Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Budva

Novērtējums 9.2
 • 
Novērtējums 9.4
 • 
Novērtējums 9.4
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Budva pievienot stāstu
Ļoti laba budžeta uzturēšanās
Sveiki! Tikko atlidoju no Melnkalnes un uzreiz sē dos rakstī t atsauksmi, kamē r atmiņ as vē l svaigas! Par valsti - atseviš ķ a saruna, brī niš ķ ī gi, kurš vē l š aubā s lidot vai nē , noteikti ir vē rts apmekl...
 •  9 mēnešus atpakaļ
Labākā viesnīca no visām pēdējām, kurā es atpūtos Melnkalnē
Atraš anā s vieta ļ oti interesanta - netā lu no jū ras un nav trokš ņ a no centrā lā s š osejas. Tuvumā atrodas daudzi lielveikali un tirgus.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Ļoti laba 4 zvaigžņu viesnīca
Man bija ļ oti pozitī va pieredze ar š o viesnī cu. Jauna tī ra sakopta istaba. Pieklā jī gs un draudzī gs personā ls. Garš ī gs ē diens restorā nā .
 •  9 mēnešus atpakaļ
Neattaisnoja cerības!
Atraš anā s vieta laba, blakus veikali, kafejnī cas, maiznī cas. Blakus "Slā vu" pludmale un autobusu pietura izbraucieniem ekskursijā s. Saimnieki ir atsaucī gi cilvē ki, labi runā krieviski.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Uzturē jā s š eit septembrī . Kluss, mierī gs. Istaba ir svaiga. Vannas istaba ir nedaudz nogurusi, bet kopumā nav slikta. Bez brokastī m, bet tuvumā ir kafejnī cas un picē rijas un maiznī cas, un blakus miesnieks.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca, bet slikta skaņas izolācija
Principā laba viesnī ca. Jaunas mē beles, tī rī ba, ikdienas uzkopš ana un dvieļ u maiņ a. Wifi ir lē ns, bet darbojas pat istabā s.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Normāla viesnīca mīnus saimnieki
Viesnī ca nav slikta - numuriņ i tī ri, katrā numurā ir balkons, TV, kondicionieris. Divistabu apartamentos pilnvē rtī ga guļ vieta ir izvelkamais dī vā ns.
 •  9 mēnešus atpakaļ
zagt
Bildes neatbilst realitā tei, dzī voju pirmajā stā vā virtuves vispā r nav. Dienu pirms izbraukš anas nopirku prsutu un š okolā di kā suvenī rus, izbraukš anas dienā kravā jot mantas pamanī ju, ka no ledusskapja pazudusi pr&#...
 •  9 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca
Lieliska villa (istabas tī ras, mums bija svaigi izremontē ts 5. stā vs ar lielisku skatu uz kalniem), apkā rtne mierī ga, klusa. Villā ir peldbaseins ar labiekā rtotu teritoriju, kas Budvai ir retums.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Viesnīca nav veca, mājīga, klusā vietā
Izvē lē jā mies Studio istabu, jo virtuves klā tbū tne mums bija svarī ga. Mani pā rsteidza izmē rs – virtuvī te sā kā s uzreiz aiz ā rdurvī m.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Budva