Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Byala

Novērtējums 8.8
 • 
Novērtējums 8.7
 • 
№3. Jasmine 2*
Novērtējums 8.3
 • 
Novērtējums 8.2
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Byala pievienot stāstu
Viss ir lieliski
Viesnī ca ļ oti jauka, numuriņ i plaš i, istabā ir kondicionieris, ledusskapis, fē ns. Netā lu no viesnī cas ir peldbaseini bē rniem un pieauguš ajiem.
 •  2 gadā atpakaļ
Brīnišķīga un neaizmirstama uzturēšanās šajā viesnīcā!
Teritorija zaļ a, izklaide katrai gaumei. Animā cija, diskotē ka viss ir super! ! ! Ē diens ir lielisks un daudzveidī gs. Un alus ir segas tē ma, viņ u alus vienmē r ir svaigs un tik prasmī gs.
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīcas Jasmine apskats
Es atradu š o viesnī cu internetā , pamatojoties uz atsauksmē m. Tur viss bija labi. Labs numuru skaits, laba viesnī cas zona. Ļ oti labs ē diens.
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīcas Jasmine apskats
Viesnī cā viss bija kā rtī bā , reģ istrē š anā s noritē ja labi, numuriņ š ar visā m ē rtī bā m.
 •  4 gadā atpakaļ
Ļoti jauka viesnīca.
Ģ imenē bija 2 pieauguš ie un 2 bē rni 9 un 4 gadus veci. Visvairā k uztraucies par ceļ u, bet velti viesnī cā tik labi pā rdomā ts, ka pat nav manā ms, kur ceļ š iet.
 •  7 gadiem atpakaļ
mums patika
Viesnī cas teritorija ļ oti kompakta, tī ra. Ē diens ir garš ī gs un diezgan daudzveidī gs. Personā ls ir draudzī gs un vienmē r cenš as palī dzē t.
 •  7 gadiem atpakaļ
Labs budžeta variants
Rezervē ja š o viesnī cu caur booking. com. Mani piesaistī ja cena - 330 eiro par 10 naktī m ar brokastī m diviem. Vē l meklē jā m viesnī cu ar baseinu, autostā vvietu un internetu.
 •  8 gadiem atpakaļ
Viesnīca ir laba. Tās plusi un mīnusi
Viesnī cu izvē lē jā s tū risma aģ entū ras menedž eris. Bulgā rijā pē kš ņ i. Bet pirms tam viņ i devā s uz Albenu.
 •  8 gadiem atpakaļ
Ļoti omulīgi!
Lieliski saimnieki Staņ islava un Vera! Tikā s un nokā rtojā s lī dz 12.00; ne tikai ļ ā va izbraukt vē lā k - plkst. 16.00, bet arī aizveda ar savu auto uz š osejas uz autobusu.
 •  8 gadiem atpakaļ
viesnīca ir ļoti ērta, budžeta, tīra, viss mainās, īpašnieki ir gatavi satikt jebkuru
izvē lē jos š o viesnī cu pē c daudziem kritē rijiem, pirmkā rt, pē c cenas, kas ir neticami pieņ emama, pē c tam pē c jū ras tuvuma - tuvu, ne vairā k kā.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Byala