Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Perasts

Nav ziņojumu par Perasts   Rakstiet
Tūristu stāsti par Perasts pievienot stāstu
Pārskats par Vila Perastu
Mē s gribē jā m doties uz Melnkalni, uz pilsē tu, kurā ir maz cilvē ku, tā pē c izvē lē jā mies Vila Perast. Pilsē tiņ a ir maza, iedzī votā ju skaits ir 300, viesnī ca ir forš a, tā pat kā pati pilsē...
 •  5 gadiem atpakaļ
vīlies((((
Viesnī cā nav nevienas pludmales (biju ļ oti pā rsteigts, kad par tā m izlasī ju sludinā jumā ) Nedē ļ as laikā viņ i tikai vienu reizi iztī rī ja istabu (pā rē jā laikā izskatī jā s kā tī r...
 •  14 gadiem atpakaļ
Meža nav
Atraš anā s vieta slikta - no vienas puses ir ceļ š - no otras ir mā jas (ar savā m smarž ā m - vietē jais shanghaichik). Uz jū ru ejiet starp viņ iem pa kā pnē m.
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Perasts