Diamant 4*– Atsauksmes

4
Novērtējums 8.010
7.3 Numurs
7.0 apkalpošana
6.7 Tīrība
8.0 Uzturs
7.3 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Saulainā Krasta kūrorta centrā, tikai 250 metru attālumā no jūras. Uzcelta 1967. gadā. Pēdējā renovācija tika veikta 2004. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota gan ģimenēm, gan jauniešiem, jo ​​atrodas netālu no dažādām izklaides iespējām.Vairāk →
аватар Natalja_Ivanovna_Lysogor
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š o viesnī cu mums ieteica tū risma aģ entū ra. Š ai viesnī cai es varē tu likt 10, bet doš u 9, jo notika incidents autostā vvietā pie viesnī cas. Tur no maš ī nas tika noskrū vē ta rezerves daļ a, bet principā tad ar saimnieci ā tri visu izlē mā m. … Tomēr ▾ Š o viesnī cu mums ieteica tū risma aģ entū ra. Š ai viesnī cai es varē tu likt 10, bet doš u 9, jo notika incidents autostā vvietā pie viesnī cas. Tur no maš ī nas tika noskrū vē ta rezerves daļ a, bet principā tad ar saimnieci ā tri visu izlē mā m. Reģ istrē š anā s nemaz nebija gaidā ma. Tiklī dz ieradā mies un piegā jā m pie reģ istratū ras, uzreiz bijā m iekā rtojuš ies. Istaba bija lieliska, neskatoties uz to, ka mums bija divi bē rni 10 un 4 gadi, bet vieta tika nodroš inā ta visiem č etriem. Tas bija ļ oti ē rti un viss bija ideā li. Viesnī cai ir sava teritorija, ir baseins, ir rotaļ u laukums. Š eit viss ir ļ oti ē rti. Pludmale atrodas 7 minū š u gā jiena attā lumā . Internets bija maksas, protams mī nuss, un mē s to neizmantojā m. Tikko veikalā nopirku karti. Un man ļ oti patika ē diens. Viesnī cas autostā vvieta ir maksas un ļ oti dā rga. Turklā t automaš ī nas stā v aiz viesnī cas, un tur nekas nav bloķ ē ts. Ikvienam garā m ejoš am cilvē kam tie ir pieejami, aizsardzī bas faktiski nav. Š is noteikti ir nepatī kams brī dis, ar kuru mē s saskaramies.
аватар victoriya.ivanyk
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska viesnī ca ar lielisku apkalpoš anu, ikdienas uzkopš ana un dvieļ u maiņ a, ē diens ī paš i iepriecinā ja, patiesī bā - viss iekļ auts) izvē le ir daudzveidī ga, viss, ko dvē sele un vē ders vē las, alkohols un dzē rieni arī plaš ā izvē lē . … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca ar lielisku apkalpoš anu, ikdienas uzkopš ana un dvieļ u maiņ a, ē diens ī paš i iepriecinā ja, patiesī bā - viss iekļ auts) izvē le ir daudzveidī ga, viss, ko dvē sele un vē ders vē las, alkohols un dzē rieni arī plaš ā izvē lē . Netā lu no jū ras, kur ir brī vā zona un nav viena)
На жаль сам шведський стіл не сфотографували, але там дійсно вибір дуже і дуже приємний) Номери, повністю відповідають тим фото , що на сайті. Сніданки) Хотілося б ще подякувати чарівним барменам, які завжди привітні і виконують будь-які побажання відпочиваючих)
аватар danoxa
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Un tā sī kā k par pā rē jo, lai gan tas bija sen . . Izbraucā m no Kijevas ar autobusu. Š ie jau bija pē dē jie braucieni, tā pē c bija patiess prieks uz turieni doties: - milzī gs luksusa autobuss, -tikai pieci tū risti uz visu š o milzī go autobusu -jauna meitene, kas mū s pavada uz kū rortu un divi š oferi labā noskaņ ojumā . … Tomēr ▾ Un tā sī kā k par pā rē jo, lai gan tas bija sen . .
Izbraucā m no Kijevas ar autobusu. Š ie jau bija pē dē jie braucieni, tā pē c bija patiess prieks uz turieni doties:
- milzī gs luksusa autobuss,
-tikai pieci tū risti uz visu š o milzī go autobusu
-jauna meitene, kas mū s pavada uz kū rortu un divi š oferi labā noskaņ ojumā .
Tā kā mē s visi braucā m uz Saulaino Krastu un visi no Kijevas, neviens nebija pret to, ka jā brauc nevis caur Č erņ ivci, bet gan caur Odesu.
Un tā.30 stundu vietā ceļ ā nokļ uvā m 16-18, un tad tikai tā pē c, ka ilgi stā vē jā m uz Moldovas-Rumā nijas robež as.
Tā kā ieradā mies krietni agrā k nekā plā nots, tad viesnī cā nonā cā m ap 5:00.
Viesnī cas administratore ir tikai skumjas.... Viņ a ar visu savu izskatu parā dī ja, kā mē s viņ ai toreiz padevā mies. Labi, ka viņ a vismaz runā ja krieviski un angliski, tā pē c nolē mā m sevi neņ irgā ties un lū dzā m agru reģ istrē š anos (par ko maksā jā m kā par dienu, nevis tā , kā esam pieņ ē muš i 50% no maksas). Bet mē s bijā m tik noguruš i, ka negribē jā m neko vairā k kā nokrist gultā...
Istaba bija vairā k vai mazā k...Bez frills, izgā ja uz ielas aiz viesnī cas.
Nā kamajā dienā tikā mies ar gidu no mū su tū roperatora, visi uzdeva jautā jumus. Mē s nopirkā m no viņ as ekskursiju uz Bulgā rijas ciematu. Teikš u tā , reklā ma ir forš ā ka par paš u ekskursiju, bet kopumā viņ i to nenož ē loja, jo. vienalga, ekskursija bija vakarā un tajā dienā lija lietus. Nebija jē gas palikt istabā .
Tī rī š ana 9 dienas netika ievē rota)
Wi-fi bija reģ istratū rā , un tas nebija ļ oti ledus...Vislabā k bija noķ ert, kad vestibilā sē dē ja maz cilvē ku. Starp citu, vestibils ir ļ oti personisks, varē ja pasū tī t normā lu kokteili.
Viesnī cā bija tikai divas ē dinā š anas sistē mas: visas un HB. Paē dā m brokastis + vakariņ as, par ko nenož ē lojā m ne mazums, jo. pa dienu pā rsvarā gā ja kā jā m vai atradā s pludmalē . Tie, kuriem bija viss, pā rsvarā bija vā cieš i, ar pretī gu uzvedī bu (sliktā k par mū sē jo), kuriem bija viena vē lme dzert pē c iespē jas vairā k alkohola, bet ne vē lme vienkā rš i atpū sties. Tie, kas brauc pa aleju, lielā koties atrodas pie baseina.
Ē diens viesnī cā bija normā ls . . Neteikš u, ka biju sajū smā , tā pat kā labs piecinieks Turcijā , bet, ņ emot vē rā naudu, par ko mē s braucā m, tas kopumā bija izcils (tū re mums izmaksā ja apmē ram 500 USD diviem! ! ! ! )
Netā lu no viesnī cas ir pietiekami daudz veikalu un siltummaiņ u. Tas atrodas ļ oti tuvu jū rai. Ja dodaties uz krustojumu, tad pē c piecā m minū tē m jū s tur nokļ ū sit. . Patiesī bā tas ir, lai š ķ ē rsotu ceļ u un noietu 100 metrus pa aleju, kur atradī sit visu iespē jamo un ne tikai.
No viesnī cas ir ē rti nokļ ū t Nesebā rā un Sv. Vlasā . Visā s pieturā s ir detalizē ts grafiks, marš ruti un piestā tnes, lai par adekvā tu naudu varē tu nokļ ū t tur, kur sirds kā ro.
Lī dz gada laikam. Tiem, kuri š aubā s, vai doties septembra beigā s, neieteiktu pā rā k satraukties. No 9 labas atpū tas dienā m mums noteikti nebija ī paš i labs laiks 3 dienas. . Diezgan forš i, bet kopumā š ī s bija dienas, kad devā mies pastaigā ties, apskatī t jaunas vietas (neesmu tur bijusi ilgs laiks). Daž i veikali ī sti nestrā dā , bet tomē r nav problē mu atrast vajadzī go.
Un citos jautā jumos es jums pateikš u š o. . Kurš par ko brauc uz Bulgā riju. Ja grasā ties vienkā rš i atpū sties, izkļ ū t no metropoles kņ adas, peldē ties jū rā , sauļ oties saulē un nejusties kā pazī stams lī deris restorā nu un viesnī cu pā rbaudē , tad Bulgā rija ir labs ekonomisks opciju. Neko sev neliedzot, iztē rē jā m vē l 500$ kaut kur atvaļ inā jumā , bet ņ emot vē rā cik pirkā m (gan drē bes, gan vī nu), tas nebija ī paš i dā rgi! Starp citu, ja paskatā s, Bulgā rijā ir brī niš ķ ī gi vī ni! ! Ī paš i no saldē tā m vī nogā m (tā š ķ iet).
Ja jū s gatavojaties iegū t luksusa klases atvaļ inā jumu, tad jū s vienkā rš i neesat š ajā valstī . Vispā r ir ļ oti labi un simpā tiski cilvē ki.
аватар Ann-Anty
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
… Tomēr ▾
Мебель Номер изнутри
аватар Ann-Anty
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Saulainajā krastā bijā m jau otro reizi, tā pē c viesnī ca izvē lē ta nevis aiz iegribas, bet gan mē rķ tiecī gi Diamant (ā rē ji ļ oti patika, kad 2008. gadā dzī vojā m kaimiņ os Palomā ). Izvē lē ts un nepazudis. … Tomēr ▾ Saulainajā krastā bijā m jau otro reizi, tā pē c viesnī ca izvē lē ta nevis aiz iegribas, bet gan mē rķ tiecī gi Diamant (ā rē ji ļ oti patika, kad 2008. gadā dzī vojā m kaimiņ os Palomā ). Izvē lē ts un nepazudis. Es piederu pie tū ristu kategorijas, kam pa lielam ir vajadzī ga viesnī cas gulta un laba bufete, daž as citas pā rmē rī bas uzskatu par neobligā tā m. Tā tad š ajā viesnī cā viss bija priekš manis : ) Istabas ir standarta (cik es ceļ oju, visi numuri ir kā dvī ņ u brā ļ i, izņ emot Ē ģ ipti, protams: istaba, gulta, TV, ledusskapis, vannas istaba ar duš u, tualeti, spoguli). Ir balkoni ar diviem skatiem: uz iekš pagalmu ar peldbaseinu un "roņ iem" uz sauļ oš anā s krē sliem un uz rosī gu ceļ u. Mums bija otrs, un mē s bijā m apmierinā ti: skaņ as tika apslā pē tas pa stikla pakeš u logu, vismaz nekas netraucē ja. Brokastis un vakariņ as (mē s izvē lē jā mies tieš i š ā du variantu, lai pa dienu kaut kur ā rpus viesnī cas varē tu kaut ko uzkost, piemē ram, brī niš ķ ī gu ceptu kartupeli, yum-yum) bija bufete ar lielu ē dienu izvē li. Viss ir ļ oti garš ī gs, pat manai pretenciozajai gaumei pā rtikas lietā s. . Bija daudz augļ u: arbū zi gandrī z katru dienu, ā boli, apelsī ni, vī nogas. Vakariņ ā s vienmē r saldē jums. Maksas ir tikai dzē rieni vakarā (tā ds ir gandrī z visur Eiropā ). Desmit minū š u gā jiens lī dz jū rai. Pilsē tas pludmale, bezmaksas. Bet ja vajag sauļ oš anā s krē slus vai saulessargus - 7 levas gabalā . Bet atrasties Bulgā rijā uz zelta smiltī m un gulē t sauļ oš anā s krē slos ir noziegums! ! Tā du smilš u nav nekur citur. Varbū t Apvienotie Arā bu Emirā ti vai Kuba kā dreiz uzvarē s manā konkursā par brī vi plū stoš ā ko smiltī m, bet pagaidā m Saulainais krasts ir ā rpus konkurences. Jū ra ir vienkā rš i pā rsteidzoš a. Tiesa, tas ir neskaidrs, ne tik tī rs un mirdzoš s kā Vidusjū ra, ne tik bagā ts ar dzī vī bu un veģ etā ciju kā Sarkanais, tač u tas ir silts un mī ksts, un aicina peldē ties bez apstā jas. Ak, es te laikam atgriezī š os vecumdienā s : )
Внутренний дворик Вид отеля с улицы


VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен в самом центре курорта Солнечный берег, всего в 250 метрах от моря. Построен в 1967 году. Последний ремонт сделан в 2004 году. Отель прекрасно подходит как для семей, так и для молодых людей, поскольку находится недалеко от различных развлекательных заведений.

Atrašanās vieta Расстояние от отеля до аэропорта Бургаса составляет 26,8 км.
Pludmales apraksts Отель находится в 300 м от пляжа.
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Стойка регистрации работает круглосуточно. На территории есть магазины. Платный Wi-Fi. Общий лаундж/гостиная с телевизором. Курение на всей территории запрещено. Есть места для курения. Размещение домашних животных не допускается.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • droši
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Игровая комната. На пляже гостям предлагаются различные виды спорта - виндсерфинг, катание на надувном "банане", парасейлинг, парусный спорт и многое другое.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • volejbols
 • velosipēdu noma
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • kazino
 • animācija
Telpu apraksts

Отель предлагает гостям 300 комфортабельных номеров.

Istabās

Все номера имеют центральное кондиционирование и оснащены ванной комнатой с душем, туалетом, феном, телефоном, мини-баром (за дополнительную плату), спутниковым телевидением и балконом.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Bulgaria, Sunny Beach, Diamond Hotel
Tālruņi: +359(88)5353399
Tīmekļa vietne: Diamant
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. Обязательно сходите в казино, это особое удовольствие. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).