Agrum Villa 3*– Atsauksmes

6
Novērtējums 10.010
№3 viesnīcas reitingā Budva
9.9 Numurs
9.9 apkalpošana
9.9 Tīrība
9.2 Uzturs
9.9 Infrastruktūra
2 stāvu villa atrodas otrajā līnijā, pretī kompleksam Slovenska Plazha, 400 m no centrālā tirgus un lielveikala, 500 m no vecpilsētas un Mogrenas pludmales. Blakus tenisa korti, aptieka, mazi veikaliņi, restorāns Kangaru.Vairāk →
аватар Iren.Iren
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Visas iepriekš ē jā s atsauksmes patiesas, mā jī ga, neliela villa, mazs zaļ š pagalms, istabas iztī rī tas, gultas veļ a un dvieļ i č ī kst no baltuma), vienmē r ir karsts ū dens ar labu spiedienu, mums bija 2-vietī ga istaba (ledusskapis, kondicionieris, TV , wi fi - skatī t ziņ as, instagram, viber, youtube - velk), labestī gā saimniece Anastasija. … Tomēr ▾ Visas iepriekš ē jā s atsauksmes patiesas, mā jī ga, neliela villa, mazs zaļ š pagalms, istabas iztī rī tas, gultas veļ a un dvieļ i č ī kst no baltuma), vienmē r ir karsts ū dens ar labu spiedienu, mums bija 2-vietī ga istaba (ledusskapis, kondicionieris, TV , wi fi - skatī t ziņ as, instagram, viber, youtube - velk), labestī gā saimniece Anastasija. Jums paveiksies, ja nokļ ū siet 3. , 4. , 5. istabā s, kas vē rstas uz pagalmu. Bū siet patī kami pā rsteigti, ka viesnī cā m blī vi apdzī votajā Budvā ir tik zaļ a un klusa oā ze, neskatoties uz to, ka tā atrodas netā lu no galvenā ceļ a, bet to nemaz nejutī siet). Ā rā ir neliela virtuvī te ar nepiecieš amajiem piederumiem.
аватар elenalozenko67
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska atraš anā s vieta. Istaba jauki tī ra, ledusskapis, TV, Wi-Fi istabā , sakopta zona, pagalmā ir virtuvī te ar piederumiem. Blakus lielveikali, pludmales katrai gaumei, tirgus mazs, Vecrī ga blakus, akvaparks 40 min gā jienā . Ļ oti garš ī gi augļ i, ī paš i arbū zs, garš ī gi sieri, gaļ as izstrā dā jumi, garš ī gs saldē jums. … Tomēr ▾ Lieliska atraš anā s vieta. Istaba jauki tī ra, ledusskapis, TV, Wi-Fi istabā , sakopta zona, pagalmā ir virtuvī te ar piederumiem. Blakus lielveikali, pludmales katrai gaumei, tirgus mazs, Vecrī ga blakus, akvaparks 40 min gā jienā . Ļ oti garš ī gi augļ i, ī paš i arbū zs, garš ī gi sieri, gaļ as izstrā dā jumi, garš ī gs saldē jums. Saimnieki ir jauki cilvē ki. Iesaku visiem.
 Agrum Villa Черногория
аватар saxirina
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska atraš anā s vieta. Istaba laba, tī ra, Wi-Fi istabā , teritorija maza kopta, daž ā s istabā s ar mini virtuvi ir mini virtuve pagalmā ar piederumiem. Lielveikali, promenā de, pludmales, tirgus, vecpilsē ta, pieturas ir pastaigas attā lumā . … Tomēr ▾ Lieliska atraš anā s vieta. Istaba laba, tī ra, Wi-Fi istabā , teritorija maza kopta, daž ā s istabā s ar mini virtuvi ir mini virtuve pagalmā ar piederumiem. Lielveikali, promenā de, pludmales, tirgus, vecpilsē ta, pieturas ir pastaigas attā lumā . Saimnieki ir ļ oti jauki cilvē ki. Iesaku visiem.
аватар gapon54
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Septembra beigā s atpū tā mies ar 6 gadus veco mazmeitu. Mē s gribē jā m studiju un ē dā m paš i. Iemesls ir vienkā rš s. Preces vietē jos veikalos un tirgū ir lē tā kas un daudz labā kas nekā Ukrainā . Un viņ u restorā nos porcijas ir tik milzī gas, ka visu apē st ir ļ oti grū ti. … Tomēr ▾ Septembra beigā s atpū tā mies ar 6 gadus veco mazmeitu. Mē s gribē jā m studiju un ē dā m paš i. Iemesls ir vienkā rš s. Preces vietē jos veikalos un tirgū ir lē tā kas un daudz labā kas nekā Ukrainā . Un viņ u restorā nos porcijas ir tik milzī gas, ka visu apē st ir ļ oti grū ti. Iepriekš sazinā jā mies ar saimniekiem - Milē nu un Goranu, viņ i aprakstī ja, ko vē lē tos. Saņ ē mā m rezervā ciju un devā mies paš i, jo tū risma aģ entū rā m nebija biļ eš u č arterreitā no Harkovas. Gorans satikā s Tivat lidostā un bez maksas aizbrauca uz istabu (arī atpakaļ ). Istaba bija labā ka, nekā gaidī jā m, un bija cenas vē rta. Tī rī ba nevainojama, virtuves komplekts kā mā jā s. Visi bez izņ ē muma, lai dzī votu ē rti. Attieksme pret atpū tniekiem ir vissirsnī gā kā . Viss tika iztī rī ts laikā un nemanā mi. Ja Milena, Gorans un Anastasija lasa š o atsauksmi - liels paldies par atpū tu un viesmī lī bu. Mē s vē lam jums veselī bu un labklā jī bu. Mē s ceram atgriezties pie jums vē lreiz!
аватар alyamoore
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmo reizi atpū tā mies Melnkalnē...palika tikai pozitī vi iespaidi, arī no viesnī cas. Viesnī ca maza, bet ļ oti mā jī ga, ī stenī bā gluž i kā tū roperatora bildē s (join up), skaists zaļ š pagalms ar apelsī niem un citroniem. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tā mies Melnkalnē...palika tikai pozitī vi iespaidi, arī no viesnī cas. Viesnī ca maza, bet ļ oti mā jī ga, ī stenī bā gluž i kā tū roperatora bildē s (join up), skaists zaļ š pagalms ar apelsī niem un citroniem. Saimnieki ir viesmī lī gi (mā cī ja muļ ķ i, tad viņ i pavadī ja ne vienu vien vakaru spē lē jot š o spē li, pie pudeles vietē jā vī na). Kopumā man viss ļ oti patika, ej - bū si apmierinā ts.
аватар Koblitsky
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirms nedē ļ as atgriezā mies no Melnkalnes. 1) Izvē loties villu, mums nebija š aubu, uzreiz iekā rtojā mies Agrumā , tā kā bijā m pagā juš ajā gadā un bijā m apmierinā ti. Uzreiz teikš u lielu viesnī cu cienī tā jiem (ar restorā niem un istabenē m) š ī vieta nav piemē rota, villa Agrum ir mā jī ga un bez patosa. … Tomēr ▾ Pirms nedē ļ as atgriezā mies no Melnkalnes.
1) Izvē loties villu, mums nebija š aubu, uzreiz iekā rtojā mies Agrumā , tā kā bijā m pagā juš ajā gadā un bijā m apmierinā ti. Uzreiz teikš u lielu viesnī cu cienī tā jiem (ar restorā niem un istabenē m) š ī vieta nav piemē rota, villa Agrum ir mā jī ga un bez patosa. Istabas diezgan plaš as un tī ras, dzī vojā m trī svietī gā istabā , jo ceļ ojā m ar bē rnu. Istabā ir viss nepiecieš amais. Kondicionieris tika ieslē gts divas reizes (uz 5 minū tē m), jo istabā nav karsts ē nainā pagalma dē ļ . Trī svietī gā ir virtuvī te ar visiem nepiecieš amajiem piederumiem, ledusskapi, plī ti, tē jkannu. Istabā.2 nav plī ts, bet pagalmā ir vasaras virtuve, kur var gatavot. Pagalms ir ļ oti mā jī gs un zaļ š . Aug kivi, apelsī ni, citroni, vī nogas u. c. . Tā pat pagalmā ir galdiņ i viesiem, kur var pusdienot...
2) Villas saimnieki ir ļ oti viesmī lī gi un draudzī gi. Tas ir ģ imenes uzņ ē mums, tā pē c tajā ir iesaistī ta visa ģ imene.
Baba Anastasija man iemā cī ja pareizi pagatavot garneles (nevis tā , kā mē s vienkā rš i gatavojam, bet ar garš ī gu mē rci). Ar Goranu un Milenu pavadī jā m brī niš ķ ī gus vakarus pie vī na pudeles, apgū stot valsts kultū ru, braucot ar laivu uz makš ķ erē š anu un pludmali. Mū su meitai (6 gadi) arī nebija garlaicī gi, viņ a visu laiku pavadī ja kopā ar saimnieku dē lu Pē teri.
3) Daudz jau ir runā ts par Melnkalnes pludmalē m, kalniem un jū ru, un jū s varat runā t bez apstā š anā s. Ļ oti ī si: kalni ir fascinē još i, jū ra ir tik skaista un skaidra, ka to ir neprā tī gi grū ti aprakstī t. Citā ts no manas meitas: "Š ķ iet, ka š is ū dens ir dzerams, bet tas nav tā pē c, ka tas ir ļ oti sā ļ š. " Pludmales katrai gaumei: sauļ oš anā s krē slu cienī tā jiem - slā vu pludmale (galvenokā rt oļ i), Mogren un Becici (pā rsvarā smiltis), mē s personī gi dodam priekš roku klusai un ar nelielu cilvē ku skaitu - Sv. Nikolas salu (prom no cilvē kiem) un skaistu Yaz-2. (oļ i, parasti lieli)
4) Uzturs:
Melnkalnē (kā arī visā bijuš ajā Dienvidslā vijā ) ir ļ oti bagā ta virtuve, viss ir ļ oti garš ī gs un bagā tī gs. Var ē st gan restorā nos, gan gatavot paš iem (cenas nav dā rgā kas kā Ukrainā , un kvalitā te parasti ir labā ka). Mums vairā k patika serbu vī ns (Rubin Krusevac).
5) Ekskursijas: noteikti ir ko redzē t, bet garš ai un krā sai nav draugu - tā pē c tas ir individuā ls jautā jums. Labā k braukt paš iem vai caur Pilonu (tieš ā m krieviski runā još i gidi un galu galā pā rmaksa nav).

P. S. Par Melnkalni var runā t ļ oti ilgi, bet apskats tik un tā izrā dī jā s diezgan garš . Tā pē c labā k visu redzē t paš am. Par mani: Melnkalne un Agruma mums neatstā ja nekā du iespē ju atvaļ inā jumam nā kamgad, lī dz mē s atkal satiksimies.
правильные креветки старый город двор рыбаки с добычей ужинаем с Миленой и Гораном терраса улов детское счастье


iemiesojums Sokolovskainna88
3 mēnešus atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Svētā Nikolaja sala
Novērtējums 9.8
Melnkalne, Budva
Atpūta, Daba, Pludmales
Yaz pludmale
Novērtējums 9.5
Melnkalne, Budva
Daba, Pludmales
Zaļais tirgus
Novērtējums 10.0
Melnkalne, Budva
iepirkšanās

2-х этажная вилла расположена на второй линии, напротив комплекса Словенска Плажа, в 400 м от центрального рынка и супермаркета, в 500 м от Старого города и пляжа Могрен. Рядом теннисные корты, аптека, маленькие магазины, ресторан Kangaru.

Atrašanās vieta В 23 км от аэропорта Тиват и в 60 км от аэропорта Подгорица.
Pludmales apraksts Вилла находится 150м от песчано-галечного пляжа Словенска Плажа (лежак и зонтик – платно), в 500м от Старого города и мелко-галечного пляжа Могрен (вход на пляж платный).
  • 3. un tālāk
Viesnīcā

Рецепшн. Красивый, ухоженный двор, виноград, цитрусовые деревья. В саду летняя кухня.

Telpu apraksts

На вилле 8 двухместных номеров и 2 номера cтудио.

Istabās

Кондиционер, плазменный телевизор, холодильник, электрочайник, необходимая посуда, фен, балкон, душевая комната, кабельное телевидение. В номерах студио – миникухня.

FAQ