Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Saulaina diena

Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 6.1
 • 
№3. Veronika 3*
Novērtējums 8.0
 • 
№4. Marina 4*
Novērtējums 5.3
 • 
Zelta smiltis  • 
Svētais Konstantīns un Jeļena
Nav ziņojumu par Saulaina diena   Rakstiet
Tūristu stāsti par Saulaina diena pievienot stāstu
Lieliska viesnīca
Ļ oti laba viesnī ca. Divus gadus pē c kā rtas bijā m atvaļ inā jumā un š ogad tur atgriezī simies. Virtuvē strā dā turku komanda.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Saulainais krasts 2019: dejas un darbs
Internetā tiek reklamē ts par apmā cī bu — izveidojiet pats savu jogas tū ri Bulgā rijā , protams, ja jū s tur dzī vojat. Nu, kad tu atnā c tur strā dā t, tu tur dzī vo, vai kā ?
 •  4 gadā atpakaļ
Šausmas atpūtniekam
Briesmī ga attieksme pret ciemiņ iem, viss kas tev neder visas tavas problē mas....ē diens š ausmī gs, augļ i nav pirmais svaigums, viesnī cas menedž ere atbild uz viesu lū gumiem "nepatī k tā ir tava problē ma" jums liekas idiots par ...
 •  7 gadiem atpakaļ
Uzmanību viesnīcas vadītāja MARINA boor un nezinošs!
Gribu atzī mē t viesnī cas vadī tā jas Mitkas Atanasova absolū ti niķ ī go un nezinoš o attieksmi pret viesiem. Fakts ir tā ds, ka starp mani un viņ u bija konflikts, kura laikā es kā kliente jutos aizvainota.
 •  7 gadiem atpakaļ
Šī viesnīca tika nojaukta 2015. gada pavasarī.Viņa vairs nav.
Š ī viesnī ca tika nojaukta 2015. gada pavasarī . Nav jē gas meklē t atsauksmes par to.
 •  9 gadiem atpakaļ
Viesnīca nepārprotami nav līdz 4 *
Izvē lē jos viesnī cu, jo bija jā brauc paš ai ar bē rniem 2 un 5 gadus veciem, un pat septembra vidū (agrā k nevarē ju aizbē gt) un gribē jā s vismaz paelpot jū rā , vairs necerē ju peldē ties.
 •  10 gadiem atpakaļ
Nevis atpūta, bet cīņa par izdzīvošanu.
Atpū ta mirā ž ā . Autobusa š oferis mū s izlaida pie ieejas. Mums paš iem nā cā s pacelt smagas somas pa to diezgan mazajā m kā pnē m.
 •  11 gadiem atpakaļ
Nevis atpūta, bet cīņa par izdzīvošanu.
Atpū ta mirā ž ā . Autobusa š oferis mū s izlaida pie ieejas. Mums paš iem nā cā s pacelt smagas somas pa to diezgan mazajā m kā pnē m.
 •  11 gadiem atpakaļ
Šogad pludmale netiek tīrīta un ēdiens ir slikts!
2011. gadā un š ogad 2 reizes atpū ties kopā ar sievu š ajā viesnī cā . Pē c pirmā brauciena iespaidi bija daudz labā ki nekā pē c otrā .
 •  12 gadiem atpakaļ
Kurš iet pēc tam, ko atrod!
Uz š o viesnī cu braucam jau vairā k kā gadu, 10-15 cilvē ku kompā nijā ar daž ā da vecuma bē rniem un ņ emot vē rā , ka š ī s nav 5 zvaigznes, tad nevajag gaidī t, ka tiksi laizī ts, bet pie plkst.
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Saulaina diena