Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Ulcinj

Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 7.2
 • 
№3. Senator 4*
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 6.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Ulcinj pievienot stāstu
Veca nogurusi 1,5 zvaigžņu viesnīca ar labu skatu uz jūru
Priekš rocī bas: Viesnī ca atrodas tieš i pie jū ras. Ir 3m tornis, kur ienirt ū denī . Ū dens ir ideā ls. 5 min. pastaiga "kristā la pludmale" ar perfektu skatu uz tuksneš a salu un gandrī z tukš a.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīcas Albatros apskats
Biju gatava tam, ka š ī viesnī ca bija mana jaunī ba, bet celta kvalitatī vi, tī ra, ē rta, ļ oti labā vietā , blakus ir 2 pludmales, aprī kotas, ir sauļ oš anā s krē sli un saulessargi, daudz priež u.
 •  5 gadiem atpakaļ
pusnakts mūzika
Es rakstu no š ī s sasodī tā s vietas. Viesnī ca laba, lielisks skats pa logu. Draudzī gs personā ls un garš ī gas brokastis.
 •  6 gadiem atpakaļ
Nav ļoti labs
Neuzkrī toš s serviss, no vā rda - pilnī bā , neuzspiež tī rī š anu (pat dzeramnaudas atstā š ana nepalī dz), atkritumu izneš ana, karsto ū deni nopratinā t nevar, laiks izmest matraci uz gultas, TV nestrā dā , neie...
 •  6 gadiem atpakaļ
atpūtās kopā ar ģimeni
Man patika viss un pati viesnī ca (dzī vojā m A korpusā ) un skats no balkona un blakus priež u mež s. Nevaru saprast kā pē c raksta ka ir niecī gas brokastis, un vē l jo vairā k vakariņ as.
 •  8 gadiem atpakaļ
Albatross nav 3, bet 2 zvaigznes!
Godī gi sakot, man bija bail tikt uz 2 zvaigznē m! Tas ir pē c 5 zvaigž ņ u Turcijas un Ē ģ iptes viesnī cā m. No Tivatas (lidostas) viņ i brauca pat 3 stundas!
 •  9 gadiem atpakaļ
Ļoti viegla viesnīca Zlata Oliva
Sveiki dā rgie lasī tā ji! Nesen mē s ar ģ imeni pametā m brī niš ķ ī go Melnkalni. Vispā r mums ļ oti patī k ceļ ot, un katru gadu izvē lamies kā du jaunu punktu.
 •  9 gadiem atpakaļ
Viesnīca ģimenēm ar bērniem no 6 gadiem.
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c atsauksmē m internetā par viesnī cu, visas atsauksmes bija labas, bet saņ ē mā m arī atsauksmi par krā pniecī bu, kas lika š aubī ties par š o viesnī cu.
 •  10 gadiem atpakaļ
izārstētas muguras zlata olivā
Labdien visiem, tā pē c es sapulcē jos un nolē mu uzrakstī t par savu atvaļ inā jumu zelta olī vā . Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m daž ā dos portā los, izvē lē jos olī vkoku, jo atsauksmes &#...
 •  10 gadiem atpakaļ
laba viesnīca ģimenēm ar bērniem
Melnkalni izvē lē jā mies atvaļ inā jumam, jo ​ ​ bez vī zas, tā kā nolē mā m braukt, kad Melnkalnē vē l nebija sā kusies sezona, pievē rsā m uzmanī bu Melnkalnes dienvidiem, pareizā k sakot, Bar un Ulci...
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Ulcinj