Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Saulainā pludmale

Novērtējums 9.8
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.8
 • 
Novērtējums 8.4
 • 
Novērtējums 8.1
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Saulainā pludmale pievienot stāstu
Es neiesaku…
Viesnī cas rajons, super Daudz baseinu Virtuve ir garš ī ga Tā s ir VISAS priekš rocī bas Garlaicī gi, “0” animatori, garlaicī gi bē rniem, tas pats pieauguš ajiem Nav orientē ta uz klientu!
 •  3 nedēļas atpakaļ
Viesnīca ir jauka, bet ne bez starpgadījumiem
Pati viesnī ca ir brī niš ķ ī ga, personā ls lielisks, izņ emot apkopē jas, 3dien bija jā maina gulta, balkons vispā r netika tī rī ts 5 dienas un piedevā m pietrū ka bē rna zaļ ā uzvalka.
 •  1 nedēļa atpakaļ
Jauka viesnīca, kas ir pelnījusi savas 3 zvaigznes
1. Man nepatika tikš anā s ar viesnī cas reģ istratū ras darbiniekiem, ja viņ i nebū tu sev pajautā juš i, kad ir iespē jams nostiprinā ties, viņ i bū tu sē dē juš i reģ istratū rā lī dz vakaram, kas ...
 •  1 nedēļa atpakaļ
Pilnīga vilšanās
Bleak Sea Hotel nekā dā ziņ ā neatbilst 3* prasī bā m, bet vispirms vispirms. Mē s iekā rtojā mies ekonomiskajā istabā , duš ā nebija aizkara, viss ū dens izlija uz tualeti un visu, kas bija apkā rt ) un nosusiniet.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Lieliskas brīvdienas!
Mums bija lieliskas brī vdienas ar mazbē rniem treš o reizi, manas 2 atsauksmes ir zemā k, š eit, es tā s neatkā rtoš u. Animā cija š ogad bija vā jā ka, vakara diskotē ka bija neizteiksmī ga, ar kaut kā du kautrī gu ne...
 •  3 nedēļas atpakaļ
Izcila viesnīca!
Pirmo reizi atpū tos ar mazbē rniem š ajā viesnī cā , visiem patika, nā kamgad atgriezī simies (tiklī dz aizmirsies durankulaka muitas š ausmas).
 •  3 nedēļas atpakaļ
Laba viesnīca, atrašanās vieta netālu no jūras ir liels pluss
Viesnī cu izvē lē jā mies netā lu no jū ras, š ī pilnī bā atbilst lū gumam, no istabiņ as varē ja redzē t jū ru : ) Istabas mazas, bet ir viss nepiecieš amais un vē l vairā k: TV, ledusskapis, uzkopš ana k...
 •  3 nedēļas atpakaļ
ATSAUKSMES 2024. gads
Viesnī ca tika izvē lē ta ļ oti ā tri, tā atbilst budž etam - izbraukš anas datumiem un noskaņ ojumam, jo ​ ​ mū su dzī ves 3 gados, pateicoties *osiia, garī gā un fiziskā veselī ba atstā ja mā ju.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Istaba jauka. Wi-Fi telpās nedarbojas
Lieliska viesnī ca. Ļ oti labs personā ls, smaidī gs, draudzī gs, vienmē r gatavs palī dzē t. Tas viss pateicoties viesnī cas vadī bai.
 •  2 nedēļas atpakaļ
Cietie trīs
Draudzī gs un smaidī gs personā ls tikai bagā tiem tū ristiem. Ja nepirksi pie viņ iem internetu, nemainī si naudu un neē dī si papildus restorā nā , uz tevi paskatī sies "no zem pieres" un visur sveicinā s.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Saulainā pludmale