Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Duni

Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 8.8
 • 
№3. Pelikan 4*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 7.8
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Duni pievienot stāstu
Tiešām laba viesnīca
Š o viesnī cu man ieteica draugi, kad viņ i devā s atpū sties uz Bulgā riju. Iestā de patieš ā m ir ļ oti laba, vienkā rš i nav iespē jams kaut ko atrast.
 •  4 gadā atpakaļ
Ļoti kvalitatīva brīvdiena
Viesnī cu ieteica draugi, kuriem bija daudz brī vdienu Bulgā rijā un divas no tā m š ajā kū rortā . Viņ i teica, ka š ī ir labā kā vieta Bulgā rijā.
 •  6 gadiem atpakaļ
Viesnīca forša.Wi-Fi ir maksas un nav lēts.
Aizbraucā m uz Duni, jo ieteicama kā ļ oti laba viesnī ca ģ imenē m, it ī paš i bē rniem. Viesnī ca laba, ē diens daudzveidī gs, garš ī gs.
 •  7 gadiem atpakaļ
Labs rajons, slikta apkalpošana
Brī vdienu ciematā atpū tuš ā s no 2016. gada 7. lī dz 18. jū lijam divas ģ imenes ar č etriem bē rniem 4.6, 10.12 gadi.
 •  7 gadiem atpakaļ
Iesaku, forša teritorija un laba pludmale
check-in, kā parasti pē c 14.00, istabas nebija kā rtī gi iztī rī tas, sū c reizi nedē ļ ā , gultas veļ a tika mainī ta 2 reizes nedē ļ ā , tualetes papī ru neliek smuki, ē diens labs, vienmē r kaut kas ir no k...
 •  8 gadiem atpakaļ
Nav slikti
Kopumā ļ oti laba viesnī ca. Baro nokauš anai, pieklā jī gas istabas, izklaide - standarta komplekts. Jū ra laba, pludmale liela. Vispā r ir ko darī t, pilnī gi iespē jams cienī gi atpū sties, pati vieta ļ oti skaista.
 •  9 gadiem atpakaļ
Atpūta botāniskajā dārzā pie jūras
Izvē lē jos rū pī gi, jo Bulgā rijā esmu bijusi divas reizes - Sv. Vlasā . . nejauš i uzdū ros kā pā m. Galī gais lē mums pieņ emts izpē tot apskatu TurPravda "Lietoš anas instrukcija" Ieraš anā s notika sezona...
 •  9 gadiem atpakaļ
pat nav slikti
un tagad esam klā t : ). normā la viesnī ca bez liekumiem, bet bez vilš anā s. Atbraucā m ar maš ī nu, kucē nam (3.5 gadi) patī k, mums ar vī ru arī .
 •  10 gadiem atpakaļ
Jauka viesnīca ar nelīdzenām malām
Belleville ir viena no viesnī cā m Dyuni - lielajā kū rortā Bulgā rijas dienvidos. Starp Duni viesnī cā m tā ir labā kā atraš anā s vietas ziņ ā .
 •  10 gadiem atpakaļ
muša ziedē
Labdien! 2013. gada jū lijā mē s ar manu piecus gadus veco meitu un 75 gadus veco mā ti atpū tā mies Bulgā rijas kū rortā Duni.
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Duni