Slēpošanas ciešanas vai ziemas prieki

12 Marta 2020 Ceļošanas laiks: no 12 Februāris 2020 ieslēgts 19 Februāris 2020
Reputācija: +531.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Bansko — kalni vai bā ri?

Es gribē ju slē pot. Man pat nebija jā domā , kur doties – mani bulgā ru draugi un kolē ģ i no vasaras darba Saulainajā Krastā jau vairā kas nedē ļ as uzstā jī gi aicinā ja ierasties pie viņ iem uz Bulgā rijas populā ro slē poš anas kū rortu Bansko: “Š eit jū s ir kalni un slē pes, un bā ri, un diskotē kas un pat sniegs! Gatavosimies ā tri, pirms izkū st! " Nu kā var pretoties? Es atradu lē tas lidmaš ī nas biļ etes un lidoju uz Sofiju, kur mani sagaidī ja mani draugi un atveda uz Bansko.


Bansko ir maza pilsē tiņ a Pirinas kalnu pakā jē Bulgā rijas dienvidrietumos, 157 km attā lumā no Sofijas. Tajā ir viss ē rtai atpū tai: viesnī cas, viesu nami, daudzi restorā ni, spa, slē pju noma, kā arī ļ oti ē rts moderns gondola pacē lā js, kas nogā dā slē potā jus uz slē poš anas zonu. Ziemas brī vdienas Bulgā rijā tiek uzskatī tas par vienu no lē tā kajā m Eiropā , tā pē c tū risti no Apvienotā s Karalistes, Horvā tijas, Zviedrijas, Izraē las un daudzā m citā m valstī m š eit ierodas slē pot un mē rcē ties termā lajos avotos.

Slē poš anas inventā ra nomas maksa dienā ir aptuveni 15 eiro, slē poš anas caurlaide visiem slidkalniņ iem ir 35 eiro dienā , atlaiž u sistē ma darbojas jau nā kamajā dienā . Ja jū s vispā r nezinā t, kā braukt, ir vē rts nolī gt instruktoru, lai gan tas nav lē ti - 70 eiro par 2 stundā m, bet lielam uzņ ē mumam š ī cena ir diezgan pieņ emama. Bet pat ar instruktoru pirmo reizi iekarot kalnu virsotnes ir ļ oti grū ti. Sakarā ar nenormā li silto ziemu, sniegs uz sliedē m ir mā kslī gs, tas tiek smidzinā ts no speciā liem sniega ieroč iem. Trases ā tri kļ ū st ļ oti slidenas, slē potā jiem bez pieredzes vienkā rš i ir bī stami pa tā m nobraukt, pat ļ oti pieredzē juš i sportisti gū st traumas, ko lai saka par mums, nelaimī gajiem "manekeniem".

Nav viegli!

"Nav viegli! " (“Tas nav viegli! ” - angļ u valodā ) - garais puisis skumji ievaidē jā s, kā rtē jo reizi nokrī tot uz piektā punkta treniņ u kalnā . Viņ š mē ģ inā ja braukt ar snovbordu, bet es cī nī jos ar slē pē m. Uz slē pē m nokrist ir viegli, bet piecelties grū ti – vispirms slē pes jā atā ķ ē no zā bakiem, un stiprinā jumi uz tā m ir stingras. Sasniegt tos ar rokā m, guļ ot uz sniega neē rtā pozā , patieš ā m nav viegls uzdevums. Man tas viss bija jā dara paš am, jo ​ ​ es nerezervē ju sev instruktoru - biju mantkā rī gs. Kā dreiz es slē poju Ukrainas slē poš anas kū rortā Rahivā un domā ju, ka tikš u galā , bet...Ziemas prieki nav lutinā tā m princesē m.


Rindā pē c biļ etē m uz kalnu es iekļ uvu sarunā ar diviem puiš iem no Krievijas. Viņ i izrā dī jā s pieredzē juš i slē potā ji un ieteica man ar taksometru nokļ ū t lī dz slē poš anas traš u sā kumam. "Tas bū s ā trā k, tā pē c mē s ietaupī sim vismaz divas stundas, " viņ i teica. Patieš ā m, uz gondolu bija milzī ga rinda, un ar taksometru mē s nokļ uvā m virsotnē desmit minū tē s, un tas maksā ja tikai 5 eiro no cilvē ka. Tā lā k pa pacē lā ju pakā pā m vē l augstā k. Tiklī dz izkā pu no pacē lā ja, uzreiz nokritu. Puiš i izrā va manas slē pes no zā bakiem, palī dzē ja piecelties un metā s braukt. Knapi tiku atpakaļ uz slē pē m, pat lī dz kafejnī cai izdevā s tikt bez kaunpilnu kritienu sē rijas. Izdzē ru kafiju, nolē mu, ka man ir bail, un “triumfē još i” nokā pu ar pacē lā ju uz staciju ar treniņ u slidkalniņ iem.

Ainavas, protams, skaistas - zilas debesis, sniegoti kalni un egles. . . Bet nauda par slē poš anas karti samaksā ta, jā brauc. Treniņ kalnā apguvu tikai trī s nobraucienus, tik pat reiž u kritu, tad uzspļ ā vu uz visā m š ī m slē poš anas "prieciņ ā m" un devos lejā uz pilsē tu. Meitene ar instruktoru brauca ar mani vienā gondolā un klusi raudā ja. Acī mredzot arī viņ a daudzkā rt kritusi uz sasodī tā snovborda dē ļ a. Noī rē ju slē pes un droš i par tā m aizmirsu, nā kamajā dienā draugi man sarī koja braucienu ar sniega motociklu pa kalniem. Tas nebija tik traumatiski kā apgū t slē pes, un Pirinas kalnos ir ļ oti patī kami baudī t bulgā ru ē dienus un degustē t brendiju mā jī gos mehā nismos. "Kā pē c jums vajadzī gi š ie kalni, labā k dodieties uz bā riem! " draugi par mani smē jā s.

Sniega motocikls ir ē rtā ks nekā slē pes)

Bansko bā ri un restorā ni patieš ā m ir ļ oti labi. Gardi ē dieni - ē diena kvalitā te ir daudz labā ka nekā vasarā Saulainajā krastā , lielas porcijas, pieejamas cenas. Vakaros tiek atvē rti daudzi krogi un naktsklubi, kur varat dejot visu nakti. Bansko vakara dzī ve ļ oti atgā dina Saulainā Krasta naktsdzī vi – tie paš i tē li, tikai dū nu jakas un augsti zā baki T-kreklu un š ortu vietā . Restorā nos spē lē profesionā las dzī vā s grupas, un š ajā s mazajā s muzikā lajā s grupā s gandrī z visi dzied, pat bundzinieki. Nevis kā mū sē jie - visu vakaru viens solists uz skatuves cieš . Tā pē c puiš i dzied 4-6 stundas bez pā rtraukuma, dzied baigi forš i, un tā dos krogos pircē jiem nav gala. Ieeja visur ir bez maksas, var vienkā rš i stā vē t, klausī ties, dejot un doties prom. Ja jums nav nepiecieš ams slē pot no rī ta, varat klī st pa iestā dē m lī dz rī tam.

Amigo kroga puiš i dzied lieliski! Es domā ju, ka viņ i spē lē arī kaut kur Saulainajā krastā


Dienas laikā Bansko var pastaigā ties pa Pirin ielu — tur ir daudz veikalu, kafejnī cu, tirgus, Sv. Trī svienī bas baznī ca un pat pelmeņ u veikals — tiem, kam ir apnikuš i skā bie bulgā ru ē dieni. No drē bē m var iegā dā ties siltu cepuri buļ ļ a, kaķ a vai papagaiļ a formā , krā sainus cimdus, š alles, ir arī labs apavu veikals, no autentiskiem suvenī riem - magnē ts ar vilnas aitiņ u vai Cooker figū riņ u. Kukers ir tik biedē još s kaž okā das radī jums ar ragiem, kas dienvidslā vu mitoloģ ijā personificē auglī bu. Kapusvē tku nedē ļ ā un starp Ziemassvē tkiem un Epifā nijas svē tkiem bulgā ru vī rieš i uzliek rituā las maskas, milzī gas cepures un apgriež uz ā ru apgrieztas dzī vnieku ā das, piekar pie jostas zvaniņ us un dejo. Tiek uzskatī ts, ka š ī s rituā lā s dejas veiksmī gi izdzen ļ aunos garus.

Bansko apkaimē ir arī termā lie avoti un spa viesnī cas, un to es ļ oti iesaku apmeklē t ikvienam, kas tur pagadā s.

Hot Springs Medical & SPA Hotel un es)) Neticama laime!

Š ķ iet, ko var darī t SPA kompleksā visas dienas garumā ? Bet tur ir tik labi, ka aizmirsti par visu, pat š ausmī go slē poš anu. Pē dē jā atpū tas dienā devos uz Hot Springs Medical & SPA Hotel, kas, starp citu, izrā dī jā s visdā rgā kā - 23 eiro no cilvē ka dienā , bet arī pati forš ā kā . Divas pirtis, divi hamami - turku un kaut kā di japā ņ u, ar eikalipta smarž u iekš ā , sā ls un ledus istabas, kontrasta un karstas lietus duš as, silti akmens galdi atpū tai, kā ju vannas. Pa visā m š ī m "atrakcijas" var klī st visu dienu, un nepavisam nav garlaicī gi. Bet vispatī kamā kais ir peldē ties siltos baseinos ar minerā lū deni - iekš telpā s ū dens ir nedaudz vē sā ks, un ū dens ā ra baseinā ir ļ oti silts. Prieks ir neticams, un arī ļ oti labs veselī bai - pat mans hroniskais sinusī ts atkā pā s, man kļ uva daudz vieglā k. Nož ē loju, ka negā ju pie termā lajiem avotiem vismaz katru otro dienu.

Tā ds izvē rtā s ceļ ojums. Mā jā s atgriezos ar gandrī z jū ras iedegumu un lieliskā noskaņ ojumā . Slē poš anas sezona Bulgā rijā ilgs vē l mē nesi, tā pē c ikvienam vē l ir iespē ja izbaudī t daudz iespaidu un piedzī vojumu.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Болгарские шапки
Снегоход удобней лыж)
Ребята из паба
Hot Springs Medical & SPA Hotel и я)) Счастье неимоверное!
Līdzīgi stāsti
komentāri (10) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums