Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Boroveca

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 7.1
 • 
Novērtējums 7.8
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Boroveca pievienot stāstu
Breza Hotel apskats
Pamatojoties uz š o viesnī cu, vai drī zā k tā ir viesnī ca, es liktu 10 ku Man patika viss. Salī dzinā jumā ar 5* ir atš ķ irī ba, ja vē rtē kopumā , tas bija ļ oti labs kā.
 •  4 gadā atpakaļ
Neticama viesnīca
Ekskursija uz Sv. Ivan Rilski - Hotel, SPA & Apartments tika nopirkts pusgadu pirms plā notā ceļ ojuma. Jū su saistī bas t/a izpildī tas perfekti.
 •  6 gadiem atpakaļ
Viesnīca normāla, administrācija sūda
Lū k, cik labi iekā rtota š ī White Heights viesnī ca, atsauksmes tieš ā m patiesas par paš u viesnī cu un tā s izskatu.
 •  6 gadiem atpakaļ
slikti tīrīts, WI-FI neķer, virtuve dārga un nav garšīga
Sveiki! atpū tā s no 31. jū lija lī dz 7. augustam, izvē lē jā s viesnī cu kā vienu no labā kajā m, tika uzņ emtas ar labā m fotogrā fijā m un bija vī luš ies.
 •  7 gadiem atpakaļ
Sliktas brīvdienas par lielu naudu
Tikko atgriezos no atvaļ inā juma. Rezervē tas divas istabas. k. devies atvaļ inā jumā ar mazuli. Viens komplekts, viens standarts. Uzvā rds ir tā ds pats.
 •  7 gadiem atpakaļ
Komplekss baseins, restorāns, teritorijas klase, bet viesnīca
Izvē lē jā s š o viesnī cu lieliskā s atraš anā s vietas, baseina, iekļ autas brokastis un skata dē ļ ! No ā rpuses viss ir skaisti, stilī gi un moderni!
 •  7 gadiem atpakaļ
Tik mazam uzņēmumam tik liels dzīvoklis...
Mē s bijā m š ajā dzī vokļ u kompleksā reklā mas tū rē . Viesnī ca uzcelta 2010. gadā . Katru gadu, ja nepiecieš ams, tiek veikts kosmē tiskais remonts.
 •  7 gadiem atpakaļ
Meža malā...
Bija š ajā viesnī cā reklā mas tū res ietvaros. Viesnī ca tika atvē rta 2008. gadā . Renovā cija tika veikta 2015. gadā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca, kur atgriezties
Bija š ajā viesnī cā.2016.  gada novembrī reklā mas tū rē . Uzturē jā s 2 naktis. Viesnī ca atrodas klusā , mā jī gā vietā , divus kilometrus no pacē lā ja.
 •  7 gadiem atpakaļ
Kad "pieaugušais" nenozīmē "vecs" :))))
Bija š ajā viesnī cā reklā mas tū res ietvaros. Viesnī ca tika uzcelta 1990. gadā , un pē dē jā renovā cija notika 2006.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Boroveca