Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bansko

Tūristu stāsti par Bansko pievienot stāstu
Briesmīgi
Es nekad neaizmirsī š u š o atvaļ inā jumu! Otrajā ieraš anā s dienā mū su automaš ī na tika nozagta tieš i no viesnī cas stā vvietas pulksten 19:00, kad mē s vakariņ ojā m.
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska cenas un kvalitātes kombinācija!!!
Vispirms vē los pateikt lielu paldies pā rvaldī bas sabiedrī bai, kuru pā rstā v Aleksandra un Emī ls. Ļ oti patī kami un atbildī gi cilvē ki, jo, pateicoties pareizai organizā cijai, viesnī ca vienmē r ir tī ra, ē rta, ...
 •  4 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, viss patika
Lieliska ģ imenes viesnī ca, ļ oti draudzī gs saimnieks, viss ļ oti patika, brokastī m viss nepiecieš amais pieejams, vakariņ as lē tas un ļ oti garš ī gas, ir spa zona, pirts, dž akuzi, tvaika kabī ne, viss darbojas.
 •  4 gadā atpakaļ
Slēpošanas ciešanas vai ziemas prieki
Bansko — kalni vai bā ri? Es gribē ju slē pot. Man pat nebija jā domā , kur doties – mani bulgā ru draugi un kolē ģ i no vasaras darba Saulainajā Krastā jau vairā kas nedē ļ as uzstā jī gi aicinā ja ierasties pie vi ...
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīcas Kralev Dvor apskats
Viesnī cas atraš anā s vieta ir laba. Uztura ziņ ā pamatā ir tū re ar brokastī m – tā s noteikti nav ī paš i labas.
 •  4 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Pieejama, tī ra viesnī ca. Netā lu no pacē lā ja, tikai 150 metri. Istaba gaiš a, pietiekami plaš a, ar skatu uz kalniem. No mē belē m: divas vienvietī gas gultas, kas saliktas kopā ; divi naktsgaldiņ i; rakstā mgalds ar mini ledussk...
 •  5 gadiem atpakaļ
Pretīgi! Nezinu par pašu viesnīcu, bet neiesaku apmesties apartamentos.
1. Atrodoties Perina kalna pakā jē , tas ir fakts, tikai jums jā iet apkā rt lī dz gondolā m. 2. Mū su istabas durvī m koridorā bija sprauga ar 1 cm, es parā dī ju galvenajam menedž erim, viņ š ievaidē jā s un viss.
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca, bet tālu no pacēlāja.
Pā rskata beigā s ir saite uz video "telpas apskats". No Sofijas lidostas lī dz viesnī cai pagā ja 3.5 stundas. Viņ i ā tri iekā rtojā s, jo ieradā s 16h.
 •  6 gadiem atpakaļ
Lielisks savā kategorijā
Priekš.3 zvaigž ņ u ļ oti laba viesnī ca. Viss ļ oti tī rs, viss regulā ri tī rī ts, mainī ta gultas veļ a. Jā , mē beles, vannas istaba nav jaunas, bet viss ir nopulē ts un noberzts lī dz spī dumam.
 •  6 gadiem atpakaļ
Viesnīca ir vienkārši lieliska!
Viesnī ca ir vienkā rš i lieliska! Februā rī atpū tā mies pie mā sas, esam ļ oti apmierinā ti ar valsts un viesnī cas izvē li.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Bansko