Chao, Melnkalne! (trešā diena)

17 Septembris 2021 Ceļošanas laiks: no 29 augusts 2021 ieslēgts 05 Septembris 2021
Reputācija: +15093.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sā ciet š eit >>>

Rī ts. otrdiena.

Sveti Stefans gaida

Vakariņ as iepriekš ē jā dienā , prosciutto nevarē ja sakoš ļ ā t. Es to nosaucu par "gaļ as draudzī bu - koš ļ ā jiet, nododiet citam! " ". Un ko ar to darī t? Vā ra borš č u? Nevē lē š anā s. Jā , un es vietē jos veikalos neredzē ju ne kā postus, ne bietes. Un es uzcepš u olu! Labi.

Tā kā man bija tikai trī s tē jas maisiņ i un man joprojā m ir ilgs mū ž s, es mē ģ inā ju pagatavot vakardienas tē jas. Daž as krā sas deva, un labi.

Joks. Vī rs saka sievai:

- Kā pē c tu izmeti tē jas maisiņ u?

- Duc, pavediens jau ir norauts!

- Un š ū t? Nav roku?

Man nepatī k š ū t. Un man nav adatas. Man tas bija jā izmet pē c otrā s lietoš anas reizes.

Kamē r vī rieš i notī rī ja galdu, es ieskatī jos gida izsniegtajā bukletā . Un cenas tur, starp citu, nemaz nav pā rmē rī gas. Kanjoni, piemē ram,


maksā.30 + 5 ieejas biļ etes + 10 pusdienas (pē c izvē les). Interesanti, cik tas maksā ielu aģ entū rā s? Mē s neuzdroš inā jā mies ī rē t automaš ī nu, lai gan mē s paņ ē mā m tiesī bas. Mē s noteikti devā mies uz kanjoniem. Verkina dē ls mums atsū tī ja kā da Igora kontaktus, kurš savulaik brauca ar viņ u kompā niju pa kalniem un lejā m. Es viņ am uzrakstī ju. Viņ š atbildē ja, ka par maš ī nu prasī s 130 eiro. Dā rgi. Ja mē s bū tu č etri, tad noteikti izmantotu viņ a pakalpojumus. Un tā...Meklē sim lē tā kas.

Tikmē r dosimies pie Sveti Stefana.

Mē s ejam garā m lī dz š im neapdzī votajā m Budvas pludmalē m un dodamies dziļ ā k tunelī .

"Cik interesanta Monas Lizas reprodukcija! " (c)

Bija viens. Ž ē l, ka visu nenobildē ju. Tu pasmiesies!

Arī Beč ici pludmales joprojā m ir miegainas. Un arī Rafailovič skis. Tiesa, man nav ne jausmas, kur beidzas viens ciems un sā kas cits.

Bet es atceros, ka tieš i pie pludmales bija veikals! Tā tad esam ceļ ā ! Sveti Stefanu nevar sasniegt bez degvielas uzpildes! Es pat negribē ju skatī ties uz vī nu. Ķ ermenis kā rojā s pē c alus!

Draugi, kuri nesen viesojā s Melnkalnē , stā stī ja interesantas lietas. Alus pudelē s š eit ir lē tā ks par konservē to alu, kas pats par sevi ir dī vaini. Un tikai vī ģ es jū s to pē rkat! Tikai apmaiņ ā pret tukš u konteineru. Kur es to varu dabū t? Tas nebija jā ņ em no mā jā m! Lai gan…

Bet viņ i to neatnesa: ( Man bū s jā apmierinā s ar skā rdeni.

- Ak! Es neņ ē mu lī dzi masku! Š is ir Vadiks.

Es arī ! - Tas ir Verkinvī rs.

Tas š ķ ita kā strupceļ š . Bet es katram gadī jumam sā ku rakņ ā ties savā somiņ ā . Kā zinā ms, sievieš u soma ir melnais caurums, kurā bez pē dā m pazū d atslē gas, telefoni utt. . Bet tajā paš ā laikā tajā var atrast daudz noderī ga. Ja, protams, pielikt pū les š im nolū kam. Atcerieties filmu "Maska", kurā viņ i pā rmeklē ja viņ a kabatas? Apmē ram tā ds pats atkritumu komplekts, ko izliku no maisa. Bet tur tika atrasts pā ris, diezgan novalkā tas maskas. Tas ļ ā va mums abiem aiziet pē c alus. Treš ais palika uzmanī bā . Izpē tot sortimentu, atradā m lē tā ko par 65 centiem.

Apsē dieties smiltī s un izbaudiet rosī bu.

Nē , divas devas. No alus un no peldes tī rā ū denī .

Tagad tiksim tur. Droš i vien.

Oho, kā das brī niš ķ ī gas mī klas!

Nā kamajā tunelī nebija klinš u mā kslas, jo sienas tam nebija piemē rotas.


Pie izejas stā vē ja tante, kas tirgoja daž ā dus saldumus. Piemē ram: rakia, vī ģ es un pistā cijas. Mani interesē pē dē jais. Izrā dī jā s 15 eiro par kilogramu. Mums jā ņ em. Bet atpakaļ ceļ ā .

Dosimies tā lā k. Tā lumā jau rē gojā s Sveti Stefans.

Tas vē l ir tā ls ceļ š ! Bet acis baidā s, un kā jas klī st.

Cita pludmale:

Pamesta vietne tika tā lā k. Es nezinu, kas bija š ī s drupas. Izskatā s pē c pansijas.

Tomē r kā ds š eit dzī vo. Ne tikai kaķ i. Kaķ i nevar mazgā ties. Bē gļ i, vai ne?

Daļ ai ceļ a bija jā iet pa š oseju. Pē c tam atpakaļ uz pludmali

ko es jau paņ ē mu par Svetistefanovski.

Viņ š vispā r ir mazs! Pilna ar kafejnī cā m!

Es jau sā ku izklā t dvieli, bet Vadiks teica, ka tas nav pareizi, un man bū s jā nogriež vē l pā ris kilometri.

Š ķ iet, ka viņ i to panā ca.

Jauka maza pludmale. Bet tas nesasniedz vau-vau - visa pludmale ir č upā .

Bet jū ra ir skaidra. Mē s peldē jā mies.

Nā kamā pludmale. Arī nekas. Bet vairā k, un tā pē c ne tik mā jī gi. Š eit viņ i nesamazinā ja ā trumu.

Pa ļ oti patī kamu taku, cikā ž u č ivinā š anas un blī vā skujkoku gaisa pavadī bā ,

Mē s tuvojamies mū su galamē rķ im.

Pē c tū kstoš un vienas fotogrā fijas uzņ emš anas mē s peldē jā mies vietē jos ū deņ os. Tie, kas atrodas kreisajā pusē , ja stā vat ar seju pret salu.

Š ajā ceļ ojumā es sā kotnē ji gribē ju paņ emt divas maskas. Bet tad viņ a nometa vienu. Kas man tur jā redz? Š ī nav Ē ģ ipte. Un ar slapjiem matiem tad iet nelabprā t. Paņ ē mu vienu purnu masku, pirktu Ē ģ iptē . Vakar, kā jū s atceraties, mē s sā kotnē ji devā mies uz Sveti Stefanu. Cerī bā , ka Vadiks kā dā no pludmalē m noķ ers kā du garš ī gu dzī vu radī bu, iebā zu masku Verkas vī ra mugursomā . Bet tas mū s tur nemaz neaizveda. Lai gan tur droš i vien varē ja nirt, meklē . Bet tas neizdevā s.

Š orī t Verkinas vī rs kurnē jot gribē ja izklā t masku, bet es to neļ ā vu. Mani vajā ja atmiņ a par mū su ceļ ojumu uz Horvā tiju pirms deviņ iem gadiem. Tad Vadikam izdevā s atrast austeres divā s vietā s. Kam nav ko darī t, lasiet š eit >>>


Tiesa, tajā laikā es tikai sā ku savu reportiera karjeru, un grafomā nijas vī russ manas smadzenes nesaē dinā ja. Tā pē c es neaptvē ru visas detaļ as. Vai kautrī gs. Tad. Un ko tagad! Vispā r Vadiks atrada otro vietu ar austerē m tieš i blakus mū su Horvā tijas viesnī cai. Un es varē ju tos tur savā kt diezgan pieklā jī gi. Bet tikai, tas notika uzreiz pē c izkā pš anas no laivas, kas mū s atveda no Masļ eņ icas salas, ko tik tikko atcerē jā mies, jo vakariņ ā s tika pavadī tas bagā tī gas lā vas. Nonā cis istabā , Vadiks vienkā rš i sabruka un gulē ja lī dz rī tam. Un man bija unikā la iespē ja justies kā Kokš enovam filmā "Sportloto-82".

Daž ā das vietē jā s austeres, ko sauca par "kamjanitsa", bija pilnī gi absurdas formas apvalks. Nebija viegli to atš ķ irt no akmens. Lī dz ar to nosaukums. Un atrast vietu, kur uzbū vē t nazi, ir gandrī z neiespē jami. Man izdevā s atvē rt pā ris lietas. Un pā rē jo es vienkā rš i izmetu, jo mū su istabā nebija ledusskapja.

Kopš tā laika es neesmu mē ģ inā jis austeres. Par pā ris eiro gabalā nepirktu. Bet paš ķ ertie ē stu ar prieku.

Uzvilcis masku, Vadiks peldē ja zem cietokš ņ a sienā m. Kuģ oja neilgu laiku. Neatradu neko citu kā tikai ež us. Nu labi, es ī sti negribē ju.

Bet es ļ oti gribē ju alu. Ar pistā cijā m.

Mē s devā mies tā lu atpakaļ . Tieš i aiz pludmales, labajā pusē , mē s redzē jā m tuneli, kas mū s veda uz nelielu platformu, no kuras varē jā m nirt.

Tad es ieraudzī ju karti, no kuras izrietē ja, ka pirmā mazā omulī gā pludmale ir slavenā karalienes pludmale, kurai nesenā pagā tnē varē ja piekļ ū t tikai traki, kuriem nav nekas pretī.120 eiro (vai 150? ) sauļ oš anā s krē slam ar lietussargu .

Ak, es nezinu! Mani nepā rsteidza karalienes pludmale. Mī ļ i, bet nekas vairā k. Blakus ir sava veida Nikitsky botā niskais dā rzs, tikai nabadzī gā ks.

Pieejā s Kamenovo pludmalei, kur atrodas pansionā ta drupas, mē s atradā m daudz vī ģ es koku. Nevis slikta nozī mē , bet vī ģ es. Tur mē s mazliet paē dā m.

Tante ar pistā cijā m nekur nav aizgā jusi. No viņ as nopirkā m papildus viņ iem arī puslitru paš taisī ta vī ģ u brendija. Nejaukā tante nemaz negribē ja kaulē ties. Lai kā Verkinas vī rs centā s viņ u apburt, nekas nesanā ca. Desmit eiro par puslitru! Bet es gribē ju.

Pie vienas no kafejnī cā m mē s samazinā jā m ā trumu, kā rdinā dami ar garneļ u krē mzupu trī s piecdesmit. Bet viņ i atkal aizgā ja, nevis sā ļ ā s š ļ upstē š anas. Viesmī lis teica, ka var piedā vā t tikai vistas zupu. Ē d pats!


Ejam iedzert alu. Atkal pazī stams delikateses. Tikai pludmalē sē dē t Verkas vī ram bijis par karstu, tā pē c viņ i apmetuš ies iepretim veikalam uz parapeta priedes ē nā . Un tā mē s labi pavadī jā m laiku! Un kā pē c mums ir vajadzī gas š ī s izrā des ar pulcē š anos kafejnī cā ? Rezultā ts ir tā ds pats, bet dā rgā ks.

Kamē r mē s sē dē jā m, es paskatī jos uz stendu ar ekskursiju cenā m, kas stā vē ja netā lu. Cenas ir tā das paš as kā mū su tū roperatoram. Dī vaini, protams, bet patiesi. Tomē r atceros, ka Horvā tijā bija tā pat.

Alus ar pistā cijā m, protams, ir labs, tač u ir pienā cis laiks ē st kā cilvē kam. Tā kā viņ i atsakā s mū s barot ar zupu, mums bū s jā izdomā kaut kas cits. Pa ceļ am no rī ta pamanī jā m tik kā rdinoš u piedā vā jumu kā dā pilsē tas kafejnī cā .

Vienkā rš i atcerieties, kur š ī kafejnī ca atradā s. Meklē sies!

Netā lu no Slovē nijas pludmales devā mies uz tū risma aģ entū ru, kur solī ja tū ri "Minimontenegro" par 25 eiro. Un pie mums tū roperatorā tas maksā ja 30. Patiesī bā izrā dī jā s, ka par 25 - tas ir bez degustā cijas. Bet saimnieks piedā vā ja mū s braukt ar savu maš ī nu par 80 pa š o marš rutu, bet bez degustā cijas. Ja mē s bū tu č etri, mē s droš i vien piekristu. Un tā , tika nolemts necelt smadzenes un padoties paš mā ju tū risma operatoram, saskaroties ar vietē jo saimnieku ar intriģ ē još o nosaukumu "Pilons". Viņ u birojs mums tika parā dī ts, tiklī dz mē s ieradā mies. Tas atradā s tieš i pretī zaļ ajam tirgum.

Tieš i tur mē s devā mies. Nopirkā m divas ekskursijas - rī tdienai "Minimontenegro" un piektdienai kanjonus.

Ar sasnieguma sajū tu mē s devā mies pusdienā s. Atradā m kafejnī cu. Nolē mā m izvē lē ties zivju ē dienkarti.

Pirmā bija zupa, ko Verkinas izlutinā tais vī rs raksturoja kā neko vairā k kā konservē tu zupu. Viņ a vā rdos bija iemesls. Zupa bija tik tā . Otrais kurss bija labā ks.

Un salā ti. Precī zā k, sasmalcinā ti tomā ti un gurķ i. Lai nu kā , bet par 7 eiro mē s nekur nebū tu pusdienojuš i. ES tā domā ju.

Mums bija pusdienas, mē s varam vakariņ ot!

Ejam uz tirgu. Cenas zivī m un ī paš i garnelē m bija nospiedoš as.


Bet nav ko darī t! Mē s paņ ē mā m 600 gramus garneļ u, un veikalā ir arī Apatinskoje. Neskatoties uz to, ka lielveikalu tī kls bija tas pats, "Mega", bet alus cena š eit bija par 10 centiem zemā ka!

Ierodoties mā jā s, mē s atradā m troksni un troksni! Gaitenī satiktā saimniece teica: “Jū su ir atnā kusi! ".

Es uzreiz nesapratu, kas ir mū sē jais. Tad es dzirdē ju ukraiņ u valodu.

Tante bija skaļ i saš utusi, ka viņ u istabai nav balkona (vai pat loga). Tad es biju aizņ emts ar domā m par aukstu alu, tā pē c nepievē rsu uzmanī bu. Pē c tam man izdevā s ar vienu aci ielū koties istabā pretī mū sē jai. Tā bija lī dzī ga studija, tikai bez balkona. Godī gi sakot, es arī bū tu ļ oti sarū gtinā ts. Es vienkā rš i par to nekliegtu. Mums ir ļ oti paveicies. Godī gi sakot, es ī sti nesapratu mū su villas iekā rtojumu. Vai nu tikai mū su otro stā vu sauca Villa "Tanya", vai arī visa ē ka, diezgan dī vaina dizaina. Mū su stā vā bija vē l viena studija ar tā du paš u elegantu balkonu un pā ris divvietī gi ar virtuvī ti gaitenī divā m istabā m. Man nav ne jausmas, kas viņ iem ir ar logiem-balkoniem. Noliecoties pā ri margā m, zem mums varē ja redzē t balkonu. Tikai saimnieki nolē ma, ka ar zirgu tur braukt nav vē rts, un uzcē la uz pusbalkona vē l vienu istabu. Ekonomisks. Vai praktiski.

Mē s pagatavojā m vakariņ as.

Un tad diena beidzā s. Jums vajadzē tu doties apskatī t vecpilsē tu naktī . Bet ne š odien.

Č ao, Melnkalne! (ceturtā diena) >>>

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
komentāri (18) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums