Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Pamporovo

№1. Elitsa 3*
Novērtējums 8.6
 • 
Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 7.2
 • 
№5. Orlovets 5*
Novērtējums 8.5
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Pamporovo pievienot stāstu
Lieliska viesnīca, silta un mājīga, lieliska atrašanās vieta
Viesnī cu izvē lē jā mies par normā lā m cenā m un pē c draugu ieteikuma, kuri pirms tam bija atpū tuš ies Elitsa viesnī cā .
 •  4 gadā atpakaļ
Neveiksmīga atpūta Villa Catalea
Briesmī ga klientu apkalpoš ana! ! ! Mē s pie viņ iem rezervē jā m junior suite martā jū lijam, runā jā m ar menedž eri lī dz ieraš anā s dienai, ielidojā m.
 •  7 gadiem atpakaļ
Un gar ceļu ir priedes... Un klusums...
Bija š ajā viesnī cā informatī vā s ekskursijas ietvaros. Viesnī ca atrodas klusā vietā ar skaistu skatu uz Smolyan kalnu ieleju.
 •  8 gadiem atpakaļ
Drausmīgas šausmas...
Pretī ga personā la attieksme. Viss tiek darī ts laiski, negribī gi. Istabā nav peldmē teļ u, iemesls: "Atvainojiet, nav noliktavā .
 •  9 gadiem atpakaļ
Vidēja viesnīca ar jauku skatu
Neliela viesnī ca netā lu no centra. Vestibilā nav daudz vietas, š auri gaiteņ i, ne pā rā k mā jī gs restorā ns. Lē tas mē beles, bet telpā s vietas pietiek.
 •  10 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca, daudz ēku.
Viesnī ca atrodas atseviš ķ i no citā m viesnī cā m, aizņ em lielu platī bu. Uzcelta gandrī z uz kalna kā puma. Bet no tā nevajadzē tu baidī ties.
 •  10 gadiem atpakaļ
Perfekta dzīvokļu viesnīca
Vienkā rš i ideā la apartamentu viesnī ca. Neticami skaisti mā jī gi apartamenti. Katram dzī voklim ir savs dizains, daž ā das mē beles.
 •  10 gadiem atpakaļ
Skaista viesnīca lieliskā vietā!
Ļ oti jauka viesnī ca ar lielu vestibila bā ru blakus vestibilam. Draudzī gi profesionā li darbinieki. Norē ķ ins notika ļ oti ā tri.
 •  10 gadiem atpakaļ
Skaista viesnīca meža vidū
Skaistā viesnī ca atrodas gandrī z mež a vidū , bet ne pā rā k tā lu no Pamoporovas centra. Ļ oti labas telpas. Viss zilā un baltā krā sā .
 •  10 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca
Liela viesnī ca labā vietā , gandrī z paš ā kū rorta centrā , bet otrā pusē viesnī cai ir tikai mež s. Skaista teritorija.
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Pamporovo