Chao, Melnkalne! (piektā diena)

23 Septembris 2021 Ceļošanas laiks: no 29 augusts 2021 ieslēgts 05 Septembris 2021
Reputācija: +15093.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sā ciet š eit >>>

Š odien es nolē mu pavadī t atpū tas dienu. Neejiet nekur. Pastaigā jieties pa apkā rtni. Mani interesē ja pludmales aiz Mogrenas. Gar krastu pie tiem nav iespē jams nokļ ū t, bet Maps mi rā dī ja daž as takas apkā rt.

Naivi, uzticē jā s sliktam dzelzs gabalam! Sā kumā viņ i riņ ķ oja pa ielā m, meklē jot takas sā kumu. Mē s uzskrē jā m aizslē gtiem vā rtiem, kas veda no viena lī meņ a uz augstā ku. Tas mū s ī paš i nesatrauca. Pilsē ta vē l gulē ja, un mē s nemanot uzkā pā m tai pā ri. Vai neatgriezties? Mē s sasniedzā m ģ eogrā fijas beigas.

Tur, kur beidzā s mā jas, sā kā s ceļ š . Un tad tas beidzā s ar izgā ztuvi. Vietē jā s cū kas, kā izrā dī jā s, nav daudz labā kas par mū su mā jas cū kā m. Tur bija izsisti stikli un veseli logu rā mji un citas neparastas lietas. Kā var sū dī ties skaistā kajā s vietā s?


Ē rkš ķ ainie kazenes krū mi un citi, kas š eit auga bagā tī gi, neļ ā va apiet š o negodu. Mē s atgriezā mies mā jā s un mē ģ inā jā m lū gt ceļ u kā dam vietē jam iedzī votā jam. No viņ a skopajiem paskaidrojumiem sapratu, ka taciņ a bijusi agrā k, bet tad vietē jie nolē ma to aizbē rt. Acī mredzot, lai tū risti nekaitē tu.

Man bija jā meklē trase un jā seko tai.

Pabraukts pā ri Mogrē nam:

Tā lā k karte mums solī ja cietoksni:

Mani pā rā k neinteresē drupas, tā pē c, kamē r puiš i gā ja tā s apskatī t, es nolē mu izpē tī t, bet kur tas ceļ š ved? Vai tas nav uz pludmali?

Diemž ē l ceļ š mani aizveda uz briesmī gu klinti. Man pat bija bail pietuvoties malai.

Vairā k taciņ as gā ja pa labi un pa kreisi, bet diez vai no tā da augstuma ir nokā pš ana uz jū ru, tā pē c nolē mu atgriezties.

Kā da halabuda:

Es baidī jos, ka Vadiks uzkā ps nofotografē ties un nokritī s no klints, tā pē c teicu, ka nekā interesanta tur nav.

Cietokš ņ a drupas:

Nā kamā garā pludmale bija nedaudz tā lu, apmē ram 5 kilometri.

Ieš ana pa ceļ u ir tik ļ oti notikums. Nu viņ š . Nolē mā m doties uz Mogrē nu. Caur veikalu. Bet pirms doš anā s trasē atradā m kazeni un tur paē dā m. Un tā lā k pa š oseju - neviena vī ģ es koks. Ieguvā m kilogramu gatavu figovī nu. Nopirkuš i veikalā vī nu, devā mies uz Mogrenu.

Vadiks, valkā jot masku, peldē ja pē c laupī juma aiz zemesraga. Un es devos uz klinti.

Uzlabojusies, viņ a atgriezā s pie Verkas vī ra, kurš vē roja lietas. Vadiks neko vē rtī gu neatrada. Tikai violeta (vai bordo) zvaigzne. Bet viņ a ir neē dama. Kad vī ns bija beidzies, tā lā ka uzturē š anā s pludmalē kļ uva garlaicī ga. Nu, peldi, sē di, peldi, sē di.

Ejam mā jā s!

Pa ceļ am mē s devā mies uz kafejnī cu, kur ē dā m kompleksā s pusdienas. Mē s ar Vadiku š oreiz paņ ē mā m gaļ as kompleksu, un Verkinas vī rs sabijā s un pasū tī ja kaut ko no ē dienkartes. Maksā ja 17 eiro. Mē s iztē rē jā m 12 par diviem.

Kad es atgriezos mā jā s, es atklā ju, ka mū su balkons tomē r nav tik skaists.


Š eit ir brī niš ķ ī gi no rī ta un vakarā , bet karstā pē cpusdienā...Š eit nav nodroš inā ta neviena nojume. Tu ilgi nesē dē si. Un dzē rieni uzreiz uzkarsē s. Iedomā jieties, kā š eit ir jū lijā ! Dzirdē ju, ka temperatū ra paaugstinā jā s. Gandrī z 50!

Neko darī t, nolē mā m pā ris stundas pagulē t. Daudziem cilvē kiem siesta ir svē ta. Es nebiju pieradis gulē t pa dienu, bet kaut kā es to pā rvarē ju.

Ap pulksten pieciem mē s pā rcē lā mies, lai ietu otrā virzienā . Kartē redzē ju, ka kaut kur netā lu atrodas Jaunavas debesī s uzņ emš anas klosteris. Tur mē s devā mies. Tikko pamodos pē c vī na. Kaut kā pieklā jī gi.

Klosteris tika atrasts bez lielā m grū tī bā m.

Kaņ epes pilnī bā zied! Mē s neaugtu. Narkotikas izsmē ķ ē tu visu.

Par smē ķ ē š anu. Protams, traucē ja, ka te visi un visur pī pē . Pat kafejnī cā s. ES atceros

Horvā tijā pirms deviņ iem gadiem biju pā rsteigts, ka vietē jie, tajā skaitā jaunas meitenes, smē ķ ē nevis cigaretes, bet gan cigaretes. Bet ne zā le. Es bū tu iemā cī jies. Š eit es to nepamanī ju. Tikai cigaretes. Bet tas nepadara to vieglā ku. Nu labi! Acī mredzot tā ir sena Balkā nu tradī cija. “Smē ķ ē sim savu ceļ u, brazī lieš u ceļ i! » : )))

Es lasī ju, ka pat priesteri smē ķ ē Grieķ ijā . Tas, kas mums š ķ iet mež onī gs, tur ir lietu kā rtī bā . Bet kaņ epes aug paš as!

Es atstā ju klosteri atpakaļ ceļ ā . Es gribē ju iet augš ā pa ceļ u. Zī me solī ja dī ķ i un rā vē jslē dzē ju. Tā lu, tieš ā m.

Modē "slaida" arhitektū ra

Daž i khatinki š eit bija oho! Man bija interesanti,

kā dzī vo vietē jie alpī nisti. Automaš ī nu uz ceļ a praktiski nebija. Pastaigā jieties, ieelpojiet svaigo kalnu gaisu! Bet slinkie vī ri negribē ja elpot, un, pagā juš i vē l mazliet, mē s sā kā m lejā atpakaļ .

Mē s devā mies uz klosteri:

Baznī cā nebija neviena, izņ emot puisi sporta biksē s. Es viņ am prasī ju atļ auju nofotografē ties. Viņ š laipni atļ ā vā s.

Pē c tam pakalpojums sā kā s.

Acī mredzot iesā cē js. Iepriekš ē jā dienā devā mies uz baznī cu vecpilsē tā . Mē s tur arī kalpojā m. Viens priesteris lasī ja serbiski (vai melnkalniski? ), bet otrs dublē ts krieviski (tā dā nozī mē , kā mē s esam pieraduš i, baznī cas slā vu valodā ),


un tulka nebija. Jā , un kam? Mē s bijā m vienī gie apmeklē tā ji. Starp citu, arī vakar baznī cā gandrī z neviena nebija, tikai pā ris tū ristu. Melnkalnieš i nav pā rā k dievbijī gi!

Starp freskā m manu uzmanī bu piesaistī ja š ī :

Viltus bī skapu pū lī , gaidot savu kā rtu uz elliš ķ ī gā m mokā m, kā ds militā rā uniformā ietriecā s viņ am ceļ ā . Kurš tas varē tu bū t?

Noklausī juš ies mazliet neparastos pazī stamo lū gš anu vā rdus, viņ i aizgā ja. Nabaga neticī gā Verkina vī rs jau mū s gaidī ja un brī nī jā s, ko mē s tur tik ilgi darā m?

Atceļ ā es nolē mu iegriezties Krievijas pā rtikas preč u veikalā . Es lasī ju atsauksmes par to google maps. Š eit tika prezentē ti mums pazī stami produkti, kurus jū s neatradī siet vietē jos veikalos. Kaut kā : degvī ns, armē ņ u konjaks, skā bē ti kā posti, sarkanie ikri un pat siļ ķ e zem kaž oka. Bija arī sulas no Odesas bē rnu pā rtikas rū pnī cas ar pakā m krievu valodā . Cenas tač u nav mū su.

Mē s tur neko neņ ē mā m. Drī z mē s atgriezī simies mā jā s, un tur mē s atdalī simies.

Parastā "Mega" nopirka saldē tu risoto ar jū ras veltē m un alu. Tā viņ i vakariņ oja.

Starp citu, treš ajā vai ceturtajā dienā pē c ieraš anā s villas gaitenī atradu “Uzvedī bas noteikumus”, kur bija rakstī ts, ka zivis un gaļ u cept aizliegts! Ha! Un kam tad, jā brī nā s, ir ā murs gaļ as siš anai pa galdu? Klauvē t pie sienas trokš ņ ainiem kaimiņ iem? Tač u arī trokš ņ ot nebija iespē jams. Jā , mē s netrokš ņ ojā m. “Tikai Koļ a knapi klauvē ja ar ā muru pa dzelzs cauruli! " (ar). Bet ne! "Koļ a trā pī ja katlā stū rī . KIR-PI-CHOM!! ! " Shutka.

Pat mū su skapī es atradu improvizē tu sā lstrauku, kas izgatavota no sarkano ikru bundž as. Interesanti, vai cilvē ki ikri nesa lī dzi vai iegā dā jā s krievu veikalā ? Sā ls mū su virtuves skapī bija kaudzes.

“Un atcerieties, nā ves! "Sol" un "piestā tne" ar mī kstu zī mi.

Un "š ķ ī vis" un "dakš a" - bez! » : )))

Č ao, Melnkalne! (sestā diena) >>>

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
так растет киви
модная архитектура
komentāri (22) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums