Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Svētais Konstantīns un Helēna

Novērtējums 8.4
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.6
 • 
№4. Martsiana 2*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 8.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Svētais Konstantīns un Helēna pievienot stāstu
Jauka viesnīca, slikts ēdiens
Viesnī ca zaļ a, ar nelielu teritoriju, lī dz jū rai mierī gā tempā.5-7 minū tes, istabiņ a normā la mī nus ka smird pē c cigaretē m Treknā kais mī nus ē diens Brokastī m, putrai, pankū kā m - nē Ir o...
 •  2 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca ģimenēm!
Mē s ieradā mies vē lu vakarā ilgi pirms reģ istrē š anā s laika. Mū su istaba jau bija sagatavota un bijā m iekā rtojuš ies.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir šausmīga. Es atgriezīšos - jā
Š ajā viesnī cā atpū tos seš as reizes, sā kot ar 2015. gadu (skat. manu apskatu zemā k), vienu reizi pat ar savu septiņ gadī go mazmeitu.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, pat labāka nekā gaidīju
Rusalkā atpū tā mies trijatā.2019. gada augustā . Iedzī vojā mies ļ oti ā tri - ieradā mies 4.00, 7.00 jau bijā m istabā !
 •  3 gadā atpakaļ
Astor Garden Hotel apskats
Tas bija ģ imenes ceļ ojums. Pirmo reizi devos uz robež u, paskatī jos daž as atsauksmes, meklē ju viesnī cu atbilstoš os datumos un paskatī jos uz cenu zī mi.
 •  2 gadā atpakaļ
Bijām uz bērnu svētkiem
Mē s daudz dzirdē jā m par bē rnu festivā liem Bulgā rijā un nolē mā m doties kopā ar bē rniem. Bē rni tika pievienoti runā tā ju pulciņ am.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcai ir potenciāls, taču trūkst rūpes un mīlestības pret viesiem
Viesmī lī ba ir nenotverama mā ksla. Daļ ē ji piekrī tu iepriekš ē jā m atsauksmē m. Es gribu uzsvē rt daž us punktus.
 •  3 gadā atpakaļ
nekas nemainījās
Bijā m ar bē rniem uz tā saucamajā m starptautiskajā m sacensī bā m. Viesnī ca š ausmī ga, visur netī rs. Uz 95 cilvē kiem pie baseina ir 4 sauļ oš anā s krē sli.
 •  3 gadā atpakaļ
Mājīga, zaļa zona, kluss, lielisks ēdiens
Tikko atbraucu no Bulgā rijas. Man ļ oti patika viesnī ca. Estrejas pilij un Estrejas rezidencē ir kopī gs vestibils, teritorija, restorā ns, pagalms, peldbaseins, tā pē c š ī ir viena viesnī ca.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcas Chaika apskats
Tikko atradu š o viesnī cu internetā , paskatī jos informā ciju par to, palasī ju atsauksmes un man tā kaut kā iepatikā s. Saskaņ ā ar istabu mums bija trū kumi.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Svētais Konstantīns un Helēna