Kūrorts Balčika un nedaudz apkārt

27 Jūnijs 2019 Ceļošanas laiks: no 05 Jūnijs 2019 ieslēgts 15 Jūnijs 2019
Reputācija: +22
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Balč kikas pilsē tā viss ir ļ oti vienkā rš i, sirsnī gi, pieejami, nedaudz padomju. Bet tas nemaz nesabojā kopē jo iespaidu.

Tū risma sezona sā kas pē c 15. jū nija, pirms š ī datuma joprojā m ir maz tū ristu, un daudzas lietas nedarbojas. Piemē ram, autobuss neiet uz Tuzlalas dubļ u vannu, tas ir 8 km uz ziemeļ iem no Balč ikas. Bet tur var nokļ ū t arī ar taksometru. Dū ņ u vanna - uz sā ls ezera, betona pakā pieni, koka soliņ i un smilš aina pludmale ar dzelteniem lietussargiem. Viss skaidrs. Katru dienu vī rietis hidrotē rpā un ar plostu dodas uz ezera vidu, savā c uz plosta ā rstnieciskā s dū ņ as spainī š os, pē c tam liek emaljē tā s vannā s. Dū ņ as tiek uzkarsē tas saulē , kas pastiprina to ā rstnieciskā s ī paš ī bas, un jū s ar tiem smē rē jat sevi....Tur var pavadī t vismaz veselu dienu....bet to nevajadzē tu darī t. Dū ņ u ā rstnieciskā iedarbī ba - ne vairā k kā.45-50 minū tes. Vairs nav ieteicams.


Balč ikas pilsē tā , pastaigas attā lumā , atrodas Rumā nijas karalienes Marijas pils, kas atrodas skaistajā Botā niskajā dā rzā . Tā ir lielā kā un skaistā kā Austrumeiropā ar ū denskritumiem, koptā m takā m, augstuma izmaiņ ā m, skaistu ainavu dizainu, milzī gu skaitu interesantu augu, rož u un kaktusu izstā di. Ekskursijas š eit tiek atvestas no citā m kū rortpilsē tā m.

Balč ika ir vienkā rš s parasts kū rorts relaksē još ā m brī vdienā m. Bez volā niem. Nav luksusa viesnī cu. Pludmalē skan mū zika, bet ne tik aktī va kā Zelta smiltī s. Visa kū rorta dzī ve ir krastmalā , gar viesnī cā m. Cenas ir nedaudz zemā kas nekā citos kū rortos. Jū ra bija silta un tī ra. Bet š ajā zonā tas ir mainī gs, un tas var bū t auksts un netī rs. Kuram tas interesē .

Paņ ē mā m maš ī nu un braucā m visur, kur vien varē jā m. - Bija Kaliakras ragā , kur Fjodors Uš akovs uzvarē ja Turcijas floti. Tas ir interesanti un skaisti. Jū ra tur ir debeszila, liels dziļ ums un skaistas klintis. Gandrī z vienī gā vieta Bulgā rijas Melnajā jū rā , kur kuģ i var pietuvoties akmeņ iem, neriskē jot uzskriet uz sē kļ a. . .

Mē s bijā m Nesebras vecpilsē tā  — tā ir tikai fotogrā fu paradī ze. Autentisks un neparasts. Ļ oti iesaku! Nesebā ra ir š o vietu pē rle! Ja jū s š eit ieradī sities --- Nesebā ra noteikti ir apmeklē juma vē rta.

Botā niskais dā rzs. Vē jdzirnavas pie Rumā nijas karalienes Marijas pils "Klusā ligzda"

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Ботанический сад. Мельница  у дворца румынской  королевы Марии
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums