Todorovic Villa 3*– Atsauksmes

9
Novērtējums 8.810
№5 viesnīcas reitingā Budva
8.6 Numurs
9.2 apkalpošana
9.0 Tīrība
5.3 Uzturs
7.9 Infrastruktūra
Villa atrodas klusā Budvas rajonā, 20 minūšu gājiena attālumā no vecpilsētas, netālu no mazajiem tirgiem, restorāniem, veikaliem.Vairāk →
аватар tatyana196904
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c ceļ ojumu aģ entū ras ieteikuma, izvē loties ekskursiju. Koncentrē jies uz atsauksmē m (atseviš ķ i tā pē c, ka tā s ir rakstī tas! ). Cena arī bija normā la. Augusta sā kumā (sezonā ) atpū tā s 7 dienas. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pē c ceļ ojumu aģ entū ras ieteikuma, izvē loties ekskursiju. Koncentrē jies uz atsauksmē m (atseviš ķ i tā pē c, ka tā s ir rakstī tas! ). Cena arī bija normā la. Augusta sā kumā (sezonā ) atpū tā s 7 dienas. Paņ ē ma ē dienu - brokastis.
Reģ istrē š anā s notika ā tri, mū s sagaidī ja autobuss un aizveda uz villu. Istaba atbilst fotogrā fijā m, bija virtuve, terase ar galdu, TV (vairā ki kanā li, bija interesanti skatī ties raidī jumus oriģ inā lā ar melnkalnieš u subtitriem), fē ns, ledusskapis, tē jkanna, labi apsildā ma elektriskā plī ts, komplekts nepiecieš amie trauki. Negaidiet, ka gatavosiet grū ti, bet patieš ā m uzsildiet kaut ko mazu. Atkritumi tika izvesti paš i, bet tī rī ti katru dienu. Dvieļ i tika mainī ti katru treš o dienu, gultas veļ a netika mainī ta.
Gulta ē rta, bija labi gulē t. Pē c 22 stundā m lū dziet netrokš ņ ot. Treš ā s lī nijas plusi - kluss naktī . Nekā du diskotē ku, guli pats. Arī cenas apkā rtē jos kafejnī cā s ir zemā kas nekā pie jū ras.
Paš u villu ieskauj gleznains pagalms - citrusaugļ i, bet vī nogu vietā - kivi.
Saimnieki ir draudzī gi. Viņ i saka, ka viss, kas jums nepiecieš ams, palī dzē s.
Lī dz jū rai bū s nepiecieš amas 15 minū tes. Vislabā k ir orientē ties Becici virzienā , tur ir labā kas pludmales.
Par pā rtiku. Brokastis bija picē rijā aiz stū ra. Attiecī gi varē ja paņ emt vai nu picu vai sviestmaizi, vai olu produktus – olu kulteni, omleti un daudz ko citu. Mū suprā t, omlete (trī s olas ar š ķ iņ ķ i un sieru) bija labā kais variants. Garš ī gs un mazs.
No mazajiem trū kumiem es varu atzī mē t vannas istabas durvju č ī kstē š anu. Es domā ju, ka to ir viegli salabot, ja vienkā rš i ieeļ ļ o eņ ģ es.
Paldies saimniekiem!
Кухонний блок Стіл на кухні Кімната
аватар zinaidakaznovskaya1994
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s bijā m viesnī cā.2021. gada jū nija vidū . Viesnī ca ir lieliska budž eta ceļ otā jiem, kā di mē s esam. Š eit dzī vo arī viesnī cas ī paš nieks, patī kams un draudzī gs vectē vs, jebkurus jautā jumus var atrisinā t 10 minū š u laikā . … Tomēr ▾ Mē s bijā m viesnī cā.2021. gada jū nija vidū . Viesnī ca ir lieliska budž eta ceļ otā jiem, kā di mē s esam.
Š eit dzī vo arī viesnī cas ī paš nieks, patī kams un draudzī gs vectē vs, jebkurus jautā jumus var atrisinā t 10 minū š u laikā .
Viesnī cas priekš rocī bas:
- istabā ir plī ts ē diena gatavoš anai un visi nepiecieš amie trauki
- tē jkanna
- fē ns
- duš ā vienmē r ir karsts ū dens
- gaisa kondicionieris (neizmantojā m, nebija vajadzī gs)
- atraš anā s vieta ir lieliska - 10 minū tes lī dz lielveikalam Auchan, 10 minū tes lī dz pludmalei, 20 minū tes lī dz vecpilsē tai ar kā jā m. Budva nemaz nav liela pilsē ta, visur var staigā t.
- tī ras un sakoptas telpas
- izmesti atkritumi, piegā dā ts tualetes papī rs
Mums patika viss, ī paš i par ļ oti pieticī go cenu, ko š ī viesnī ca mums izmaksā ja.
Mē s bijā m sezonas sā kumā , kad tū risti tikai brauc uz š o kū rortu. Sezonas plaukumā cilvē ku ir daudz, pludmalē ī sti gulē t nevar, burtiski viens otram uz galvas, un ar to mums paveicā s, cilvē ku nebija daudz, bet ū dens vē ss.
Viesnī cas Mī nusi:
nemeklē ja.
Es iesaku š o viesnī cu un sveicu Dragon.
аватар graffor
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā s ar draugu laika posmā.12. 07-26.07. 17 Budva (Melnkalne). Biju patī kami pā rsteigta par viesmī lī bu, ar kā du tiek sagaidī ti tū risti no Krievijas. Daudzi vietē jie saprot krievu valodu. Villa Todorovich pieder draudzī gam, atsaucī gam un viesmī lī gam saimniekam. … Tomēr ▾ Atpū tā s ar draugu laika posmā.12. 07-26.07. 17 Budva (Melnkalne). Biju patī kami pā rsteigta par viesmī lī bu, ar kā du tiek sagaidī ti tū risti no Krievijas. Daudzi vietē jie saprot krievu valodu.
Villa Todorovich pieder draudzī gam, atsaucī gam un viesmī lī gam saimniekam. Viņ š dzī vo villā kopā ar ģ imeni.
Mums bija istaba STUDIO2 №2.1. stā vā . Istabā bija virtuvī te, lodž ija, duš a vannasistabā , divas vienvietī gas gultas, divi naktsgaldiņ i, drē bju skapis, televizors un kondicionieris. No nepiecieš amā : elektriskā plī ts (apkurei), neliels ledusskapis, tē jkanna, visi piederumi, pat korķ viļ ķ is, fē ns. Ar karsto ū deni problē mu nebija. Katru dienu man iedeva jaunu tualetes papī ra rulli. Gultas veļ a tika mainī ta divas reizes mū su uzturē š anā s laikā , savukā rt dvieļ i - ik pē c divā m dienā m.
Vieta ir ļ oti klusa. Pludmale atrodas nesteidzī gā.10-15 minū š u gā jiena attā lumā . Pludmale ir pilsē tvide, un tajā ir daudz cilvē ku, jū s varat doties ar laivu uz citu pludmali, un ir brī niš ķ ī gi tur uzturē ties. Pludmales ir oļ u, tā pē c ē rtī bas labad iesaku iegā dā ties č ī bas ū dens sportam.
Netā lu no villas atrodas maizes ceptuve, gaļ as veikals (kur var iegā dā ties jebkuru gaļ as ē dienu un tas jums tiks pagatavots turpat bez maksas).
Mums viss ļ oti patika. Liels paldies Draganam! Ž ē l, ka nesanā ca no viņ a personī gi atvadī ties, uz lidostu devā mies ļ oti agri.
Ja atrodaties Budvā , iesaku apstā ties pie Villa Todorovich. Jū s nenož ē losiet.
аватар popka.popenko
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tū roperators mums ieteica apmesties villā , jo tā ir daudz izdevī gā ka par viesnī cu. Melnkalne ir ļ oti skaista valsts, un mē s daudz ceļ ojā m un redzē jā m to. Tā pē c man vajadzē ja plaš u teritoriju vai baseinu. Netā lu, pilsē tā , tī rs un jā tī ra. … Tomēr ▾ Tū roperators mums ieteica apmesties villā , jo tā ir daudz izdevī gā ka par viesnī cu. Melnkalne ir ļ oti skaista valsts, un mē s daudz ceļ ojā m un redzē jā m to. Tā pē c man vajadzē ja plaš u teritoriju vai baseinu. Netā lu, pilsē tā , tī rs un jā tī ra. Villa, protams, ir skaļ i pateikts. Tas ir vairā k kā dzī voklis. Mums jā bū t gataviem, š eit pieticī gi. Bet sū dzī bu nav, tī rī ja katru dienu, mainī ja gultas veļ u un dvieļ us un pat bez dzeramnaudas - atstā jā m tikai ceļ ojuma beigā s.
Villa atrodas ideā lā vietā , mierī gā un galvenais klusā vietā , mums bija labs skats no balkona, mums paveicā s. Uz grī das bija dē lis ar gludekli, var gludinā t. Arī internets bija, bet vā jš un biež i vien atslē gts.
Kopumā ļ oti apmierinā ts. Lē ti, ē rti, tī ri un klusi - ko vē l vairā k vajag!
аватар katyapoint
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Jū lija sā kumā atpū tā mies 10 dienas, dzī vojā m 2 stā vā ar ļ oti skaistu skatu uz kaimiņ u pagalmiem, kopiespaids ļ oti pozitī vs! Tas ir ceļ ojuma vē rts! Mī nusi: - vakaros bija slikts internets, vē rsā s pie saimnieka, viņ š teica, ka neko nevar darī t (normā li no rī ta un pē cpusdienā ) - tualetes papī ru nelika, bet tā kā villā visu laiku atradā s gan saimnieks, gan istabene, tad problē mu nebija, vajadzē ja tikai pajautā t Plusi: + viss nepiecieš amais aprī kojums ir pieejams un darbojas nevainojami (fē ns, tē jkanna, TV, kondicionieris) + jū ra ļ oti tuvu, pa ceļ am daudz pā rtikas preč u un maiznī cu, netā lu arī veikals MEGA MARKET + regulā ri un efektī vi tī rī ts + mainī ti dvieļ i un gultas veļ a + ir koplietoš anas virtuve ar visiem nepiecieš amajiem piederumiem (taisī jā m tikai salā tus, izmantojā m š ķ ī vjus, dakš iņ as, naž us un sā li), pieejama arī plī ts, pannas utt. … Tomēr ▾ Jū lija sā kumā atpū tā mies 10 dienas, dzī vojā m 2 stā vā ar ļ oti skaistu skatu uz kaimiņ u pagalmiem, kopiespaids ļ oti pozitī vs! Tas ir ceļ ojuma vē rts!
Mī nusi:
- vakaros bija slikts internets, vē rsā s pie saimnieka, viņ š teica, ka neko nevar darī t (normā li no rī ta un pē cpusdienā )
- tualetes papī ru nelika, bet tā kā villā visu laiku atradā s gan saimnieks, gan istabene, tad problē mu nebija, vajadzē ja tikai pajautā t
Plusi:
+ viss nepiecieš amais aprī kojums ir pieejams un darbojas nevainojami (fē ns, tē jkanna, TV, kondicionieris)
+ jū ra ļ oti tuvu, pa ceļ am daudz pā rtikas preč u un maiznī cu, netā lu arī veikals MEGA MARKET
+ regulā ri un efektī vi tī rī ts
+ mainī ti dvieļ i un gultas veļ a
+ ir koplietoš anas virtuve ar visiem nepiecieš amajiem piederumiem (taisī jā m tikai salā tus, izmantojā m š ķ ī vjus, dakš iņ as, naž us un sā li), pieejama arī plī ts, pannas utt.
+ milzī gs balkons ar galdu un krē sliem, brokastis ar skaistu skatu ir prieks
+ istabene un saimnieks pieklā jī gi, draudzī gi, orientē ti uz klientu: vienmē r uz vietas - palī dzī bu var lū gt jebkurā laikā
+ seifs (vienmē r gulē ju ar atvē rtu balkonu, nekas netrū ka no istabas pat vienu reizi)
+ vispā r atraš anā s vieta ir ē rta: var ē rti aiziet lī dz becici un mogrē nai, un vecpilsē tai
+ autostā vvieta villas pagalmā
+ pē c noteikumiem jautrī ba ir 10, bet viņ i drī kstē ja palikt istabā lī dz 17:00
Padoms:
= uz Sv. Nikolaja salu ar laivu, 3 eiro stundā , izbrauc no piestā tnes Slā vu pludmalē , mazā k cilvē ku nekā paš ā Budvā
= rezervē auto iepriekš lai lē tā k, ī rē jā m uz 1 dienu, samaksā ja 50 eiro, Peugeot kabrioleta 2004g.
аватар denmen2012
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Visu jau augš ā citi rakstī juš i, lielisks saimnieks un asistenti, apkalpoš ana par tā du cenu pietiek. Melnkalne nav tā valsts, kur sē dē t luksusa "viss iekļ auts" viesnī cā s, un tur nav nekā cita, uz ko skatī ties kā Turcijā . … Tomēr ▾ Visu jau augš ā citi rakstī juš i, lielisks saimnieks un asistenti, apkalpoš ana par tā du cenu pietiek. Melnkalne nav tā valsts, kur sē dē t luksusa "viss iekļ auts" viesnī cā s, un tur nav nekā cita, uz ko skatī ties kā Turcijā . Wi-fi ir pietiekami normā ls Skype saziņ ai, skaists skats no balkona, lieliska atraš anā s vieta, tuvu slaveniem Budvas restorā niem, maiznī cā m un veikaliem, un tajā paš ā laikā klusums!
вид с балкона(на левую сторону) вид с балкона(на левую сторону)
аватар standr
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Brī niš ķ ī ga viesnī ca cilvē kiem bez pretenzijā m! Izlasot negatī vas atsauksmes par apkalpoš anu Melnkalnē , baž ī jos, vai tas nesabojā s pā rē jo iespaidus. Kā izrā dī jā s, mums vienkā rš i bija pā rā k daudz "meistaru", kuriem katru dienu jā maina gulta un jā tī ra istaba. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga viesnī ca cilvē kiem bez pretenzijā m! Izlasot negatī vas atsauksmes par apkalpoš anu Melnkalnē , baž ī jos, vai tas nesabojā s pā rē jo iespaidus. Kā izrā dī jā s, mums vienkā rš i bija pā rā k daudz "meistaru", kuriem katru dienu jā maina gulta un jā tī ra istaba. Vai jū s jau sen esat priecī gs atpū sties š ķ ū nī Krimā ?
Biju ļ oti apmierinā ta. Ļ oti mā jī ga viesnī ca, kas atrodas tā lā k no trokš ņ ainas ielas. Mums bija istaba ar skatu uz pagalmu. Pagalmā ir brī niš ķ ī gs dā rzs: kivi, mandarī ni, apelsī ni un daudz skaistu krū mu. Balkonā ir galds un divi krē sli, kur var baudī t š o skaistumu un tajā paš ā laikā ē st.
Ī paš i vē los atzī mē t villas ī paš nieka un viņ a palī ga viesmī lī bu. Ļ oti jauki cilvē ki, saimnieks katrā tikš anā s reizē interesē jā s vai mums viss patī k. Vē l viens milzī gs pluss: izbraukš anas dienā , neskatoties uz to, ka norunā tais izrakstī š anā s laiks ir 10.00, bez papildus maksā jumiem drī kstē jā m uzturē ties lī dz 14.00.
Kas attiecas uz servisu. Dvieļ i tika mainī ti katru otro dienu. Tī rī š ana istabā nebija, bet nedē ļ u bez ģ enerā ltī rī š anas ir pilnī gi iespē jams izdzī vot.
Un tagad nedaudz par trū kumiem. Man galvenais trū kums bija pilnī gs skaņ as izolā cijas trū kums, bet, spriež ot pē c atsauksmē m, tas ir vairuma viesnī cu trū kums Melnkalnē .
Ļ oti laba viesnī ca, iesaku!
аватар shatnova
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca ļ oti patika. Mē s devā mies ar draugu pē dē jā brī ž a ceļ ojumā , tā pē c mums nebija jā izvē las, bet, kad bijā m š eit, mē s bijā m patī kami pā rsteigti un priecī gi. Brī niš ķ ī gs draudzī gs un izpalī dzī gs saimnieks. … Tomēr ▾ Viesnī ca ļ oti patika. Mē s devā mies ar draugu pē dē jā brī ž a ceļ ojumā , tā pē c mums nebija jā izvē las, bet, kad bijā m š eit, mē s bijā m patī kami pā rsteigti un priecī gi. Brī niš ķ ī gs draudzī gs un izpalī dzī gs saimnieks. Vienreiz aizmirsa izdalī t dvieļ u komplektu, uzreiz izsniedza un uztraucā s par visu, lai mums te patiktu. Pā ris reizes viņ i pagriezā s, kad beidzā s tualetes papī rs, un viņ š atkal bija ļ oti samulsis un steidzā s pē c iespē jas ā trā k to izsniegt. Kopumā villai ir 3 stā vi, pirmais - meistara, 2 un 3 - viesiem. Dzī vojā m otrajā stā vā.33. istabiņ ā . Istaba maza, bet viss nepiecieš amais ir, pat mini virtuve ar minimā li nepiecieš amo trauku komplektu (kam nav virtuves istabā , ir kopī gs pirmajā stā vā ). Pirmajā stā vā ir arī gludeklis un gludinā mais dē lis. Visas lietas ir vienkā rš as, bet funkcionā las un nav vecas, viss darbojas pareizi. Gultas ir ē rtas. Jauks liels balkons, kur mē s parasti brī vajā laikā uzkodā m vai tasi tē jas/kafijas/vī na. Katru dienu labi tī rī ts. Viesnī ca atrodas klusā sā nielā , kas ir ļ oti ē rti, un mums bija arī balkons ar skatu uz pagalmu. Vannasistabā duš as kabī ne ir nedaudz maza - lielam cilvē kam tajā diez vai bū tu ē rti, bet mums, meitenē m, tieš i tā . Labprā t apmeklē tu š o viesnī cu vē lreiz! Paldies par patī kamā m bezrū pī gā m brī vdienā m : )
аватар tsopaa
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Gribu atstā t savu atsauksmi, jo, rezervē jot tū ri pie operatora, treš ajā dienā ar grū tī bā m atradu tikai vietni virs norā dī tā s villas)) un ne vienu atsauksmi ((. Tas tomē r bija stulbi atdodu savus grū ti nopelnī tos un uzkrā tos ietaupī jumus atvaļ inā jumam. … Tomēr ▾ Gribu atstā t savu atsauksmi, jo, rezervē jot tū ri pie operatora, treš ajā dienā ar grū tī bā m atradu tikai vietni virs norā dī tā s villas)) un ne vienu atsauksmi ((. Tas tomē r bija stulbi atdodu savus grū ti nopelnī tos un uzkrā tos ietaupī jumus atvaļ inā jumam. Adekvā ta ekskursijas cena (380 eiro, agrī na rezervā cija pavasarī , 11 naktis) un pieklā jī gas villas fotogrā fijas kļ uva par galveno argumentu. Ierodoties transfē ram uz Budvu, mē s sagaidī ja viesmī lī gs, patī kama izskata vī rietis, villas ī paš nieks Dragans Todorovič s. Melnkalnieš i vispā r, jo viņ i daudz ceļ oja komandē jumos Ukrainā un viesnī cā s, kā likums, padomju rū dī jumu tantu kolektī vā . , kuri pat nav pieraduš i smaidī t vai jaunā ki, ka nevar saskaitī t savu cenu, izņ emot Rietumukrainu) Viņ š mū s aizveda uz savu villu ar maš ī nu, lai gan tur var pastaigā ties, jo attā lums bija 300 metri, sī kums, bet jauki. Villai ir 4 stā vi, izskatā s kā Melnkalnei parasta fasā de, ir vieta vairā ku automaš ī nu novietoš anai, tas ir ē rti, jo viņ i ī rē ja automaš ī nu, un Budvas ielas ir š auras, un mē s redzē jā m daudz saskrā pē tu automaš ī nu! Istaba, kurā dzī vojā m treš ajā stā vā , vienkā rš a un ar visu nepiecieš amo, ledusskapis, kondicionieris, naktsgaldiņ š , duš a, tualete, atseviš ķ s balkons ar galdu un krē sliem, uzskatu par labu plusu villa, vienmē r bija karsts un auksts ū dens, vannas istaba ir tī ra, bez sē nī tē m un citā m pasaules smarž ā m, gultas neč ī kst, pā rbaudī ts). Vienkā rš i un tī ri. Ļ oti svarī gi, lai villa atrastos sā nielā , kur nav intensī vas satiksmes. Runā jā m ar ciemiņ iem no citā m villā m, viņ us neapmierinā ja rosī ga, trokš ņ aina ceļ a klā tbū tne pie dzī vokļ iem. Iesaku pievē rst uzmanī bu izvē loties ekskursiju, kad meklē jā m par to nedomā jā m, vienkā rš i paveicā s) Villas pirmajā stā vā ir koplietoš anas virtuve ar tehniku, krū zē m, š ķ ī vjiem, a plī ts un mazas elektriskā s tē jkannas. Lī dz jū rai apmē ram 7 minū tes kā jā m, kafejnī cas, maiznī cas, tirdziņ i pa ceļ am, ē rti. Ierodoties Ukrainā , vakarā ieejot savā lievenī , domā ju, kā das lietas uzreiz izpakot un pē c nogurdinoš as pā rsē š anā s ā tri doties gulē t, un pē kš ņ i atcerē jos, ka esmu aizmirsis sieru un prosciutto villas Budva ledusskapī un, ja iespē jams, paņ emt aizmirsto. Š odien brokastoju ar izcilo Negush prosciutto ar sieru un baltkrievu maizi yum-yum)))))). Labi atpū ties, valsts super!


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Svētā Nikolaja sala
Novērtējums 9.8
Melnkalne, Budva
Atpūta, Daba, Pludmales
Yaz pludmale
Novērtējums 9.5
Melnkalne, Budva
Daba, Pludmales
Zaļais tirgus
Novērtējums 10.0
Melnkalne, Budva
iepirkšanās

Вилла находится в тихом районе города Будва, в 20 мин ходьбы от Старого города, в непосредственной близости от мини-маркетов, ресторанов, магазинов.

Pludmales apraksts Городской пляж «Словенска Плажа» в 500 м от виллы.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
Viesnīcā
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
Bērniem
 • bērnu gultiņa
Telpu apraksts

В вилле 18 номеров, в том числе стандартные и трехместные номера.

Istabās

Все апартаменты имеют свою террасу, кондиционер, ванную комнату с душевой кабиной, спутниковое ТВ, холодильник, оборудованную кухню (номера с кухней). Вид во двор и на горы.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • interneta wi-fi
 • tējas/kafijas automāts
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Velji vinogradi bb, 85310, Budva
Tālruņi: 0038233458595
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.
Какие возможности для детей есть в отеле?
По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).