Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Svētais Konstantīns un Helēna

Tūristu stāsti par Svētais Konstantīns un Helēna pievienot stāstu
Pats kūrorts ir ļoti skaists.
Pati pilsē ta un kū rorts ir ļ oti skaista, daudz zaļ umu un pludmales. Tagad par viesnī cu: sveiks soldep, istabas tiek iztī rī tas tā , ka pē c tī rī š anas uz grī das ir atkritumi, gultas pā rklā ji uz gultā m nav zin...
 •  10 mēnešus atpakaļ
Lieliski!
Zemā k ir mans pā rskats pirms mē neš a. Pareizi, savu viedokli par viesnī cu neesmu mainī jis, tā pē c teksta bū s maz. Un š eit mē s esam otro reizi 2023.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Duzhe garniy gotel - iesaku!
Tika apglabā ti sarkanā krā sā.2023. Viņ i pā rmeklē ja viesnī cu, lai iegū tu labas atsauksmes. Vē l garne sp_v_dnoshnennia tsіni: yakosti!
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca priežu mežā
Lieliska budž eta viesnī ca, kas atrodas 5 minū š u gā jiena attā lumā pa priež u birzi un promenā di uz lī ci - pludmali The Bay.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca man tā iepatikās, ka pēc mēneša to atkārtoju
Man jū nija sā kumā bija brī vas dienas, ar prieku gandrī z pē c mē neš a atkal devos uz Estreya Residence Hotel (skat. recenziju zemā k).
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca atpūtai un peldēšanai termālajā baseinā
Atpū tā s maijā , trī s naktis. Nokā rtoju uzreiz (10:00), izrakstī š anā s 12:00 - tas ir ļ oti ē rti. Istabā (207) viss darbojā s, wifi labs, liels platekrā na TV, liels balkons ar skatu uz parku un jū ru (jū ra nav redzama...
 •  1 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, slikts ēdiens
Viesnī ca zaļ a, ar nelielu teritoriju, lī dz jū rai mierī gā tempā.5-7 minū tes, istabiņ a normā la mī nus ka smird pē c cigaretē m Treknā kais mī nus ē diens Brokastī m, putrai, pankū kā m - nē Ir o...
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca ģimenēm!
Mē s ieradā mies vē lu vakarā ilgi pirms reģ istrē š anā s laika. Mū su istaba jau bija sagatavota un bijā m iekā rtojuš ies.
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīca ir šausmīga. Es atgriezīšos - jā
Š ajā viesnī cā atpū tos seš as reizes, sā kot ar 2015. gadu (skat. manu apskatu zemā k), vienu reizi pat ar savu septiņ gadī go mazmeitu.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, pat labāka nekā gaidīju
Rusalkā atpū tā mies trijatā.2019. gada augustā . Iedzī vojā mies ļ oti ā tri - ieradā mies 4.00, 7.00 jau bijā m istabā !
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Svētais Konstantīns un Helēna