Radjenovic Apart Hotel 4*– Atsauksmes

8
Novērtējums 9.610
№2 viesnīcas reitingā Budva
9.1 Numurs
9.8 apkalpošana
9.3 Tīrība
8.4 Uzturs
9.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas pašā Budvas centrā, vienā no pievilcīgākajām vietām pilsētā – blakus bulvārim un pludmalei. Autobusu pietura netālu no viesnīcas. Viesnīca uzcelta 2010. gadā. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар golova-65
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s dzī vojā m kopā studijas istabā . Bija plī ts, ledusskapis, kondicionieris. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu. Atraš anā s vieta lieliska, netā lu tirgus, lielveikals, kafejnī ca. Tuvu jū rai. Visiem patika. Paldies viesnī cas ī paš niekiem Gorenam un Tatjanai, ļ oti jauki cilvē ki. … Tomēr ▾ Mē s dzī vojā m kopā studijas istabā . Bija plī ts, ledusskapis, kondicionieris. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu. Atraš anā s vieta lieliska, netā lu tirgus, lielveikals, kafejnī ca. Tuvu jū rai. Visiem patika. Paldies viesnī cas ī paš niekiem Gorenam un Tatjanai, ļ oti jauki cilvē ki.
аватар Lyudmylamaria
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izvē lē jā mies ī si pirms brauciena un, lai arī bijā m divi, bija pieejama tikai studija 03. Tā pē c labā k izvē lē ties iepriekš . Fotogrā fijas atbilst realitā tei. Ieradā mies 18:00, saimnieks mū s sagaidī ja, visu paskaidroja un izstā stī ja, un viņ š pats aiznesa mū su 2 koferus uz 3. … Tomēr ▾ Izvē lē jā mies ī si pirms brauciena un, lai arī bijā m divi, bija pieejama tikai studija 03. Tā pē c labā k izvē lē ties iepriekš . Fotogrā fijas atbilst realitā tei. Ieradā mies 18:00, saimnieks mū s sagaidī ja, visu paskaidroja un izstā stī ja, un viņ š pats aiznesa mū su 2 koferus uz 3. (un patiesī bā.4. stā vu) uz istabu. Viesnī cā nav ne lifta, ne arī atseviš ķ as zonas. Telpā viss ir kvalitatī vs, mū sdienī gas mē beles un apgaismojums, pietiekami daudz rozetes, diezgan plaš s. Cieņ a. mezgls - tī rs, kā rtī gs, bija tualetes ziepes, tualete. papī rs (katru dienu tika pievienoti 2-3 ruļ ļ i) un ž eleja duš as kabī nē , sniegbalti skaisti dvieļ i 2 personā m + 1 kā jā m. Viss ir tī rs! Gultas platas, matrač i un spilveni labi, gultas veļ a patī kama - viss ok. Papildus skatam uz sienu no balkona (bet neviens uz tevi neskatā s) un mazliet veco fē nu.
Studijas istabā ir virtuvī te - neliels ledusskapis, elektriskā plī ts - 2 degļ i, izlietne, tē jkanna, skapji ar traukiem (trī s daž ā di katli, š ķ ī vji, trauki, glā zes, krū zes, vī na un alus glā zes, skā rdenes atslē ga, Turk, 1 grieš anas dē lis), mazgā š anas lī dzeklis un sū klis. Nebija pannas (iztikā m bez) un laba naž a (bet man bija savs). Manuprā t, var gatavot daž ā dus ē dienus, bet tas ir vē rsts uz bē rna pirmā s ē dienreizes vai putras pagatavoš anu, kaut ko sasildot. Starp citu, brokastis ir iekļ autas cenā . Nodomā jā m, nu, paskatī simies un pagatavosim paš i. Brokastis no 7:00 lī dz 10:00 pirmajā stā vā . Ir bufetes galds, darbojas kondicionē tā js, patī kams personā ls. Un brī niš ķ ī gs ē diens, katru dienu kaut kas mainī jā s, un kaut kas bija nemainī gs. Piemē ram, vienas dienas ē dienkarte - tē ja (vairā ki veidi), kafija automā tā (tā -tā ), 2 limonā des un ū dens dzesē tā jā , piens, divu veidu jogurti mazā . glā zē s, muslis, 2 porcijas ievā rī juma, š oks.
krē jums un sviests, arbū zs, melone, aprikoze, apelsī ns - sagriezti, ā boli veseli. Tā lā k - uz apkures stā vē ja paplā tes ar karsto ē dienu - olas, makaroni un siers, sautē ti dā rzeņ i (cukini, pipari, baklaž ā ni vai kartupeļ i), vā rī tas krū tiņ as, cepts č evapič s, vistas aknu liemeņ i (vai gabalos cepta vista). Pē c tam - 2-3 veidu nesaldinā tas smalkmaizī tes (maizī tes ar sieru, mini picas, pitas maizī tes), tad sagrieš ana - 3-4 veidu š ķ iņ ķ is, baliks, 2-3 kapeikas. desiņ as, 1-2 veidu vā rī ta desa vai š ķ iņ ķ is, 2 veidu mī kstais siers, kā postu salā ti, svaigi dā rzeņ i (pipari, gurķ i, tomā ti, sī poli) un maize un 2-3 veidu saldumi (kū kas, kū ciņ as, augļ u pī rā gi, baklava ..... Nav jau tā , ka galdi lieli, bet viss GARDĪ GI! Es personī gi tik daudz ē dienu brokastī s (un vakariņ ā s) mā jā s negatavoju, bijā m patī kami pā rsteigti un katru dienu gā jā m brokastī s. salī dzinā jā m viesnī cas atraš anā s vietu un kvalitā ti, sapratā m - mums ļ oti paveicā s un izdarī jā m pareizo izvē li.
Lī dz jū rai apmē ram 5-7 minū tes, apmē ram 200-250m. 3 minū tes lī dz lielveikalam (Voli), 5 minū tes lī dz zaļ ajam tirgum.
Netā lu (1 min) atrodas viesnī ca Aquarius - ir restorā ns (kompleksā s pusdienas ir lē tas, garš ī gas, forš s vecā ks oficiants). Budvā ir daudz restorā nu, veikalu un maiznī cas. Daž ā das pludmales (2 sauļ oš anā s krē sli + lietussargs no 15 eiro), man patika sala. St. Nicholas beach Hawaii (ceļ ojums uz salā m 5 eiro abos virzienos) un Kamenovo pludmale (atpakaļ uz St Stephen 2.5 eiro). Iesaku aizbraukt arī uz Kotoru (vai nu ekskursija vai autobuss no autoostas 4-5 eiro vienā virzienā , 40 min bez sastrē gumiem). Budva ir ļ oti aktī va, jauneklī ga, ī paš i vakaros, pa krastmalu ejiet lī dz vecpilsē tai (lieliski skati). Beč ić i plaš ā s smilš u pludmales - atpū tai ar bē rniem, Rafailović i - stā vs kā piens lī dz ceļ am no pludmales un neliela pludmale.
Atvaļ inā jums bija brī niš ķ ī gs. Paldies Melnkalnei, es sapņ oju atgriezties vē lreiz.
аватар anna-glot
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sveiki! Tikko atlidoju no Melnkalnes un uzreiz sē dos rakstī t atsauksmi, kamē r atmiņ as vē l svaigas! Par valsti - atseviš ķ a saruna, brī niš ķ ī gi, kurš vē l š aubā s lidot vai nē , noteikti ir vē rts apmeklē t. Par viesnī cu. … Tomēr ▾ Sveiki! Tikko atlidoju no Melnkalnes un uzreiz sē dos rakstī t atsauksmi, kamē r atmiņ as vē l svaigas! Par valsti - atseviš ķ a saruna, brī niš ķ ī gi, kurš vē l š aubā s lidot vai nē , noteikti ir vē rts apmeklē t.
Par viesnī cu. Tī ra, ē rta, budž eta viesnī ca Budvas centrā . Apraksts pilnī bā atbilst.
Es biju viena, tā pē c istaba ir viena. jā , tas ir mazs, bet ar vienu cilvē ku ir vairā k nekā pietiekami. Atseviš ķ s prieks ir privā tais balkons ar skatu uz kalniem, bija patī kami sē dē t uz tā un baudī t skatus pie kafijas tases. Saimnieks draudzī gs, tikš anā s reizē iesā ka un istabā visu sī ki izrā dī ja, jautā jumu nebija.
Istabā bija maza tualete ar kabī ni, nez kā pē c nebija š ampū na, tikai duš ā un uz izlietnes š ķ idrā s ziepes. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu. Viņ i solī ja, ka nomainī s gultas veļ u trī s dienu laikā , bet viņ i to nemainī ja, man tas nebija svarī gi. tā pē c es nezinā ju, kā pē c. Bet tā pat.
Paš ā istabā ir vienvietī ga gulta ar ē rtu matraci, bet spilvens man bija pā rā k mī ksts, nebija ī paš i ē rti gulē t, bet tas ir pieraduma jautā jums. Bija arī liels galds, neliels ledusskapis, pakaramais un skapis lī dz griestiem. Es neizmantoju gaisa kondicionieri, jo. Atpū ties septembra beigā s, nebija auksts, bet ne karsts.
Jā ! Skapī gulē ja silta sega, ar prieku pā rklā ju, pa nakti bija vē ss. Arī sakarā ar to, ka logi ar atvē rtu logu pavē rā s uz ielu, bija diezgan skaļ š , bet problē ma tika atrisinā ta aizverot logu.
Skapī bija neliels seifs, to izmantoju aizejot. Arī istabā bija daudz spoguļ u, gan tik mazai telpai tas bija pat par daudz)) Viens liels pilnā garumā pie ā rdurvī m, otrs lielais virs galda, un vannasistabā , protams. Es domā ju, ka š ā dā veidā viņ i gribē ja telpu padarī t vizuā li lielā ku)
Bija arī satelī ttelevī zija, bet es to ieslē dzu ieraš anā s dienā , bija tikai 1 + 1 no Ukrainas kanā liem, pā rē jie galvenokā rt bija vietē jie, tā pē c es to neskatī jos. Bija ļ oti labs WiFi, ieč ekojoties saimnieks iedeva paroli pirmajam stā vam un manam otrajam stā vam, lai signā ls labā ks.
Izbraucu ar brokastī m, lai gan tagad saprotu, ka varē tu arī bez tā m iztikt - viesnī ca atrodas ļ oti tuvu veikaliem un kafejnī cā m, nebū tu nekā du problē mu izstaigā t un kaut ko brokastī m nopirkt. Un tā man bija jā ē d vienas un tā s paš as brokastis 6 dienas.
Segta kaimiņ u viesnī cā Aquarius. Neteiktu, ka ē diens bija galī gi slikts, bet ļ oti vienmuļ š . Lai gan, sā tī gi, es paē du. Bufete - pā rslas ar pienu, maize ar sviestu un daž ā di smē rē jamie, ievā rī jums, cepta zivs, grauzdiņ i, kafija bija bezgarš ī ga. Atseviš ķ i viņ i iedeva divu veidu desu, desu, tomā tu ar gurķ i, olu (olu kulteni, vā rī tu vai olu kulteni - š ī bija š ķ irne))).
Starp citu, viesnī cas istabā viņ iem iedeva š ķ ī vjus, krū zī ti, glā zi vī na, galda piederumus un nelielu tē jkannu ū dens vā rī š anai.
Viesnī cas atraš anā s vieta, kā jau minē ju, ir ļ oti laba. Pastaigas attā lumā no tā atrodas lielveikali, modes preč u veikali, kafejnī cas, slavenais zaļ ais tirgus, pludmales. Lī dz vecpilsē tai var aiziet 10 minū š u laikā .
Kopumā ar pā rē jo esmu ļ oti apmierinā ta, priecā jos, ka nekļ ū dī jos ar viesnī cu, tas ir ļ oti svarī gi. Iesaku visiem apmeklē t Budvu, it ī paš i sezonas beigā s - vairs nav karsts un tū ristu maz, bet cenas pazeminā s un lielas atlaides.
аватар Olga_Spirina
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Principā laba viesnī ca. Jaunas mē beles, tī rī ba, ikdienas uzkopš ana un dvieļ u maiņ a. Wifi ir lē ns, bet darbojas pat istabā s. Laba atraš anā s vieta - tuvu vecpilsē tai, promenā dei un pludmalei. No mī nusiem jā atzī mē . … Tomēr ▾ Principā laba viesnī ca. Jaunas mē beles, tī rī ba, ikdienas uzkopš ana un dvieļ u maiņ a. Wifi ir lē ns, bet darbojas pat istabā s. Laba atraš anā s vieta - tuvu vecpilsē tai, promenā dei un pludmalei. No mī nusiem jā atzī mē . ka brokastī s jā iet uz tuvē jo restorā nu un pē c kuponiem, kas tiek izsniegti pie pirmā s ieraš anā s, kā arī ļ oti stā vas kā pnes viesnī cā . Turklā t telpā s vienkā rš i nav skaņ as izolā cijas. Tie. ja kaimiņ š iet duš ā vai iztukš o tvertni - sajū ta, ka tavā istabā lej ū dens, kā no ū denskrituma. Jū s varat dzirdē t, kā blakus istabā cilvē ks klusi runā vai klepo. Tā pē c vē rtē jumā noņ ē mu divas bumbas. Bet, ja š ī s nianses jū s netraucē , varat droš i doties uz š o viesnī cu.
аватар visotskaya.75
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laba atraš anā s vieta - lī dz tirgum, lielveikaliem, tirdzniecī bas centram min. 5, lī dz pludmalei un autobusu pieturai min. 7, vecpilsē ta min. 10. Viesnī ca ir tī ra un ē rta. Numuri ar modernu remontu, aprī koti ar jaunā m mē belē m, kondicionieri, TV, fē nu. … Tomēr ▾ Laba atraš anā s vieta - lī dz tirgum, lielveikaliem, tirdzniecī bas centram min. 5, lī dz pludmalei un autobusu pieturai min. 7, vecpilsē ta min. 10. Viesnī ca ir tī ra un ē rta. Numuri ar modernu remontu, aprī koti ar jaunā m mē belē m, kondicionieri, TV, fē nu. Tī rī š ana un dvieļ u maiņ a katru dienu. Personā ls gatavo krievu valodā , draudzī gs. Wifi istabā darbojā s lieliski. Kopumā viesnī ca ir lieliska. Paņ ē mā m brokastis, kas bija kaimiņ u viesnī cas restorā nā . Maigi sakot, ne ļ oti. Labā k ir ņ emt viesnī cu bez tiem, bet ē st kaut kur restorā nos, jo ī paš i tā pē c, ka tuvumā ir daudz. Mē s dzī vojā m 102. istabā .
аватар ruxas
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti ē rta viesnī ca lieliskā vietā pilsē tas centrā . Pati viesnī ca ļ oti mā jī ga, tī ras istabas ar jaunu tehniku ​ ​ un mē belē m. Istabā ir mini virtuve ar ledusskapi un visiem piederumiem, elektriskā plī ts un elektriskā tē jkanna. … Tomēr ▾ Ļ oti ē rta viesnī ca lieliskā vietā pilsē tas centrā . Pati viesnī ca ļ oti mā jī ga, tī ras istabas ar jaunu tehniku ​ ​ un mē belē m. Istabā ir mini virtuve ar ledusskapi un visiem piederumiem, elektriskā plī ts un elektriskā tē jkanna. Tī rī š ana katru dienu. No balkona paveras skats uz kaimiņ u viesnī cu, bet, ja paskatā s pa labi, paveras ļ oti skaista panorā ma uz kalniem un pilsē tu. Laipni saimnieki, kuri palī dzē ja it visā , liels paldies! WiFi darbojā s nevainojami visā viesnī cā . Kopumā viss ir lieliski!
аватар spksfans
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu piedā vā ja izvē lē ties tū risma aģ entū rā . Mani pā rsteidza nelielais atsauksmju skaits. Bet visi bija pozitī vi. Nolē ma ņ emt un nekļ ū dī jā s. Viesnī ca ir nosaukta ī paš nieka ģ imenes vā rdā . … Tomēr ▾ Viesnī cu piedā vā ja izvē lē ties tū risma aģ entū rā . Mani pā rsteidza nelielais atsauksmju skaits. Bet visi bija pozitī vi. Nolē ma ņ emt un nekļ ū dī jā s.
Viesnī ca ir nosaukta ī paš nieka ģ imenes vā rdā . Viņ i tur dzī vo un strā dā . Tas brī dis, kad cilvē kiem patieš ā m patī k tas, ko viņ i dara. Zorans nekavē joties atbildē ja uz jebkuru jautā jumu un pieprasī jumu. Pastā stiet, parā diet, palī dziet. Numuri nesen izremontē ti. Mē s dzī vojā m trī svietī gā istabā . Faktiski š is ir vienistabas studijas tipa dzī voklis. Trī s gultas, virtuvī te, duš a-tualete, skapis, seifs, balkons, LCD TV ar simts kanā liem (4 krievu valodā ). No ē diena tikai brokastis. Pagrabstā vā neliela ē damistaba 10-12 galdiņ iem. Brokastis ilga no 7:30 lī dz 10:30. Brokastis ir nelielas bufetes tipa brokastis. Viens gaļ as ē diens (pī rā dziņ i, desiņ as, vistu aknas), olu kultenis, desiņ as, sautē ti dā rzeņ i, velmē jamā s putras, graudaugi, vairā ku veidu š ķ iņ ķ is, desiņ as, siers, dā rzeņ u salā ti, sula, tē ja, kafija, augļ i. . . Kopumā badā tu noteikti nenomirsi . Atraš anā s vieta ir vienkā rš i lieliska. VISS ir blakus. Veikali, tirgus, pludmales promenā de, atrakciju parks. Lī dz simtajai pilsē tai 10 minū tes ar kā jā m. Bet pati viesnī ca atrodas klusā ielā . Kopumā viss ir lieliski. Dvieļ u maiņ a un tī rī š ana katru dienu. Gulē t ik pē c piecā m dienā m. Personā la attieksme lieliska. Wifi tver labi.
No niansē m. Norā diet grī du. Nav lifta. Vecā kiem cilvē kiem bū s grū ti uzkā pt uz piekto stā vu. Trī s guļ amistabu (divas katrā stā vā ) logi paveras uz pagalmu. Vienam no tiem ir balkons ar skatu uz tukš u sienu. Uzziniet to.
Kopumā labi atpū tā mies. Ko mē s visi vē lamies.
аватар zamorskaya
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Dzī voju š ajā viesnī cā.2 reizes un ieteicu to visiem saviem draugiem. Ideā la cenas un kvalitā tes kombinā cija. Viesnī ca atrodas ē rtā vietā , netā lu no tirgus, veikaliem un autobusu pieturas. 10 min nesteidzī gā gā jienā lī dz pludmalei un promenā dei. … Tomēr ▾ Dzī voju š ajā viesnī cā.2 reizes un ieteicu to visiem saviem draugiem. Ideā la cenas un kvalitā tes kombinā cija.
Viesnī ca atrodas ē rtā vietā , netā lu no tirgus, veikaliem un autobusu pieturas. 10 min nesteidzī gā gā jienā lī dz pludmalei un promenā dei.
Pē dē jo reizi paē dot brokastis, bijā m ļ oti apmierinā ti, daž ā di ē dieni, svaigas smalkmaizī tes.
ES iesaku!


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Svētā Nikolaja sala
Novērtējums 9.8
Melnkalne, Budva
Atpūta, Daba, Pludmales
Yaz pludmale
Novērtējums 9.5
Melnkalne, Budva
Daba, Pludmales
Zaļais tirgus
Novērtējums 10.0
Melnkalne, Budva
iepirkšanās

Отель расположен в самом центре города Будва, в одном из самых привлекательных мест в городе - рядом с бульваром и пляжем. Не далеко от отеля автобусная остановка. Отель построен в 2010 году. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta В 100 м от виллы находится супермаркет, аптека, рестораны, бары, парковка и автобусная станция, недалеко - отель Aquarius 3*. В 30 минутах езды от аэропорта.
Pludmales apraksts Пляж в 150 метрах.
 • 3. un tālāk
Viesnīcā

На нулевом этаже – ресепшн и ресторан для завтраков.

 • autostāvvieta
 • bezmaksas wi-fi
Bērniem Рядом находится русский частный детский сад "Bubamara". Пользование услугами - за дополнительную плату.
Izklaide un sports Не далеко от отеля, на территории комплекса "Slovenska Plaza" есть теннисные корты, баскетбольная площадка (за дополнительную плату).
Telpu apraksts

В отеле 28 номеров. Отель располагается в 4-этажном здании (без лифта).

Istabās

кабельное ТV, WI-FI, сейф, ванная комната – душевая кабина, фен. Полы – кафельная плитка.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Vojvodanska 7, Budva, 85310, Montenegro.
Tālruņi: +382 68 300 747
E-pasts: zoran.m.radjenov[email protected]
Tīmekļa vietne: Radjenovic Apart Hotel
FAQ