Veltīts tiem, kas plāno apmeklēt Melnkalni

17 Februāris 2022 Ceļošanas laiks: no 18 Septembris 2021 ieslēgts 25 Septembris 2021
Reputācija: +263.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Plā ni pavadī t atvaļ inā jumu Melnkalnē un iepazī t š o Balkā nu valsti radā s jau pirms Covid 2019, tač u vairā ki iemesli to neļ ā va ī stenot, un sapnim bija lemts piepildī ties tikai 2021.  gada septembrī . Gatavojoties ceļ ojumam, es smē los pamatinformā ciju par valsti no youtube un emuā ru autoru rakstiem. TurPravda stā sti bija reti, atsauksmes par villā m bija novecojuš as, bet, kad pagā juš ajā gadā Melnkalnes apmeklē jumam bija netraucē ti apstā kļ i, Turpravdas stā sti par š o valsti krita kā no pā rpilnī bas raga. Tā pē c ar savu stā stu nesteidzos, devu iespē ju nokā rtot iespaidus un uzrunā t to pirmā m kā rtā m tiem, kas š o valsti dodas apmeklē t pirmo reizi.


Pagā juš ajā.2021.  gadā Melnkalnē bija 90% no tū ristu plū smas 2019.  gadā , un tas ir tā pē c, ka nav tieš o lidojumu no Krievijas. Domā ju, ka š ī valsts bū s ļ oti pieprasī ta arī š ogad, jo neviena cita valsts Eiropā nevar piedā vā t tik lielu dabas, kultū ras un vē stures apskates objektu koncentrā ciju par mē renu cenu, un, ņ emot vē rā inflā cijas pieaugumu, tas ir vairā k nekā atbilstoš s. Tiesa, aizvadī tais gads parā dī ja arī tā das Melnkalnes popularitā tes medaļ as otru pusi. Sezonas kulminā cijā , un š is ir jū lijs un augusts, valsts infrastruktū ra nemaz nevarē ja izturē t š ā du tū ristu plū smu, pludmales bija pā rpildī tas, daudzas viesnī cas bija pieturā s, uz ceļ iem bija sastrē gumi, restorā nos nebija pietiekami daudz darbinieku, pieauga cenu zī mes. Tā pē c, ja ir iespē ja, es ieteiktu izvē lē ties ceļ ojuma laiku nevis sezonas sezonas laikā .

Melnkalnes vizī tkarte ir Balerī na uz fona vecā Budva

Vē l viena Melnkalnes vizī tkarte ir Sveti Stefan

Sveika, Melnkalne!

Atpū tas vietas izvē le Melnkalnē

Lai jū su uzturē š anā s Melnkalnē bū tu veiksmī ga un bez vilš anā s, ceļ ojums uz š o valsti ir jā plā no iepriekš . Iesaku sastā dī t provizorisku atvaļ inā juma programmu, kurā , mū suprā t, tiem, kas to apmeklē pirmo reizi, saprā tī gi jā apvieno iepazī š anā s ar Melnkalnes skaistumiem un apskates vietā m un atpū ta un relaksā cija, valsts nacionā lo ī patnī bu izpē te. , ieskaitot gastronomiskos. Izlemjot par atvaļ inā juma plā niem, bū s vieglā k izvē lē ties nakš ņ oš anas vietu valstī , un to ir tik daudz un tie ir tik daž ā di, neskatoties uz Melnkalnes nelielo ģ eogrā fisko izmē ru, ka jū s varat apjukt atvaļ inā juma izvē lē . vietas. Sā kotnē jai valsts iepazī š anai Budvas Rivjē ras pilsē tas ir ideā las, un š ī ir Budva, kam seko Beč ič i, Rafailovič i, Prž no, Sveti Stefans un visbeidzot Petrovaca. No š ī m vietā m visvieglā k bū s veikt ekskursiju programmu pa valsti, apvienojot to ar pludmales brī vdienā m. Ņ emot vē rā teritoriā lo attā lumu un reljefa ī patnī bas, to bū s grū tā k veikt no Kotoras lī č a pilsē tā m - Herceg Novi, Perast un Kotor. Turklā t š ajā s pilsē tā s ir diezgan problemā tiskas pludmales brī vdienas. Par Melnkalnes dienvidu pilsē tā m mē s zinā m tikai dzirdamus, un tā s ir Bar un Ulcinj, tač u pilnvē rtī ga ekskursiju programma pa valsti ir sarež ģ ī ta, ja nenomā jat automaš ī nu.

Kam pievē rst uzmanī bu, izvē loties villu un apmeš anā s vietu Melnkalnē ? Pirmkā rt, ģ eogrā fiskā atraš anā s vieta, reljefa ī patnī bas, villas attā lums no pludmales un transporta, apdzī votā s vietas infrastruktū ra (pludmales, veikali, transports, restorā ni, automaš ī nu noma, ceļ ojumu aģ entū ras), bū vniecī bas stadijā esoš o objektu klā tbū tne. tuvumā , un, protams, tū ristu un emuā ru autoru atsauksmes.


Mū su izvē le bija Petrovac, Budvas Rivjē ras visattā lā kais ciems, un lū k, kā pē c. Š is ir mā jī gs, mazs ciemats, kurā nav lielas augstuma atš ķ irī bas, ja jū su villa atrodas zem autoostas lī meņ a. Š is ir ģ imeņ u kū rorts, nav lielu ballī š u, trokš ņ ainu iestā ž u, sabiedriskā transporta, visa tā aktī vā dzī ve notiek vai nu krastmalā ar daudzajiem restorā niem, kafejnī cā m, veikaliem, tū risma aģ entū rā m vai ciemata pludmalē s, un Petrovacā tā s ir vairā kas. Papildus pilsē tas pludmalei Luč ices pludmale, kurai ir "zilais karogs", piekļ aujas ciema dienvidu daļ ai, pludmales lī ci ierā mē akmeņ i, uz kuriem aug priedes. Ļ oti gleznaina vieta, pelnī ti ieņ emot treš o vietu Melnkalnes pludmaļ u topā . Budvas virzienā no Petrovacas ir veselī bas ceļ š , gleznains ceļ š gar Adrijas jū ru, ko ieskauj priedes, kas iet cauri trim tuneļ iem un beidzas ar lielu oļ u pludmali Perazici Do. Kilometra attā lumā no Lucices pludmales uz dienvidiem atrodas Buljaricas ciems ar tā du paš u nosaukumu, ļ oti gara pludmale.

Petrovakas krastmalas galā atrodas vietē ja apskates vieta — Castello cietoksnis — lieliska vieta, kur apskatī t visu ciematu un fotografē t. Petrovacā ir daudz gan privā tu villu tū ristiem, gan zvaigž ņ u viesnī cu. Ž ē l, ka mū su tū roperatoriem ir lī gumi par tū ristu mī tnē m tikai ar nelielu daļ u no naktsmī tnes piedā vā jumiem Petrovacā . Ceļ oš ana neatkarī gi, rezervē š ana, lai palī dzē tu. Tiem, kas dzī vo studijā s ciematā , ir vairā ki lielveikali, vietē jais tirgus ar dā rzeņ iem un augļ iem, kā arī svaigā m jū ras veltē m, vairā kas maiznī cas ar svaigiem konditorejas izstrā dā jumiem. Papildus promenā dei ar restorā niem un pludmalē m Petrovacā nav kur doties, tā pē c jums noteikti vajadzē tu piesā tinā t savu atvaļ inā jumu ar neatkarī giem vai organizē tiem ceļ ojumiem pa valsti. Tam ir visi nosacī jumi - daudzas tū risma aģ entū ras, autobuss uz Budvu katru stundu, kas aizvedī s uz jebkuru Rivjē ras ciematu, vai autoosta ar autobusiem uz jebkuru Melnkalnes pilsē tu, automaš ī nu noma neatkarī gu ceļ ojumu cienī tā jiem.

Tā Petrovaks mū s sagaidī ja saulrietā

Kastello cietoksnis — skats no veselī bas ceļ a

Akmeņ ainā grē da, no kuras sā kas veselī bas ceļ š Petrovacā

Skats uz restorā nu uz cietoksni un Petrovacu

Lusisas pludmale Petrovakā

Attē li netā lu no Petrovakas ir aizraujoš i

Paradī ze netā lu no Perazici Do pludmales

Skats uz Petrovaku no skatu klā ja

Budvas Rivjē ras pilsē tas


Melnkalnes ceļ ojuma laikā mē s apbraucā m un gā jā m garā m visā m Budvas Rivjē ras pilsē tā m un apdzī votā m vietā m, un par tā m zinā m no pirmavotiem, kas ļ auj izteikt savu subjektī vo viedokli par katru no tā m, varbū t kā dam tas palī dzē s izvē lē ties. dzī vesvietas piekrastē . Tā kā Petrovac tika aprakstī ts pirmajā daļ ā , nā kamais nozī mī gais ciemats piekrastē , kur tū risma operatori piedā vā naktsmī tnes, ir Sveti Stefan. Starp Budvu un Petrovacu katru stundu kursē Mediteran Express, kas par 2 eiro un 20 minū tē m nogā dā s Sveti Stefanā . Uzreiz pieturā paveras elegants skatu laukums Sveti Stefan pussalā , kas ciemam deva tā du paš u nosaukumu, kā arī visā Budvas Rivjē rā . No pieturas lī dz pussalai, kur atrodas slavenā slē gtā tipa viesnī ca (2021. gadā tā nedarbojā s), gar villā m un olī vkokiem iet stā va taciņ a, augstuma starpī ba ir ļ oti bū tiska, kas jā ņ em vē rā izvē loties villu Sveti Stefanā . Ja ne š is stā vums, tad š o ciematu varē tu uzskatī t par ideā lu vietu pludmales atpū tai, ņ emot vē rā skaistā s ainavas un skaistas divas pludmales pussalas malā s, abas pludmales ir pieejamas ikvienam, ir skaista parka zona un kafejnī cas ap tiem. Sveti Stefana apmeklē jums un pastaiga no tā s uz Budvu, caur Milocer parku un karaliskajā m pludmalē m, es uzskatu, ka tas ir obligā ts, dzī vojot Budvas Rivjē rā .

Nā kamā apdzī votā vieta piekrastē ir Przno ciems, bijuš ais zvejnieku ciems, kas tagad ir ļ oti mā jī ga vieta elitā rā m brī vdienā m. Starp citu, š ajā ciematā ir piecu zvaigž ņ u viesnī ca ar kazino, kas ir atvē rta visu gadu. Tai paš ai viesnī cai pieder arī krā š ņ a pludmale, kas aizņ em lielā ko ciema piekrastes daļ u. Bet parasts tū rists, kurš par savu atpū tas vietu izvē las Prž no, neapvainosies par pludmales prieku pieejamī bu. Starp Sveti Stefan un Przno atrodas divas brī niš ķ ī gas un leģ endā ras pludmales - Karaļ a un Karalienes pludmale, pē dē jā atrodas vairā k aizkulisē s un atrodas piecu minū š u gā jiena attā lumā no Przno. Š ī m pludmalē m 2021. gadā tika atņ emta jebkā da infrastruktū ra kafejnī cu, tualetes, sauļ oš anā s krē slu, saulessargu veidā , tač u tas ir gan to mī nuss, gan pluss, jo š ā dā pludmalē ar Melnkalnes dabu jū taties viens, apmeklē tā ju tajā s nav daudz. Przno ir mazs ciems, lielveikalu tajā nav, ar to jā rē ķ inā s atpū tniekiem, kas ī rē studijas paš gatavoš anai. Bet ir labs zivju restorā ns, kur cilvē ki ierodas baudī t jū ras veltes ar burvī gu skatu uz jū ru pat no citā m pilsē tā m.


Tuvā k Budvai, gar krastu, ir divi ciemati bez skaidras robež as starp tiem, tie ir Rafailovici un Becichi. Daudzi Melnkalnes atpū tnieki izvē las š os ciematus savai atpū tai kā kompromisa variantu, nodroš inot, no vienas puses, labas pludmales brī vdienas un, no otras puses, bez satraukuma un citā m problē mā m, kas saistī tas ar dzī voš anu lielā tū ristu pilsē tā . ir Budva, bet tajā paš ā laikā ir ģ eogrā fiski tuvu tai. Tomē r š iem ciematiem ir savas nianses, kas jā zina, izvē loties mā jokli. Rafailovič i izskatā s ē rtā k, viņ u pluss ir ciema galvenā mā jokļ a piekrastes lī nija, gan privā tā s villas, gan viesnī cas, piekrastē ir daudz kā rdinoš u restorā nu, bet pati pludmales zona ir ļ oti š aura, pā rpildī ta ar cilvē kiem. sezonā , tā pē c, lai pilnvē rtī gi pavadī tu brī vdienas pludmalē , jums jā dodas vai nu uz Becici, vai uz Kamenevo pludmali.

Atš ķ irī ba starp Becici ir liela un gara pludmale ar attī stī tu infrastruktū ru, bet ciema galvenā mā jvieta atrodas virs Yadran takas, kas iet gar krastu, un tā ir bū tiska augstuma atš ķ irī ba, kas diez vai ir piemē rota atpū tnieki ar veselī bas problē mā m. Pirmajā rindā atrodas tikai lielas viesnī cas. Turklā t pludmales zonai pieguloš ā teritorija ne visur ir labiekā rtota, vietā m notiek bū vdarbi, kas pā rē jam estē tiku nepieš ķ ir. Š ajos ciematos villu celtniecī ba tika veikta zemes trū kuma apstā kļ os, tā pē c lielā kā daļ a ē ku izskatā s haotiski, kā akmens dž ungļ i kalnu nogā zē s, kas nolaiž as lī dz jū rai. Tomē r ikvienam ir daž ā das estē tiskā s vajadzī bas, ir daudz cilvē ku, kas vē las atpū sties š ajos ciematos, jo ir acī mredzamas priekš rocī bas.


Š ī s Melnkalnes piekrastes ķ irsis, protams, ir Budva, lielā kais tū risma centrs visā Rivjē rā . Mā jokļ a ir pietiekami daudz katrai gaumei un budž etam. Galvenais ir paskatī ties, cik tā lu no krasta atrodas š is mā joklis un ar kā du augstuma starpī bu nepiecieš ams lī dz tam nokļ ū t. Š ī ir ballī š u pilsē ta ar pilnu kū rorta izklaides klā stu un ideā la vieta Melnkalnes izpē tei ekskursijā s un neatkarī gos ceļ ojumos. Tagad par Budvas mī nusiem. Budvas galvenā pludmale - Slovenska pludmale ir tā lu no ideā la gan sezonas pā rpilnī bas, gan sanitā rā stā vokļ a dē ļ . Mogren 1 un Mogren 2 pludmales š ajā ziņ ā izskatā s izdevī gā kas, galvenokā rt pludmaļ u akmeņ ainā ierā mē juma dē ļ , tač u arī septembrī cilvē ku bija pietiekami daudz. Budvas vecpilsē ta atgā dina lielu suvenī ru veikalu, kam vairs nav ī sta tū risma vē rtī ba, atš ķ irī bā no Kotoras vecpilsē tas, kur guvā m ī stu estē tisku baudī jumu. Bet tas viss ir subjektī vi, bet troksnis, burzma, pā rmē rī gais atpū tnieku skaits sezonas laikā , uzpū stā s cenu zī mes Budvā , tā ir tā objektī vā realitā te, vismaz runā jot par brī vdienā m no jū nija lī dz septembrim. Tač u tū risti Melnkalnē nedzī vo tikai pie jū ras, ir pienā cis laiks runā t par citiem š ī s brī niš ķ ī gā s valsts apskates objektiem.

Sveti Stefan ar slē gta tipa viesnī cu (nav atvē rta 2021.  gadā )

Karaļ a pludmale starp Sveti Stefan un Przno

Przno zivju restorā na svī ta

Przno pludmale

Viena no Rafailovici pludmalē m

Pilsē tas pludmale Rafailovič i

Baznī ca Budvas vecpilsē tā

Mogrenas pludmales Budvā

Melnkalnē biež i vien nav ielu nosaukumu, ir tikai numuri

Ekskursijas Melnkalnē

Melnkalni skaistu padara tā s dabas, kultū ras un vē stures apskates vietu pā rpilnī ba tā s nelielajā teritorijā un iespē ja apmeklē t kā du no tiem dienas gaiš ajā laikā un jau pavakariņ ot savā villā pie vī na glā zes, pā rrunā jot savus iespaidus diena. Ī sā savas neatkarī bas periodā Melnkalne ir veikusi lielu izrā vienu tū risma attī stī bā , rū pī gi izstrā dā ti visi marš ruti pa valsti, infrastruktū ra gan organizē tā m kolektī vā m ekskursijā m, gan patstā vī giem braucieniem pa valsti gan ar ī rē tu automaš ī nu, gan sabiedrisko. transports ir ļ oti labi izveidots. Tā pē c ikvienam tū ristam, kas ierodas Melnkalnē , ir svarī gi jau laikus zinā t, kuras apskates vietas piesā tinā t ar apmeklē jumiem š ajā valstī un kā to ir saprā tī gi apvienot ar pludmales brī vdienu.

Tā kā Melnkalne ir 90% kalnaina, acī mredzamu iemeslu dē ļ galvenā s atrakcijas ir saistī tas ar kalniem. Ekskursija ar nosaukumu "Kanjoni" sniegs iespē ju iepazī t kalnu grē das un kanjonus, kalnu ezerus, serpentī nus un mainī gos laikapstā kļ us kalnos. Un tie, kas vē las uzzinā t, no kurienes rodas adrenalī ns, par 20 eiro varē ja lidot ar rā vē jslē dzē ju pā ri kanjonam pie Dž urdž evič a tilta. Apmē ram 500 km valsts ziemeļ os, zem stā stiem par gida valsti, ir bagā ti un gandrī z nenogurdinoš i.


Pē c brī vas dienas pavadī š anas no Melnkalnes kalnu ainavā m, obligā ts apmeklē jums ir ekskursija ar laivu pa Kotoras lī ci, lielā ko un skaistā ko fjordu Vidusjū rā . Gar lī č a piekrasti atrodas viduslaiku pilsē tas Kotor, Perast, Herceg Novi, kas uzplauka Venē cijas Republikas periodā . Netā lu no Perast tiek nodroš inā ts rifa mā kslī gā s Jaunavas salas apmeklē jums. Kotora ir ī sts Melnkalnes vē sturiskais dā rgakmens, kas ir atseviš ķ a apmeklē juma un nesteidzī gas iepazī š anā s vē rta, un tiem, kam pietiek laika un spē ka, uzkā piet uz Svē tā Jā ņ a cietoksni. Daž ā das ceļ ojumu aģ entū ras piedā vā daž ā das iespē jas pā rvietoties pa Kotoras lī ci, izejot no Kotoras vai no Tivatas. Bijā m gandarī ti, ka mū su tū re sā kā s no Kotoras, no rī ta pilsē tā vē l nav liela tū ristu pū ļ a. Arī Herceg Novi izrā dī jā s pilsē ta, kas rada vē lmi to iepazī t tuvā k, tač u “tū kstoš soļ u pilsē ta” atrodas kalna nogā zē un tā s apskates vietu iepazī š ana prasa izcilu veselī bu.

Ko vē l jū s varat darī t standarta nedē ļ as laikā , pavadot komplekso ceļ ojumu Melnkalnē ?

Lai iepazī tos ar valsts vē stures pieminekļ iem, apvienojumā ar elpu aizraujoš iem vietē jiem skatiem, gandrī z visas tū risma aģ entū ras piedā vā ceļ ojumu ar nosaukumu Maxi Montenegro, kas ietver senā s Melnkalnes galvaspilsē tas Cetinje, Lovcenas kalna apmeklē jumu, kur atrodas mauzolejs. atrodas š ī s Balkā nu valsts diž enā valdnieka Pē tera Njegusa, no kurienes paveras nepā rspē jami skati uz kalnu grē dā m un Boka Kotorskas lī ci. Papildus vē sturisko vietu apskatei š ī ekskursija ļ auj tū ristiem apmeklē t Negushi ciematu, redzē t, kā tiek raž ots slavenais Melnkalnes prosciutto - kaltē ts-kū pinā ts cū kgaļ as š ķ iņ ķ is, nogarš ot un iegā dā ties to un vietē jos sierus dā vanā . Praktisks padoms - lai kur jū s pē rkat prosciutto, Njegusi vai tirgū Budvā , ņ emiet to, ko izmē ģ inā jā t un kas patika, izvairieties no gataviem aizzī mogotiem iepakojumiem. Atgriež oties no š ī ceļ ojuma, jū s dosieties pa austrieš u bū vē tu superstā vu serpentī nu ar 25 pagriezieniem, tā pē c jums ir garantē ts neaizmirstams piedzī vojums un krā š ņ a fotosesija.

Ekskursiju sarakstu var turpinā t vē l ilgi, un tas neaprobež ojas tikai ar Melnkalni. Ceļ ojumu aģ entū ras no jebkuras Budvas Rivjē ras pilsē tas piedā vā s Jums ceļ ojumus uz Horvā tijas Dubrovniku, Albā niju, Bosniju un Hercegovinu. Braucā m uz Dubrovniku, bet mū su vakcinā cijas ar Koronovaku horvā tiem toreiz nederē ja. Pilnu sarakstu ar ekskursijā m Melnkalnē un ā rpus tā s var atrast Olimpus. me vietnē , un, ja vē laties, pasū tiet tā s tieš saistē . Runā jot par noderī gā m saitē m, vē los ieteikt Milas Demenkovas emuā ru, kurā var iegū t daudz noderī gu padomu, plā nojot ceļ ojumu uz Melnkalni.

Morač as upes kanjons

Skats uz Taras upes kanjonu no Dž urdž evič a tilta

Dž urdž evič a tilts

Emocijas pā rplū st

Alpu Melnais ezers

Melns ezers noteiktā gaismā ir patieš ā m melns


Vecā Kotora pā rsteidzoš i apvieno vē sturiskas ē kas ar dzī vojamā m ē kā m

Vecā s Kotoras sienas

Kotorā vē laties ī rē t katru mā ju, katru ielu

Boka Kotoras lī č a ainavas skati ir aizraujoš i

Perast

Salas netā lu no Perast, cilvē ka radī ta Virgin uz rifa labajā pusē

Kuģ i un laivas atved tū ristus uz salu

Herceg Novi ir garā kā krastmala Melnkalnē

Betona pludmales Herceg Novi

Marina Herceg Novi.

Gastronomija un iepirkš anā s Melnkalnē

Plā nojot mū su ceļ ojumu, viens no mē rķ iem bija iepazī ties ar š ī s Balkā nu valsts nacionā lo virtuvi, kā arī vī niem no autohtono vī nogu š ķ irnē m. Tā kā dzī vojā m studijas istabā , tad parasti brokastis un vakariņ as ē dā m savā villā , bet pusdienas tika ieturē tas Petrovacas vai Budvas restorā nos, vai arī apskates braucienos. Melnkalne tradicionā li tiek uzskatī ta par gaļ as valsti, tač u, tuvā k iepazī stoties, viss izrā dī jā s ne tik vienkā rš i, lielā kā daļ a gaļ as produktu tiek ievesti no ES valstī m, galvenokā rt no Spā nijas, tā pē c no kā gatavots Melnkalnes prosciutto, ir liels jautā jums.

Godī gi sakot, viss, ko izmē ģ inā jā m restorā nos, mū sos neizraisī ja lielu entuziasmu. No visiem maltā s gaļ as ē dieniem man visvairā k patika š ļ akatas, liela plakana kotlete, bet Melnkalnes č ivapč ič i diez vai var konkurē t ar mū su gaumei zinā majiem kebabiem. Visiem gaļ as ē dieniem nepā rprotami trū kst garš vielu, garš vielu un garš augu. Kā pirmos ē dienus visbiež ā k piedā vā tā saukto č orbu, gaļ u vai zivi, pē dē jā mums sagā dā ja patiesu vilš anos, š ķ iet, ka gatavota no š protē m tomā tu mē rcē . Ī stas jū ras veltes restorā nos ir diezgan dā rgas, jo makš ķ erē š ana valstī ir privā tā s rokā s, nav rū pnieciskā s ķ erš anas.

Tā kā Melnkalne ir pā rsvarā kalnaina valsts, dā rzeņ u audzē š ana ir diezgan problemā tiska, lielā kā daļ a tiek ievesti no Serbijas un citā m kaimiņ valstī m, tā pē c to cena ir no 2 eiro. Tač u vī ģ es ir daudz, sā kot no ielu kokiem un beidzot ar konservē tiem paklā jiņ iem tirgos.


Lielā kā daļ a tū ristu Budvas tirdziņ ā iegā dā jas vietē jos gardumus, prosciutto, sierus, olī vas, olī veļ ļ u, vī ģ es ir diezgan pieklā jī gas kvalitā tes, tač u, kā jau minē ju, pirms pirkš anas noteikti jā izmē ģ ina viss un jā seko lī dzi iepakojumam. produkts, kas jums patī k. Tam jā pievē rš uzmanī ba arī , pē rkot preces lielveikalos. Ne vienmē r plauktos ir iespē jams redzē t preč u cenu zī mes vai prece neatbilst norā dī tajam cenrā dim.

Vī nu Melnkalnē galvenokā rt pā rstā v divas vietē jā s š ķ irnes — baltā Krstac un sarkanā Vranac. Vietē jais baltvī ns mū s neiedvesmoja, Vranac ir gaļ ī gā ks, pī rā gs un smarž ī gā ks. Nepretenciozam patē rē tā jam vī na cenas sā kas no 2 eiro par litru, pieklā jī ga kvalitā te – no 4 eiro par pudeli.

Tā sauktie maiznieki palī dz mū su tū ristiem izdzī vot Melnkalnē , kur no pulksten 6 rī tā var iegā dā ties vietē jos konditorejas izstrā dā jumus, picas un pat ceptu vistu un ceptus dā rzeņ us. Ne veikalos, ne tirgū nav ī paš u valodas barjeru, vienmē r var rast sapratni.

P. S. Neskatoties uz to, ka mū su ceļ ojums uz Melnkalni izvē rtā s gana saturiski un iespaidiem bagā ts, apzinos, ka š ajā brī niš ķ ī gajā valstī vē l ir daudz kas nezinā ms. Ja domā par nā kamo braucienu, tad bā zes nometnei izvē lē tos kā du no Boka-Kotor lī č a mazajiem ciematiņ iem, noī rē tu auto un lē nā m iepazī tos ar "vē l neapmeklē tajiem kalniem". Tač u slā pes pē c jaunā m zemē m un pā rdzī vojumiem virza vē lmju vē jrā dī tā ju uz jaunā m zemē m. Visa iedvesma un veselī ba jaunajā tū risma sezonā .

Skats uz Kotoras lī ci no lidmaš ī nas pē c pacelš anā s Tivatā . Ardievu Melnkalnei, uz drī zu tikš anos

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Визитная карточка Черногории - Балерина на фоне старой Будвы.
Другая визитная карточка Черногории - Свети Стефан.
Здравствуй, Черногория!
Вот таким закатом встретил нас Петровац.
Крепость Кастелло - вид с тропы здоровья.
Скалистая гряда, с которой начинается тропа здоровья в Петроваце.
Вид на ресторан на крепости и на Петровац.
Пляж Лучице в Петроваце.
Картинки возле Петроваца завораживают.
Райский уголок возле пляжа Перажичи До.
Вид на Петровац с обзорной площадки.
Свети Стефан с отелем закрытого типа (в 2021 не работал)
Пляж Короля между Свети Стефаном и Пржно.
Антураж рыбного ресторана в Пржно.
Пляж в Пржно.
Один из пляжей в Рафаиловичах.
Городской пляж в Рафаиловичах.
Церковь в старом городе Будвы.
Пляжи Могрен в Будве.
В Черногории зачастую нет названия улиц, только номера.
Каньон реки Морача.
Вид на каньон реки Тара с моста Джурджевича.
Мост Джурджевича.
Эмоции переполняют.
Высокогорное Черное озеро.
Черное озеро при определенном свете действительно черное.
В старом Которе удивительно сочетаются исторические постройки с жилыми.
Стены старого Котора.
В Которе хочется снимать каждый дом, каждую улочку.
Краевиды в Боко Которской бухте завораживают.
Пераст.
Острова возле Пераста, справа рукотворный Богородицы на рифе.
Кораблики и лодки подвозят туристов на остров.
В Герцег - Нови самая длинная набережная в Черногории.
Бетонные пляжи в Герцег - Нови.
Марина в Герцег - Нови.
Вид на Боко Которскую бухту с самолета, после взлета в Тивате. До свидания Черногория, до новых встреч.
komentāri (22) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums