Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Petrovac

Novērtējums 7.6
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 9.3
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 7.9
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Petrovac pievienot stāstu
Mājīga ģimenei draudzīga viesnīca ar trīs peldbaseiniem.
Viesnī cu ieteica ceļ ojumu aģ ents. Reģ istrē š anā s notika ā tri. Viņ i paņ ē ma pasu kopijas, viesnī cai tā s kaut kur jā iesniedz, kā tika apspriests transfē ra laikā (lidosta-viesnī ca).
 •  1 mēnesis atpakaļ
Es neatgriezīšos
Apsveicu. Gribu uzrakstī t atsauksmi par š iem dzī vokļ iem. 2022. gada jū lijā atpū tā mies kopā ar 6 gadus vecu bē rnu.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Lieliska iespēja par saprātīgu budžetu
Pē c tam, kad Petrovac tika izvē lē ts par brī vdienu galamē rķ i Melnkalnē , es ilgu laiku pē tī ju villu piedā vā jumus, meklē jot iespē ju ar vislabā ko cenas un kvalitā tes attiecī bu, tuvumu pludmalē m, transpo...
 •  2 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca
Viesnī ca ļ oti laba, tī ra, numuriņ i tiek tī rī ti katru dienu, viss jauns, svaiga remonta smarž a. Gultas veļ a un dvieļ i tiek mainī ti katru otro dienu.
 •  2 gadā atpakaļ
Pretīgi
Viņ i apmetas sī kā s, sapelē juš ajā s, piesū cinā tā s telpā s. Rezervā cija ir pavisam cita villa. Nav tī rī ts, palagi ar caurumiem, izmazgā ti dvieļ i.
 •  2 gadā atpakaļ
Patīkama brīvdienu viesnīca
Atlasī ts no valstī m, kurā s nebija nepiecieš ama vakcinā cija. Izvē le krita uz Melnkalni. Lidojiet 1.5 stundas no Kijevas. Lidojums nav jū tams.
 •  2 gadā atpakaļ
Pretīgi!
Oho, no kurienes nā k labas atsauksmes? Es runā ju par mū su "atpū tu" viesnī cā Riviera. Pirmkā rt, mū su reģ istrē š anā s aizkavē jā s par 2 stundā m.
 •  2 gadā atpakaļ
Man viss patika, tīrs, palīdzu visos sadzīves jautājumos
Atpū tā mies 21. jū nija beigā s, satikā m paš u saimnieku Igoru, palī dzē jā m nest somas, istabiņ a mā jī ga, balkons ar skatu uz jū ru, viss tī rs, dvieļ i mainī ti katru dienu.
 •  2 gadā atpakaļ
Labi
Atpū tā s no 22.06. 21. lī dz 29.06. 21. Trī s pieauguš ie un 10 gadus vecs bē rns. No transfē ra mū s sagaidī ja viesnī cas ī paš nieks, paņ ē ma koferus un ar savu maš ī nu aizveda uz viesnī cu.
 •  2 gadā atpakaļ
Skaists skats no terases 3 stāvi un pludmales tuvums
Viesnī ca atrodas pastaigas attā lumā no centrā lā s pludmales. Blakus skaistajai Lucica pludmalei. Numurā ir viss nepiecieš amais un norā dī ts viesnī cas aprakstā .
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Petrovac