Bulgāru kaislības-purni jeb Kā es pavadīju 2018. gada vasaru

13 Septembris 2019 Ceļošanas laiks: no 08 Jūnijs 2018 ieslēgts 06 Septembris 2018
Reputācija: +533
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sveiki visiem, mani dā rgie lasī tā ji, gan regulā rie, gan, ceru, jaunie! Es atvainojos, ka ilgu laiku neesmu apmierinā ts ar saviem izgudrojumiem, lai gan, kā es redzu, mani teksti dzī vo lē ni, un pat bez manas ziņ as piedalā s konkursos))) Nu, tas ir pat labi. Tā pē c pagā juš ā gada stā sts ir par to, kā es nolē mu papildus nopelnī t Bulgā rijā . Drī zumā prezentē š u vē l pā ris.

Vakariņ as Nesebā rā

"Darbs un atpū ta Bulgā rijā " — es uzgā ju sludinā jumu Facebook maijā , kad cietu, kā parasti, gaidot garlaicī gu vasaru Zaporož je. Karsts, labi noguris no sē doš a darba mā jā s, kas sā p muguru un kļ ū st resns, saudzē š ana...Gribē jā s uzlē kt un skriet, kur acis skatā s. Un š eit ir tik pievilcī gs piedā vā jums!


"Tu strā dā si un atpū tī sies pie Melnā s jū ras, nodarbinā tī ba ir oficiā la, par mū su pakalpojumiem nekas nav jā maksā , ceļ a izdevumus atlī dzinā m" - tā man situā ciju raksturoja vervē tā ji. Alga nav ī paš i liela, no 275 lī dz 500 eiro mē nesī , bet ar nosacī jumu, ka izmitinā š ana un ē dinā š ana uz darba devē ja rē ķ ina kopumā ir normā li.

Nedē ļ u mocī jos un mocī ju š aubas, jo naudas tieš ā m maz, tomē r nolē mu braukt, un kopš.9. jū nija rī ta stutē ju Odesas dzelzceļ a stacijā , gaidot citus grupas dalī bniekus. kuri vē las "kļ ū t bagā ti" Bulgā rijā . Lī dz 11.00 mums sekoja nedaudz saplī sis mikroautobuss, mums pateica, kā uzvesties uz robež as un cik cigareš u paciņ as drī kst vest uz ES (tikai 3, un vienai paciņ ai jā bū t vaļ ā ), un devā mies ceļ ā . Pa ceļ am satikā mies.

Pavisam daž ā di cilvē ki, no daž ā dā m pasaulē m...Kā ds gribē ja nopelnī t, lai turpinā tu studijas, kā ds - meitas uz kā zā m, kā ds izbē ga no personī gā s traģ ē dijas, kā ds gribē ja izkļ ū t no komforta zonas...

Tač u ceļ š nevedī ja skumjā s, tā pē c visi bija pacilā tā noskaņ ojumā . Š oferim, bulgā ram Plamenam, kā izrā dī jā s, patika arī labi joki, un tā pē c viņ š veica "sanitā rā s pieturas" tikai pie Ukrainas, Moldovas un Rumā nijas sliktā kajā m tualetē m. Iestā joties tumsai, viņ š sā ka snaust pie stū res, tā pē c nā cā s viņ u piebremzē t, izklaidē t ar sarunā m un dziedā t skaļ as dziesmas. Lī dz trijiem naktī droš i nospiedā mies uz vē lamo punktu kartē , tikā m sagaidī ti un iekā rtojuš ies viesnī cā s darbā .

Un mū s nogā dā ja Saulainajā krastā jeb Slinchev-Bryag , populā rā kajā Melnā s jū ras kū rortā . Ļ oti interesanta vieta!

Ja esi ballē tā js un mī li trokš ņ ainas ballī tes, tad esi š eit!


Diskotē kas, restorā ni, kazino, tetovē š anas saloni, seksa veikali, striptī za klubi, karaoke - š ā du iestā ž u skaits uz 100 kvadrā tmetriem š eit ir vienkā rš i satriecoš s. Izklaide visā m gaumē m, lielā kā daļ a iestā ž u ir bezmaksas, un daž as diskotē kas piedā vā bezmaksas kokteiļ us dā mā m. Š eit diskotē kā s - uzmanī bu, meitenes! ! ! ! ! - DAUDZ VĪ RIEŠ U! Nevis kā Zaporož je, vecmā miņ as skumja kustī ba. Tikai vī rieš u bars! Visas krā sas un tautī bas, jauni un ne pā rā k, bet izvē le ir ļ oti liela, un viņ i ir aktī vi! Viņ i dejo, izklaidē jas, un, ja tu viņ iem uzsmaidi, viņ i uzreiz sā k tevi bildinā t. Un lej, un virpuli utt. Nakts turpinā jums ar kungu viesnī cā - tā ir tikai jū su izvē le. Ja tu saki nē , neviens nevajā s.

Cī ņ as un demontā ž as š eit nav gaidī tas, nakts ir pilna ar policiju un ž andarmiem.

Nogurusi no skaļ ā s mū zikas - var pasē dē t uz klā ja krē sliem jū ras krastā , pie kafijas vai ko stiprā ku, nekā vispā r tur visi ir saderinā ti. Vienī gais, ko viņ i dara, ir skrien uz veikalu pē c brendija un viskija. Alkonauti pa viesnī cā m izklī st tikai no rī tiem, kad apkopē jas iziet tī rī t vakarā un naktī sakrā juš os atkritumus. Un srach uz ielā m no rī ta ir vienkā rš i neticami! Pudeļ u kalni, iepakojumi, izsmē ķ i, broš ū ras, krā saini uzjautrinoš as gā zes baloni (viegla narkotika, ko vakaros brī vi tirgo ielā s), un bars velnu zina ko...Bet astoņ os no rī ta viss ir tī rs. Jū s varat doties peldē ties, ja, protams, esat tū rists un jums nav jā strā dā no rī ta.

"Strā dā , strā dā , strā dā , un tev bū s neglī ts kupris" (A. Bloks)

Tā tad tas ir par darbu. Strā dā ju par istabeni (istabene), 8 stundas dienā , alga - 300 eiro mē nesī.

Darbs ir vienkā rš s, bet fiziskā slodze bija milzī ga: katru dienu nā cā s stumt "nū ju" (ratiņ os), piekrautu ar smagu veļ u, 150 reizes dienā pieliekties, mazgā t vannas un tualetes 20 istabā s, atlocī t un salocī t. dī vā ni, velciet spaini ar ū dens putekļ u sū cē ju...Bija ļ oti viegli saaukstē ties, jo gaiteņ os bija neizturams karstums, un viesi istabā s ieslē dza kondicionieri pie +16 grā diem. Un tā tu, sviedriem slapjš kā pele, ieej š ajā istabā garā m gaisa kondicionē tā jam, ej uz balkonu, lai kratī tu pelnu trauku, kas saulē ir karsts tā , ka to nevar aiztikt. Tad tu ej uz aizsmakuš o tualeti, atkal garā m gaisa kondicionierim...Un tā.20 reizes dienā !

Pē c tī rī š anas bija nepiecieš ams izjaukt netī ro veļ u, sarindot, piesiet un ielā dē t kastelā na pirmajā stā vā , bet darba dienas beigā s - atslē gt milzī gus atkritumu maisus atkritumu kastē.


Brokastī s un pusdienā s bija pā rtraukums, 10 minū tes varē ja pasē dē t personā la istabā , bet...Man Bulgā rijā nemirstī gā frā ze "sē tniece bija silta lī dz smirdī bai" piepildī jā s. Vingrinā jumi un darba apstā kļ i uzreiz ietekmē ja paš sajū tu - kā jas no rī ta neizturami sā pē ja, rokas un elkoņ us klā ja sarkani izsitumi. "Alerģ ija pret mazgā š anas lī dzekļ iem" - man teica aptiekā , jo iet pie ā rsta ir neatļ auta greznī ba. Pē c tam bija muguras muskuļ u iekaisums (ī stenī bā uzauga kupris), slapjš aizsmacis klepus un tecē ja alerģ iski puņ ķ i, tā pē c zā les nā cā s tē rē t daudz.

Bet par ko es vispā r esmu? Galu galā bija pozitī vi momenti.

"Izmet atkritumus — un bez maksas" vai "Sē tnieks - bagā ts vī rs"

Bet istabene savu darbu beidza stingri 16. datumā.

00, jo visi mani riteņ i (bulgā ri un turki) steidzā s uz autobusu uz Burgasu, mā jā s.

Un es, novelkot nī stā s sē tnieces drē bes, devos uz pludmali, uz baseinu (nelegā li iekļ uva sveš ā viesnī cā ) vai uz personā la viesnī cu, lai nosnaustu lī dz vakariņ ā m. Vē l varē tu iepirkties (iepirkties, starp citu, Bulgā rijā ir lieliski, labā k nekā Turcijas kū rortpilsē tā s), apskatī t atrakcijas, iedzert kafiju kafejnī cā un vē l. Peldē š anā s jū rā mazinā ja nogurumu, un, redzot jautru, bezrū pī gu cilvē ku pū li, tas uzreiz piepildī jā s ar enerģ iju. Nauda gandrī z vienmē r skanē ja kabatā - dzeramnauda, ​ ​ proti, dzeramnauda, ​ ​ lai es varē tu viegli atļ auties kokteili vai virtuli.

Par 2 nedē ļ u darbu pilnī bā atspoguļ oju ceļ a izmaksas un plus viss, kas paliek istabā pē c tū ristu aizbraukš anas, paņ em istabeni, ja tā s nav ī paš i vē rtī gas lietas (vē rtī bas tiek nodotas reģ istratū rā un nosū tī ts aizmā rš iem tū ristiem pa pastu).

Vispā r pirms avansa un pirmā s algas dzī voju diezgan labi, pat drē bes nopirku.

Nevajadzē ja tē rē t par mazgā š anas lī dzekļ iem (Bulgā rijā ne pā rā k lē ti): š ampū ni, duš as ž elejas, zobu pasta, saules aizsargkrē mi - viss tika izdzerts, un, kas bija par daudz, es iedevu saviem ukraiņ u kolē ģ iem, lai tie netē rē . Papildus š ampū niem viesi istabā s atstā ja virkni citu lietu: saldumus, alu, pienu, drē bes, apavus, piepū š amos matrač us, rotaļ lietas un pat diezgan pieklā jī gus koferus.


Mē s nebijā m izsalkuš i - paē duš i trī s reizes dienā , kā norunā jā m, dzī vojā m diezgan pieklā jī gā dzī voklī . Istabā ar mani dzī voja vē l 3 meitenes. Visi strā dā jā m daž ā dā s maiņ ā s, tā pē c centā mies viens otram netraucē t gulē t. Š efpavā re Ilona bija pirmā - 4 vai 6.8 es skrē ju uz darbu, 9 bija mana cī ņ as draudzene Nataš a, bet viesmī le Vika devā s uz viesnī cu 12.00 vai 16.00 atkarī bā no grafika.

Pavā ri strā dā ja 12 stundas un gandrī z bez brī vdienā m, absolū ti elles apstā kļ os.

Virtuvē visu laiku bija karsts, grī da slapja un lipī ga, jo biež i aizsē rē jusi kanalizā cija un ū dens no kanalizā cijas cē lā s lī dz potī tei.

Š efpavā rs Pī ters — milzī gs vī rietis ar tetovē jumiem, bija apmā cī ts psihopā ts. Viņ š kliedza uz visiem, apmeloja, neko nevarē ja izskaidrot, mē tā jā s ar paplā tē m, zupas kausiem un pā rtiku, brauca uz histē riskā m trauku mazgā jamā m maš ī nā m. Katru dienu virtuves darbinieki ž ē lojā s par viņ a kā rtē jā m blē ņ ā m un nejē dzī bā m, bet kur lai iet? Nevajag pat stostī ties par atlaiš anu - Bikoletas darbinieki, tas pats gludais psihopā ts ar slikti caurdurtā m pildvielā m, populā ri un nicinoš i tev skaidros, ka tev maksā ja prā vu komisiju un tu vari krist uz visā m č etrā m pusē m, bet bez naudas.

Personā la jautā jumi mū su viesnī cā kopumā tika atrisinā ti burvī gi - Bikoletta pa ceļ am nedraudzē jā s ar galvu.

1. augustā , sezonas plaukumā , viņ a atlaida no mana stā va divas istabenes, pensionē tā s tantes, par sū dzī bā m par sliktu uzkopš anu. Savukā rt tiem, kas palika, Bikoleta teica, ka lī dz sezonas beigā m visi strā dā s septiņ as dienas nedē ļ ā un vajadzī bas gadī jumā paliks lī dz pulksten 20.

Nā kamajā dienā cita kalpone pieprasī ja samaksu, un pē c divā m dienā m mū s pameta mū su vecā kā Margo. Un, ja pirms tam katrs uzkopā m 13 istabas, reizi nedē ļ ā bija brī vdiena, un kopumā ar darbiem tikā m galā , tad pē c š ī "ģ eniā lā " personā la bazū nē š anas sē tnieku mā jā sā kā s ī sta elles elle. Katrai kalponei lika paņ emt 25 istabas, un bija skaidri jā ievē ro darba laiks.

Man, protams, nebija laika pabeigt darbu laikā , man bija jā paliek lī dz 17 un 18 vakarā , un divu stikla maisu vietā man bija 4 vai 5. Vecā kā izģ ē rbtā pikolo prombū tnē - reģ istratū rā.


Sarunā s savā starpā viņ i ieskrē ja istabā s pirms istabenē m un nozaga mū su dzeramnaudu. Un paš as kalpones, strā dā jot ar ā trumu, necentā s nest ī paš u tī rī bu - kā dreiz sen bija un vispā r higiē na - tū rista ienaidnieks. Protams, centos labi strā dā t, bet neviens to nenovē rtē ja. Tū risti sā ka sū dzē ties. "Mantkā rī gs pakalpojums, " viņ i teica. Prasī ja putekļ u sū cē ju, tī rī š anu no rī ta, jo naktī visi spī dē ja, prasī ja izvest smiltis no balkoniem un melnus matus tualetē...Man nebija laika iztī rī t 25 istabas 5 stundā s, nu nekā di. . Bet bulgā ru riteņ i "uzlā dē ja" numuru 7 minū tē s! Koncentrē jieties - mē ģ iniet taisni!

Kuratore mani mazliet nomierinā ja, teica, lai nesatraucos, un vispā r - Bicoletta ir kaitinoš a, bet ne ļ auna. Tač u algas dienā man pateica, ka naudu iedos tikai pē c sarunas ar direktoru. Un pā rē jie strā dnieki visu samaksā ja.

Cenš oties nesanervozē t, rā poju mā jā s, nedaudz pameditē ju, palū dzu Augstā kajiem spē kiem aizsardzī bu un veiksmi un aizmigu. Es pat negā ju vakariņ ā s.

No rī ta bija saruna ar direktoru. Es teicu, ka mē ģ inu, bet bulgā ru tī rī š anas sistē mu "7 minū tes" es nevaru izdarī t, es nevaru izdarī t š ā dus trikus. Mana alga tika izmaksā ta. Un pusdienā s es uzzinā ju pā rsteidzoš as ziņ as - precē ts pā ris, Ļ oš a un Marina, naktī aizbē ga. Marina strā dā ja par nakts istabeni, bet Lioš a virtuvē par palī gdarbinieku. Sā kumā pā ris sastrī dē jā s ar varas iestā dē m par dzī vokli – viņ i tika izmitinā ti vienā istabā ar diviem bulgā ru zē niem. Bulgā ri smē ķ ē ja tualetē , palaidnī gi un sū tī ja viņ iem ļ aunus jokus.

Lioš a baidī jā s atstā t sievu vienu ar viņ iem. Tieš ā m, mazie vī riņ i ir padomā ! Viņ š pastā vī gi pieprasī ja, lai Bicoletta tiktu pā rvietota, tač u viņ a nebija ī paš i atsaucī ga.

Vispā r, algu saņ ē musi, skandalozā ģ imene metā s uz Ukrainu, atstā jot zī mī ti, lai viņ us nemeklē tu, un naudu par 2 nedē ļ ā m nostrā dā tā m, lai varas iestā des noliek ī stajā vietā .

Sasniedza arī trauku mazgā š anas konflikta kulminā ciju virtuvē . Pē teris uzminē ja vai nobijā s, ka trauku mazgā jamā s maš ī nas viņ u aizsū tī ja kaut kur tā lu un nebrauca uz darbu. Trauku mazgā jamo maš ī nu vietā pie izlietnes bija viesnī cas vadī tā js un viņ a skaistā sieva ar supermanikī ru. Es, atklā ti sakot, biju apmierinā ts ar situā ciju, ko es uzsvē ru un paziņ oju. Tas ir tas, kas jums ir vajadzī gs, dupš i! Un ī paš a cieņ a Marinai un Lioš ai, varonī gajiem cilvē kiem! Nā kamajā dienā mani pā rcē la uz zā li. Un uzreiz viss bija kā rtī bā.


Darba bija daudz mazā k, bija iespē ja papļ ā pā t ar kolē ģ iem, ē st Nataš as denieru uzkodu bā rā un iedzert fantā zijas, un pirms pusdienā m varē ja pat pusstundu pagulē t sē tnieces kabinetā , mē s ar Sofiju dabū jā m fanu.

Kolē ģ i-bulgā ri pret mani izturē jā s labi, garī gi, personā ls gan š ķ ielē ja, bet vairs netraucē ja, tā pē c lī dz semestra beigā m ierados bez pā rmē rī bā m. Jā , es to izdarī ju, jo tas tieš ā m bija kā vasaras koncentrā cijas nometne. Darbs bez atpū tas. Tač u bija arī daudz pozitī vu momentu.

Visu vasaru pavadī ju jū rā , gandrī z katru dienu peldoties. Un tur bija cilvē ki. CILVĒ KI! Normā li cilvē ki, daudziem bija kā di pasā kumi! Pilnī gs kontrasts ar tukš o Zaporož je, kur zilā makaka nā ve zoodā rzā bija vasaras satriecoš ā kais notikums, ja neskaita negadī jumu un iepirkš anā s centra celtniecī bu Jalanskas parkā.

Patieš ā m universā la traģ ē dija! Kopā ar meitenē m histē riski rū kojā m, it ī paš i par fotogrā fiju ar nelaiķ a portretu uz sveč u un bē ru konfekš u fona.

Es ieguvu jaunus draugus, viena cī ņ as draudzene Nataš a ir tā vē rta!

Kopā gā jā m uz pludmali, ē dā m picu, dzē rā m vī nu un "odzi", saī sinā jā m svā rkus un š ortus, griezā m krekliņ us cieš us kaklus, gā jā m uz Sv. Vlas baznī cu pē c svē tī tā ū dens, kad kļ uva neiespē jami, kopā skrē jā m prom no kaitinoš ajiem ū deņ iem. , iepriekš braucot bez maksas uz krē sliem

Un "skaistā kais vī rietis Bulgā rijā , par kuru zina katra saulainā krasta muš a" - Cvetans! Viņ š ir ļ oti jauks cilvē ks un ī sts draugs, strā dā ja reģ istratū rā , palī dzē ja mums sarež ģ ī tā s situā cijā s ar darbī bā m un padomiem, kopumā atbalstī ja morā li. Kopā gā jā m uz pludmali un akvaparku (50% atlaide, viņ a pū liņ i), jokojā m par vakariņ ā m, un es viņ am iemā cī ju sliktus krievu vā rdus.

Pē c tam viņ š reģ istratū rā skaļ i runā ja: Cik labi es š odien sū du! ».

Mē s visi tur zaudē jā m svaru! Tā tad, dā mas, jū s vē laties zaudē t svaru - nejautā jiet nevienam, kā . Vienkā rš i dodieties uz sezonu strā dā t Bulgā rijā , un jū s bū siet laimī gs un slaids. Nu pē c izskata mī nus vismaz 10 gadi.

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Ужин в Нессебре
Ночные соблазны Санни бич))
Море - это хорошо))
Аквапарк Асtion! Горка
komentāri (10) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums