Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Budva

Novērtējums 9.4
 • 
Novērtējums 9.8
 • 
Novērtējums 9.9
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 8.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Budva pievienot stāstu
Mājīga villa, krāšņs skats uz kalniem, ļoti draudzīgs saimnieks
Mū su istaba pat pā rspē ja cerī bas, ir ļ oti mā jī ga, ir viss nepiecieš amais, diezgan liels balkons, uz kura ir ē rti izž ā vē t lietas pē c peldē š anā s vai mazgā š anas, starp citu, istabā ir ve...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Šausmīgi
Augusts 2023. Ļ oti gribē ju apmeklē t Melnkalni. Viņ i paņ ē ma biļ eti caur Joyap. Cena bez transfē ra ar brokastī m 800 eiro diviem uz 10 naktī m.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Izcila viesnīca
Laba viesnī ca. Jauki draudzī gi saimnieki. Koplietoš anas virtuve stā vā (3 istabā m). Virtuvē ir viss nepiecieš amais, ieskaitot tē jkannu un mikroviļ ņ u krā sni.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Briesmīga viesnīca
Viņ i atpū tā s no 01.08. 23. lī dz 08.08. 24 no plusiem ir tikai skaista teritorija un daba. Reģ istratū rā darbinieki š ausmī gi nepilda savus pienā kumus, atsakā s palī dzē t un nemaz nav adekvā ti.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Neiesaku
Numuros nav pieejams Wi-Fi. Mē s nopirkā m karti, un tad jums ir jā uzliek tā lrunis ar tā du paš u karti uz ekrā na, lai jū s varē tu izmantot internetu.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Informācija par viesnīcu neatbilst realitātei
Variantu man piedā vā ja operatore, jo nebija brī vu vietu Villa Venera, kuru izvē lē jos "Vacation" mā jaslapā . Operatore nebrī dinā ja, ka Budvā ir villa ar gandrī z tā du paš u nosaukumu - Simona Villa.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Brīnišķīgi svētki
Es paskatos uz fotoattē lu, atpazī stu mū su balkonu)) un nostalģ ija piemeklē , tā s bija tik labas brī vdienas. Brī niš ķ ī gas istabas, labs Wi-Fi, ir viss normā lai dzī vei - VISI trauki (mums pat daž u lietu mā jā s...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca un ļoti viesmīlīgi saimnieki
Mē s dzī vojā m kopā studijas istabā . Bija plī ts, ledusskapis, kondicionieris. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu. Atraš anā s vieta lieliska, netā lu tirgus, lielveikals, kafejnī ca.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Lieliski dzīvokļi, klusa vieta, draudzīgs personāls
Izvē lē jā mies ī si pirms brauciena un, lai arī bijā m divi, bija pieejama tikai studija 03. Tā pē c labā k izvē lē ties iepriekš .
 •  10 mēnešus atpakaļ
Viesnīca neatbilst deklarētajām zvaigznēm.
Viesnī ca atrodas netā lu no tirgus. Visu laiku troksnis un troksnis. Laba logu skaņ as izolā cija glā bj, bet jā dzī vo ar aizvē rtiem logiem zem kondicioniera.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Budva