Trakia Hotel 3*– Atsauksmes

40
Novērtējums 9.110
№1 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
8.9 Numurs
9.2 apkalpošana
9.3 Tīrība
9.6 Uzturs
9.1 Infrastruktūra
Viesnīca tika atklāta 1970. gadā, pēdējais renovācija veikta 2001. gadā. Tā sastāv no 3 stāvu ēkas. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар pavlisheva.olga
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ī viesnī ca bija otrā brī vdienu pieredze Bulgā rijā . Pagā juš ajā gadā bija 4* viesnī ca. Un š ī viesnī ca Trakia ar 3 * ir vienkā rš i super! Salī dzinot ar iepriekš ē jo, tas ir daudz tī rā ks, diezgan liela, sakopta teritorija, brī niš ķ ī gs baseins un animā cija. … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca bija otrā brī vdienu pieredze Bulgā rijā . Pagā juš ajā gadā bija 4* viesnī ca. Un š ī viesnī ca Trakia ar 3 * ir vienkā rš i super! Salī dzinot ar iepriekš ē jo, tas ir daudz tī rā ks, diezgan liela, sakopta teritorija, brī niš ķ ī gs baseins un animā cija. Reģ istrē jies bez problē mā m un bez rindas. Istaba vienkā rš a, bet viss nepiecieš amais bija, viss darbojā s pareizi. Gaisa kondicionieris, plakanā ekrā na televizors. Ledusskapja nebija, bet to varē ja ievietot par 5 levā m (100 UAH) dienā . Mē s iztikā m bez viņ a. Divas pusotras gultas ir saliktas kopā un viens dī vā ns. Mē s bijā m trī s: es un divi bē rni. Guļ amvietu bija daudz. Istaba diezgan plaš a, liels balkons ar galdu un veļ as ž ā vē tā ju. Daļ ē ja uzkopš ana tika veikta katru dienu (mazgā ta grī da gaitenī un balkonā ), dvieļ i tika mainī ti katru dienu, gultas veļ a reizi nedē ļ ā . Dvieļ i un gultas veļ a bija balti, nebija nekā saplē sta un nobruž ā ta. Ē diens bija garš ī gs un daudzveidī gs.
Mani ļ oti iepriecinā ja plaš ā augļ u daž ā dī ba: ā boli, persiki, nektarī ni, aprikozes, kivi, apelsī ni, greipfrū ti, arbū zi, melones. Vienmē r bija cū kgaļ a, vista, zivis, daž reiz trusis. Ē dienu vienmē r bija daudz (pastā vī gi tika nests). Garš ī gi deserti. Brokastī s bija pat jogurts. Saldē jums pusdienā m un vakariņ ā m. Un turklā t pie baseina atradā s saldē juma ledusskapis. Pie baseina ir arī hotdogi un sviestmaizes. Netī rie trauki tika notī rī ti ļ oti ā tri un nebija problē mu dabū t galdu. Peldbaseins bija izcils punkts. Skaista organizā cija un dekorē š ana ar tiltiņ iem. Zonē jums dziļ umā , vienmē rī ga iekļ ū š ana ū denī . Ū dens slidkalniņ i. Bija atseviš ķ s bē rnu baseins ar slidkalniņ iem, ū dens tajā ļ oti labi sildī ja. Bija divas dž akuzi ar siltu ū deni. Bija laba animā cija gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Diena pie baseina, vakars restorā nā . Garš ī gi
Bezmaksas kokteiļ i un daž ā di stiprie alkoholiskie dzē rieni baseina bā ros un vestibilā.
Bā ros bija arī paš apkalpoš anā s kafijas automā ti. Vestibila bā rā bija dzeramā ū dens automā ts ar diennakts piekļ uvi. Viesnī cas teritorija ir ļ oti tī ra un labi uzturē ta. Lī dz pludmalei aiziet 5-10 minū tes (man bija bē rni, tā pē c pagā ja ilgā k). Pludmale ir plaš a un tī ra. Maksas un brī vā s zonas mijas, tā pē c ar brī vu vietu problē mu nebija. Vienī gais negatī vais ir duš as trū kums pludmalē . Visi atgriezā s viesnī cā smiltī s. Viesnī cā nebija dzē rā ju un trokš ņ ainu cilvē ku, pā rsvarā ģ imenes ar bē rniem. Kopē jais rezultā ts: 10/10 par salī dzinoš i nelielu naudu. Netā lu atrodas Trakia Plaza 4 * ē ka (š ī m viesnī cā m ir vienā da teritorija un infrastruktū ra), tā pē c varat uzņ emt ē rtā ku numuru.
аватар 86jjj
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Labdien! Zemā k ir mani komentā ri pirms trim gadiem. Es neatkā rtoš os, viss joprojā m ir ok. Mē s samaksā jā m 40 levas par agro reģ istrē š anos, un pateicoties tam, mums tika pieš ķ irta istabiņ a pulksten 10 pē cpusdienā un vakariņ as. … Tomēr ▾ Labdien!
Zemā k ir mani komentā ri pirms trim gadiem. Es neatkā rtoš os, viss joprojā m ir ok.
Mē s samaksā jā m 40 levas par agro reģ istrē š anos, un pateicoties tam, mums tika pieš ķ irta istabiņ a pulksten 10 pē cpusdienā un vakariņ as. Pretē jā gadī jumā mē s bū tu reģ istrē juš ies pulksten 14:00. un nebija pusdienas.
Visu atpū tas laiku tikai vienu dienu peldē jā mies uz slidkalniņ iem un baseinā , jo bija lietus.
Kopumā viesnī ca tiek uzskatī ta par 2 *, tač u tā ir diezgan laba kā trī szvaigž ņ u.
аватар ellin4.zaripova
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tas viesnī cā Trakiya ģ imene. Sā kš u ar nakš ņ oš anu. Ieradā mies 20os, tikā m uzreiz novietoti, paē dinā ja vakariņ as dodoties uz 101. istabu tieš i no reģ istratū ras pirmajā stā vā . Mums nepatika numurs un gā jā m pā rģ ē rbties, bet viņ i teica, ka nav istabu, atnā c no rī ta, tad uzreiz sapratā m, ka nekam neder. … Tomēr ▾ Atpū tas viesnī cā Trakiya ģ imene. Sā kš u ar nakš ņ oš anu. Ieradā mies 20os, tikā m uzreiz novietoti, paē dinā ja vakariņ as dodoties uz 101. istabu tieš i no reģ istratū ras pirmajā stā vā . Mums nepatika numurs un gā jā m pā rģ ē rbties, bet viņ i teica, ka nav istabu, atnā c no rī ta, tad uzreiz sapratā m, ka nekam neder. Gā jā m pastaigā ties, lai atrastu jū ru, tik ilgi gā jā m, biju sarū gtinā ts, ka tik tā lu bū s jā iet, negribē jā s atgriezties istabā : (No rī ta uzzinā jā m, ka jū ra bija nav tā lu un atradu veidu, kā staigā t lē nā tempā apmē ram 5 minū tes.
Istaba: vecas mē beles, netī rs paklā js, bail uz tā celties vannas istabā smarž o pē c mitruma, istaba tumš a uz balkona, saule nekad nav, lietas než ū st, tā pē c ķ er wi-fi. Ja jū s nepievē rš at uzmanī bu visai š ai uzmanī bai, jū s varat dzī vot. Vē l viena veļ a un dvieļ i tiek mainī ti ik pē c trim dienā m.
Teritorija: skaista, viss tī rs! Mī nus aukstais baseins. Bē rnu silts.
Ē diens: viss ļ oti garš ī gs, bet vienmuļ š . Ir viesmī ļ i, kuri š ķ ī vjus paņ em tieš i ē dienreizes laikā , biju š okā ! Jums tas bija jā paņ em, ja varē ja.
Jū ra: tikai klase!
Kā du dienu laika apstā kļ i pievī la visu dienu lija lietus.
Bulgā rijā man vispā r pirmo reizi viss patika, pā rsteidza rosī gā dienas un nakts dzī ve pilsē tiņ ā , kafejnī cu un veikalu klā tbū tne, pā ri ceļ am ja izej cauri Trakia Plaza ir Magnit lielveikals, tad ja ej pa to paš u ielu ir Mladost lielveikals tur lē tā ks bet rindas milzī gas. Nav valodas barjeras. Viesnī cā ir bankomā ts, lai no tā s izņ emtu naudu mazliet pā rcenots, daudz apmainī tā ju.
Man patika viss, izņ emot viesnī cas numuriņ us
аватар 86jjj
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū š amies jau otro gadu, mums viss atbilst, mans detalizē ts apskats par to ir š eit, tieš i zemā k. Nelika vilties. Atpū sties ar bē rniem lē ti, ar slidkalniņ iem un garš ī gi - ideā li. … Tomēr ▾ Atpū š amies jau otro gadu, mums viss atbilst, mans detalizē ts apskats par to ir š eit, tieš i zemā k.
Nelika vilties. Atpū sties ar bē rniem lē ti, ar slidkalniņ iem un garš ī gi - ideā li.
Вечернее ;)
аватар Olga374726
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m, mums arī finansiā li derē ja. Viņ i uzreiz iekā rtojā s, labi iztī rī ja istabu, istaba man piestā vē ja. Teritorija liela, laba, kopā savienotas vairā kas Trakia viesnī cas. Pilsē tas pludmale, blakus daudz visa kā (veikali, kafejnī cas), lī dz promenā dei 10 min gā jiens, lī dz jū rai arī. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m, mums arī finansiā li derē ja. Viņ i uzreiz iekā rtojā s, labi iztī rī ja istabu, istaba man piestā vē ja. Teritorija liela, laba, kopā savienotas vairā kas Trakia viesnī cas. Pilsē tas pludmale, blakus daudz visa kā (veikali, kafejnī cas), lī dz promenā dei 10 min gā jiens, lī dz jū rai arī.10 min. Ē diens izcils, viss garš ī gs, mazliet vienmuļ i, bet tas laikam tā pē c, ka tas bija sezonas beigas. Ekskursijā s nedevā mies, lai gan gidi piedā vā ja. Viesnī cā mums viss patika, bijā m ļ oti apmierinā ti.
аватар roman99005
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mums aģ entū rā par mū su summu piedā vā ja vairā kus variantus, no kuriem izvē lē jā mies š o viesnī cu. Iekā rtojā mies normā li, viens trū kums ir tas, ka ieradā mies ļ oti agri, 05:30 jau bijā m klā t un bija jā gaida lī dz 14:00. … Tomēr ▾ Mums aģ entū rā par mū su summu piedā vā ja vairā kus variantus, no kuriem izvē lē jā mies š o viesnī cu. Iekā rtojā mies normā li, viens trū kums ir tas, ka ieradā mies ļ oti agri, 05:30 jau bijā m klā t un bija jā gaida lī dz 14:00. Man nepatika, ka ir krievu kanā li, bet nav ukraiņ u. Un tā , viss, kas bija viesnī cas aprakstā , viss bija tā . Istaba ir normā la. Ē diens ir normā ls. Liela teritorija, liels baseins. Tika piedā vā tas ekskursijas, bet mū s neinteresē ja.
аватар 86jjj
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viņ i gatavo ļ oti labi (ī paš i zupas), garš ī gi, daudzveidī gi, un š efpavā ri un darbinieki nav slavē jami. Reti gadā s atrast tik kvalitatī vu servisu kopā . Viesnī cas numuriņ š atradā s Baikā la viesnī cas pusē , turpat netā lu apstā jā s zirgu pajū gi. … Tomēr ▾ Viņ i gatavo ļ oti labi (ī paš i zupas), garš ī gi, daudzveidī gi, un š efpavā ri un darbinieki nav slavē jami. Reti gadā s atrast tik kvalitatī vu servisu kopā .
Viesnī cas numuriņ š atradā s Baikā la viesnī cas pusē , turpat netā lu apstā jā s zirgu pajū gi. Cik daudz prieka par mazdē lu (3 gadi) : ) Dienas miegs vai nakts - skatī jā s uz vagoniem, bet vilcieni, kas brauc pa ielu, ļ oti patika. Ar aizvē rtā m balkona durvī m viss š is izpildī jums (zirgi, vilcieni) nekā das problē mas nerada, tieš i otrā di, ir skaisti.
Vē l gribu atzī mē t labo attieksmi pret viesnī cas viesiem: ieradā mies agri no rī ta – mums ļ ā va paē st brokastis, lai gan reģ istrē š anā s bija strikti 14.00. Izbraucā m 16.00 - izbraukš anas dienā pusdienojā m. Aizvedu no restorā na uz pludmali ā bolu, bē rnam persikus, neviens neaizliedza.
Baseini un slidkalniņ i ir lieliski.
Kopumā es iesaku viesnī cu visiem.
Vienī gais, ka lī dz vakaram bija daudz iereibuš u atpū tnieku. Daž i piedzē rā s. Pie mums pa dienu baseinā noslī ka viena dā ma . . neviens uzreiz nesaprata kas notiek . . š ausmī gs skats - piedzē rusies sieviete baseinā . Lai gan dziļ ums bija 1.40. Viņ i vilka viņ u uz sauļ oš anā s krē sliem, viņ as mazā meitene raudā ja netā lu. Kurš tā diem zirgiem aizliegtu daudz dzert (
аватар donatasha
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Hotelj ponravilsja. Nomera konesno mogli bitj pocise. Kuhnja ir vienkā rš i super!! ! Sef povar, administrators zala, takie trudjagi. Visi otzivcicvi i ulibcivi. Mame bilo 60 let, tak tortik spekli i pesenku speli, bilo prijatno. Ezdili Novaturs. An? elai spasibo. … Tomēr ▾ Hotelj ponravilsja. Nomera konesno mogli bitj pocise. Kuhnja ir vienkā rš i super!! ! Sef povar, administrators zala, takie trudjagi. Visi otzivcicvi i ulibcivi. Mame bilo 60 let, tak tortik spekli i pesenku speli, bilo prijatno. Ezdili Novaturs. An? elai spasibo.
аватар Arinapif
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Atpū tā mies 2 nedē ļ as ar ģ imeni 2 pieauguš ie 2 bē rni 12 gadi 10 mē neš i. Viss patika, super pabaroja. Vecā kā visu dienu baseinā , animā cijas super, jautri. Mī nusi manuprā t. nav lifta, mums nav ratu ko valkā t, par laimi 2 stā vs, nav fē na, bet es nē sā ju savu, kosmē tiku lej tikai dozatorā , istaba maza, par gultu maksā ja 70 lev. … Tomēr ▾ Atpū tā mies 2 nedē ļ as ar ģ imeni 2 pieauguš ie 2 bē rni 12 gadi 10 mē neš i. Viss patika, super pabaroja. Vecā kā visu dienu baseinā , animā cijas super, jautri. Mī nusi manuprā t. nav lifta, mums nav ratu ko valkā t, par laimi 2 stā vs, nav fē na, bet es nē sā ju savu, kosmē tiku lej tikai dozatorā , istaba maza, par gultu maksā ja 70 lev. , un atveda vecu arē nas gultu ar matraci, Logi kā kartons, visu dzird lī dz 12 naktī , tad normā li. Bet slidkalniņ u klā tbū tne, liels baseins, animā cija, garš ī gs ē diens nosedz š os mī nusus! Iesaku Gianni restorā ns, neiesaku pretī esoš o Marbela kafejnī cu. Paldies Trakia, ar mazuli lieliski atpū tā mies! ! !
аватар Marinamuntian1
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Kā vienmē r, viesnī cu izvē lē jos pē c Tophotels mā jaslapas un citu lī dzī gu vietņ u atsauksmē m. Pagā juš ajā gadā bija atsauksmes par Trakijas viesnī cu - vai nu viss ir lieliski, vai viss ir briesmī gi. Bet slidkalniņ u klā tbū tne un slē gtā teritorija mani uzpirka, tā pē c nopirkā m ekskursiju un devā mies. … Tomēr ▾ Kā vienmē r, viesnī cu izvē lē jos pē c Tophotels mā jaslapas un citu lī dzī gu vietņ u atsauksmē m. Pagā juš ajā gadā bija atsauksmes par Trakijas viesnī cu - vai nu viss ir lieliski, vai viss ir briesmī gi. Bet slidkalniņ u klā tbū tne un slē gtā teritorija mani uzpirka, tā pē c nopirkā m ekskursiju un devā mies.
Ceļ oju ar savu 8 gadus veco dē lu. Mums nepaveicā s uzreiz reģ istrē ties, bet ieradā mies viesnī cā.10:00, un es principā biju tam gatava - dē la peldkostī ms un peldbikses ar dvieļ iem bija tuvu koferī , pā rģ ē rbā mies tualetē un devā mies. peldē ties baseinā . Koferi tika atstā ti reģ istratū rā , viņ iem nav bagā ž as telpas, diemž ē l.
Iepriekš es ļ oti lū dzu mū s izmitinā t kreisajā spā rnā tā lā k no zirgiem, bet lai istabā bū tu Wi-Fi. Mū s izmitinā ja pusdivos, kreisajā spā rnā.418. kabinetā , viss bija tā , kā prasī ju, arī Wi-Fi. Par istabā m jau ir daudz rakstī ts, viss strā dā , mē beles nav jaunas, bet kaut kā man der. Pienā cī ga izmē ra balkons, tajā ir lielisks ž ā vē tā js, divi plastmasas krē sli un galds ar pelnu trauku. Istabā , kā arī viesnī cas telpā s smē ķ ē t nedrī kst, bet ā rā smē ķ ē t var visur. Kam š is jautā jums ir bū tisks – paturiet to prā tā .
Vanna - lai nelī stu atklā ti uz grī das, iebā zā m aizkaru paplā tē un bija labi, labi, vienu dvieli paturē jā m uz grī das. Protams, palete varē ja bū t lielā ka - biju vidē ja auguma un tajā kaut kā ietilpa 46 apģ ē rba izmē ri. Bet ir labi mazgā t.
Logi vē rsti uz ielu, austrumu virzienā - no rī ta istabā saulains, vakarā nav karsts. Kustī ba pa ielu, protams, lī dz rī tam, bet kaut kā tas netraucē ja, varbū t izglā ba augstais stā vs. Iztī rī ja - labi, bet istabā necū kojā mies, uz paklā ja nebija smilš u, sū ca lī dz sirdsapziņ ai, veļ a tika mainī ta 1 reizi, dvieļ i - pē c 3 dienā m, 2 lieli un 2 mazi.
Ē diens viesnī cā , protams, bija ļ oti iepriecinoš s un daudzveidī gs, un viss ir vienmē r, un arī uzkodas ar desiņ ā m, siltā s sviestmaizes, saldē jumu - ja vien netrū ktu lifta ar nepiecieš amī bu klī st pa trepē m uz 4. stā vu, tur noteikti apē stu pā ris izmē rus. Bā rā patī kams gaiš ais alus, pā ris reizes ņ ē mu baltvī nu - normā lu, sausu galda vī nu, taisa arī labus kokteiļ us, bē rniem taisa bezalkoholiskos, dē lam patika. Puiš i un meitenes ļ oti pieklā jī gi, jautri, gandrī z visi runā vai vismaz saprot krieviski, reģ istratū rā runā un saprot.
Lī dz jū rai jā iet pa ē nainu ieliņ u garā m veikaliem, gā jā m 7 minū tes, tas nemaz netraucē ja, labā k laicī gi nā c uz pludmali, ja gribi apsē sties tuvā k ū denim. Protams, slikti, ka nav dvē seles, ko izskalot, bet es to neatceros arī Zelta smiltī s. Viesnī cas ieejas priekš ā ir birste - var notī rī t smiltis no kā jā m.
Viesnī ca mums patika, ja dosimies uz Saulaino Krastu vē lreiz - š o viesnī cu noteikti apsvē rsim, par tā s cenu tieš ā m pā rsteidzu ar kvalitā ti. Ja netraucē tas, ka istabā nebū s superjaunu mē beļ u un neliela pastaiga lī dz jū rai nav nekā da traģ ē dija – droš i vari doties.
Parādīt vairāk »


iemiesojums jlena75
Vai varat, lūdzu, pastāstīt, kā lūgt ērtāku viesnīcas numuru? Spārnā prom no zirgu stāvvietas.Tas uzreiz jāprasa reģistrējoties (kā? Piedāvāt papildus samaksu? Cik?) Vai paļauties uz likteņa gribu, paskatieties, kur viņi apmetīsies, un tad ja nepatīk, palūgt mainīt? Pastāsti man, kā rīkoties!
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 6 atbildes
iemiesojums igor71207120
Vai Trakia 3 ir autostāvvieta. Ja kāds brauca ar mašīnu uz šo viesnīcu, rakstiet.
10 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums griczenko3
Pastāstiet man, kā rezervēt šo viesnīcu, es to īsti nevaru atrast internetā.
11 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 7 atbildes
iemiesojums olga17477
Sakiet, lūdzu, es nevaru saprast, kā iziet no istabas tieši uz ielu vai uz kopējo koridoru? Un kāds ir grīdas segums istabā? Paldies!
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
iemiesojums Tetyanka78
Paldies par atbildēm. Un vēl jautājums: vai istabās ir trokšņains un vai augustā pie jūras ir daudz cilvēku? Tā kā man patīk pusdienlaikā atpūsties savā istabā, vai to var izdarīt mierīgi.
12 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель был открыт в 1970 г., последняя реновация проводилась в 2001 г. Состоит из 3-этажного здания. Отель отлично подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Продуктовый магазин и ресторан находятся в 5 минутах ходьбы от отеля Trakia. До центра морского курорта Солнечный берег — 500 метров. Расстояние до главного автобусного вокзала составляет 250 метров.
Pludmales apraksts В 100 м от отеля.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Магазины, 2 бара.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • vēlā izbraukšana
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports
 • galda teniss  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 185 номеров.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Sunny Beach, Bulgaria
Tālruņi: 359 (554) 25505
Tīmekļa vietne: Trakia Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).