Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Przno

Novērtējums 7.4
 • 
№2. Sara 2*
Novērtējums 6.5
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 7.0
 • 
Novērtējums 6.0
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Przno   Rakstiet
Tūristu stāsti par Przno pievienot stāstu
Studija nevis skats uz jūru- šausmas!!!!
Tagad š ajā villā kopā ar manu meitu. Mē s esam pieredzē juš i ceļ otā ji un daudz ceļ ojam, tač u nekad nerakstā m atsauksmi.
 •  5 gadiem atpakaļ
Maksas wi-fi, lai gan tas vispār nav atļauts !!! Un smieklīgi!!! Ceļš tieši zem deguna
Viesnī cai nav teritorijas, plus trase atrodas 10 metru attā lumā , trokš ņ aina no automaš ī nā m, š ī viesnī ca ir tā lu no 4 *
 •  7 gadiem atpakaļ
ērta villa, bet mazliet ārpus infrastruktūras
Villa ir ļ oti ē rta, tī ra, ar virtuvī ti, labu trauku komplektu, gā dī giem saimniekiem, tomē r tiek pā rdota kā viesnī ca Przno, bet izrā dā s miniatū rā Kamenevo ciematā , kas slavens ar pludmali.
 •  6 gadiem atpakaļ
Tīra, sakopta villa
Kam patī k klusums bez pludmales diskotē kā m - tas ir tas, kas jums nepiecieš ams. Mierī gas, ģ imenes brī vdienas. Ir trī s pludmales, no kurā m izvē lē ties – mazo oļ u, lielo oļ u un smilš u.
 •  8 gadiem atpakaļ
Jauka viesnīca netālu no jūras.
Lielā viesnī ca "Maestral" ar savu pludmali, peldbaseinu un kazino atrodas mā jī gā lī cī netā lu no kū rortpilsē tas Przno, Budvas Rivjē rā .
 •  9 gadiem atpakaļ
Man ļoti patika, iesakām visiem
Atpū tā mies Villa Sarah no 01.09. -09.2013. , nopirkā m pē dē jā brī ž a biļ eti un labi, ka tikai tad izlasī ju atsauksmes, citā di nebū tu braukuš i.
 •  9 gadiem atpakaļ
Jaukas brīvdienas
Viesnī ca atstā ja pozitī vas atmiņ as par sevi. Ir daž i nelieli trū kumi, galvenokā rt attiecī bā uz apkalpoš anu numurā , bet kopumā bijā m apmierinā ti, ka nekļ ū dī jā mies, izvē loties viesnī cu...
 •  9 gadiem atpakaļ
Villa nav slikta, lai gan pievīla daži trūkumi
Kopumā villa nav slikta, lai arī vī luš ies par daž iem trū kumiem, kuriem nebijā m gatavi, bet tie nesabojā ja mū su medusmē nesi : ) PROS: klusa vieta, balkons ar skaistu skatu, kondicionieris, internets.
 •  9 gadiem atpakaļ
Brīnišķīgs atvaļinājums.
Pirms daž ā m dienā m atgriezos no Č ornogorijas, kur pavadī ju neaizmirstamu atvaļ inā jumu. Man ļ oti patika š ī valsts, un cilvē ki ir ļ oti draudzī gi un pretimnā koš i.
 •  9 gadiem atpakaļ
Brīvdienas Melnkalnē
Pirmo reizi atpū tā s ar ģ imeni Melnkalnē . Villa kopumā atbilst aprakstam, izņ emot sekojoš o: villai nav savas pludmales, blakus atrodas tikai Kamenevo pludmale un Maestral hotel pludmale; mazs minimā rkets neatbilst lielveikala nosaukumam.
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Przno