Atvaļinājums Melnkalnē

02 Jūlija 2023 Ceļošanas laiks: no 11 Jūnijs 2023 ieslēgts 27 Jūnijs 2023
Reputācija: +5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Laba diena visiem! Es vē los dalī ties ar daž iem mirkļ iem no manas atvaļ inā juma Rafailovič i. Mē s palikā m divistabu dzī voklī Villa Maya. Diezgan pieklā jī gs un tī rs. Numurs 10 otrajā stā vā . Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, kondicionieris darbojā s pareizi, karstais ū dens bez problē mā m, tī rī š ana ...tā -tā ). Saimniece un viesnī cas personā ls nerunā krieviski, bet melnkalnieš u valoda man bija diezgan saprotama) Viesnī cu vē rtē ju ar 3.5 no 5.

Jū ra ir tī ra. Ū dens 23. jū nija vidū , 26. beigā s. Pludmale Rafailovici un Becici rupjā s smiltī s. Dziļ ums sā kas diezgan tuvu krastam, 3-4 metri. Esiet uzmanī gi ar bē rniem!

Ū dens aktivitā tes, piepū š amie slidkalniņ i pludmalē kaut kur pa vidu starp Rafailovici un Becici. Biež i devā s uz Kamenovo pludmali. Oļ u pludmale, pā rsteidzoš as krā sas ū dens, bā rs, sauļ oš anā s krē sli, ū dens aktivitā tes.

Vairā kas reizes gā jā m pa marš rutu Sveti Stefan lī dz Rafailovič i.


Brauciet ar autobusu, 2 eiro no cilvē ka, nokļ ū stat Sveti Stefanā . Tur pludmale ir oļ aina, sarkanī gi rozā krā sā . Skati lieliski! No turienes gar jū ru ceļ š uz Rafailovici cauri mež am, ē nā , ar skaistā m ainavā m! Pa ceļ am lieliska smilš u pludmale Pla? vai Milo? er ar alu. Daž i cilvē ki. Tā lā k pa marš rutu ir Queen's Beach. Nav liels lī cis ar smilš ainu pludmali un ieeja ū denī nav ī paš i stā va. Manuprā t, š ī pludmale ir labā kā ! Dodamies tā lā k un nonā kam Prž no pilsē tiņ ā . Arī ļ oti skaista! Bet pludmale ir maza un bruģ akmeņ i pie ieejas ū denī . Tiem, kam ir apnikuš i pā rgā jieni Prž no, netā lu no informā cijas punkta ir autobusu pietura. Vienvirziena virziens caur Sveti Stefan ved atpakaļ uz Budvu.

Un mē s ejam tā lā k) š eit Przno bū s jā skrien uz š oseju un pē c 100-200 metru noieta, pie veikala, jā griež as pa kreisi. Mež a taka vedī s uz Kamenovo pludmali. Es izmantoju lietotni Maps. es. tas parā da visus ceļ us! Jauku pastaigu!

Iesaku aiziet arī uz ū denskritumu. Vai tas neatrodas augstu kalnos vietā pie dzī vokļ iem? tu? ak. Apmē ram 2 km no maiznieku pieturas Rafailovici. Ļ oti skaista un ezerā var peldē ties.

Nirš anas un snorkelē š anas cienī tā jiem iesaku nodarboties ar budvadivingu. com. Atrodas Budvā uz mola. To nav grū ti atrast. Veikta 2 nirš anas reizes. 40-45 minū tes katrs. 80 eiro. Transfē rs ar laivu no Rafailovici uz Budvas nirš anas centru un atpakaļ.10 eiro. Skaista zemū dens pasaule! Alas, tuneļ i, flora un fauna). runā krieviski, labi instruktori, normā ls ekipē jums, patī kama komunikā cija! ES iesaku.

Aizrauš anā s meklē tā jiem iesaku nodarboties arī ar paraplā nu. Es rezervē ju Olimpus vietnē . es. Atsauksmes ir ļ oti ā tras. E-pasts, WhatsApp, Viber Instruktori ir divi brā ļ i. Es lidoju ar Predragu. Sā ciet no klints 800 metrus virs jū ras lī meņ a. Neaizmirstama pieredze! Transfē rs no Rafailovič i, Beč ič i, Budva.

Arī pā rgā jienu cienī tā ji var apmeklē t Old Oliva.

Apmē ram 3 km no Rafailovici lī dz kalniem. marš ruts Google kartē s.

Lai visiem jaukas brī vdienas! Saudzē jiet sevi, bē rnus un dabu! )

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Водопад
Полёт на параплане
Пляж Queen's .Самый лучший!)
Места и виды по дороге с Свети-Стефан до Рафаиловичи.
Пляж каменово
Plaža Milocer
Diving
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums