Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Saulainā pludmale

Novērtējums 9.7
 • 
Novērtējums 9.1
 • 
Novērtējums 8.6
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 7.9
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Saulainā pludmale pievienot stāstu
Lieliska viesnīca, labi pavadiet laiku!
Pirms trim gadiem es atpū tos š ajā viesnī cā (atsauksme - skatī t zemā k) ar savu 7 gadus veco mazmeitu, un š ogad mē s š eit lieliski atpū tā mies ar mū su 7 gadus veco mazdē lu.
 •  6 dienas назад
Lieliska viesnīca, paliku šeit trešo gadu
Labdien! Zemā k ir mani komentā ri pirms trim gadiem. Es neatkā rtoš os, viss joprojā m ir ok. Mē s samaksā jā m 40 levas par agro reģ istrē š anos, un pateicoties tam, mums tika pieš ķ irta istabiņ a pulksten 10 pē cpusdie...
 •  6 dienas назад
Lidot ziedē vai medū?
Viņ i ilgi neizvē lē jā s un par to maksā ja ar acumirklī sabojā tu garastā vokli. Bet kā rtī bā... Biļ ete pirkta pē c sistē mas viss iekļ auts uz 7 dienā m no 10.
 •  9 mēnešus atpakaļ
Ļoti laba viesnīca, bet daudz bērnu
Atpū tos viena, ļ oti ā tri ieč ekojos, lai gan ierados agrā k par reģ istrē š anos, istabiņ a bija gatava, uzreiz izsniedza aproci un varē ja izmantot visus pakalpojumus.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Ļoti laba viesnīca ērtai atpūtai
Mē s atpū tā mies viesnī cā Star Hotel Saulainajā Krastā.2021. gada augustā ar septiņ u cilvē ku ģ imeni (5 pieauguš ie un 2 bē rni).
 •  10 mēnešus atpakaļ
ļoti netīrs
Atraš anā s vieta super. Istaba ir piesmē ķ ē ta. Tualete ir burtiski netī ra. Nav mazgā ts 7 dienas. "Restorā nā " nebija pietiekami daudz galdiņ u.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Tuvu jūrai! Tas ir pats svarīgākais!
Laba izmitinā š anas mā ja cilvē kiem, kuri nakš ņ oja un kā rtoja savus darī jumus. Viņ i barojas arī no rī tiem).
 •  10 mēnešus atpakaļ
Mēs neiesakām
Š ī viesnī ca nav 4 zvaigž ņ u. Reģ istratū rā ī sti neko nepaskaidro. Piemē ram, viņ i mums nepaskaidroja, ka telpā nevar ieslē gt gaismu, kamē r speciā lā nodalī jumā nav ievietots metā la atslē gu ...
 •  10 mēnešus atpakaļ
Pretīga viesnīca! Es ļoti neiesaku
Bijā m 5 cilvē ku ģ imene, ar mums bija 2 gadiņ i. Bē rnam no ē diena nekas nederē ja, bija jā iet uz kafejnī cā m un restorā niem, lai pabarotu bē rnu, lai gan ņ ē ma visu ieskaitot, tikai lai nedomā tu par ē dienu.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Ja jums patīk pludmales brīvdienas un jūra, šī viesnīca nav paredzēta jums.
Š obrī d apmetamies š ajā viesnī cā . Viesnī ca ir laba, bet ir daudz mī nusu. Galvenais viesnī cas trū kums ir vī rieš u vī rieš u daļ a.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Saulainā pludmale