Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kotor

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Kotor pievienot stāstu
Cena neatbilst kvalitātei
Izvē lē jā mies pē c atsauksmē m, reģ istrē š anā s gā ja š ausmī gi - gaidī jā m 3 stundas, pē c tam konstatē jā m, ka istabiņ a nav labā kajā stā voklī.
 •  2 gadā atpakaļ
Viss ir lieliski! Man ļoti patika!
Mē s palikā m š ajā villā.2021.  gada augustā . Visiem patika!! ! Mē s paņ ē mā m istabu ar skatu uz jū ru, tā pē c viņ i mū s apmetinā ja!
 •  2 gadā atpakaļ
Neatbilst deklarētajai kategorijai
Diemž ē l izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo tā ir vienī gā piekrastē , kurai ir sava pieklā jī ga pludmale.
 •  2 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca
Lieliska viesnī ca, skats no istabiņ as uz jū ru vienkā rš i elpu aizraujoš s! Ē dinā ja brokastis - vakariņ as, pasniedzot kā dā rgos restorā nos, viss ļ oti garš ī gi.
 •  2 gadā atpakaļ
Sliktākā viesnīca
Viesnī ca ir jauna, ar skaistu interjeru, bet ar to visi plusi beidzas. Un tagad par iespaidiem par š o "viesnī cu": 1. Uz pusi no istabu krā juma paveras skats uz bū vlaukumu un atkritumu tvertni, par ko viesnī cas administrā cija tū ristus nebrī dina.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca
Lieliski pieci, skaistā vietā ar lielisku skatu. Viss ir pavisam jauns, skaisti numuriņ i nav mazi, pat standarti, SPA ar skatu uz jū ru! Brokastis ir kontinentā las, vienmē r var izvē lē ties ko garš ī gu, arī vakariņ as ir lieliskas ar l...
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca ir eleganta
Atpū tā mies 3 pieauguš o ģ imenē , pirmo reizi sajutā m ī stu atvaļ inā jumu, villa š ika, nav nekā du apsē stī bu, visi atpū tnieki ir ā rzemnieki, krievu nav.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laipnība ... Kotor atpūta
Pirmkā rt ....Vieta ir skaista. Pirmā rinda. Otrkā rt, ī paš nieks ....Bez vā rdiem, super jauks cilvē ks ! ! ! Uzreiz pē c ieraš anā s viņ š iesē dā s maš ī nā un uzreiz apbraukā ja apkā rtni, parā ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Kotor. Uzkāpšana Jāņa cietoksnī apļveida ceļā
Un viss sā kā s, tā tad: pirmais skeptiski noskaņ otu cilvē ku ceļ ojums uz Melnkalni : ) Bijela, Herceg — jauns Kaut kā ejam cauri Melnkalnes plaš umiem.
 •  6 gadiem atpakaļ
slikta viesnīca
Viesnī ca ir slikta. Stoliva ir brī niš ķ ī ga vieta! Skaistules! Jums jā izvē las cita villa. Ļ oti slikti. Un izvē lieties pā rstā vi Melnkalnei uzņ ē mumā PILON, nevis Igor-ham.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kotor