Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Becici

Novērtējums 8.4
 • 
Novērtējums 9.3
 • 
Novērtējums 8.2
 • 
Novērtējums 8.1
 • 
Novērtējums 7.9
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Becici pievienot stāstu
Viesnīca ir šausmīga!! Izvēlieties citu. neiesaku!!
No plusiem tikai tas, ka nokā rtojā s uzreiz pē c ieraš anā s. Vienlaikus izraidot iepriekš ē jos ī rniekus. Atpū š amies jau nedē ļ u, pat ne reizi!
 •  10 mēnešus atpakaļ
Lieliska atrašanās vieta attiecībā pret autobusu pieturu, lielveikalu un tuneli uz Budvu, 10 minūtes līdz jūrai
Apmaiņ ā nokļ uvā m Becici Lux, 4 cilvē ku apartamentos. Mū sdienī ga daudzstā vu ē ka. Ļ oti plaš s, ē rti apstā kļ i, skaists skats uz jū ru.
 •  10 mēnešus atpakaļ
atkritumi un aktīva būvniecība apkārt
Blakus ir vairā ki bū vlaukumi, 50% skatu uz jū ru bloķ ē blakus esoš ā jaunbū ve, pat ja jums ir istaba ar skatu uz jū ru (2.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca nav tā sliktākā, ir uz ko tiekties
Es ilgi domā ju par to, bet tomē r nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Sā ksim ar izlī gumu. Mū s izlaida netā lu no viesnī cas, bet tur nav ne norā des, ne kā das zī mes.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca laba, tīra, viss jauns, bet ir nepatīkamas nianses
Citu dienu es atgriezos no Melnkalnes, ī ss ceļ ojums, kas ilga 3 dienas. Laikapstā kļ i bija lieliski. Septembra beigas, un tur 28 grā di. Jū ra silta, ē rta peldē š anai, ļ oti tī ra.
 •  3 gadā atpakaļ
Viss ir lieliski!
Š is ir gadī jums, kad realitā te izrā dī jā s stā vā ka par cerī bā m! Ļ oti jauka viesnī ca, mā jī gs un tī rs numurs ar lielu terasi 1.
 •  3 gadā atpakaļ
Lielisks dzīvoklis, labs wifi
Man patika uzturē š anā s viesnī cā , apartamentos ir viss nepiecieš amais ē rtai atpū tai. Mū s sagaidī ja Radomirs - draudzī gs un draudzī gs dzī vokļ a saimnieks, kurš palī dzē ja ienest mantas istabā .
 •  3 gadā atpakaļ
Labs budžeta variants
Lielisks budž eta variants. Lieliska villas atraš anā s vieta (netā lu no megatirgus, kur gatavo bezmaksas grilu no tirgū pirktas gaļ as, dā rzeņ u veikals, maiznī ca, kafejnī ca "Athos", kur no 8-00 var iegā dā ties brokastis par 5 eiro).
 •  3 gadā atpakaļ
Lielisks budžeta variants!
Tas ir ļ oti labi) ieradā mies astoņ os no rī ta, uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, jo istaba bija gatava (puiš iem, kas atlidoja ar mums, lika ierasties pulksten 11, jo vē l bija aizņ emts).
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca. Lieliski atpūtās
Laba viesnī ca Beč ič i. Tiem, kurus interesē pludmale, vajadzē tu apsvē rt tikai š o ciematu, jo. nav iespē jams doties tieš i uz Budvas pludmali!
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Becici