Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bara

Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 7.0
 • 
Novērtējums 7.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Pliks pievienot stāstu
Jauka viesnīca, bet ir trūkumi
1. Izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo tā atrodas netā lu no jū ras, 2 minū š u gā jiens, liels, skaists baseins, pietiekami laba istabiņ a ar vannu, ā tri ieč ekojā mies, iedevā m karti, neviens ar mums uz numuriņ u ...
 •  9 mēnešus atpakaļ
Nav labākais risinājums relaksējošām brīvdienām
Iespaidi par viesnī cu ir daž ā di. Pirms tam viņ i atpū tā s Spā nijā , Grieķ ijā , Kiprā - ir ar ko salī dzinā t.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca
Es uzrakstī ju atsauksmi, bet tā neglā ba. Ļ aujiet man ī si atkā rtot: mē s ar sievu ieradā mies ekskursijā . ar autobusu pulksten 8.
 •  6 gadiem atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca
Atpū tā mies 2 nedē ļ as, no komentā riem - vienu reizi 8 no rī ta ieslē dza putekļ u sū cē ju, bet pē c mana lū guma pirms 10 tas vairs nenotika.
 •  8 gadiem atpakaļ
briesmīgs viesnīcas personāls
Biju pā ris ar savu 9 gadus veco mazmeitu. Maksā ja 300 eiro dienā - brokastis, vakariņ as. Viesnī ca numuriņ u mainī ja pati - solī to un iepriekš atsū tī to istabiņ as bilž u pā rā ko 28-32 vietā , ierodoties iedeva b&...
 •  7 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca netālu no pludmales
Istaba man tika ā tri savā kta ar visā m manā m kaprī zē m)) Istaba ir nedaudz lī dzī ga dzī voklim, ir virtuve, vannas istaba, veļ as maš ī na, pat trauki.
 •  8 gadiem atpakaļ
pārskats
Viesnī ca laba. Ē diens slikts. Personā ls saprot krieviski, bet nav draudzī gs.
 •  10 gadiem atpakaļ
Paldies par pārējo!
Laba viesnī ca. Viss patika. Lieliski saimnieki! Lieliska virtuve! Tī ri un ē rti!
 •  11 gadiem atpakaļ
Viesnīca neatbilst 4 zvaigznēm
Aizgā jā m uz Bā ru, jo netā lu no pilsē tas dzī vo mā sa. Zinā jā m, ka š ī ir ostas pilsē ta, tā pē c izvē lē jā mies Princess Hotel ar baseiniem.
 •  11 gadiem atpakaļ
Brīnišķīgas brīvdienas Melnkalnē
Vē los padalī ties ar saviem lieliskajiem iespaidiem par atpū tu Melnkalnē , mē s jau sen plā nojā m atpū sties š ajā valstī , ir garlaicī gi un nav interesanti atpū sties viesnī cā kā lauku mā jā , mē s i...
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Pliks