Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Saulainā pludmale

Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 7.8
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Saulainā pludmale pievienot stāstu
Cietie trīs
Draudzī gs un smaidī gs personā ls tikai bagā tiem tū ristiem. Ja nepirksi pie viņ iem internetu, nemainī si naudu un neē dī si papildus restorā nā , uz tevi paskatī sies "no zem pieres" un visur sveicinā s.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca
Es vē los sā kt ar DIT Evrika Beach Club Hotel 4* ieteikumu. Viņ a atpū tā s no 13.09. 2023. -22.09. 2023 viss ļ oti patika. Es negaidī ju, ka man patieš ā m patiks atvaļ inā jums Bulgā rijā.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Laba vieta.
Jā , viesnī ca ir “padomju arhitektū ras”, bet ne sliktā kais piemē rs. Pirmais un vissvarī gā kais ir tas, ka viņ š ir pirmajā rindā .
 •  7 mēnešus atpakaļ
laba viesnīca, Wi-Fi nav visur
š ī ir 3* viesnī ca, viss kā rtī bā , tuvu jū rai telpas ir vecas, bet tī ras nav pludmales dvieļ u pludmales krē sli un saulessargi tiek apmaksā ti bā rs pludmalē ir maksas - tas nav no viesnī cas ē diens ir garš ī gs un labi pagatavots bez dedzinā š anas vai liekiem taukiem
 •  7 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca, iesaku
Mums patika š ī viesnī ca. Tiklī dz ieradā mies, mū s reģ istrē ja; mums nebija jā gaida pē c nogurdinoš ā ceļ ojuma.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Mājīga viesnīca. Viss ir forši
Ļ oti draudzī gs personā ls. Lielisks uzturs – daudzveidī gs un ļ oti garš ī gs ē diens. Restorā ns ir kā rtī gs un tī rs.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca. Atpūta bija veiksmīga
Viesnī ca bija ļ oti patī kams pā rsteigums. Laba atraš anā s vieta (netā lu autobusa pietura, lielveikals un jū ra 5 min gā jienā!
 •  8 mēnešus atpakaļ
Viesnīca veca, pluss Wi-Fi darbojas, reģistrēšanās ātra.Jūra 5 min ar kājām, pludmale pašvaldības.
Sā kumā bijā m izmitinā ti dzī voklī (ģ imenes istabā ), jo nebija pieejama divvietī ga istaba. Teica, ka pusdienlaikā istaba bū s gatava, nā koš ajā dienā , protams, koferus un lietas lī dz galam nevar izjaukt, jo vajad...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir kārtībā, bet
Atpū tā mies 10 dienas, istabiņ a standarta, normā la, bet apkalpoš ana tik un tā ! Saglabā jā s ziepes, duš as ž eleja tika izdalī ta tikai vienu reizi.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Viesnīca ir normāla, bet ir zināmas nianses
Viesnī ca atrodas netā lu no jū ras, ir 4 lifti, baseins labs. Starp trū kumiem: istaba tika iztī rī ta pat reizi 8 dienā s un mē s ne reizi neredzē jā m, ka baseins tiktu tī rī ts.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Saulainā pludmale