Nesebras vecpilsēta

Nesebras vecpilsēta, Nesebras vecpilsēta
Bulgārija, Nesebāra
Novērtējums 8.2
10 Pamatojoties 11 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 42.6592, 27.7354

Nesebras vecpilsēta

Nesebras vecpilsēta, Nesebras vecpilsēta
Bulgārija, Nesebāra
Vecā Nesebāra atrodas nelielā pussalā, ko ar zemi savieno šaurs, apmēram 400 metrus garš šaurums. Nesebras pilsēta ir viena no vecākajām pilsētām Eiropā ar aptuveni 10 000 iedzīvotāju. Tā ir senās trāķu apmetnes ar nosaukumu Mesembria pēctece, kas pastāvēja no pirmās tūkstošgades pirms mūsu ēras sākuma. e. No 510. gada pirms mūsu ēras e. tā tika pārvērsta par grieķu koloniju.

1983. gadā Nesebras vecpilsētas teritorija tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Pilsētas vecajā daļā notiek intensīva arheoloģiskā izpēte. Izrakumu laikā tika atklātas mūsu ēras 9. gadsimtā celtās baznīcas drupas. e., kā arī bizantiešu terminu paliekas.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (11)
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Dzī vojā m Fiesta-M viesnī cā un nolē mā m braukt ar autobusu uz Veco Nesebru. Ļ oti ā tri (vairā kas pieturas) un diezgan pieņ emamā m cenā m. Mani š okē ja dzirnavas, kas daļ ē ji saglabā juš ā s kopš seniem laikiem! Mani ļ oti patī kami pā rsteidza neredzī go kartes klā tbū tne pie ieejas pilsē tā - tas ir ļ oti forš i! Patika pilsē tiņ as pati atmosfē ra, tā s bruģ ē tā s š aurā s ieliņ as, skaistas mā jas, lielais baznī cu skaits - ī paš i patika Kristus Pantokrā ta baznī ca ar svastikas ornamentu.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Maza pilsē tiņ a netā lu no Sveti Vlas. Braucā m ar autobusu, tad kā jā m pā ri tiltam uz vecpilsē tu. Skaista veca arhitektū ra. Nopirka vispā rē jo biļ eti. kuru es absolū ti neiesaku. Tā kā vē rtī ba ir tikai pirmais lielā kais muzejs. Kurā ir daudz senlietu. Visas pā rē jā s ē kas iekš pusē ir tieš i tā das paš as. Tikai plikas sienas. Teritorijā ir strū klakas ar dzeramo ū deni.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Tā pē c, kā vē sturisku vietu apmeklē juma cienī tā js, es apmeklē ju š o vietu. Man ļ oti patika, lai gan lī dzi esoš ajā ceļ vedī bija "ne ī paš i". Skaista vieta, patī kami klī st pa ielā m, aiziet lī dz jū rai, starp citu paveras skaistas ainavas. Apmeklē juma laikā bija ļ oti karsts, bet palī dzē ja avoti ar ledainu ū deni. Pusdienojā m restorā nā ar panorā mas skatu uz jū ru un nacionā lo virtuvi.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Iesaku iepazī ties ar video no manas apskates ekskursijas pa seno Nesebras pilsē tu, kuras dzimš anas datums ir krietni pirms mū su ē ras. Teritorijā atrodas daudzas senas baznī cas un citas celtnes. 1983. gadā pilsē ta tika iekļ auta UNESCO sarakstā. https://www. youtube. com/watch? v=es1L0HvG_LI
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Man ļ oti patika vecā s Nesebras ielas, kur mijas pagā tne un tagadne, arhaiskais un mū sdienī gais. Vienī gais, kas pilnī bā sabojā iespaidu par pilsē tu, ir tū ristu pū ļ i, bet, ko lai dara - tā ir visu UNESCO mantojumā iekļ auto vietu daļ a. Tū risti te plū st kā muš as uz medu: ) Pussalā daudz daž ā du gadsimtu baznī cu drupas, cietokš ņ a mū ra drupas, torņ i, vā rti, reljefi, skaistas š auras bruģ ē tas ieliņ as un no koka dē ļ iem celtas zvejnieku mā jas.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Arhitektūras rezervāts Old Pomorie mājas
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Bulgārija, Pomorie
Arhitektūra, Muzeji
attālums: 13.5 km.
Uz kartes
Svētā Jura klosteris Pomorijā
Novērtējums 6.0 - 1 pārskats
Bulgārija, Pomorie
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 14 km.
Uz kartes
Jupitera tempļa drupas
Nav atsauksmju
Bulgārija, Pārskats
Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 21.8 km.
Uz kartes
Svētā Ivana sala
Nav atsauksmju
Bulgārija, Sozopole
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 24.8 km.
Uz kartes
Sena cietokšņa drupas
Nav atsauksmju
Bulgārija, Byala
Arhitektūra, Muzeji, Stats
attālums: 25.6 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu