Laguna Park 4*– Atsauksmes

13
Novērtējums 9.810
№1 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
9.9 Numurs
9.8 apkalpošana
9.8 Tīrība
9.9 Uzturs
9.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Saulainā Krasta centrālajā daļā, tikai 300 metru attālumā no kūrorta centra un 250 metru attālumā no pludmales. Uzcelta 2001. gadā, pēdējo reizi renovēta 2014. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota pludmales brīvdienām.Vairāk →
аватар 86jjj
 •  apceļots 3 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mums bija lieliskas brī vdienas ar mazbē rniem treš o reizi, manas 2 atsauksmes ir zemā k, š eit, es tā s neatkā rtoš u. Animā cija š ogad bija vā jā ka, vakara diskotē ka bija neizteiksmī ga, ar kaut kā du kautrī gu nejē dzī bu vadī tā ju. … Tomēr ▾ Mums bija lieliskas brī vdienas ar mazbē rniem treš o reizi, manas 2 atsauksmes ir zemā k, š eit, es tā s neatkā rtoš u.
Animā cija š ogad bija vā jā ka, vakara diskotē ka bija neizteiksmī ga, ar kaut kā du kautrī gu nejē dzī bu vadī tā ju.
Ē diens ir izcils un pat pā rā k labs, nevar nepamē ģ inā t kaut ko jaunu, viss ir skaisti un garš ī gi, ļ oti daudzveidī gi, ir daudz augļ u, un deserti ir 1000 punktu vē rti.
Atgriež oties no Bulgā rijas turē ja Durankulaku muitā , pilnī gi netī ros apstā kļ os, vairā k kā.4 stundas, tas ir tik slikti, ka vairs neieteikš u Bulgā riju ģ imenē m ar maziem bē rniem.
аватар 86jjj
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirms trim gadiem es atpū tos š ajā viesnī cā (atsauksme - skatī t zemā k) ar savu 7 gadus veco mazmeitu, un š ogad mē s š eit lieliski atpū tā mies ar mū su 7 gadus veco mazdē lu. Pakalpojuma lī menis ir saglabā ts, neskatoties uz Covid un citā m grū tī bā m. … Tomēr ▾ Pirms trim gadiem es atpū tos š ajā viesnī cā (atsauksme - skatī t zemā k) ar savu 7 gadus veco mazmeitu, un š ogad mē s š eit lieliski atpū tā mies ar mū su 7 gadus veco mazdē lu. Pakalpojuma lī menis ir saglabā ts, neskatoties uz Covid un citā m grū tī bā m. Esmu pateicī ga viesnī cai par brī niš ķ ī go atpū tu, viss palika izcili labā lī menī , baseini priecē , slidkalniņ i darbojas, izklaide interesanta, viss vienkā rš i brī niš ķ ī gi, pē c stabilas 10 no 10 ballu sistē mas.
Бассейн Вид из номера на пятом этаже, корпус А.
аватар 86jjj
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska viesnī ca un brī niš ķ ī gas brī vdienas! Es piekrī tu iepriekš ē jam Jeļ enas (Toloshnaya) apskatam un neatkā rtoš u to, kas rakstī ts zemā k. Tomē r pludmales dvielis tiek izsniegts uz kartes, un jū s to atdodat apmaiņ ā pret karti. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca un brī niš ķ ī gas brī vdienas! Es piekrī tu iepriekš ē jam Jeļ enas (Toloshnaya) apskatam un neatkā rtoš u to, kas rakstī ts zemā k. Tomē r pludmales dvielis tiek izsniegts uz kartes, un jū s to atdodat apmaiņ ā pret karti. Kartes nozaudē š ana - 15 levas. Viesnī ca, lai arī bez greznī bas, bet visu darbinieku labais un labi koordinē ts darbs nav biež i sastopams, kam Laguna Park ir liels pluss.
Ē diens, kā jau citi teica, izcils! Viss ir garš ī gi, atseviš ķ i atzī mē š u apetī tlī go prezentā ciju: š efpavā ri gatavo viesnī cas viesiem pilnā skatā , š ī ir sava veida neliela izrā de. Č etru nakš u laikā , ko pavadī jā m viesnī cā , papildus visam gardajam bija mī dijas, astoņ kā ji, kalmā ri, suš i (Ā zijas vakars), avokado salā ti, laš a steiki un ļ oti garš ī gi sieri (un dor blue t. sk. ) . Nav vā rdu, lielisks lī menis, vienkā rš i lielisks! Saldē jums jau ir rakstī ts, kas ir garš ī gs? ))) Ļ oti! Sugas 5-6.
Un lielisks akvaparks. Mazmeitai ir 7 gadi, viņ a peldē ja visur, visos baseinos, izņ emot astoņ kā ju mazā kajam. Tie, kas ir mazā ki par 1 m 30 cm, nav atļ auti pieauguš o slaidos bez pavadī bas. Tā nu kopā gā jā m lejā pa slidkalniņ iem, bija ļ oti labi.
Mū s ielika B blokā.6. stā vā ar skatu uz akvaparku, protams arī mums ļ oti patika, jo mū su mē rķ is nebija atpū sties klusumā : dzī vojā m Svē tā Vlasa klusumā pirms Lagunas parka, un tas arī bija mums pietiek. Skaņ as izolā cija istabā nav slikta un aizkari biezi, dienas miegs stiprs un mierī gs, akvaparks trokš ņ ains un vē ss, stunda jū ras no rī ta, ē diens vienkā rš i maģ isks, un ko vē l dara pirmklasniekam labi jā atpū š as pie jū ras?
Viesnī ca ir lieliski piemē rota klusā m ģ imenes brī vdienā m : ) Nu, relaksē još u brī vdienu cienī tā ji to novē rtē ja, spriež ot pē c zemā k esoš ajā m atsauksmē m.
Вид с балкона на аквапарк с его тремя слайдами. Вид с балкона на Пиратский бассейн. Бассейн
аватар Toloshnaya
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca Laguna Park diezgan atbilst 4 *. Salī dzinot to ar VISĀ M 4 * viesnī cā m Grieķ ijā , Itā lijā , Bulgā rijā un 5 * Turcijā , manā personī gajā vē rtē jumā tā izrā dī jā s viena no labā kajā m. … Tomēr ▾ Viesnī ca Laguna Park diezgan atbilst 4 *. Salī dzinot to ar VISĀ M 4 * viesnī cā m Grieķ ijā , Itā lijā , Bulgā rijā un 5 * Turcijā , manā personī gajā vē rtē jumā tā izrā dī jā s viena no labā kajā m.
1. Reģ istrē š anā s viesnī cā - no 14-00. Ieradā mies pulksten 11 un reģ istrē jā mies pulksten 13.00. Mē s saņ ē mā m labu numuru B blokā virs galvenā s ieejas, tas bija kluss un gandrī z visu dienu ē nā . Viesnī ca bez greznī bas, stingra, pieticī ga interjera. Ir neliela zaļ ā zona. Sadalī ts piecos blokos. A, B, C galvenajā ē kā , D un E otrajā korpusā . Pie katras ē kas ir peldbaseins. Blakus baseinu bā ri ar dzē rieniem. Sauļ oš anā s krē slu pietiek visiem. Istaba izremontē ta, viss strā dā , labas gultas, tī rs. Mū su fē ns sabojā jā s (neizslē dzā s, kad tas bija pakā rts vietā ), viņ i teica istabenei, tehniķ is ieradā s pē c 10 minū tē m un, kamē r mē s bijā m jū rā , nomainī ja fē nu pret citu, kas darbojas). Dvieļ i mainī ti katru dienu, palagi ik pē c 3 dienā m. Pludmales dvieļ i tiek izsniegti no rī ta reģ istratū rā , un vakarā jū s tos iemetat grozā pie baseina. Wi-Fi bez maksas ir pieejams tikai vestibilā .
2. Atraš anā s vieta - jā , š ī ir 3. lī nija, bet ja izej no viesnī cas pa labiem vā rtiem, ej 150 metrus, nogriež as pa kreisi un ej pa taciņ u starp Riu un Neptun pludmales viesnī cā m, pa kuru aug ziedoš s hibisks, tad pē c 5 minū tē m jū s bū siet pludmalē . Un tas nav steigā , pastaigas tempā . Viesnī ca atrodas kū rorta centrā lajā daļ ā , tač u š eit ir kluss, tuvumā nav trokš ņ ainu iestā ž u.
3. Ē diens ir galvenokā rt uzslavas. Brokastis - visa veida olas, putras, pankū kas, vafeles, grildesiņ as, cepts speķ is, grauzdiņ i, desa, siers uc Pusdienas - 2 veidu zupas, 3-4 veidu gaļ a vai zivis, garnē jums ar vairā ku veidu kartupeļ iem, spageti, mussaka, pildī ti cukini, baklaž ā ni, paprika, svaigi dā rzeņ i, kaut kā da uzkoda. Vakariņ as - pusdienā s tiek pievienots pavā ra ē diens (pī le, trusis, lasis, zī dī tā jcū kas, cū kgaļ as knuckle, jē ra gaļ a utt. - katru dienu kas jauns, lasis bija tikai divas reizes 12 dienā s). Vienmē r ir saldais galds, bulgā ru rū guš piens, greipfrū ti, apelsī ns. No augļ iem - arbū zs, melone, bumbieri, ā boli, banā ni, nektarī ni, persiki, plū mes. Saldē jums (labas kvalitā tes 4 veidi) pusdienā s un vakariņ ā s un pē cpusdienā uzkodu bā rā neierobež otā daudzumā . Vī ns ir diezgan pieklā jī gs gan balts, gan sarkans. Uzkodu bā rā pica, č ipsi, hamburgeri, hotdogi u. c.
4. Pludmale ir plaš a, plaš a, lietussargi stā v lielā attā lumā viens no otra. Bet lietussarga un divu sauļ oš anā s krē slu izmaksas ir 3x8 = 24 levas (gandrī z 12 eiro. 1 eiro = 1.91 leva). Visā pludmalē zonas ar lietussargiem mijas ar zonā m bez tiem, kur bez maksas var uzturē ties tie, kas vē las. Baltā s smiltis Bulgā rijā var salī dzinā t tikai ar Baltijas jū ras piekrastes pludmalē m, un ū dens augustā bija 26-27 grā di kā Turcijā .
5. Atpū tnieki - 80% - briti (š ķ iet, viņ i nemaz neiziet no viesnī cas - pa dienu pie baseiniem, vakarā pie bā riem), pā rē jie ir vā cieš i, franč i, bulgā ri un krievvalodī gie pilsoņ i. Pā rsvarā ģ imenes ar bē rniem vai vecā ki pā ri.
Bē rnu animā cija un vakara izklaides angļ u valodā . Ir bē rnu klubs 10 lev/stundā .
6. Iesaku viesnī cu relaksē još ā m ģ imenes brī vdienā m.
Вход в отель Дорожка к морю Номер Номер Номер Балкон
аватар isro-turist
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Laba viesnī ca, kopumā bija patī kami atpū sties. Pievē rsī š os tikai daž iem ne pā rā k patī kamiem brī ž iem: 1. Jau nedē ļ u mums ne reizi nav pievienotas ziepes, š ampū ni un citi peldē š anā s lī dzekļ i. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca, kopumā bija patī kami atpū sties.
Pievē rsī š os tikai daž iem ne pā rā k patī kamiem brī ž iem:
1. Jau nedē ļ u mums ne reizi nav pievienotas ziepes, š ampū ni un citi peldē š anā s lī dzekļ i. Kad zvanī ju reģ istratū rā atbildē ja - saka, ka dodam vienreiz pie reģ istrā cijas. Un viņ i to nedarī ja. Man jā saka - tas ir dī vaini, kad jū s maksā jat par visu, kas iekļ auts, un cena par š ī m ziepē m salī dzinā jumā ar visu pā rē jo: vienkā rš i nekas. Nedē ļ as laikā gultas veļ a mums netika mainī ta. . . Iespē jamais iemesls š ai neatbilstī bai no saites (skatī t iepriekš ) ir tas, ka, bū dams pā rliecinā ts, ka dzeramnauda ir pateicī bas apliecinā jums par jau sniegtajiem pakalpojumiem, es to nedarī ju Pē rciet kalpoņ u lojalitā ti, atstā jot viņ ā m dzeramnaudu pirmajā dienā .
2. Dzī vojā m divā s istabā s "D" ē kā , pa logiem pavē rā s skats uz bā ru "Iglika". Spē cī gs troksnis un piedzē ruš ies kliedzieni dzirdami lī dz rī tam pat pa aizvē rtajiem logiem un aizvē rtajā m balkona durvī m. Labā k iekā rtoties telpā s ar logiem iekš ā , trokš ņ ains bū s tikai lī dz 24:00.
3. Istabā ir ledusskapis, kas tiek izmantots kā maksas minibā rs. Informatī vajā broš ū rā , ko atradā m istabā , reģ istrē joties, bija teikts apmē ram tā - ". . . bū sim pateicī gi, ja neizmantosiet ledusskapi pā rtikas uzglabā š anai. " Tā tad mums faktiski nebija ledusskapja.
аватар larisa_murashov
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca tika izvē lē ta tuvā k jū rai. Izlasī jā m atsauksmes un izvē lē jā mies š o viesnī cu. Bezmaksas viesnī cu bija maz. Mē s izvē lē jā mies no tā , kas mums bija. Vispā r velti viņ u izvē lē jā s. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta tuvā k jū rai. Izlasī jā m atsauksmes un izvē lē jā mies š o viesnī cu. Bezmaksas viesnī cu bija maz. Mē s izvē lē jā mies no tā , kas mums bija. Vispā r velti viņ u izvē lē jā s. . Ieradā mies 12 naktī . Nokā rtojā s uzreiz - tiklī dz ar roku rā dī ja, kur jā iet, rokā s tika iegrū sta kaut kā da sviestmaize. Mē s paš i nesam savu bagā tī bu. Viesnī cas ir ļ oti netī ras, lai gan š ķ iet, ka tā s ir iztī rī tas. Vidē jais ē diens. Nopirkā m biļ eti "viss iekļ auts", bet viņ iem visu laiku beidzā s viss (sulas, hotdogi, alus un viss pā rē jais, kas ir viss iekļ auts). Istabā s ir daudz nepilnī bu. Vanna ar tualeti ir veidota tā , ka ja no rī ta ej uz duš u, tad uz tualeti visu dienu uz ū dens. Tad izrā dī jā s, ka konders pilē ja tieš i gultas galvgalī , kaut kā viņ i to uzreiz nepamanī ja. Balkons ir ļ oti mazs, no augš as izcē lā s kā ds cits stū ris, un es tajā vairā kas reizes uzdū ros. Ļ oti nepatī kami. Neesmu izvē lī gs cilvē ks, bet maksā t 100 tonnas divreiz par tā du atvaļ inā jumu nav vē rts.
аватар Olchik75
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izcila viesnī ca. Viesnī cas teritorijā : divas ē kas, trī s peldbaseini, blakus divi bā ri, vē l viens viesnī cas vestibilā un uzkodu bā rs, divi rotaļ u laukumi, zā le bē rnu diskotē kā m un vakara š oviem. Papildus bezmaksas bē rnu istabai galvenajā ē kā ir maksas istabiņ a ar batutiem ("sveš ajiem" maksā. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Viesnī cas teritorijā : divas ē kas, trī s peldbaseini, blakus divi bā ri, vē l viens viesnī cas vestibilā un uzkodu bā rs, divi rotaļ u laukumi, zā le bē rnu diskotē kā m un vakara š oviem. Papildus bezmaksas bē rnu istabai galvenajā ē kā ir maksas istabiņ a ar batutiem ("sveš ajiem" maksā.10 levas stundā , bet viesnī cas iemī tniekiem - 5 levas). Viss ir pā rdomā ts un radī ts jū su ē rtī bā m. Bē rni pē c peldes baseinā var izž ū t un sasildī ties uz batuta un rotaļ u laukumā pie baseina. Bē rnu baseins ir veidots no pakā pieniem, tā pē c katrs bē rns atradī s sev piemē rotu dziļ umu. Viesnī cas personā ls ir draudzī gs, un apkalpoš ana ir visaugstā kajā lī menī . Numuri tiek uzkopti katru dienu, dvieļ i tiek mainī ti regulā ri, gultas veļ a tiek mainī ta ik pē c 3 dienā m. Ē diens ir svaigs, garš ī gs un daudzveidī gs katrai gaumei gan veselī ga ē diena cienī tā jiem, gan frī kartupeļ u cienī tā jiem. 7 mū su uzturē š anā s dienas karstie ē dieni neatkā rtojā s pat vienu reizi. Netā lu no vestibila bā ra vienmē r ir tē jkannas ar kafiju un verdoš u ū deni tē jai, kā arī tirdzniecī bas automā ts ar saldo ū deni (cola miranda 7a) un dzesē tā ji ar tī ru ū deni. Uzkodu bā rā starp ē dienreizē m (brokastis 8-10 pusdienas 12-14 vakariņ as 18-21) hotdogi un saldē jums. Tā pē c neviens nepaliks izsalcis. Animā cijas programma ir tā , bet ir kur bū t : ). Nepalaidā m garā m bē rnu diskotē kas : ).
Lī dz jū rai jā brauc apmē ram 7 minū tes. Smiltis ir forš a pludmale, bet ar ū deni mums nepaveicā s - bija pilnmē ness un paisums izraisī ja daudz aļ ģ u. Brī dī , kad izgā jā m, ū dens bija dzidrs.
Kopumā mums ļ oti patika mū su brī vdienas. Gribē tos atgriezties vē lreiz.
аватар llinna
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
viss izrā dī jā s super) tagad uz takas. gads tikai tur) teritorija. cipariem. apkalpoš ana. uz jū ru. peldbaseins . izklaides gan bē rniem, gan pieauguš ajiem - super) ē diens utt. PALDIES PAR PADOMIEM PAR Š O VIESNĪ CU. aizbrauc ar asarā m acī s. . … Tomēr ▾ viss izrā dī jā s super) tagad uz takas. gads tikai tur) teritorija. cipariem. apkalpoš ana. uz jū ru. peldbaseins . izklaides gan bē rniem, gan pieauguš ajiem - super) ē diens utt. PALDIES PAR PADOMIEM PAR Š O VIESNĪ CU. aizbrauc ar asarā m acī s. .
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Man patika viesnī ca, un ē dinā š ana un apkalpoš ana, un ī paš i skats pa logu (pilsē tas panorā ma) ir mierī gs, nav trokš ņ ains, lai tikai "uzlā dē tu baterijas" … Tomēr ▾ Man patika viesnī ca, un ē dinā š ana un apkalpoš ana, un ī paš i skats pa logu (pilsē tas panorā ma) ir mierī gs, nav trokš ņ ains, lai tikai "uzlā dē tu baterijas"
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар apelsinchik
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bijā m ar vī ru un meitu (5 mē neš i) atpū sties š ajā viesnī cā . Pirms meklē jā m atsauksmes. . Atsauksmes ir ļ oti maz, tā pē c devā mies gandrī z nejauš i. Un bijā m patī kami pā rsteigti! D. Ir kā di 4 no tā s tur) Es neatceros. … Tomēr ▾ Bijā m ar vī ru un meitu (5 mē neš i) atpū sties š ajā viesnī cā . Pirms meklē jā m atsauksmes. . Atsauksmes ir ļ oti maz, tā pē c devā mies gandrī z nejauš i. Un bijā m patī kami pā rsteigti! D. Ir kā di 4 no tā s tur) Es neatceros. Pirmkā rt, istaba! Mē s saņ ē mā m ļ oti lielu))) Ar diviem logiem)) Droš i vien 40 kvadrā ti)) Bet ne visas telpas ir tā das, citā s ē kā s ir parastas telpas, bet viss ir ļ oti cienī gs. Mū su terase pavē rā s uz baseinu, naktsdzī vi nemaz nedzirdē jā m. Otrkā rt, baseini. 2 pieauguš ie un 3 bē rni + slidkalniņ š un sē nī te. Ir arī bē rnu stū rī tis ar š ū polē m, slidkalniņ iem utt. . Animā cija nostrā dā ja 5+. runā ja 4 valodā s, angļ u, vā cu, bulgā ru un krievu, katra. programmas diena. Vispā r mē ģ inā jā m. Ē diens bija garš ī gs! Izsalcis nepaliksi! Cū kgaļ a, vistas gaļ a, liellopu gaļ a, teļ a gaļ a, sē nes, viss tika gatavots visdaž ā dā kajos veidos, bija zivis, kartupeļ i daž ā dā s formā s, rī si, sautē ti dā rzeņ i, makaroni utt. Sieri, desas, olī vas, salā ti ir ļ oti daž ā di. Desertā , kū kas, eklē ri, maizī tes, pusfī ri, jogurts, pankū kas ar ievā rī jumu un š okolā di, visu laiku augļ i, muslis, piens. Alkohols, sarkanais un baltvī ns, starp citu ļ oti cienī gs gan. Alus, kokteiļ i, viskijs, degvī ns, mohito bā rā , menta utt. Kafija un sprite, mirinda un citi dzē rieni, godī gi sakot, nebija tik karsti. Bet tas ir reti, kur tas notiek tik karsti. . Pauzē s pica, cī siņ i, sviestmaizes. Fuuuh. .
Lī dz jū rai jā iet 5minū tes. Gandrī z negā jā m, pač akarē jā mies uz basiem))Tā tad, kas vē l. Viesnī cā pā rsvarā angļ i, vā cieš i. Krievu un bulgā ru ir maz.
Tī rī ts katru dienu, dvieļ i mainī ti katru dienu.
Kopumā mē s nolē mā m doties uz to paš u viesnī cu septembrī ))) Tas ir deklarē tā s naudas vē rts. Personā ls smagi strā dā !
Parādīt vairāk »


iemiesojums linaaksinina
Gribētos uzzināt superior numura izmēru un kādas ir 4 cilvēku guļamvietas
10 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums chuchneva
Vai Wi-Fi ir apmaksāts?
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums llinna
mēs ceļojam ar 2 bērniem.. konesh vienmēr vajag ēnu pludmalē. lai gan mēs tur pavadām tikai līdz pusdienlaikam.. cik maksā lietussargs, sauļošanās krēsls? cik vajag?.. vai lietussargu pirkt uz vietas? cik viņi tur maksā? dzirdēts. ko viņi pat nēsā līdzi ... viņi vienmēr devās uz viesnīcām, nevis ar pilsētas pludmalēm ..
11 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 17 atbildes
iemiesojums Olga2564
Lūdzu, uzrakstiet par ēdienu, kas ir iekļauts?
14 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен в центральной части Солнечного Берега, всего в 300 м от центра курорта и в 250 метрах от морского берега. Построен в 2001 году, последний ремонт сделан в 2014 году. Отель прекрасно подойдет для пляжного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 26,5 км от аэропорта Бургаса.
Pludmales apraksts Муниципальный песчаный пляж расположен в 300 м от отеля.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Есть камера хранения багажа. По запросу еда и напитки доставляются в номер. На территории есть магазины. Оборудованы места для курения.

В отеле Laguna Park работают главный ресторан с открытой террасой и различные небольшие магазины. Предоставляются велнес-услуги. На постоянной основе дежурит врач.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem По запросу предоставляется детская коляска. Есть водные горки, мини-лунапарк.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Дартс, стрельба из лука.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • galda teniss  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Номерной фонд отеля насчитывает 365 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese 8200 Солнечный берег, Болгария
Tālruņi: Тел: +359 554 2 70 24, Факс: +359 554 2 31 68 Моб: 0884 233 400
Tīmekļa vietne: Laguna Park
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.