Izola Paradise Hotel 4*– Atsauksmes

32
Novērtējums 8.510
№3 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
7.2 Numurs
8.5 apkalpošana
7.9 Tīrība
9.5 Uzturs
7.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas netālu no Saulainā Krasta centra, 400 metru attālumā no jūras. Uzcelta 2004. gadā, pēdējo reizi renovēta 2013. gadā. Viesnīca ir piemērota ekonomiskai relaksējošai atpūtai.Vairāk →
аватар vitaliygr2017
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti draudzī gs personā ls. Lielisks uzturs – daudzveidī gs un ļ oti garš ī gs ē diens. Restorā ns ir kā rtī gs un tī rs. WiFi istabā . Paldies par brī niš ķ ī go brī vdienu! … Tomēr ▾ Ļ oti draudzī gs personā ls. Lielisks uzturs – daudzveidī gs un ļ oti garš ī gs ē diens. Restorā ns ir kā rtī gs un tī rs. WiFi istabā . Paldies par brī niš ķ ī go brī vdienu!
аватар pankivnata
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
1) Vī luš ies tie, kas ieradā s pulksten 8, iekā rtojā s tikai pulksten 14.00. 2) Viesnī cas interjers joprojā m ir "padomju". 3) Netī ri un saplī suš i trauki restorā nā -Tas viss ir bailes. Plā ksnes ā da ir vai nu netī ra un taukaina, vai arī š ķ eldota. … Tomēr ▾ 1) Vī luš ies tie, kas ieradā s pulksten 8, iekā rtojā s tikai pulksten 14.00.
2) Viesnī cas interjers joprojā m ir "padomju".
3) Netī ri un saplī suš i trauki restorā nā -Tas viss ir bailes. Plā ksnes ā da ir vai nu netī ra un taukaina, vai arī š ķ eldota. Krū zes saplī suš as!
4) Ē diens ir normā ls, bez rafinē š anas, bet ir raž oš ana bez atkritumiem. Viss, kas vakarā neizdevā s, pusdienā s pā rtaps par ē dienu ar mē rci, vai par salā tiem brokastī s! Pulverveida kafija. Viesmī ļ i nav ī paš i draudzī gi (ne visi)
5) Netī ras un ne pā rā k smarž ojoš as tualetes)) Saplī suš as tualetes!
6) Baseinā ir maz sauļ oš anā s krē slu. Jau no paš a rī ta (6.00) viņ us pā rņ em atpū tnieki, uzmetot dvieļ us un nā kot pē c daž ā m stundā m! Cik man tas ir nož ē lojami!
7) Maksas WI-FI.
Bet labs alkohols. garš ī gi! Ļ oti labi bā rmeņ i))) Viņ i izvilka š o viesnī cu)))
Nevienam neieteiktu turp doties.
аватар _3014
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ilgi izvē lē jā mies viesnī cas pē c atsauksmē m un tur apstā jā mies. Mē s ieradā mies svē tdien 6:00 no rī ta. Reģ istratū rā teica, ka norē ķ inā juš ies pē c 14:00. Mē s gā jā m pastaigā ties un atnā cā m uz reģ istratū ru 11-00 un citi darbinieki teica, ka varam nostiprinā ties ā trā k, bet puisis no rī ta notrulinā ja, atvainojā s un pastiprinā ja mū s 12-00, bet rokassprā dzes ieraudzī ja tikai pē c 14. … Tomēr ▾ Mē s ilgi izvē lē jā mies viesnī cas pē c atsauksmē m un tur apstā jā mies. Mē s ieradā mies svē tdien 6:00 no rī ta. Reģ istratū rā teica, ka norē ķ inā juš ies pē c 14:00. Mē s gā jā m pastaigā ties un atnā cā m uz reģ istratū ru 11-00 un citi darbinieki teica, ka varam nostiprinā ties ā trā k, bet puisis no rī ta notrulinā ja, atvainojā s un pastiprinā ja mū s 12-00, bet rokassprā dzes ieraudzī ja tikai pē c 14. -00. Dzī vojā m 3. stā vā pie lifta strā dā jā m, istabiņ a skaista ar skatu uz baseinu, viss tī rs. Vannasistaba arī bija tī ra 3 dvieļ i, š ampū ns, ziepes. Istabu tī rī ja katru dienu, dvieļ us nomainī ja, gultas veļ u mainī ja divas reizes 6 dienu laikā . Kondicionieris darbojā s, ledusskapis istabā darbojā s, TV bija 6 no tiem krievu kanā li, visi vienā di bulgā ru valodā . Viesnī cas teritorija bija skaista ar daudz zaļ umiem, tī rs un sakopts baseins nepeldē jā s ne reizi vien. Vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu.
Baseinā bija priekš ē jais bā rs, alkohols, ne alkohols bija normā li kokteiļ i bija lieliski ????? ? ? ?
bā rā bija saldē jums, un saldā s uzkodas, kafijas dzē rieni. Ē diens bija super ļ oti forš s, garš ī gs, viss savā dā ks. Arī personā lam veicā s labi. Lī dz jū rai 10 minū tes no augš as rakstiet 20 tā nav taisnī ba. Š eit viss ir lieliski tikai otro gadu.
аватар Sofazh
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca ir nož ē lojama, apkā rt ir š ķ eldotā js. Ž ē l, ka viņ i sevi pozicionē kā.4 *, maksimums velk uz C pakā pi. Tikai pateicoties ē dienam (laba izvē le, garš ī gi) un gaisa kondicionē š anas klā tbū tne. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir nož ē lojama, apkā rt ir š ķ eldotā js. Ž ē l, ka viņ i sevi pozicionē kā.4 *, maksimums velk uz C pakā pi. Tikai pateicoties ē dienam (laba izvē le, garš ī gi) un gaisa kondicionē š anas klā tbū tne. Tur neko nevar dzert, viss ir pretī gi kvalitatī vi. Istabā pat nebija duš as ž elejas. Lū dza klusu istabu - dabū ja istabu virs vestibila bā ra. Ja kaimiņ i smē ķ ē uz balkona - visi dū mi nonā k istabā . Viņ i saķ ē ra gastroenterī tu, ā rsts teica, lai nenirt baseinā un nedzert vietē jo ū deni. Lī dz pludmalei ejiet 10-15 minū tes. Arī pludmale ir slikta. Ī sā k sakot, mē s nekad vairs neieteiktu š o viesnī cu.
аватар Bogdan91625
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Izvē lieties š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m un cenu. Ē diens ir ļ oti brī niš ķ ī gs. Teritorija nav ļ oti jauna, bet nav slikta. Pludmale laba, jū ra laba, lai arī ne visai tuvu, vairā k kā.1 km. Tas atrodas ļ oti tuvu centram, tuvumā ir veikali un restorā ni. … Tomēr ▾ Izvē lieties š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m un cenu. Ē diens ir ļ oti brī niš ķ ī gs. Teritorija nav ļ oti jauna, bet nav slikta. Pludmale laba, jū ra laba, lai arī ne visai tuvu, vairā k kā.1 km. Tas atrodas ļ oti tuvu centram, tuvumā ir veikali un restorā ni. Istaba ir arī mū su. Viesnī ca pilnī bā atbilst atsauksmē m par to.
аватар timoff85
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī cā ieradā mies 9 no rī ta, ar bē rnu divus gadus, bijā m iekā rtojuš ies uzreiz, bet pirmā baroš ana bija tikai vakariņ as, 18-00 tā ds viss iekļ auts, bija jā iet uz kafejnī cu. Istaba: plaš a, vanna nav slikta, konders diezgan vā jš , patika skaņ as izolā cija - aizver balkona durvis un no ielas neko nedzird, nepatika kolhoza gultas pā rklā ji uz gultā m, bet tie ir sī kumi. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies 9 no rī ta, ar bē rnu divus gadus, bijā m iekā rtojuš ies uzreiz, bet pirmā baroš ana bija tikai vakariņ as, 18-00 tā ds viss iekļ auts, bija jā iet uz kafejnī cu. Istaba: plaš a, vanna nav slikta, konders diezgan vā jš , patika skaņ as izolā cija - aizver balkona durvis un no ielas neko nedzird, nepatika kolhoza gultas pā rklā ji uz gultā m, bet tie ir sī kumi. Wi-fi viesnī cā ir maksas, au 21. gadsimts pagalmā , Eiropas Savienī ba un tas viss!! ! Visnā vē još ā kais viesnī cā ir ē diens, ir tikai š ahta, tur ir vegā niskas lietas, zupas, daudz gaļ as, zivis, bija garneles, mī dijas, daž ā di salā ti, fetas siers, pavā rs bombardē visā dus kebabi, pankū kas tev priekš ā . Alkohols: Nezinu, kas tik ļ oti nepatika komentē tā jam, vietē jais brendijs nemaz nav slikts, alus izcils, dzer, man nepatika balts un sarkanais izlejamais vī ns, rakia nav mans dzē riens, es to izmē ģ inā ju un man nepatika. Bet es atkā rtoju, ka ē diens ir jū ra un ļ oti garš ī gs, katru dienu jauni ē dieni, nekad nav bijis pā rpalikumu. Augļ i ir vienmuļ i: aprikozes, persiki, ķ irš i, ā boli. Sulas ir muļ ķ ī bas. Ir daudz saldumu, arī š okolā des, piemē ram, Nutella. Lobby bā rs strā dā labi lī dz 23, pielē ja pilnu glā zi brendija un dzē ra mierī gi, dzē riena daudzumam ierobež ojumu nav. Pati Saulainā Krasta pilsē ta ir ļ oti netī ra, ja pagriež as nepareizā virzienā . Visvaldoš ā kais ar mazu bē rnu ir ceļ š lī dz jū rai, tas ir ļ oti garš , ja no viesnī cas nogriež as pa kreisi un ej cauri Gianni kafejnī cai, tad tur ir daudz daž ā du bodī š u, bē rns prasī ja iepirkties, un centrā lā pludmale bija pilna ar cilvē kiem, tā pē c devā mies pa labi no viesnī cas, tur mazā k telš u, bet ceļ š ir bedrainā ks, bet pludmalē cilvē ku mazā k. Pā rsvarā viesnī cā briti, poļ i un baltkrievi. Tez tū res autobuss mū s savā ca 12-05, pusdienas viesnī cā no 12, vienojā mies ar administrā ciju, ka pabaros 11-45, bet nifiga, man piecā s minū tē s bija jā iebā ž bē rnam ē diens, mē s mums paš iem to ī sti nevajag. Ī sā k sakot, par ē dienu 10 punkti, par cipariem 7, par ceļ u uz jū ru 3, par uzņ emš anu 4. Kopā.6 punkti. Labā k braukt tuvā k jū rai, bet ja esi bez bē rniem un jū ra tev nerū p, tad droš i vien patiks!
аватар JUrij884249
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca mums patika par cenu un kvalitā ti Mums patika ē dieni un viesnī ca kopumā . Peldbaseinu pieejamī ba. Uzņ emš anas atmosfē ra. Lī dz jū rai nav kā di 500 metri. Par sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem tur ir jā maksā . … Tomēr ▾ Viesnī ca mums patika par cenu un kvalitā ti Mums patika ē dieni un viesnī ca kopumā . Peldbaseinu pieejamī ba. Uzņ emš anas atmosfē ra. Lī dz jū rai nav kā di 500 metri. Par sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem tur ir jā maksā .
аватар chapec
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cai ir savi plusi un mī nusi. Plusi: labs daudzveidī gs ē diens bez porcijas lieluma ierobež ojuma, tī ri baseini, sakopta teritorija, gaiš as plaš as telpas, draudzī gs personā ls, bezmaksas trenaž ieru zā le, atraš anā s vieta tuvu veikaliem, kafejnī cā m, autoosta, sabiedriskā transporta pieturas utt. … Tomēr ▾ Viesnī cai ir savi plusi un mī nusi.
Plusi: labs daudzveidī gs ē diens bez porcijas lieluma ierobež ojuma, tī ri baseini, sakopta teritorija, gaiš as plaš as telpas, draudzī gs personā ls, bezmaksas trenaž ieru zā le, atraš anā s vieta tuvu veikaliem, kafejnī cā m, autoosta, sabiedriskā transporta pieturas utt. , laba animā cija
Mī nusi: vismaz 20 minū š u gā jiens lī dz jū rai, bezmaksas wi-fi trū kums (5 lev dienā un slikta kvalitā te, bija jā pē rk vietē jā SIM karte 15GB par 15 lev), 80% ē dienu restorā nā ar č ipsiem un plaisas, telpu uzkopš ana sastā v tikai no ikdienas dvieļ u nomaiņ as, ziepju-š ampū nu un iztukš oš anas urnu, gultas veļ as maiņ a 1 reizi 11 dienā s, bē rnistaba nestrā dā ja A korpusa remonta dē ļ , baseina darbī ba no 9.00 lī dz 18.00, aizliegums viesnī cas dvieļ u izmantoš ana pie baseina, kaut kas sulas automā tā sulas vietā kaut kas lī dzī gs pulverveida dzē rienam. Labi ***, lī dz **** vē l jā strā dā
аватар pastta82
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viņ i bija patī kami pā rsteigti. Iesaku, ja nolemjat atpū sties kopā ar ģ imeni ar bē rniem. Tī ras un plaš as telpas. Draudzī ga apkalpoš ana. Garš ī gs un daudzveidī gs ē diens (draud ar pā ris liekiem kilogramiem, jo ​ ​ nav iespē jams pretoties). … Tomēr ▾ Viņ i bija patī kami pā rsteigti. Iesaku, ja nolemjat atpū sties kopā ar ģ imeni ar bē rniem. Tī ras un plaš as telpas. Draudzī ga apkalpoš ana. Garš ī gs un daudzveidī gs ē diens (draud ar pā ris liekiem kilogramiem, jo ​ ​ nav iespē jams pretoties). Kā arī izklaide bē rniem un pieauguš ajiem, ļ oti groovy animatori. Kā arī vienmē r smaidī gi bā rmeņ i, lai cik reizes tu uznā ktu. . . pat ja 101))))
Kopumā viss ir forš i.
аватар
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Izola Paradise viesnī ca atrodas vienkā rš i lieliskā vietā . Viss, kas jums nepiecieš ams, atrodas tikai daž u soļ u attā lumā . Apkā rt ir daudz kafejnī cu un restorā nu katrai gaumei un cenu kategorijai. Un jū ra vispā r ir viegli sasniedzama, un tā man bija vissvarī gā kā prasī ba. … Tomēr ▾ Izola Paradise viesnī ca atrodas vienkā rš i lieliskā vietā . Viss, kas jums nepiecieš ams, atrodas tikai daž u soļ u attā lumā . Apkā rt ir daudz kafejnī cu un restorā nu katrai gaumei un cenu kategorijai. Un jū ra vispā r ir viegli sasniedzama, un tā man bija vissvarī gā kā prasī ba. Atpū ta viesnī cā bija uz pozitī va viļ ņ a, istabiņ a tī ra, personā ls vienmē r smaida un pieklā jī gi atbild uz visiem jautā jumiem. Un ē diens ir vienkā rš i pā rsteidzoš s. Š ī viesnī ca patieš ā m ir ar labu apkalpoš anu un cieņ u pret saviem apmeklē tā jiem. Paldies visiem, kas to atbalsta tik augstā lī menī .
Parādīt vairāk »


iemiesojums Ester_maddy
5 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums ilowe4ka
Vai tur ir wi-fi?
10 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
iemiesojums valeraevstrat
kāds tur laiks, kādas cenas
10 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 9 atbildes
iemiesojums timurmaks
Atkal aizmirsu pajautāt. Varbūt kāds zina, kuri numuri ir Standard Large (2 pieaugušajiem + 2 bērniem), Double Large un Apartment, kāda ir atšķirība starp tiem. Kamēr nerezervējām, vēlos paņemt divistabu apartamentus, bet viesnīcas mājaslapā tādas informācijas nav. Paldies!
11 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
iemiesojums timurmaks
Sakiet, lūdzu, vai pludmalē pie sauļošanās krēsliem ir vieta, kur apgulties pie ūdens uz sava dvieļa? Vai arī viņi zvēr un neļauj. Un tad divi bērni netiek ārā no ūdens, sauļošanās krēsli ir dārgi, un jūs nevarat atstāt bērnus vienus 50 metrus ūdenī. Un vai pie baseina ir pietiekami daudz sauļošanās krēslu visiem vai arī ir jāaizņemas no agra rīta?
11 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен недалеко от центра курорта Солнечный берег, в 400 метрах от берега моря. Построен в 2004 году, последняя реновация проведена в 2013 году. Отель подойдёт для экономичного спокойного отдыха.

Atrašanās vieta 8 км от г. Несебр. 35 км от аэропорта г. Бургас.
Pludmales apraksts Пляж в 400 м.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Wi-Fi (платно). Ресторан с террасой, вместимость 375 человек. Лобби-бар, бар у бассейна. Бербекю. 2 открытых бассейна. Магазины, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Анимационная программа для детей, детский клуб (4 – 12 лет).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports Электронные игры (платно), дартс, аквааэробика.
 • galda teniss  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Всего 234 номера в двух 6-этажных корпусах: 220 двухместных номеров, 14 апартаментов.

Istabās

Номера отеля Izola Paradise оборудованы кондиционером, холодильником и телевизором с кабельным телевидением. В числе прочих удобств — балкон и ванная комната с душем.

 • vanna/duša
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Bulgaria, Sunny Beach
Tālruņi: Tel: +359 554 248 05, +359 554 248 10; Fax: +359 554 248 15
Tīmekļa vietne: Izola Paradise Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.