Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Budva

Novērtējums 9.3
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.1
 • 
Novērtējums 8.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Budva pievienot stāstu
Es neiesaku šos dzīvokļus
Es neiesaku doties uz š iem dzī vokļ iem. Sā kš u ar plusiem: 1) Jū ra atrodas 3-5 minū š u gā jiena attā lumā . Tuvā kajā pludmalē sauļ oš anā s krē sli ir 10 eiro par komplektu (2 sauļ oš anā...
 •  9 mēnešus atpakaļ
Viss ir forši!
Ar autobusu no Kijevas braucā m apmē ram 40 stundas. Autobuss nepiebrauca lī dz paš ai villai, bet apstā jā s pieturā , kur izkā pa visi atpū tnieki no Budvas.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Mājīga mini viesnīca
Viesnī ca atrodas paš ā Budvas centrā , 4 numuriņ i. Blakus ir viss: autobusu pieturas, ekskursiju sā kumpunkti, 4-10 minū tes ar kā jā m lī dz 4 lielveikaliem un Zaļ ajam tirgum, 7-10 minū tes lī dz Slavjanskas pludmalei, 15-20 min...
 •  10 mēnešus atpakaļ
Jauka villa
Ļ oti laba budž eta villa, laba atraš anā s vieta, tuvu jū rai, blakus lielveikals, istabā ir pludmales saulessargi. Mums bija studijas istaba, bet ir atseviš ķ a virtuve, kur var kaut ko pagatavot.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Mēs šajā villā atpūšamies jau vairākus gadus.
Mē s š ajā villā atpū š amies jau vairā kus gadus. Saimnieks ļ oti sirsnī gs cilvē ks, organizē transfē ru uz lidostu.
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti laba budžeta uzturēšanās
Sveiki! Tikko atlidoju no Melnkalnes un uzreiz sē dos rakstī t atsauksmi, kamē r atmiņ as vē l svaigas! Par valsti - atseviš ķ a saruna, brī niš ķ ī gi, kurš vē l š aubā s lidot vai nē , noteikti ir vē rts apmekl...
 •  1 gadā atpakaļ
Labākā viesnīca no visām pēdējām, kurā es atpūtos Melnkalnē
Atraš anā s vieta ļ oti interesanta - netā lu no jū ras un nav trokš ņ a no centrā lā s š osejas. Tuvumā atrodas daudzi lielveikali un tirgus.
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti laba 4 zvaigžņu viesnīca
Man bija ļ oti pozitī va pieredze ar š o viesnī cu. Jauna tī ra sakopta istaba. Pieklā jī gs un draudzī gs personā ls. Garš ī gs ē diens restorā nā .
 •  1 gadā atpakaļ
Neattaisnoja cerības!
Atraš anā s vieta laba, blakus veikali, kafejnī cas, maiznī cas. Blakus "Slā vu" pludmale un autobusu pietura izbraucieniem ekskursijā s. Saimnieki ir atsaucī gi cilvē ki, labi runā krieviski.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Uzturē jā s š eit septembrī . Kluss, mierī gs. Istaba ir svaiga. Vannas istaba ir nedaudz nogurusi, bet kopumā nav slikta. Bez brokastī m, bet tuvumā ir kafejnī cas un picē rijas un maiznī cas, un blakus miesnieks.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Budva