Chao, Melnkalne! Pabeigšana

30 Septembris 2021 Ceļošanas laiks: no 29 augusts 2021 ieslēgts 05 Septembris 2021
Reputācija: +15093.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sā ciet š eit >>>

Mums ir palikusi viena pilna diena. Un es joprojā m neesmu izlē musi, kur doties. Uz Herceg Novi? Vai otrā di, uz Ulciņ u? Es domā ju, ka liktenis izlems. Ierodamies autoostā un braucam ar nā kamo autobusu. Bet es negribē ju iet tā lu.

Kamē r mē s atgriezā mies no ekskursijas, viena meitene satraukti stā stī ja par Petrovaku. Kā pē c ne? Un nav ko iet. Gids mums parā dī ja, kur atrodas pietura, no kuras var izbraukt pareizajā virzienā . Un Vadiks pat atzī mē jā s kartē . Lai gan viņ š č ī kstē ja, ka vajag iet no autoostas. Bet es saprotu, ka izbraukt no autoostas ir dā rgā k nekā no parastā s pieturas. Vai vajag kaut kā atbalstī t objektu un kasieres-apkopē jas? Viņ a uzstā ja.

Pietura tika atrasta, tikai pateicoties atzī mei. Š ķ iet, ka š ī Budva ir maza, bet mē s tajā pilnī bā apjukā m.


Nā c. Uz Petrovacu kursē autobuss. Saskaņ ā ar grafiku tas grasī jā s izbraukt. Tač u š oferis nekur nebija redzams. Kamē r gaidī jā m, piebrauca autobuss un aizbrauca uz Sveti Stefanu. Mē s gaidā m, kungs. Un durvis ir vaļ ā ! Sē dies vismaz pie stū res. Vadiks stā stī ja patiesu kaut kur dzirdē tu (lasī tu) anekdoti: Cilvē ki iekrauj autobusā un gaida. Un š oferis joprojā m ir pazudis. Aizmugur sē doš ais vī rietis sā ka aizvainot: "Bet kur viņ š to valkā ? " Tauta piekrita. Tad pirmais runā tā js sē ž as pie stū res un noraujas. Pasaž ieri izbijā s. Bet tad izrā dī jā s, ka š is vī rietis ir š oferis, tikai viņ am ir nedaudz dī vaina humora izjū ta. Nu, mums arī nebija tā da pā rvadā tā ja. Bet tad pienā ca cits autobuss, un arī uz Petrovacu. Mē s tajā iekļ uvā m un katrs samaksā jā m 3 eiro.

Petrovac atrodas 15 kilometrus aiz Sveti Stefan, tā tad 23 kilometrus no Budvas. Mē s tur nokļ uvā m mazā k nekā pusstundā . Tā tad, kas mums š eit ir?

Mē s devā mies pa š auru joslu uz krastmalu. Nu, diezgan jauki.

Tur ir sava veida cietoksnis. Tū lī t dosimies uz turieni.

Bet es redzē ju taku uz ļ oti pievilcī gu kalnu, un cietoksnis palika gaidī t.

Un ceļ š mū s veda uz taku. Viņ a man ļ oti atgā dinā ja Sauli. Ak!

Un Jaunā s pasaules mež onī gie lī č i. Jū ra, kalni, cikā des. . . Es skaļ i raudu.

Tomē r sā kā s Melnkalnes iezī me — bezgalī gi tuneļ i.

Es nekad nekur neesmu redzē jis tik daudz no tiem! Lū k, cik daudz naudas viņ i ielē ja savā celtniecī bā ! Labi, pa kalnu takā m. Tur tas ir pamatoti un atmaksā sies. Un š eit? Vai tieš ā m tas viss tiek darī ts tikai pludmales apmeklē tā ju ē rtī bā m?

Tuneļ u kaskā de, kas smirdē ja pē c mī zā m, mū s aizveda uz kā du pludmali, kuru izkropļ oja bū vniecī ba.

Š ķ iet, ka ir iesaldē ts. Vismaz bū vlaukumā nekā das aktivitā tes nebija. Tomē r tā bija sestdiena.

Ja neskatā s uz bū vlaukumu, tad pludmale kopumā nav slikta. Ū dens ir tī rs. Ieieš ana jū rā ir samē rā droš a, jo oļ i ir vidē ja izmē ra.

Ir ģ ē rbtuves un duš as. Pat tualete pie kafejnī cas. Es nezinu, vai to maksā un kā , bet es izdomā ju pā rbaudi, un neviens mani nedzina un nemē ģ inā ja izņ emt naudu.

Pē c pā ris reiž u iemē rkš anas mē s atgriezā mies. Pa ceļ am atklā jā m vē l neredzē tu nobraucienu lī dz jū rai. Pakā pieni nebija tik stā vi, bet gan absolū ti vertikā li. Bez jebkā dā m margā m.

Bija mazliet biedē još i nokā pt. Bet tas mū s neapturē ja. Ja vē laties, varat tur nopeldē ties. Tač u vē lme neradā s.

Mē s atgriezā mies Petrovacā un uzkā pā m cietoksnī . Pā ris labi skati, bet nekas izcils.


Bija nepiecieš ama degvielas uzpilde. Viņ i to paņ ē ma alus veikalā un apsē dā s uz soliņ a, lai skatī tos uz vietē jiem pludmales apmeklē tā jiem. Kad iepriekš ē jā dienā mocī jos ar galamē rķ a izvē li, izlasī ju, ka Petrovaca ir Melnkalnes respektablā kais kū rorts, ko ne katrs var atļ auties. Nu jā , jā , jā !

Š ķ iet, ka š ie cilvē ki gaida, kad tiks izrakstī ti. Vai, gluž i pretē ji, tie jau ir izrakstī ti (izrakstī ti).

Es apskatī ju vietē jos suvenī rus. Š eit ir tieš i tā ds magnē ts ar pudelē m, tikai ar uzrakstu "Gruzija", man atveda meita.

Es arī brī nos, kā pē c viņ iem ir tā ds lavandas kults? Kamē r devā mies ekskursijā s, lavandas laukus nekur neredzē ju.

Krastmalas galā augš stā vā bija kā pnes un tunelis.

Es sā ku kā pt pa kā pnē m, bet ieraudzī ju zī mi "Iebraukt aizliegts". Tomē r domā ju, ka, ja es bū tu izturē jis, neviens mani netraucē tu. Bet es to nedarī ju.

Tā vietā mē s iegā jā m tunelī zem Ponta zī mes. Jā , ser! Un kas mums te ir? Tā bija apreibinoš a kafejnī ca. Tā lā kas ejas nebija. Š ķ iet, ka. . .

Man bija jā atgriež as un jā kļ ū st cauri pansijai.

Tomē r pa ceļ u varē ja pā rvietoties, tač u neviens mums netraucē ja. Gluž i pretē ji, strā dnieks mums parā dī ja, kā tikt tuvā k Luč ices pludmalei, uz kuru mē s devā mies.

Lī dz š im nebija tā lu.

Lī cis jau parā dī jā s, bet es redzē ju pakā pienus, kas veda uz kalnu. Jums ir jā ceļ as tagad, pretē jā gadī jumā jū s vē lā k nevē laties.

Soļ i mū s noveda pie pensijas vecuma vī rieš u grupas, kuri acī mredzot tos uzbū vē ja. Š obrī d viņ i smē ķ ē ja. Tā lā k nebija neviena soļ a, un mums bija jā iet tā lā k pa taciņ u. Augš pusē bija skatu platforma. Acī mredzot uz to veda soļ i no tā s puses, kur man ceļ u bloķ ē ja aizlieguma zī me. Tur pakā pieni bija nobruž ā ti, un rinda uz to remontu vē l nebija iestā jusies. Nofotografē juš i Petrovaku no kalna, mē s devā mies atpakaļ .

Dū mu pā rtraukums ievilkā s. Neviens nesā ka strā dā t.

Lusisas pludmale bija ļ oti laba. Bet tas ir pā rā k pā rpildī ts.

Reiz mē s nopeldē jā mies. Aiz kalna bija vē l viena pludmale Buljaritsa. Es tur dotos. Tač u Verkinas vī rs bija pret to. Muļ ķ ī bas! Un kā pē c mē s to paņ ē mā m? Viņ š agrā k bija mobilā ks. Uzzinā ju sliktas lietas no Verkas!


Man bija jā atgriež as. Nonā cā m tajā paš ā pieturā , kur nolaidā mies un devā mies mā jā s. Autobuss bija "izrotā ts" ar reklā mu, tā pē c Sveti Stefans izrā dī jā s punktē ts.

Ir š ā ds mikroautobuss uz Yaz pludmali un tā lā k. Tas ir Polinai. Lai tur neietu kā jā m pa š oseju.

Pusdienā s mē s atkal plā tā mies ar garnelē m.

Mums ir jā izsaka atzinī ba tam, ka tie š eit ir diezgan cienī gi, lai gan tie ir pā rā k dā rgi. Lī dzī gi ShL maksā ja 15 USD, kas, manuprā t, arī bija kaut kā dā rgi.

Pē c vī na iegā des mē s devā mies uz krastmalu, lai sagaidī tu saulrietu. Tač u š odien tā krā sa bija daudz sliktā ka par vakardienas krā su un bija tikai tā da vī na krā sa, ko mē s dzē rā m.

Acī mredzot kā ds arī dzē ra. Vairā k mū sē jo. Man pat prā tā neienā ca peldē ties drē bē s.

Pilsē ta krē slā izskatī jā s vē l interesantā ka nekā pilnī gā tumsā .

Es atcerē jos, ka man ļ oti vajadzī gas jaunas brilles, un aizvilku savu mazo bariņ u tur, kur stā vē ja briļ ļ u tirgotā js, cerot, ka viņ š joprojā m ir tur. Viņ š bija turpat. Es paņ ē mu brilles, kas man patika, un jautā ju: "Cik daudz? " Viņ š atkal sā ka man stā stī t par trim Mersedesiem. Es vē lreiz uzdodu jautā jumu. Viņ š apsū dzē ja: "Č etrdesmit! " Es piegā ju tuvā k un, paskatī jies zem uzacī m, izteicu: "Desmit! " Viņ š sā ka gausties, ka nevar to atdot mazā k par 25. Es piegā ju gandrī z mugura pretī . Labi, es saku. — Piecpadsmit! Viņ š atkā pā s un nopū ties teica: — Astoņ padsmit! Labi. Samaksā jā s. Viņ š man (vai mums) teica: "Mafija! " Nobiedē ja vī rieti : ))


Rī t lidojiet prom. Mums jā savā cas. Bija jā izlemj, ko darī t ar iegā dā to alkoholu. Mums nebija pietiekami daudz drē bju, lai pietiekami droš i iesaiņ otu pudeles. Vadiks mani pā rliecinā ja, ka alkoholu var pā rvadā t rokas bagā ž ā . Domā jams, gids vakar stā stī ja. Es tieš ā m kaut ko tā du dzirdē ju. Tivat lidostā Dutik nestrā dā , tā pē c var izņ emt 5 litrus pilsē tā pirktā alkohola. Es joprojā m nopū tos, ka varat to izņ emt, bet ko par to teiks mū su muita? Bet te moments, par to, ka š os paš us 5 litrus var pā rvadā t rokas bagā ž ā , es neķ ē ru. Kā tas var bū t? Labā k neriskē t un likt visu savā bagā ž ā .

Mums ar Vadiku bija litra pudele vinjaka un divi puslitri brendija. Vignaks bija damastā , tā pē c nolē mu, ka tas ir pietiekami stiprs un nedrī kst saplī st. Bet pirmajā ekskursijā pirktais brendijs bija parastā s apaļ ā s stikla pudelē s, kurā m bija visas iespē jas saplī st, iekraujot un izkraujot bagā ž u. Bez vilcinā š anā s abas pudeles sapludinā jā m vienā , no "balantī nas" apakš as, kuru tā arī neizmetā m. Un tas, ka viens brendijs bija cidonija ar medu, bet otrs – tikai cidonija, mū s netraucē ja. Raugoties uz priekš u, teikš u, ka iegū tais dzē riens salduma ziņ ā bija gandrī z tā ds pats kā oriģ inā lais medus brendijs. Olijana š aubī jā s par kazenes vī nu, un man ir š aubas par š o medus brendiju. Ak, viņ i to nesaldinā ja ar medu!

No rī ta mū s sagaidī ja pulksten 10. Vē l bija daudz laika. Ja vien, protams, neaizgulies lī dz zaļ ajā m slotā m. Jū s varat arī pē dē jo reizi peldē ties jū rā .

Bet rī ts izrā dī jā s apmā cies. Man nelikā s peldē ties. Š oreiz pludmali sasniedzā m rekordī sā s 15 minū tē s. Beidzot iemā cī jā s saī sni. Un tagad doties prom. Nu padomā jiet! Man pietiek. Kamē r zē ni iegremdē jā s, es pieklā jī bas labad devos pastaigā ties pa vecpilsē tas pamestajā m ielā m.

Ja godī gi, bez cilvē kiem mani tas nemaz neinteresē ja. Sienas un sienas. Man patī k vē rot gan dzī vniekus, gan cilvē kus. Verkinas vī rs, pamanī jis, ka es visu fotografē ju, nosauca mani par "Š reibič u". Kas skolā mā cī jā s vā cu valodu, zina, kas tas ir. Es viņ u mā cī ju un atcerē jos, ka mā cī bu grā matā bija tā ds tē ls. Es zinā ju, ka viņ š ir reportieris. Bet es pat nedomā ju, ka varē tu ar viņ u bū t saistī ta. Tad es cī tī gi mā cī jos valodu un neuztraucos ar izdomā tu varoņ u rakstura iezī mē m.

Bet laika apstā kļ i ir pasliktinā juš ies. Mā konis tuvojas.

Kamē r mē s gatavojā mies, sā ka lī t. Labdien jums! Bet kā mē s varam aizvilkties ar lietā m lietū lī dz pieturai?


Paldies Dievam, tieš i pirms izbraukš anas lietus beidzā s. Cik simboliski! Mē s ieradā mies ar lietu un ar to arī dodamies prom!

Ceļ ā uz lidostu autobusa gids apstiprinā ja Vadika vā rdus par 5 litriem dzē riena rokas bagā ž ā . Lū k, tie ir ieslē gti! Vienalga! Nepā rsaiņ ojiet! Tiesa, mantas neietinā m plē vē , bet vienkā rš i somas aizslē dzā m uz mazas suņ a piekaramā s atslē gas, kā parasti. Un, paldies Dievam, mē s nekad neesam pazaudē juš i nevienu no savā m lietā m.

Gids jokoja, ka š oferis lido kopā ar mums. Viņ š ļ oti vē las doties uz Ukrainu. Aizbraucot, Verkinas vī rs, pagriezies pret š oferi, ieteica viņ am pā rģ ē rbties – lai lido, bet paliks.

Š oreiz man izdevā s laicī gi reģ istrē ties tieš saistē un katram izvē lē jos vietu pie loga. Es to izdomā ju tā : tā kā Dutik nestrā dā , mē s nevarē sim neko noderī gu ņ emt lī dzi salonā , kā pē c mums sē dē t blakus? Un š eit tas ir! Kā es palaidu garā m! Rokas bagā ž ā varē ja paņ emt lī dzi visu! Bet tas arī viss, ejam!

Suns arī vē las doties uz Ukrainu

Nododot bagā ž u, viņ i nesteidzā s uz pasu kontroli. Vē l ir daudz laika. Pie ieejas atradā m mazu veikaliņ u, kur atradu konservē tu dā ņ u Tuborg. Un ko, kā di jau divi divdesmit? Citu variantu nebija! Nopirka. Viņ i apsē dā s ā rā uz soliņ a un, paē duš i savu naš ķ i, noskalojā s ar alu. Maz parā dī jā s. Man jā iet atpakaļ uz veikalu. Verkinas vī rs, rakņ ā joties kabatā , atrada divus eiro. Redzē ju, ka monē tai reversā ir dizains, kā du es vē l neesmu redzē jis. Fakts ir tā ds, ka es krā ju eiro un divas eiro monē tas. Un, lai arī Eiropā biju tikai pā ris reizes, man ir uzkrā ta š ā da kolekcija:

Es viegli identificē ju daž as monē tas: Francija, Grieķ ija, Spā nija, Nī derlande, Andora, Slovē nija, Portugā le.

Ar ē rgli, manuprā t, Vā cija. Ar Mocartu (ja viņ š ir), acī mredzot, Austriju. Un š eit ir divas monē tas, man ir noslē pums. Ar kā du liru un daž ā m lapā m. Un Itā lijā , kā es saprotu, ir vairā ku veidu monē tas. Vai arī tā nav visa Itā lija?

Eiropas cienī tā ji un cienī tā ji, ko jū s sakā t?


Ī si sakot, es atņ ē mu Verkas vī ram monē tu un nopirku alu par papī ra rē ķ inu. Stundu pirms izlidoš anas devā mies uz kontroli.

Vietē jā krā tuve bija pat mazā ka nekā Zaporož je.

Bet dutik strā dā ja! Gidi nezinā ja, vai ne? Kaut kā dī vaini! Tomē r nebija lielas izvē les. Jā , cenas bija pā rā k augstas. Mē s tur neko nepirkā m. Un tad jau tika paziņ ots par nosē š anos. Č ao, Melnkalne!

Mums š eit bija diezgan labi. Pirmo reizi daudzos iepriekš ē jos braucienos iztikā m bez avā rijas, kas pats par sevi ir jauki. Iespaidu bija daudz. Valsts ir gaiš a. Visas fotogrā fijas, kuras es ievietoju š eit, netika apstrā dā tas (piedod man Ollennka). Bet uz jautā jumu, vai es gribē tu š eit atgriezties, pagaidā m atbildi nesniegš u. Ir pagā jis pā rā k maz laika. Varbū t arī man pietrū ks Melnkalnes. Trī s dienas es bū tu atradis, ko darī t. Dodieties uz Ostrogu, Herceg Novi un Jaz pludmali. Un tad ko? Un es dotos uz Buļ aritsu. Ir pagā juš as jau 4 dienas.

Tā tad parā dī jā s vietē jā puse:

Kā pē c ne Skadaras ezers?

Cik reizes esmu lidojis no Zaporož jes, bet nekad neesmu redzē jis Dņ eproges no lidmaš ī nas.

Mā jā s bija daudz vē sā ks nekā Melnkalnē . Bet kopumā ļ oti labi! : ))

Filmas beigas

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Собака тоже хочет в Украину
komentāri (54) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums