Par Bulgāriju

09 augusts 2019 Ceļošanas laiks: no 01 Jūlija 2019 ieslēgts 31 Jūlija 2019
Reputācija: +7
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Katru gadu, ierodoties ziemeļ u krastā , ir jā pamana izmaiņ as, un ne uz labo pusi. Tiek celtas un celtas jaunas viesnī cas un mā jas: piektā , sestā lī nija, nav vietas - ceļ kalnu nogā zē s, izcē rt zaļ ā s zonas, ceļ bezgaumī gu 12 stā vu ē ku. . . Iedzī votā ju skaits visu š is no rī ta izkrī t pludmalē...

Pludmales infrastruktū ra ir slikta. 90% no krasta lī nijas aizņ em sauļ oš anā s krē sli un lietussargi, kuru izmantoš ana maksā lielu naudu. Š eit ē rtī bas beidzas. Daž viet ir ģ ē rbtuves, praktiski nav tualetes (ja atceries par "rindā m" un saprot, ka cilvē ki ar ģ imenē m, mazi bē rni nenā k uz stundu, kļ ū st ļ oti nepatī kami), duš as, krā ni, ko nomazgā t. smiltis - tikai labā ko viesnī cu pludmalē s. Pludmales tī rī š ana bulgā ru valodā ir aļ ģ u savā kš ana ar grā bekli kopā ar maziem gruž iem un nogā dā š ana jū rā . Peldieties, dā rgie tū risti! Turklā t tas tiek darī ts pulksten 8-9 no rī ta, nekaunī gi š o paš u tū ristu priekš ā .


Cenas pieaug gadu no gada, neskatoties uz to, ka levas kurss nemainā s, un tā s ir ļ oti atš ķ irī gas Burgasā un ziemeļ u piekrastē . Tikai Bulgā rijā nā cā s saskarties ar to, ka es kā nerezidents nevaru nopirkt biļ eti, ka nebulgā ru bē rniem ir jā maksā neatkarī gi no vecuma - prasa arī mazuļ us vecā ku rokā s, un rupji, skandalozi. Taksometrs Burgasā maksā no 70 st. uz km, krastā - no 3-3.5 levā m.

Viņ i krā pjas, krā pjas visu laiku. Iepriekš ē jos gados pilsē tas ē dnī cā s, ko lepni sauca par "restorā niem", nā cā s saskarties ar zupā m no koncentrā tiem, uzkodā m no skā rdenē m. Tagad nemeloš u – nezinu, jo neeju.

Viesnī cas ir ļ oti dā rgas, it ī paš i pirmajā rindā . Nezinu, kā ir citos, bet pie mums novē roju, ka istabenes, mainot klientus, pat neuzskata par nepiecieš amu telpu izsū kt.

Jū s sapratā t. . .

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums