Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Saulainā pludmale

Novērtējums 9.7
 • 
Novērtējums 8.6
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.1
 • 
Novērtējums 9.6
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Saulainā pludmale pievienot stāstu
Lieliska budžeta viesnīca!!!
Es rakstu š o atsauksmi tieš i no viesnī cas. Ī paš i pirms manis pē dē jo reizi par viņ u runā ja pirms 4 gadiem. Viesnī ca ir nepelnī ti atstā ta novā rtā .
 •  5 mēnešus atpakaļ
Atrašanās vieta ļoti ērta, klusa, un ir baseins.Pārējais ir šausmas-šausmas
Vecas telpas, Jū tos pamesta. Paklā js istabā ir netī rs, nav ī paš i ē rts, basā m kā jā m staigā t nicī gi. Nebija atkritumu maisu.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Šausmas
Ļ oti skaļ š no ielas, nav iespē jams gulē t. Tualetē kaimiņ i ļ oti skaļ i laiž ū deni no augš as. Ļ oti slikta trokš ņ u izolā cija, dzirdami kaimiņ i runā jam un klepojam, š ausmas.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca, lieliski slidkalniņi, lielisks ēdiens. Tuvu jūrai.
Laba budž eta viesnī ca, lieliski slidkalniņ i, daudzveidī gs ē diens! Tuvu jū rai. Ļ oti labi atpū tā mies. Bē rnus iepriecinā ja slidkalniņ i ar baseiniem.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Neatbilst reālajam attēlam
Nopirku biļ eti uz 9 naktī m cerī bā labi atpū sties, bet tā s nebija! Tā tad mū su atvaļ inā juma sā kums, izbraukš ana bija no Č erņ ivci pilsē tas, mū s aizveda pā rvadā tā js VK-tour, pagā juš...
 •  5 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca, lielisks wifi, lielisks ēdiens
Atpū tā mies ar bē rniem 2022. gada augustā , mums viss patika. Jauni, moderni un plaš i numuri ar skatu uz baseinu. Draudzī ga administrā cija, vienmē r gatava palī dzē t it visā .
 •  6 mēnešus atpakaļ
Atrašanās vieta laba, viesnīca normāla, apkalpošana neapmierinoša!
Ja vē laties atpū sties gandrī z jū ras krastā un pa viesnī cas logu redzē t skatu uz jū ru vai pat Nesebras vecpilsē tas panorā mu, tad jums vajadzē tu doties uz Kyparisity Hotel.
 •  6 mēnešus atpakaļ
Wors viesnīca jebkad
Katru gadu mē s ar draudzeni atbraucam uz Burgasu atvaļ inā jumā. Pirmo un pē dē jo reizi izvē lē jā mies š o viesnī cu, es tieš ā m nesaprotu, kā to sauc par viesnī cu, nevis hosteli.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca, labi pavadiet laiku!
Pirms trim gadiem es atpū tos š ajā viesnī cā (atsauksme - skatī t zemā k) ar savu 7 gadus veco mazmeitu, un š ogad mē s š eit lieliski atpū tā mies ar mū su 7 gadus veco mazdē lu.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca, paliku šeit trešo gadu
Labdien! Zemā k ir mani komentā ri pirms trim gadiem. Es neatkā rtoš os, viss joprojā m ir ok. Mē s samaksā jā m 40 levas par agro reģ istrē š anos, un pateicoties tam, mums tika pieš ķ irta istabiņ a pulksten 10 pē cpusdie...
 •  7 mēnešus atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Saulainā pludmale