Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Albena

Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 7.5
 • 
№3. Slavuna 3*
Novērtējums 8.8
 • 
Novērtējums 7.6
 • 
Novērtējums 7.5
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Albena pievienot stāstu
Mums patika
Nolē mā m doties atvaļ inā jumā uz Bulgā riju, kur viss iekļ auts. Mē s izvē lē jā mies ceļ ojumu aģ entū ru Renome un ceļ ojumu aģ enti Gaļ inu, liecina mā miņ u atsauksmes no moldā vu foruma mama.
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca. Nākamgad nāksim atkal
Š ogad atpū tā mies Ā frikā , pirms mē neš a atgriezā mies pē c 2 nedē ļ u atvaļ inā juma no Spā nijas.
 •  3 gadā atpakaļ
Albēna patīkami apmierināta
Pirmo reizi atpū tā mies Bulgā rijā un bijā m apmierinā ti. Viesnī ca Compass 3 * izrā dī jā s ļ oti pieklā jī ga.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīca nav slikta, nometne nav ieteicama
Pati viesnī ca nav slikta, bet nometnes organizā cija ir bezjē dzī ga! Ļ oti vienmuļ a ē dienkarte, maz dā rzeņ u un augļ u, biež i vien negatavi.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcas Dobrudža apskats
Mums aģ entū rā piedā vā ja š ā du viesnī cu. Istabā mums nebija nekā du trū kumu, norē ķ inā š anā s bija normā la.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcas Dobrudža apskats
Š o viesnī cu man ieteica mans tū risma operators, bet es biju apmierinā ta ar š o viesnī cu. Norē ķ ins bija lielisks, tika nodroš inā ta laba istabiņ a.
 •  3 gadā atpakaļ
Ļoti NETĪRAS telpas
Es paliku š ajā viesnī cā kopā ar mammu. Es š ai vietai nedotu vairā k par 3*. Ja jū s ieradā ties viesnī cā naktī vai agri no rī ta, iesaku piemaksā t par agro reģ istrē š anos (mums piedā vā ja), jo j...
 •  4 gadā atpakaļ
Mums ļoti patika
Izvē lē jā mies atvaļ inā jumu Bulgā rijā , jo mums ļ oti patika. Š oreiz izvē lē jā mies privā tu kū rortu Albenā un nenož ē lojā m.
 •  4 gadā atpakaļ
Ļoti iesaku šo nometni!
Ļ oti iesaku š o nometni! Ē diens ļ oti vienmuļ š , maz dā rzeņ u, augļ u, biež i vien negatavi. Nav deklarē tu apļ u/sekciju, no rī ta 1.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Viesnī ca ar mū sdienī gu svaigu remontu un mē belē m. Personā ls lielisks, istabu uzkopš ana ir ikdienas un ļ oti laba, katru dienu dvieļ u maiņ a, ik pē c 3 gultā m.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Albena