Chao, Melnkalne! (sestā diena)

28 Septembris 2021 Ceļošanas laiks: no 29 augusts 2021 ieslēgts 05 Septembris 2021
Reputācija: +15093.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sā ciet š eit >>>

Piektdien, kā jū s atceraties (vai neatceraties), tika iegā dā ta ekskursija pa kanjoniem. Mū s visus aizveda no tā s paš as Tabu kafejnī cas kā iepriekš ē jā ekskursijā . Bet tikai krietni agrā k, ap 6 no rī ta. Dziļ i naktī .

Bez mums ceļ ojumu autobusu gaidī ja meitene ar savu dē lu. Piebrauca divstā vu autobuss. Mē s iegā jā m un es uzreiz teicu "Ak! ". Jo tur bija galdi! Tieš i tā ! Viena sieviete sē dē ja pie galda. Salonā neviena cita nebija. Mū s sē dinā ja pie viena no diviem galdiņ iem, bet kā ds piedā vā ja apskatī t otro stā vu. Un otrajā stā vā bija vē l skaistā k! Priekš ē jie č etri sē dekļ i, ne tikai ar lielisku skatu, bet joprojā m bija vietas, kur kaut ko nolikt. Ā tri ieguvu divas vietas. Meitene ar dē lu sē dē ja otrajā s divā s, un Verkas vī rs dabū ja biļ eti otrajā rindā . Bet viņ š nebija ī paš i sarū gtinā ts, jo drī z viņ am blakus apsē dā s jauna meitene. Viņ š pat iedeva viņ ai vietu pie loga.


Tas ir tas, kas man paveicā s, tik ļ oti paveicā s! Lū k, cik daudz jū s varat noš aut uz ceļ a!

Tad sagatavojieties. Teksta bū s maz, bet fotoattē lu tik daudz.

Ja tikai baterijas izturē tu! Kā parasti, otro pā ri es droš i aizmirsu istabā .

Tikmē r autobuss ir pilns.

Pā rvietot.

Pirms rī tausmas Sveti Stefan no ceļ a:

Petrovac:

Skadaras ezers:

Nu, tas ir. . . Diez vai ir vē rts doties uz š ejieni atseviš ķ ā ekskursijā .

Mē s izbraucā m cauri kā dam pilnī gi trakam tunelim, vairā k nekā divus kilometrus garam! Antā lijas tuneļ i atpū š as.

"Un kalni kļ ū st augstā ki, un kalni kļ ū st stā vā ki. . . " Tuneļ u bija nepieklā jī gi daudz.

Un arī milzī gs tilts. Bet ne viens, ne Dž urdž evič s.

Viņ i to atnesa uz kafejnī cu, lai mē s varē tu paē st brokastis (ja neaizmirstam mā jā s). Mē s neesam aizmirsuš i. Iepriekš ē jā dienā nopirkā m aukstos gabaliņ us, maizi un vā rī tas olas.

Mē s vienatnē no tilta nofotografē jā m upi.

Pā rē jie vai nu nedzirdē ja gida teikto, tā pē c viņ i nezinā ja par š ī tilta esamī bu (tas atradā s aiz kafejnī cas stū ra), vai arī viņ u brokastis bija sā tī gā kas nekā mū sē jā s.

Dosimies tā lā k. Es fotografē ju bez pā rtraukuma.

Autobusā bija Wi-Fi, un parole bija tā da pati kā Minimonkalnes ekskursijas autobusā . Tā pē c man kā vairā ku staciju lietotā jam tomē r izdevā s bildes nosū tī t uz "TP" sadaļ ā "Photoweather" un draugiem viberā .

Foto pietura:

Mē s ieradā mies kā dā klosterī . Apkā rtne ir ļ oti gleznaina.

Vienā no baznī cā m — Svē tā Nikolaja Brī numdarī tā ja — bija atļ auts fotografē t. Glezna ir ļ oti spilgta.

Nu nekas ī paš s. Tī ra tū risma vieta. Ieejas maksa – divi vai trī s eiro.

Apstā ties "punktā ":

Izmē ģ inā jusi visu, kas tika piedā vā ts, ar dzelž ainu gribu piespiedu sevi un savus biedrus š eit neko nepirkt. Lai gan daž i cilvē ki bija ļ oti dedzī gi.

Lai zē ni pā rā k nesatrauktos, es izņ ē mu litru vī na, kas bija apdomī gi vests tik garā ceļ ā . Ē rtī bas un droš ī bas labad es to mā jā s ielē ju no stikla plastmasā .

Jau tā aizraujoš ais ceļ ojums ir kļ uvis vē l aizraujoš ā ks.


Nā kamā pietura ir pusdienas ļ oti gleznainā vietā :

Izvē le bija gaļ a un zivis. Zivis ir ī paš i maigas š ķ irnes upes forele. Gaļ a - cū kgaļ as gabals, kas pildī ts ar prosciutto gabaliņ u un sieru. Un trī s kartupeļ i : ))))

Mē s ar Vadiku paņ ē mā m daž ā das lietas un pē c tam mainī jā mies. Sasmalcinā tus tomā tus, gurķ us, kā postus (š ie ir viņ u salā ti) un glā zi vī na vai glā zi brendija. Un daudz maizes. Maizes nebija par daudz. Viņ i to visu apē da, jo pusdienas kaut kā ā tri aizgā ja.

Atkal ceļ ā . Ceļ š , tuneļ i, kalni, upe. Tā pē c es ietu un ietu. Bet vī ns ir beidzies.

Lū k, visbeidzot, Dž urdž evič a tilts:

Es domā ju, ka tas ir tā arhitekta vā rds, kurš projektē ja tiltu. Bet nē . Tā nosaukta zemnieka vā rdā , kura ī paš ums atrodas netā lu. Gluž i kā tajā jokā . Turgeņ evs rakstī ja "Muma", un nez kā pē c Puš kinam tika uzcelts piemineklis.

Š eit mē s gaidī jā m atrakciju — rā vē jslē dzē ju.

Es lasī ju cgistalker stā stā , ka š ī laime maksā.10 USD. Interesanti, bet krupis spiež . Un tad mē s paziņ ojā m jaunu cenu - 20! Nu tā lā k! Bet tā es domā ju. Vadiks teica – ņ em! Piedzē ries, vai ne? Nu ņ emam, ņ emam. Ir paņ emts. Mē s visi trī s. Mū su autobusā bija kā di duci gribē tā ju. Mē s neesam vienī gie muļ ķ i, izrā dā s.

Mums tika uzvilkta uzkabe.

Mē s gribē jā m ceļ ot paralē li, bet tas neizdevā s. Puiš i aizripoja uz priekš u.

Kā jā m tika likts turē t augstu, lai nodroš inā tu lī dzsvaru. Tikai tie bloķ ē skatu : (

Vī rieš i filmē ja videoklipu savos tā lruņ os, bet es baidī jos to nomest, tā pē c es nofotografē ju ar kameru, kas ir uz manas rokas nē sā tas auklas. Ko tur fotografē t? Viena kā ja. Nu, pā ris tilta bildes.

Un jū s varat uzņ emt upes attē lu no tilta.


Vai nu es biju pā rā k aizņ emts ar fotografē š anu, vai arī esmu tik drosmī gs, tač u lidojums pā ri bezdibenim mani nepā rsteidza. Adrenalī na nulle vesela, nulle desmitdaļ as. Tomē r arī zē ni. Teicu, ka nekad neesmu tē rē jis naudu tā dā ā trumā . Kā da neveiksmī ga minū te (vai pat mazā k) un fyut! Divdesmit ir prom! Pilnī ga vilš anā s!

Mū s ar pikapu aizveda atpakaļ uz autobusu.

Nofotografē sim tiltu un no tilta. Pilnī gi bez maksas.

Bet baterijas galu galā nosē dā s. Tad visas cerī bas bija telefonā , kas arī nav nemirstī gs.

Mē s ejam tā lā k. Uz Melno ezeru.

Š eit bija pienā cī gs augstums un atbilstoš a temperatū ra. Bet tas ir ē nā . Un saule ir ļ oti karsta. Tā tad, jaka bija pat lieka. Lī dz ezeram jā iet ar kā jā m, kā du kilometru vai kaut kā . Pa ceļ am satikā m daudz galdiņ u ar daž ā diem labumiem.

Un kā tas ir iespē jams? Es jautā ju pā rdevē jam, kā viņ š to izdarī ja? Viņ š atklā ja noslē pumu. Viss izrā dī jā s ļ oti vienkā rš i - jā uzvelk pudele uz zariņ a ar augli, kas attī stā s. Tā viņ š izaug. Un tad nogriež kā tiņ u un pā rlej rakiju. Es š o brī numu nenopirku. Ko tur dzert? Visu vietu aizņ em bumbieris. Mē ģ inā š u pats pavasarī uz lauku.

Bet es pievē rsu uzmanī bu vī na pudelē m (kazenes, granā tā boli un melleņ u). Bet atceļ ā nopirkš u.

No stā sta par visuresoš o Andreju es sapratu, ka viena stunda, kas atvē lē ta pastaigai pa ezeru, ir kategoriski par maz. Tā pē c viņ a metā s uz priekš u viena pati, negaidot bruņ urupuč us. Lai gan mums tika dota pilna pusotra stunda.

Ezers mani pā rā k nepā rsteidza, un man bija pietiekami daudz laika, lai par to gū tu iespaidu.

Iespē jams, otrā pusē , kur viena puse no astoņ nieka ezera pā riet uz otru nulli, skati ir elpu aizraujoš ā ki. Es tur netiku. Klī dis pa mež u.

Satiku melnu vā veri.

Vai redzat vā veri? Un viņ a ir!

Varbū t š ī s ir vietē jā alkohola iezī mes? Bet tie ir cilvē ki, kas š eit dzī vo.

Es nopirku trī s pudeles vī na par 0.33 par 5 eiro.

Nabaga meitene, kad viņ a to uzzinā ja, bija ļ oti sarū gtinā ta. Viņ a nopirka "toč kā ", kur atturē jā mies no iepirkš anā s, lī dzī gu vī nu, bet tikai vienu pudeli par 4 eiro. Tomē r tas ir loģ iski. Tajā paš ā vietā jums ir jā maksā atgrieš ana ceļ vedim, bet ne š eit.

Puiš i bija patī kami pā rsteigti par manu pirkumu, kas, braucot tā lā k, gā ja kā bē rni uz skolu.


Vā veres ir beiguš ā s. Kazas ir sā kuš ā s.

Tad priekš ā tika notverts kokvedē js. Un mē s rā pā mies astē diezgan ilgu laiku, lī dz cietais beidzā s.

Pē c tam notika tehniska pietura, ņ emot vē rā Ostrohas klosteri.

Klosteris tā lumā klintī

Kā klosteris izskatā s tuvplā nā , varat redzē t uz rokdarbiem:

Mē s ar meiteni tē rzē jā m. Viņ u villa neatradā s tā lu no mū sē jā s, tač u viņ iem nebija tik paveicies kā mums. Viņ iem nebija balkona, un logs bija vē rsts pret kaimiņ mā jas sienu, tā pē c istabā bija mū ž ī gi tumš s. Mē s tik daudz pļ ā pā jā m, dalī jā mies iespaidos, ka gandrī z nokavē ju saulrietu.

Un viņ š , jo tā lā k, kļ uva arvien neticamā ks!

Un es domā ju, ka saulrieti Melnkalnē ir katastrofa! Eh! Mē s drī z izbrauksim, bet joprojā m neesam nofilmē juš i pienā cī gu saulrietu Budvā !

Č ao, Melnkalne! Pabeigš ana >>>

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Очень кстати кто-то прислал на вайбер :))
Видите белку? А она есть!
Монастырь вдалеке в скале
komentāri (38) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums