Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Tivat

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 7.8
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Tivat pievienot stāstu
Ģimenes dzīvokļu apskats
Istaba nav ļ oti lī dzī ga audzē tavai. Internets ir tā ds. Atraš anā s vieta ir lieliska, 5 minū tes lī dz ū dens.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba villa 8-10 cilvēku kompānijām
Š im dzī voklim ir privā ta pludmale un privā ts baseins. Š ī s villas ī paš nieks ir ļ oti draudzī gs un pieklā jī gs.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pienācīgas brīvdienas par savu naudu.
Izvē lē jā mies tā pē c, ka pansionā tā strā dā krievi, visus jautā jumus var nokā rtot laicī gi un pa telefonu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Mēs neiesakām šo vietu budžeta un aktīviem tūristiem
Villa atrodas skaistā lī cī , skaista daba, bet ir problē mas ar ē dinā š anu, atpū tu, ekskursiju pasū tī š anu. Š is ir reģ ions, kas atrodas tā lu no galvenajiem kū rortiem, un tū ristiem š eit bū s garlaic&...
 •  6 gadiem atpakaļ
ŠAUSMES sevi dēvējot par "ECO" viesnīcu + negodīgie saimnieki
Š o viesnī cu, kas sevi sauca par "eko" (Villa Kristina Villa Cristina), es atradu olx, un tā ir arī instagramā - nevienas vietnes un vispā r tagad ir skaidrs, kā pē c.
 •  6 gadiem atpakaļ
viesnīca ar dvēseli) Es atceros mūsu atvaļinājumu ar satraukumu
Viesnī ca ir maza, teritorijā bija restorā ns, kā mē s sapratā m, tas bija diezgan populā rs, jo ieradā s daudz vietē jo un tū ristu) Istaba bija ar skatu uz jū ru, bet Eiropas mē rogā maza, divi cilvē ki vannasistabā gandr&#...
 •  4 gadā atpakaļ
Laba, klusa viesnīca ģimenēm.
Maijā atpū tā mies Melnkalnē , Tivatā , viesnī cā Bizantija. Mums viss patika, viesnī ca maza, mā jī ga, brokastis diezgan garš ī gas, iekļ autas mū su numura cenā - superior suite.
 •  7 gadiem atpakaļ
Viesnīca atrodas soļa attālumā no jūras un ir FORŠI!!!
Ieraudzī ju bildē viesnī cu un iemī lē jos š ajā vietā : ) tika nolemts lidot! No Maskavas uz Melnkalni 3 stundu lidojums, reģ istrē š anā s ierodoties, lidosta 10 minū tes no viesnī cas (lidmaš ī nas lido, bet netrauc&#...
 •  9 gadiem atpakaļ
Lieliska uzturēšanās Ziedu salā
Pirmo reizi atpū tos Melnkalnē , un visu rezervē ju pats, bez tū roperatoriem, saistī bā ar ko bija daudz jautā jumu. Pirms atradu viesnī cu "Ziedu sala" veselu nedē ļ u pē tī ju informā ciju par viesnī cā m, apartamentiem M...
 •  9 gadiem atpakaļ
Man ļoti patika)
Dalos savā jaunā kajā pieredzē . Viņ i nolē ma atvaļ inā jumu organizē t paš i, neuzticoties tū roperatoriem, paš i izpē tī ja piedā vā jumus, salī dzinā ja cenas un nonā ca pie secinā juma, ka ce...
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Tivat