ģ inā jā m mainī t restorā nu vakariņ as ar romantiskā m tikš anā m uz mū su mā jī gā balkona:

Cik jauki, ē rti sē dē t atzveltnes krē slā , zem viļ ņ u kontemplā cijas, baudī t gandrī z mā jā s gatavotas vakariņ as, laiski malkot vī nu:

Ja jū s nedevā ties ekskursijā s, tad daž reiz pusdienas tika pasniegtas uz viena klā ja, vairā k kā tū ristu studentu brokastis:

Kad než ē lī gi dedzinoš ā s saules stari apspī dē ja mū su balkona klā ju ar spož u gaismu, mē s raiti pā rcē lā m ē dnī cu uz istabu (sulas glā zē s, ja kas).

Pludmales pusdienu iespē ja bija aptuveni š ā da. Pa labi no mū su viesnī cas atradā s picē rija "Obala", kurā gatavoja, neteiktu, ka bija kumoss, bet diezgan ē dama pica, maksā jot 8-12 eiro, atkarī bā no pildī juma. Kas attiecas uz pludmales uzkodā m ar sauso vī nu, tas ir diezgan normā li.

Š eit ir aptuvenā standarta Melnkalnes virtuves ē dienkarte:

Vieglā m uzkodā m iesaku Pekara:


Tā s š eit atrodas visur, tomē r no savā m mī kstajā m, svaigā kajā m maizī tē m atvaļ inā juma beigā s es kļ uvu par debeo. Pat Melnkalnes pludmalē s tiek gatavotas ļ oti maigas pankū kas ar daž ā diem pildī jumiem. Porcijas cena ir 1.5 eiro, un jū s varat baudī t vietē jos konditorejas izstrā dā jumus par lē tu cenu. Bet kā rtē jo reizi man bū s kauns! Jū s varat kļ ū t par debeo tikai nedē ļ as atpū tas laikā , piemē ram, es, par ko es sevi norā dī ju, un pē c ieraš anā s iegā dā jos abonementu uz sporta zā li, kas Covid dē ļ nekavē joties tika droš i slē gta.

Doruchak (vai brokastis) bija iekļ auta mū su ceļ ojumu paketē un tika organizē ta Obala viesnī cas restorā nā . Turpat visiem pā rē jiem "nepakotā jiem" tā das paš as brokastis varē ja nopirkt par 5 eiro. Manuprā t, š ī ir ļ oti saprā tī ga cena standarta Eiropas brokastī m. Pā rsvarā sē dē ju uz pludmales terases pie jū ras:

Kur es jau gaidī ju pazī stamo piespē li, ko lē nā m baroju:

Nebija vienoš anā s par alus jautā jumu. Manam znotam ļ oti patika viņ u drafts Niksicko, un mums ar vī ru, lai kā mē ģ inā jā m to nogarš ot, ne melnkalnes putas, ne melnkalnes putas nesanā ca, tā pē c pā rgā jā m uz č ehu.

Vecajā Budvā ir labs alus krogs:

Pē c tam jū s varat staigā t piedzē ries pa trokš ņ aino krastmalu:

Tā da veida gastronomiskā Melnkalne mums ir. Nevarē tu teikt, ka viss bija lieliski, bet katrā ziņ ā daž as ē dinā š anas iestā des bija virsū , un daudzi kulinā rijas ē dieni bija pa prā tam. Kas attiecas uz pā rē jo, jums vienkā rš i jā ignorē nelielas nepilnī bas, un jums bū s labi! Vispā r mū su atvaļ inā jums bija tik notikumiem bagā ts un interesants, ka laiks nemanā mi saskrē jā s. Mē s Melnkalnei sakā m Slava, Slava, Slava! Un pacelš anā s pilots mū s pavada, lī dz atkal tiekamies!

PySy: es atvainojos zī daiņ iem un č ū lā m par tik gastronomisku romantiķ i, tač u no dziesmas nevar izmest vā rdus.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
komentāri (30) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums