Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kranevo

№1. Pancho 2*
Novērtējums 7.7
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
№3. Margarita 3*
Novērtējums 7.5
 • 
Novērtējums 7.0
 • 
№5. Izvora 3*
Novērtējums 7.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Kranevo pievienot stāstu
Neglīts serviss
Personā ls ir rupjš . Visur ap viesnī cu ir netī rumi un atkritumi. Ī paš niece nevar vadī t savus darbiniekus. Neiesaku apmeklē t.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Ļoti laba viesnīca
Standarta divvietī gs numurs. Atmosfē ra ļ oti ē rta - ietilpī gs skapis, liels galds ar izcilu naktsgaldiņ u, papildus skapis koferim. Tualetes telpa nav liela, santehnika ir laba, viss strā dā , bet nav duš as kabī nes un ū dens no duš as...
 •  3 gadā atpakaļ
Lielisks atvaļinājuma variants!
Brī niš ķ ī ga viesnī ca relaksē još ā m brī vdienā m, saimnieks mū s cienā ja ar paš taisī tu brendiju un vī nu.
 •  3 gadā atpakaļ
Kristel Park Hotel apskats
Mums ļ oti patika š ī viesnī ca. Vienkā rš i perfekta cenas un kvalitā tes kombinā cija. Ir ļ oti garš ī ga smē de, mums bija viss iekļ auts.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca, lielisks ēdiens
Visiem patika. Tī ra, regulā ri tī rī ta. Garš ī ga nacionā lā virtuve. Draudzī gs personā ls. Klusa un ē rta viesnī ca, kas lieliski piemē rota ģ imenē m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska atrašanās vieta
Transfē rs no Burgasas lidostas uz Kranevo un atpakaļ uz Burgasu mani pā rsteidza, jo biju vienī gais pasaž ieris mikroautobusā . Ieradā mies ar vē jiņ u 2-2.
 •  5 gadiem atpakaļ
Veramaras pludmales apskats
Izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo bija iekļ auta ē dinā š ana un naktsmī tne. Viesnī ca atrodas ļ oti tuvu jū rai.
 •  4 gadā atpakaļ
Es vairs neiešu
Mē s š ajā viesnī cā palikā m nedē ļ u. Uzturē š anā s ir lieliska, tač u viesnī ca atstā j daudz ko vē lē ties.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pretīga viesnīca/slimnīca
1) Ē dinā š ana un ē dinā š ana: Melanī ns un slikti mazgā ti trauki, bezcerī gi smarž o pē c balinā tā ja.
 •  5 gadiem atpakaļ
Nepatika !!!!
Kur tikai neatpū tā s, bet es pirmo reizi rakstu atsauksmi !!! ! Saš utumam nav robež u! Sā kš u no reģ istrā cijas dienas: Esam ģ imene, manam dē lam ir 15 gadi!
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kranevo