Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Rafailoviči

Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 9.6
 • 
Novērtējums 9.9
 • 
Novērtējums 9.8
 • 
№5. Meridian 4*
Novērtējums 9.3
 • 
Tomēr...
Svētais Stefans  • 
Budva  • 
Budva  • 
Budva  • 
№5. Yaz pludmale
Budva  • 
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Rafailoviči pievienot stāstu
Es iesaku Bonaca
Par Villa Bonaca ir rakstī ts viss, kas ir virs pozitī vā – TIEŠ Ā M TĀ! Un ļ oti noderē ja liels balkons ar dā rza mē belē m, skats uz jū ru no 2.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Man patika villa, viss bija brīnišķīgi
Villa ir lieliski piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m, tuvumā nav trokš ņ ainu traš u, restorā nu un diskotē ku.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca atrodas blakus starptautiskajai šosejai
Kas nepatika: 1. Viesnī cas atraš anā s vieta, netā lu no š osejas, maš ī nas brauc visu diennakti. Neiesaku ņ emt ciparus zem 6.
 •  1 gadā atpakaļ
Plus, ka 1. rinda, serviss - 0, ļoti mazs cipars
Sanā ca, iekā rtojā s 12:00, iedodot atslē gas un izrā dot istabu. Lī dz jū rai 2 minū tes. Un ar to labā s lietas beidzas. Treš ajā mū su uzturē š anā s dienā.
 •  1 gadā atpakaļ
Neuzkrītoši mājās
Es saņ ē mu degoš u tū ri gandrī z par lidojuma cenu un nolē mu, ka nav iespē jams atteikties, jo ī paš i tā pē c, ka nekad nebiju bijusi Melnkalnē .
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti laba ērta viesnīca ar lielisku atrašanās vietu
Uzturē jā s š ajā viesnī cā septembrī . Vadī tā js "R-Tours". Sā kumā bijā m iekā rtojuš ies divvietī gā dzī voklī , lai gan par svī tu ar virtuvi bija jā maksā .
 •  1 gadā atpakaļ
Brīvdienas septembrī Obala Ponta Nova 3*
Š ajā viesnī cā palika otro reizi. Sā kotnē ji bijā m iekā rtojuš ies istabā P3 (tas ir -1 stā vs, kur ir reģ istratū ra) ar skatu uz kaimiņ u ē kas jumta ž ogu, par kā du skatu uz jū ru pat nevajadzē tu s...
 •  1 gadā atpakaļ
godīgs pārskats
Mē s paš i tajā dzī vojā m ar bē rnu 2021. gada septembra sā kumā . Viesnī ca atrodas 100 metru attā lumā no Rafailovichi kū rorta smilš u un oļ u pludmales un 400 metru attā lumā no Kamenevo pludmales.
 •  1 gadā atpakaļ
Saimniece super, vieta lieliska, bet istaba un uzkopšana...
Saimniece ļ oti draudzī ga! Viņ a mū s sagaidī ja un aizveda uz vietu. Liels paldies, ka reģ istrē jā ties mū s ļ oti agri no rī ta, mums nebija jā gaida reģ istrē š anā s laiks.
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti patika
Bijā m 10 naktis pā rim 3-vietī gā istabā.7 ar balkonu, tā pē c bija plaš ā ks. Jauka zaļ a villa ļ oti jaukā rajonā.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Rafailoviči