Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Balčiks

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 6.9
 • 
№4. Ahilea 3*
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 6.0
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Balčiks   Rakstiet
Tūristu stāsti par Balčiks pievienot stāstu
Jauka viesnīca, bet numurā nav wifi
Uz Bulgā riju devā mies pirmo reizi. Mē s izvē lē jā mies š o valsti, jo tā ir lē tā ka nekā Turcijā . Viesnī ca nav slikta - klusa, mierī ga vieta, š eit ir labi atpū sties kopā ar bē rniem.
 •  5 gadiem atpakaļ
Spokaina viesnīca: pusstunda līdz jūrai, numuriņi baisi, ēdami
White Rock Castle Hotel atrodas 5 minū š u gā jiena attā lumā no pludmales - meli, 3 km lī dz pludmalei: pat ja jū s skrienat ā tri, jums nav laika ievē rot termiņ u.
 •  5 gadiem atpakaļ
Rosemary Villa apskats
Viesnī ca ļ oti laba, saimniece laba, esam ļ oti apmierinā ti. Atraš anā s vieta lieliska, viss tī rs un kā rtī gs. Esmu gandarī ts par š o viesnī cu un neiebilstu š eit atgriezties.
 •  5 gadiem atpakaļ
Kūrorts Balčika un nedaudz apkārt
Balč kikas pilsē tā viss ir ļ oti vienkā rš i, sirsnī gi, pieejami, nedaudz padomju. Bet tas nemaz nesabojā kopē jo iespaidu.
 •  5 gadiem atpakaļ
lielisks viesu nams
Viesnī ca Sanny Vikki ir vairā k viesu nams, visas istabas ir citā un oriģ inā lā dizainā , virtuve ar vienkā rš u nepiecieš amo piederumu komplektu uz ielas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca, bet Wi-Fi istabās neķeras bieži
Š ogad nolē mā m mē ģ inā t atpū sties septembrī Bulgā rijā . Izvē lē jā mies Balč ikas pilsē tu, ieintriģ ē jot, ka tur ir Botā niskais dā rzs un Rumā nijas karalienes Marijas pils, daudz zaļ um...
 •  6 gadiem atpakaļ
Es gaidīju nedaudz vairāk
Man patika fotogrā fija, ka tā ir maza un skats uz teritoriju. Mū s iekā rtoja 1 stundu ā trā k, par ko pateicamies, jo 8.00 ieradā mies pē c nakts pā rcelš anā s un nekā das pastaigas pa pilsē tu nebija.
 •  8 gadiem atpakaļ
Sveiki no PSRS
Ir sajū ta, ka esmu Padomju Savienī bā . Korpusi noteikti ir palikuš i no tiem laikiem, izņ emot to, ka baseins tika pabeigts (neesmu redzē jis, ka kā ds tur peldē tu).
 •  8 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca bērniem
Sveiki! Liels paldies Supersnab viesnī cas darbiniekiem. Bē rnam ir 9 gadi, tā bija mū su pirmā pieredze sū tī t vienu bē rnu ar grupu uz jū ru.
 •  7 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca! Iesaku visiem!
Pagā juš ajā gadā ar organizē tu bē rnu grupu devā mies uz š o brī niš ķ ī go viesnī cu. LIELS PALDIES visam viesnī cas personā lam par brī niš ķ ī gajā m brī vdienā m, ī paš i ani...
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Balčiks