Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bulgārija

Novērtējums 9.8
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.3
 • 
Novērtējums 9.3
 • 
Tūristu stāsti par Bulgārija pievienot stāstu
Bulgārija 2021. Pēc pilsētām un kūrortiem!
Cik viegli un vienkā rš i ir plā not ceļ ojumus epidē mijas laikā , pirms no divsimt valstī m bija jā izvē las, kur un kad ir izdevī gā k, ar kā dā m aviokompā nijā m lidot un kur pā rsē sties.
 •  3 gadā atpakaļ
Kā ielauzties Bulgārijā 2020. gadā vai ceļojot no Harkovas uz Bulgāriju ar automašīnu
HARKIVA-ODESA Š ajā trakajā.2020.  gadā mē s plā nojā m vienu lietu, bet nekas nesanā ca. . . Mē s atteicā mies rezervē t, jo robež as bija slē gtas un ukraiņ us ā rzemē s neuzņ ē ma.
 •  4 gadā atpakaļ
Slēpošanas ciešanas vai ziemas prieki
Bansko — kalni vai bā ri? Es gribē ju slē pot. Man pat nebija jā domā , kur doties – mani bulgā ru draugi un kolē ģ i no vasaras darba Saulainajā Krastā jau vairā kas nedē ļ as uzstā jī gi aicinā ja ierasties pie vi ...
 •  4 gadā atpakaļ
Saulainais krasts 2019: dejas un darbs
Internetā tiek reklamē ts par apmā cī bu — izveidojiet pats savu jogas tū ri Bulgā rijā , protams, ja jū s tur dzī vojat. Nu, kad tu atnā c tur strā dā t, tu tur dzī vo, vai kā ?
 •  5 gadiem atpakaļ
Par Bulgāriju
Katru gadu, ierodoties ziemeļ u krastā , ir jā pamana izmaiņ as, un ne uz labo pusi. Tiek celtas un celtas jaunas viesnī cas un mā jas: piektā , sestā lī nija, nav vietas - ceļ kalnu nogā zē s, izcē rt zaļ ā s zonas, ceļ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Brauciens uz Bulgāriju
Es vē los dalī ties ar tiem, kuri gatavojas doties atvaļ inā jumā uz Bulgā riju. Es parasti nekad nerakstu atsauksmes, bet š ajā gadī jumā , kā saka, tas uzvā rī jā s.
 •  5 gadiem atpakaļ
Kūrorts Balčika un nedaudz apkārt
Balč kikas pilsē tā viss ir ļ oti vienkā rš i, sirsnī gi, pieejami, nedaudz padomju. Bet tas nemaz nesabojā kopē jo iespaidu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Bulgāru kaislības-purni jeb Kā es pavadīju 2018. gada vasaru
Sveiki visiem, mani dā rgie lasī tā ji, gan regulā rie, gan, ceru, jaunie! Es atvainojos, ka ilgu laiku neesmu apmierinā ts ar saviem izgudrojumiem, lai gan, kā es redzu, mani teksti dzī vo lē ni, un pat bez manas ziņ as piedalā s konkursos))) Nu, t...
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas
Pirmo reizi ar sievu devā mies atvaļ inā jumā uz Bulgā riju – man ļ oti patika! Med. iepriekš veikta apdroš inā š ana un zaļ ā karte automaš ī nai (1350 UAH).
 •  6 gadiem atpakaļ
PAREIZĀKĀ APSKATS
Bulgā rija ir brī numu valsts! Vai tas attiecas uz Moldovu? Kopumā mē s nolē mā m doties uz Bulgā riju sadaļ ā Kopsavilkums.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »