Masha Lux 4*– Atsauksmes

3
Novērtējums 8.410
9.3 Numurs
8.8 apkalpošana
9.7 Tīrība
4.2 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Jauno dzīvokļu komplekss uzcelts 2017. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар gallaga
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man patika uzturē š anā s viesnī cā , apartamentos ir viss nepiecieš amais ē rtai atpū tai. Mū s sagaidī ja Radomirs - draudzī gs un draudzī gs dzī vokļ a saimnieks, kurš palī dzē ja ienest mantas istabā . Izvē lē jā mies viesnī cu ar virtuvī ti un izdarī jā m pareizo izvē li, viss ē diena gatavoš anai nepiecieš amais bija: 2 katli, 2 pannas, kauss, sā ls, veļ as lupata, trauku mazgā š anas lī dzeklis. … Tomēr ▾ Man patika uzturē š anā s viesnī cā , apartamentos ir viss nepiecieš amais ē rtai atpū tai. Mū s sagaidī ja Radomirs - draudzī gs un draudzī gs dzī vokļ a saimnieks, kurš palī dzē ja ienest mantas istabā . Izvē lē jā mies viesnī cu ar virtuvī ti un izdarī jā m pareizo izvē li, viss ē diena gatavoš anai nepiecieš amais bija: 2 katli, 2 pannas, kauss, sā ls, veļ as lupata, trauku mazgā š anas lī dzeklis. Trauku arī pietika, pietrū ka tikai dziļ o š ķ ī vju un glā ž u. Lī dzi jā ņ em š ampū ns, ziepes, duš as ž eleja, zobu birstes un zobu pasta. Dvieļ i uz 7 dienā m tika mainī ti 1 reizi, kā norā dī ts informā cijas lapā no istabas (pievienoju informā cijas lapas foto). Vannas istabā ir fē ns un š ķ idrā s ziepes, vienmē r ir pieejams karstais ū dens, jo ir uzstā dī ts boileris. Apmetā mies pē dē jā.5 stā vā - skats brī niš ķ ī gs, visu laiku pavadī jā m uz terases ar skatu uz jū ru. Istaba tī ra, TV ir, bet gandrī z neskatī jā mies, ir krievvalodī gie kanā li, bet maz. Pludmale ir gan bezmaksas, gan maksas, bezmaksas ir tuvā k, uz maksas solā rija un lietussargs maksā no 10 lī dz 15 eiro.
Вид с террасы утро, в сторону Будвы Балкон наших апартаментов Вид с нашей террасы. Вид с террасы вечером, в сторону Свети-Стефан. Пляж - мелкая галька, комфортно заходить в море. Глубже встречаются камни побольше. Наши апартаменты. Мини кухня в номере. Кухонные принадлежности.
аватар 050.ua
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
3* viesnī ca. Parasta dzī vojamā ē ka, daļ a izpirkta par viesnī cu. Istabas ir plaš as, tī ras, bet bez fē na, bez mazgā š anas lī dzekļ a. Paņ emiet lī dzi ziepes, š ampū nus utt. Uz jū ru uz 5-10 minū tē m no kalna, atpakaļ uz kalnu. … Tomēr ▾ 3* viesnī ca. Parasta dzī vojamā ē ka, daļ a izpirkta par viesnī cu. Istabas ir plaš as, tī ras, bet bez fē na, bez mazgā š anas lī dzekļ a. Paņ emiet lī dzi ziepes, š ampū nus utt. Uz jū ru uz 5-10 minū tē m no kalna, atpakaļ uz kalnu. Pie lielveikala "ideja". Pludmale laba, mazi oļ i. Jū ra ir tī ra. Internets istabā ir lielisks. 8 numur 2 stā va logi paskatā s uz citu viesnī cu, nav redzama ne jū ra, ne kalni.
вид из окна во дворе пляж
аватар Marina13254
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ī nav viesnī ca, bet privā ti dzī vokļ i, nav reģ istratū ras. Mē s palikā m 2. istabā pirmajā stā vā . Autostā vvieta -1 un -2 stā vos. Istaba sastā vē ja no viesistabas ar virtuvī ti, galda, stū ra dī vā na, televizora, guļ amistabas ar divguļ amo gultu, skapja, vannas istabas, balkona. … Tomēr ▾ Š ī nav viesnī ca, bet privā ti dzī vokļ i, nav reģ istratū ras. Mē s palikā m 2. istabā pirmajā stā vā . Autostā vvieta -1 un -2 stā vos. Istaba sastā vē ja no viesistabas ar virtuvī ti, galda, stū ra dī vā na, televizora, guļ amistabas ar divguļ amo gultu, skapja, vannas istabas, balkona. Uz balkona ir arī galds. Istabā ir wifi, var skatī ties video. Ir arī numuri ar divā m guļ amistabā m. Divas istabas bija ar panorā mas logiem un skatu uz jū ru. Skats ir labā ks augš ē jos stā vos. Neesmu redzē jusi nevienu vienistabu, lai vismaz no vienas istabas nebū tu skats uz jū ru. Tur divā m ē kā m ir lī dzī ga fasā de, mē s dzī vojā m galvenajā bildē , otrā ē ka pa labi fonā , pa kreisi Anatolija viesnī ca. Lieliski saimnieki (krieviski nerunā ).
Izvē lē jā mies š os apartamentus, jo par tā du cenu tū risma aģ entū ra sniedza piedā vā jumus ar sliktā kiem numuriņ iem, nelielu platī bu (mums bija nepiecieš ama virtuve), tie bija tikai vienistabas dzī vokļ i. Kosmē tikas trū kums mani netraucē ja, man patī k lietot savē jo. Tī rī š ana jā saskaņ o ar saimniekiem.
Pē c biļ etes rezervē š anas tū risma aģ entū rā ī paš nieki man Facebook ierakstī ja dzī vokļ a numuru, kuru viņ i mums bija rezervē juš i, atbildē ja uz visiem jautā jumiem.
Netā lu atrodas Bella Vista pietura, no kuras varat doties ar autobusu uz Budvu, Sveti Stefan un no š ī s pieturas doties ekskursijā s.
Mē s devā mies uz pludmali, kas atrodas pa labi no Bella Vista pludmales. Lē nā m ejiet no dzī vokļ a apmē ram 10 minū tes. Pludmale nav pā rpildī ta, ir daudz vietu, var pat spē lē t bumbu, ī paš i darba dienā s ir daudz mazā k cilvē ku. Dodamies kalnā uz dzī vokli, bet man un bē rnam tas netraucē ja, piegā jā m lī dz -2 stā vam un braucā m ar liftu. Var apbraukt ē kai un tikt taisni uz 0 stā vu, bet vairā k jā kā pj kalnā .
Ja atkal braucam uz Becici, tad atkal š eit, tikai bez tū roperatora.
Пляж в будний день в августе


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Комплекс новых апартаментов построен в 2017 году. Отель отлично подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Ближайший аэропорт в 21 км от отеля.
Pludmales apraksts Пляж Бечичи — мелкогалечный с золотистым отливом, местами — песчаный, чистый и достаточно просторный, находится в живописной бухте недалеко от Будвы. Вход в море пологий, подходит для купания на мелководье и отдыха с детьми. Общая протяженность пляжа — почти 2 км, ширина до — до 40 метров.
  • 3. un tālāk
  • pilsētas pludmale
  • oļu pludmale
Viesnīcā

Рядом с виллой — ресторан национальной кухни PALMA.

  • restorāns
  • autostāvvieta  FREE 
  • bezmaksas wi-fi
  • lifts
  • apmaksa ar maksājumu kartēm
Izklaide un sports Рядом есть вся необходимая инфраструктура — аквапарк, аптека, рестораны.
Telpu apraksts

Всего на вилле 18 номеров.

Istabās

Во всех номерах в гостиной угловой диван, столовая зона, полностью укомплектованная кухня, необходимая посуда, кондиционер в каждой комнате, телевизор, две ванные комнаты с душевой кабинойдушевая кабина, интернет, балкон.

Adrese Будва, Черногория
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской галечный пляж.