Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Burgasa

Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 7.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 5.0
 • 
№5. Bolgariia 4*
Novērtējums 2.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Burgasa pievienot stāstu
Diezgan parasta viesnīca
Es biju Aqua, kad darba darī š anā s apmeklē ju Burgasu. Ko es varu teikt? Parasta laba viesnī ca, nekā pā rdabiska te nav, personā ls nav nolaidī gs savos pienā kumos un rezultā tā diezgan tī rs un ē rts.
 •  8 gadiem atpakaļ
Normāla viesnīca. Tas ir tieši trīs zvaigznes - ne vairāk.
Izvē lē jā mies Bulgā riju, jo 2003. gadā bijā m Albenā (Varnā ) un mums tur patika. "Atlantis" atrodas Burgasas pilsē tā Sarafovo kvartā lā .
 •  9 gadiem atpakaļ
Ļoti slikta skaņas izolācija, tu dzirdi kaimiņus kā savā istabā. atpūtas nav
Reģ istrē š anā s bija ā tra, apkalpoš ana neuzkrī toš a, brokastis nebija daudzveidī gas, bet izsalcis nepaliksi. ATRAŠ ANĀ S VIETA IZCILA.
 •  10 gadiem atpakaļ
Vislabākais...
Autobusa tū res laikā Rumā nija-Bulgā rija-Turcija apmetā mies 5 viesnī cā s. No tiem "Aqua" bija vislabā kais. Ī paš i atceros brī niš ķ ī gā s brokastis.
 •  11 gadiem atpakaļ
Fotoreportāža Sarafovo, Bulgārija
Trī s draudzenes atpū tinā jā m laika posmā no 2012. gada 21. jū nija lī dz 2012. gada 1. jū lijam. Viesnī ca ir 100% ģ imenes tipa.
 •  12 gadiem atpakaļ
laba viesnīca
Bijā m ekskursijā "Tuvo Austrumu noslē pumi. Nakš ņ ojā m Burgasā viesnī cā Aqua Hotel. Viesnī ca laba, numuriņ i tī ri, santehnika forš a, istabā s nav duš a, bet vanna, ē diens ļ oti labs, ī paš i pē...
 •  12 gadiem atpakaļ
Es neiesaku palikt Fors viesnīcā (Burgasa)
Pirmais iespaids - nav ē rta, bet tī ra neliela viesnī ca. Istabas ir vienkā rš as, bez telefona, bez bā ra, bet nakš ņ oš anai der.
 •  12 gadiem atpakaļ
Pieklājīga viesnīca
Atpū tā s š ajā viesnī cā no 2011. gada 28. februā ra lī dz 7. martam. Viesnī ca man patika, lai gan nav ne baseina, ne spa, ne dž akuzi.
 •  13 gadiem atpakaļ
Visu laiku sliktākā viesnīca
Viesnī ca Burgas atrodas paš ā pilsē tas centrā , tā pē c, acī mredzot, tū risma aģ enti to "bā ž ". Viesnī cas 1.
 •  13 gadiem atpakaļ
brīvdienas Atlantīdā
Viesnī ca ir labi uzbū vē ta, uzkopš ana un veļ as maiņ a notika laikā . Tač u atpū tas kvalitā ti nosaka citi. 1. biež i naktī smirdē ja pē c kanalizā cijas - aiztaisī jā m balkonu.
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Burgasa