Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Zelta smiltis

Tūristu stāsti par Zelta smiltis pievienot stāstu
VISTAMAR ir lielisks
Laba diena visiem ceļ otā jiem. Š ī nav pirmā reize, kad atrodamies GRIFID HOTEL VISTAMAR. Atpū tā mies ar vī ru. Pē c remonta/rekonstrukcijas kļ uva vē l pievilcī gā ka.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Sliktākā viesnīca, kurā esam bijuši!
Viesnī ca ir tā lu no 4 zvaigznē m. Istaba nebija ī paš i tī ra, tualetē uz sienā m bija pelē jums, istabā netī rs paklā js, plaukti putekļ i un ū dens glā zes visas notraipī tas (acī mredzot ne pirmais svaigums).
 •  11 mēnešus atpakaļ
Jauka viesnīca
Patika viesnī ca. Istabas labas, ē diens izcils, ir iekš telpu baseins ar 27 grā du ū deni, plus divi lieli baseini ar slidkalniņ iem un treš ais bez slidkalniņ iem.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca skaista, apmierināta ar pārējo
Atpū tas viesnī cā Berlin Golden Beach Hotel 4 * 2021. gada jū nija sā kumā . Uzreiz atzī mē š u, ka pā rē jais patika, apmierinā ts ar gandrī z visu.
 •  1 gadā atpakaļ
Paldies par patīkamām un bezrūpīgām brīvdienām!
Ļ oti ļ oti draudzī gs personā ls! Katrs zina savu darbu! Viss iekļ auts ē diens ir ļ oti labs! Personā ls ē dinā š anas zonā ir lielisks!
 •  1.5 gadā atpakaļ
Garda virtuve un draudzīgs personāls
Pienā cī gs trio! Tā lu no jū ras un trokš ņ a. Ļ oti garš ī ga virtuve, tikko ē st)) Man bija HB - brokastis + vakariņ as, bet pusdienas var nopirkt par 5-6 lev.
 •  2 gadā atpakaļ
Ļoti laba viesnīca
Atpū tā s 2 pā ru grupā . Mē s biež i ceļ ojam, atpū š amies daž ā dā s valstī s un viesnī cā s, bet tik brī niš ķ ī gas brī vdienas mums vē l nav bijuš as!
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska, draudzīga un droša viesnīca
Bijā m epidē mijas vidū , atpū tnieku ir daudz, darbinieki ievē ro droš ī bas pasā kumus, viss tiek iztī rī ts un dezinficē ts.
 •  2 gadā atpakaļ
Prestige Hotel & Aqua Park apskats
Man bija prasī bas, lai bū tu akvaparks, un tā pē c kopumā biju pā rsteigts par atsauksmē m, ka tur bija augsts vē rtē jums, cena nekož.
 •  3 gadā atpakaļ
Helios Spa apskats
Š o viesnī cu man ieteica aģ entū ras meitene-konsultante, viņ a uzskaitī ja plusus un mī nusus, paskatī jos internetā , patika kā š ī viesnī ca izskatā s.
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Zelta smiltis