Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Sutomore

Novērtējums 7.6
 • 
№2. Darko 2*
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 7.0
 • 
Novērtējums 5.5
 • 
Novērtējums 4.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Sutomore pievienot stāstu
Sabojāts atvaļinājums - iztērēta nauda
Labdien! Mē s izvē lē jā mies New Montenegro Canj (Korpus B) 4* viesnī cu pē c mū su tū roperatora ieteikuma. Mē s devā mies ceļ ojumā.
 •  2 gadā atpakaļ
Sabojātas ģimenes brīvdienas
Š ī ir pirmā reize, kad rakstu negatī vu atsauksmi par viesnī cu. Man nekad nav bijis tik sliktas brī vdienas. Atpū tusies 3 cilvē ku ģ imene - 2 pieauguš ie, bē rns 7 gadi.
 •  4 gadā atpakaļ
Krāpšana, neatbilstība aprakstam
Tikai viena ē ka (galvenā ) tika nodota ekspluatā cijā , un biļ etes tiek pā rdotas uz visā m ē kā m, tā s apmetas tikai tajā , kas tika uzcelta.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca relaksējošām brīvdienām
Atpū tā mies no 8. jū nija ar bē rnu 4 gadi. Meklē jā m viesnī cu ar baseinu par saprā tī gu cenu. Viņ i dzī voja jaunā ē kā .
 •  4 gadā atpakaļ
Neiesaku!!!
Š is ir briesmī gā kais rotelis, kurā esam bijuš i! ! ! !! Š eit vienkā rš i nezinu, kas ir pakalpojums, un tas ir 1 zvaigznes vē rts, nevis 4 (((( Es visu uzskaitī š u pa punktiem: 1- nav pazemes autostā vvietas, kā solī ts!
 •  4 gadā atpakaļ
Tur nav nekā
Sveiki! Ja plā no ceļ ojumu uz Melnkalni, tad tas nekā dā gadī jumā nav Č ans! ! ! Maza pilsē tiņ a, 10 minū tē s var apbraukt visu, paš ā Melnkalnes nomalē .
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca laba, sauļošanās krēsli apmaksāti, bērnam garlaicīgi
Ceļ ojis ar 5 gadus vecu bē rnu. Izvē lē jā s š o viesnī cu, jo. tuvu jū rai un 3 ē dienreizes dienā (Melnkalnē bija grū ti atrast pilnas pansijas maltī tes).
 •  4 gadā atpakaļ
Nēģera Montija priede.
Sveiki visiem! Kam nepatī k puņ ķ i, drebuļ i un citi dziesmu teksti, lū dzu, nekavē joties dodieties uz sadaļ u "Kopā " - viss ir ī ss un precī zs.
 •  6 gadiem atpakaļ
svētki sabojāti
Viesnī cā ir trī s bloki A, B, C. Apmetā mies B 13 istabā - tas ir murgs! Vannas istaba ir nepā rspē jama! Es pat nezinu, kā to aprakstī t - tualetes pods un duš a virs tā !
 •  6 gadiem atpakaļ
Ir WI-FI, bet viss pārējais ir kā LOO 70. gados
Bā c, es dodos prom agri. Viesnī ca ar istabiņ u, skapi, kur tualetē nenoskalo. Bet tas viss ir muļ ķ ī bas. Jā lī dz pludmalei 50-80m.
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Sutomore