Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Svētais Stefans

Novērtējums 9.7
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 6.4
 • 
№5. Horizont 4*
Novērtējums 7.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Svētais Stefans pievienot stāstu
budžeta viesnīca
istabiņ a maza, mē beles jau novecojuš as, bet visu kompensē skats no balkona, ļ oti skaisti saulrieti), viss uz mū ž u, trauki, plī ts, ledusskapis, tē jkanna, fē ns, gludeklis.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Brīnišķīga, mājīga villa
Ar prieku vē los dalī ties ar patī kamiem iespaidiem pē c atpū tas Sara Lux villā. Pirmkā rt, vē los atzī mē t, ka Melnkalnē neesmu bijusi pirmo reizi un man ir diezgan liela ceļ ojumu pieredze.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Ļoti vīlies
Saimniece patieš ā m labprā t palī dz. Bet tieš i lī dz brī dim, kad aiziesi. Mē s ilgi gaidī jā m autobusu, 8 stundas, un mē s devā mies uz pludmali peldē ties ar bē rniem.
 •  10 mēnešus atpakaļ
BRIESMĪGA VILLAS SAIMNIECES ATTIEKSME! SKAITS NEATBILST APRAKSTAM!!!
Sveiki! Es ļ oti reti rakstu negatī vas atsauksmes, bet š ajā gadī jumā es nolē mu rakstī t, varbū t es kā dam palī dzē š u) Tā kā š ī ir briesmī ga villa.
 •  1 gadā atpakaļ
Ja jums ir svarīga apkalpošana un viesmīlība, tad šī nav īstā vieta jums...
Neesmu ī paš i izvē lī gs tū rists, tā pē c negatī vie momenti, kas mani sagaidī ja Villa Balic, manu atvaļ inā jumu nesabojā ja.
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, plaša istabiņa, viss darbojas, tuvu pludmalei
1) Viesnī cu izvē lē jos, jo tā atrodas tuvu jū rai un par to ir labas atsauksmes. 2) Patika, ka laipnais personā ls, istaba ar visā m ē rtī bā m, labas sā tī gas brokastis (pā rsvarā olas, siers, š ķ iņ ķ is,...
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca ir super. Atrašanās vieta lieliska
Viesnī ca mums patika, tī ra, visi nepiecieš amie trauki ir pieejami, atraš anā s vieta lieliska, blakus autobusa pietura kas ir ē rtā k nekā nav.
 •  3 gadā atpakaļ
Labs iespaids
Jū nija vidū atpū tā mies. Villa atrodas ē rtā vietā , un no tā s paveras skaists skats uz Sveti Stefan salu. Istaba atradā s augš ē jā stā vā ar izeju uz nelielu terasi un skatu uz kalna nogā zi ar daž ā du veģ...
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca klusā vietā ar lielisku skatu
Villa mazā pilsē tiņ ā netā lu no Budvas. Piemē rots klusā m ģ imenes brī vdienā m. Pē c viesnī cas. Sā kotnē ji rezervē jā m skatu uz kalniem, jo.
 •  3 gadā atpakaļ
Šausmas!
Briesmī gi, sliktā k nepaliek. Lieta tā da, ka "medaļ ai" ir arī otra puse, proti, skats nevis uz jū ru, bet uz otru pusi villai, mū su gadī jumā tū risma aģ entū ra "Busoll Voyage" Kharkiv Alekseja Cigura personā ir.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Svētais Stefans