Lieliskas brīvdienas

20 augusts 2018 Ceļošanas laiks: no 17 Jūlija 2018 ieslēgts 23 Jūlija 2018
Reputācija: +11
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Pirmo reizi ar sievu devā mies atvaļ inā jumā uz Bulgā riju – man ļ oti patika!


Med. iepriekš veikta apdroš inā š ana un zaļ ā karte automaš ī nai (1350 UAH). Kranevo un Hotel Belle Vue izvē lē jā s no atsauksmē m internetā , meklē jot klusu, mierī gu vietu, bez diskotē kā m un iereibuš u jaunī bu, un uzminē ja. Kopā braucā m no Č erņ ivci caur Rumā niju, ceļ š uz turieni ilga 14 stundas ar vairā kā m pieturā m 20-30 minū tes. Otrdien plkst. 9 uz robež as rindu nebija. Nopirkusi istabu. vinjete7 dienas-13ley. Es lasī ju daudz atsauksmju par ceļ u Rumā nijā un par ceļ u ā trumu un kvalitā ti, bet mani iespaidi ir nedaudz atš ķ irī gi: mums ir ierobež ojumi. punkts 50km/gadā ā rpus mums. punkts 100, š oseja 130 ....Rumā nijā neviens neuztur ā trumu! ! ! Sā kumā braucu ciemos 50-60 km/gadā un mani apdzina kravas maš ī nas ar ā trumu 100.5 stundā s nobraucu 200 km, tad trakoju un braucu kā rumā nis 70 ciemā.110-120 ā rā . , nav ā truma kontroles. Ceļ i kvalitatī vi, marķ ē juma zī mes - viss labi, ceļ malas nav, ir speciā li. vietas, kur apstā ties.

Braucā m pa vienu maksas š oseju Bukareste-Konstanta 13ley, ceļ š jauns, limits 130, bet iet visi - kas var, DUS visur, maksā ar parastu karti privatebank mastercard, rumā ņ i saprot angliski. Arī uz Bulgā rijas robež as bez rindā m uz 5 minū tē m. un Bulgā rijā ! Nopirkusi bulgā ru vinjeti uz 7 dienā m un 8 eiro. Man patika vairā k nekā Rumā nija - likumpaklausī gā ki š oferi, draudzī gi policisti. Viesnī cā ieradā mies 23:30, izmitinā jā m mū s daudz lielā kā numuriņ ā nekā rezervē ts, jauna viesnī ca, mē beles, balkons, lifts. Viņ i tī rī ja katru dienu, un trī s dienu laikā nomainī ja dvieļ us un gultas veļ u. Rī t viesnī cā (zviedru galds) garš ī gi 10 levas no cilvē ka, apmaksā tas visas brokastis - uztaisī jā m atlaidi. Devos uz pludmali: pludmale ir tī ra, ir maksas sauļ oš anā s krē sli un ir brī vas sē dvietas. Jū ra ir tī ra, sekla, silta. . Netā lu no viesnī cas atrodas daudzi restorā ni, kur var garš ī gi paē st (diviem 20-25 levas bez alkohola).

Visvairā k patika Del mar pludmalē , jū ras velš u cienī tā jiem.

Bulgā ri saprot krievu valodu. Aizbraucā m uz Balč iku un pastaigā jā m pa krastmalu, tomē r iesaku aizbraukt apskatī ties "Aitu cietoksni" - vienkā rš i neaizmirstams piedzī vojums! (80 km. No Kraņ evo) un pa ceļ am Akmens mež s - arī kaut kas pā rsteidzoš s! Mē s braucā m atpakaļ.12 stundas un vē l trī s stundas stā vē jā m pie savas robež as. Kopumā man ļ oti patika brī vdienas - par nelielu samaksu ļ oti labs serviss, kvalitatī va viesnī ca, restorā ni, ceļ i utt.

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums